CrossDOS

Ing. Peter Macsánszky

V kategórii osobných počítačov najvýznamnejšie postavenie zaujíma operačný systém MS-DOS. Existencia ostatných systémov zákonite prináša so sebou nutnosť prenosu dát. Najprimitívnejšia ale najlacnejšia forma prenosu dát je prenos pomocou diskiet.
Pre počítače Amiga bolo napínaných viac programov, ktoré dokážu čítať dáta priamo z diskiet naformátovaných pod MS-DOS. Najdokonalejší program tohoto druhu neste označenie CrossDos a od Amiga OS 2.1 je súčasťou operačného systému.
Program CrossDos umožňuje čítať a zapisovať dáta na diskety naformátované pod MS-DOS na 720 kB alebo 1.44 MB . Takto je možné prenášať dátové súbory, obrázky, texty, fonty a pod. Pozor CrossDos nedokáže zabezpečiť beh MS-DOS programov! Túto funkciu najlepšie zvládne u A500 (+) hardwarová karta firmy Vortex, ktorá umožňuje dokonca spúšťať aj Windows. Beh jednoduchších MS-DOS programov zvládne aj softwarový emulátor PC-task.

Ovládače CrossDos
Inštalácia programu CrossDos je veľmi jednoduchá, stačí definovať zariadenia PCx:. Napríklad ak mechaniku DF0: chcete používať aj na čítanie MS-DOS diskiet, potom treba definovať PC0:. Zariadenia (drivers) PC0: a PC1: (pre DF1:) sa nachádzajú na diskete Storage v zásuvke DOSDrivers (dodáva sa s počítačom). Ich inštalácia spočíva v premiestnení ich ikôn do zásuvky Devs/DOSDrivers. Takto je zabezpečené, že po každom štarte Workbenchu sa automaticky nainštalujú ovládače PCx:. Ak chcete používať zariadenie PCx: bez toho, že by sa inštaloval pri každom štarte systému (a tým šetriť pamäť), potom sa nesmie premiestňovať do podadresára Devs/DOSDrivers, ale stačí ho prekopírovať do nejakého voľného podadresára. Teraz už stačí iba dvakrát nakliknúť na ikonu a zariadenie sa automaticky nainštaluje a je aktívne až po nasledujúci štart (reset) počítača.
Pre "znalcov" systému dodávame, že pre prácu so systémom CrossDos sú nutné nasledovné súbory: "mfm.device" v podadresári Devs:" a "CrossDOSFileSystem v podadresári "L:". Tieto nábory sa nachádzajú na diskete WB a pri inštalácii systému na harddisk sa automaticky prekopírujú do príslušných podadresárov.
Ak je CrossDos driver aktívny, potom sa na obrazovke WB k danej mechanike vykreslia dve ikony. Ak je vložená MS-DOS disketa, potom sa pre DF0: javí ako chybná, ale pre PC0: je čitateľná. Preto sa na obrazovke WB pod ikonou diskety objaví nápis "DF0:????". V prípade diskety naformátovanej pod Amiga OS je situácia opačná: disketa je pre DF0: čitateľná, ale pre PC0: je nečitateľná (na WB pod ikonou je nápis "PC0:????").
Ak používate ďalšie disketové mechaniky (DF2: alebo DF3:), potom si príslušný ovládač musíte vytvoriť sami. Postup:
- nakliknite na ikonu PC0: a zvoľte z menu Icons funkciu Copy
- kópiu premenujte napr. na PC2: (funkcia Rename z menu Icons)
- z menu Icons zvoľte funkciu Information a v okienku Tool Types prepíšte riadok "UNIT=0" na "UNIT=2" (viď obrázok)
- vykonanú zmenu uložte pomocou gadgetu Save

Použitie CrossDos
Ak sú CrossDos ovládače aktívne, potom je možné s MS-DOS disketami pracovať úplne rovnako ako s Amiga disketami. To znamená, že sa na diskety môžu súbory kopírovať, vymazávať, premenovávať, vytvárať podadresáre a to všetko pomocou menu WB alebo iných súborových manažérov (DirOpus Diskmaster NPT Commander, DirWork etc.). Na MS-DOS diskety je možné ukladať aj Amiga programy a potom ich aj spúšťať.
Aby situácia nebola taká jednoduchá, platia tu určité obmedzenia vyplývajúce z rozdielnosti operačných systémov. Prvý rozdiel je v pomenovaní súborov. Systém MS-DOS pripúšťa maximálne 8 znakov a 3 nepovinné znaky (Extension), ktoré vyjadrujú typ náboru (napr. FILENAME.EXT). Ďalej sa v názve súborov nesmú používať nasledovné znaky: < > . " / + = ; , / [ ], pričom v Amiga OS sú niektoré z uvedených znakov prípustné. Preto sa odporúča radšej nepoužívať tieto znaky.
V Amiga OS názov súboru môže pozostávať max. z 31 znakov. Pri kopírovaní na MS-DOS diskety sa tento problém rieši tak, že CrossDos akceptuje iba prvých 8 znakov, ostatné ignoruje. Ak sa v názve Amiga náboru vyskytuje bodka ".", ktorá je v MS-DOS oddeľovacím znakom pre príponu, potom CrossDos akceptuje prvé 3 písmená za ňou ako príponu. Príklady:

Amiga OS MS-DOS
Clanky CLANKY
Clanky.txt CLANKY.TXT
ClankyOdJana CLANKYOD
ClankyOdJana.text CLANKYOD.TEX

Ďalšia odlišnosť je v oddeľovacích znakoch podadresárov. MS-DOS používa spätné lomítko "", Amiga OS obyčajné lomítko "/". CrossDos akceptuje obidve znaky. Teda zápis "PC0:obrazkyjano/krajina.pic" je prípustný.
Špeciálnou príponou Amiga OS je ".info". Súbor s touto príponou obsahuje informácie o tvare ikony programu a iné dôležité informácie nutné pre štart programu. Podľa platných pravidiel CrossDos akceptuje oba tri znaky pre príponu a preto sa na MS-DOS diskety uloží iba ".INF". Ak sa pomocou WB otvorí MS-DOS disketa, systém nie je schopný rozoznať ".info" súbory a teda vykresliť ikony. Našťastie problém je iba zdanlivý, pretože CrossDos automaticky rozširuje prípony súborov ".INF" na ".info" a WB bez problémov zobrazí ikony.

Formátovanie diskiet
Proces formátovania je úplne rovnaký ako v prípade Amiga-diskiet. Rozdiel je iba v tom že sa formátuje zariadenie PCx:. Formátovať je možné priamo z WB alebo Shell-u.

Použitie harddiskov
Niekedy sa stáva, že je potrebné preniesť väčší objem dát z PC platformy na Amigu (a opačne). Prenos cez diskety nepripadá do úvahy. Možným riešením je program TwinExpress, ktorý rieši prenos cez sériový port alebo sa môžu použiť sieťové karty. Ďalším možným riešením je prenos cez harddisky.
V praxi je rozšírený názor, že CrossDos dokáže pracovať iba s disketami a veľa užívateľov nevie, že podobne pracuje aj s harddiskami naformátovanými pod MS-DOS.
Celá záležitosť má ale jeden háčik: so systémovým software sa nedodáva konfiguračný program. Kto ale vlastní inštalačnú disketu CrossDos 6.0 Professional, môže pohodlne nakonfigurovať systém pre prácu s MS-DOS harddiskom (pod harddiskom sa rozumie aj vymeniteľný disk SyQuest). Počas inštalácie treba zvoliť funkcie "Configure MS-DOS Hard Disk for CrossDOS & CrossPC" a "Configure a 100% Hard Disk". Program z fyzických údajov a údajov z FAT tabuľky zostaví mountlist. Koho bližšie zaujíma problematika, ďalšie informácie nájde na inštalačnej diskete CrossDos.

CrossDos Commodity
V podadresári Tools/Commodities sa nachádza krátky Commodity program s názvom "CrossDos", ktorý riadi filtrovacie funkcie pri prenose textových súborov (viď obrázok). Textové súbory v MS-DOS majú na konci riadku znak "carriage return" (Ctrl+M [x0D]) a znak "line feed" (Ctrl+J [x0A]). Súbor je ukončený znakom EOF (Ctrl+Z [x1A]).
Amiga používa iba znak "line feed". Nakliknutím gadgetu "Text Filtering" sa pri kopírovaní súborov na MS-DOS diskety priloží pred každý znak "line feed" znak "carriage return" a na koniec súboru znak EOF.
Funkcia "Text Translation" zapína "preklad" znakovej sady. Rozloženie znakov pod obidvoma systémami sa líši. MS-DOS využíva na vyšší bit ASCII znakov pre špeciálne účely. Nakliknutím gadgetov "Text Translation" a "ASCII-7" sa načítaný text prekonvertuje na štandardný ASCII formát. Táto funkcia vyfiltruje len najvyšší bit znakov v prípade, ak sa číta z MS-DOS diskety. Pozor! Funkcia nepracuje keď sa zapisuje na MS-DOS diskety!
So systémom 3.0 sa dodávajú ďalšie dve konverzné tabuľky. Pri voľbe "INTL" (internacionálny) sa CrossDos pokúsi ponechať národné znaky (á, é a pod). Ak chcete načítať dánsky text, použite voľbu "DANSK".
Tabuľka podporujúca prenos slovenských alebo českých textov nie je zahrnutá v systéme. Avšak jednoduchým spôsobom je možné vytvárať vlastné konverzné tabuľky. V podadresári sys:l/Filesystem_trans sa nachádzajú 512 bytové súbory obsahujúce konverzné tabuľky. Názov náboru sa automaticky zobrazí pri použití CrossDos Commodity. V prípade záujmu sa k tematike vytvorenia konverznej tabuľky môžeme vrátiť niekedy v budúcnosti.

Upozornenie!
Funkcie "Text Filtering" a Text Translation" sa zapínajú iba pri prenose textových súborov. Ak sa prenášajú iné binárne dáta, obidve funkcie sa musia vypnúť nakoľko by sa načítané dáta znehodnotili.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing