AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Osobnosť Imagine

Ing. Peter Macsánszky

alebo ako ho naučiť slušnosti? Ako už mnohí tušia, reč bude o konfigurovaní Imagine 2.0. Bez dlhých úvodov hneď prejdime k podstate veci.

Imagine obsahuje tzv. Preferences editor, ktorý slúži na nastavenie niektorých dôležitých vlastností. Do editora sa dá dostať voľbou funkcie "Preferences" z menu Editor, v dôsledku čoho sa otvorí obrazovka s pestrou ponukou - viď. obrázok.
V hornej častí vidieť voľby, ktoré rozhodujú, ktoré funkcie a z ktorého editora sa budú modifikovať. Pod nimi vidieť konkrétne parametre, ktoré je možné meniť, a v spodnej častí obrazovky sa nachádzajú gadgety slúžiace na uloženie a načítanie konfigurácie.
Ak ste sa už zorientovali na obrazovke, potom pristúpime k popisu gadgetov v hornej častí obrazovky.
Misc. Stuff - ponúka možnosť nastavenia hlavných parametrov programu.
Rendering Presets - slúži na editovanie Presets listu, umožňuje vymazať alebo začleniť nové rozmery obrázkov.
Function Keys - umožňuje priradiť rôzne funkcie jednotlivým funkčným klávesám (okrem Project a Preferences editoru).
User gadgets - užívateľské gadgety sa nachádzajú v spodnej častí editorov a podobne ako u funkčných kláves, môžeme im priradiť rôzne funkcie z menu.
V ďalšom riadku vidieť pár gadgetov, ktoré určujú, pre ktorý editor nastavujeme funkčné klávesy a gadgety.
Význam gadgetov s spodnej času obrazovky:
- Use - nastavené parametre budú použité, ale neuložia sa na disk.
- Cancel - asi je to jednoznačné pre každého.
- Reset - všetky nastavenia dostanú hodnoty odporúčané výrobcom (Impulse).
- Save - uloží nastavenia do súboru "Imagine.config".
- Last saved - načíta uloženú konfiguráciu a tým prepíše momentálne nastavenia.
- Save As - uloží nastavenia do ľubovoľne pomenovaného súboru
- Load From - načíta konfiguráciu zo zvoleného súboru
Po objasnení úvodných záležitostí, pristúpme ku konkrétnym nastaveniam. Začnime s prvou položkou - Misc Stuff.
Misc Stuff obsahuje všeobecné parametre ovplyvňujúce činnosť celého programu. Voľba editora je v tomto prípade nepodstatná, nakoľko sa tu nastavujú globálne parametre. Na obrazovke vidieť zoznam parametrov, ktorý pozostáva z týchto položiek:
Mnemonic - slovné označenie zložené zo štyroch písmen, ktoré naznačuje charakter nastavovateľného parametra.
Type - určuje, akého typu je daný parameter:
- Text- parameter je textový.
- T/F- volí sa medzi možnosťou True (pravda) a False (nepravda).
- RGB - parameter je farba, pozostáva zo zložiek RGB (4 bity na zložku).
- RGB8 - parameter je taktiež farba, ale jednotlivé zložky sú určené s 8-bitovou presnosťou.
- Integer - označuje, že parameter bude celé číslo.
- Float- parameter je číslo s rádovou čiarkou.
Value - hodnota samotného parametra.
Comment - poznámka
Hodnoty parametrov sa menia tak, že sa nakliknete do riadku, ktorý obsahuje daný parameter. Zvolený riadok sa vysvieti a polia Value a Comment sa objavia v spodnej častí obrazovky, kde sa dajú editovať (opravovať). Zmeny treba bezpodmienečne ukončiť klávesou Enter! Ak Value predstavuje farbu, potom sú nápomocné aj posuvné gadgety, pomocou ktorých sa nastavuje želaná farba. Samozrejme, hodnoty RGB je možné vpísať aj ručne.
Význam jednotlivých riadkov je nasledovný:
PPTH - Picture Path. Predstavuje prístupovú cestu pre titulný obrázok Imagine. Keďže sa obrázok za normálnych okolností nachádza v tom istom podadresári oko samotný program, štandardne je uvedená hodnota "".
EDIT - Editor. Označuje prístupovú cestu a názov textového editora, ktorý ponúkne Imagine na editáciu animačného skriptu.
QUIK - Quickrender Style. Určuje formát obrazovky, ktorý bude použitý pri voľbe funkcie "Quick Render" (napr. Lores QuarterScreen). Zvolený formát musí samozrejme existovať
v preset liste.
QURM - Quickrender Method. Označuje spôsob generovania obrázku pre Quick Render.
QUFF - Quickrender File Format. Umožňuje voliť formát uloženia obrázku pre Quick Render.
QPTH - Path for Qr. Picture. Nastavuje sa prístupová cesta pre obrázok vygenerovaný pri voľbe funkcie Quick Render. Vygenerovaný obrazový súbor sa menuje "Quickrender". Štandardne je nastavená hodnota "ram:".
LOAD - Load all modules? Imagine môže pracovať aj v overlay móde, čím sa môže dosiahnuť značná úspora pamäti. Overlay mód zabezpečuje, že v pamäti je prítomná iba tá časť programu, ktorá je bezpodmienečne nutná pre prácu. Ak má parameter hodnotu "T", potom sa načíta celý program do pamäti, ak je nastavená hodnota "F", potom program pracuje v overlay móde.
LACE - Interlace editors? Ak má parameter hodnotu "T", potom všetky editory budú v móde interlace (zdvojnásobí sa počet riadkov)
GRON - Grid Lines On? Ak je "T", potom v editoroch bude znázornená pomocná mriežka.
BWLN - Make Lines in B&W Shade? Nastavuje, či má vykresliť obrysy hrán prekrývajúcich sa objektov v móde B&W Shade.
COLN - Make Lines in Color Shade? To isté ako v predchádzajúcom prípade, ale v móde Color Shade.
WARM - Warn about unsaved changes? Rozhoduje o tom či má program upozorniť na neuložené zmeny pri opustení jednotlivých editorov.
WRNO - Má upozorniť pri prepísaní názvu už existujúceho objektu (súboru)?
SREV - Reverse lenses in 3d stereo. Táto voľba sa vzťahuje na výpočet v 3d móde a pýta sa, či má zameniť vzájomnú pozíciu šošoviek.
GNEW - Initial "Generate New Cells Only" button state. Označuje základnú polohu prepínača.
BGRD - Backround color. Umožňuje nastaviť farbu pozadia editorov.
FGRD - Foreground color. To isté, ale pre farbu čiar.
REQC - Requester and gadget color. Nastavuje torbu file-requesterov a gadgetov.
BVLB - Bright bevel color. Určuje farbu bodov a spojnicu objektov zviazaných do grupy.
BVLD - Dark level color - farba vyznačeného bodu.
GRID - Grid color - farba mriežky.
PICK - Picked edge color - farba vyznačených hrán.
PPNT - Picked point color - farba vyznačených bodov.
SPCK - Selected, picked edge color farba vyznačenej a zvolenej hrany
SPPT - Selected, picked point color farba vyznačeného a zvoleného bodu.
BWLC - Line Color in "B&W Wire Shade" / farba čiary v módoch B&W Wireframe a Shade.
COLC - Line color in "Color Shade" farba čiary v móde Color Shade.
STAR - Star Color - farba hviezd generovaných programom (zapínajú sa v Globals).
COL0 - Color 0 value - farba 0. farbového registra.
QSKY - Quickrender backround color -farba pozadia obrázkov pre Quickrender.
GENC - Gelock color - farba pre genlock.
NUMS - Number of Screens for Make Movies - počet obrazoviek použitých pri generovaní animácie (tri bohate postačia).
EDLE - Antialiasing level - nastavuje mieru antialiasingu, 256 predstavuje najnižší stupeň, 0 je najdokonalejší (a samozrejme časovo trvá najdlhšie).
RDSP - Resolve depth - hĺbka zrkadlenia. Čím je táto hodnota vyššia, tým dokonalejšie bude vzájomné zrkadlenie objektov. Význam nadobúda iba pri generovaní obrázkov v móde Trace.
GNDN - # of divisons in ground z takéhoto počtu štvorcov sa skladá ground v okne perspektívy.
OCTD - Numer of Octree levels. Octree je algoritmus, ktorý zjednodušuje objekty za účelom rozhodnutia, či je daný objekt viditeľný. Väčšia hodnota urýchľuje rendering, ale vyžaduje väčšiu pamäť a predlžuje inicializáciu. Pre rýchle preview obrázku sa odporúča použiť menšie hodnoty.
GNDS - Ground Size. Aj keď je ground nekonečná rovina, program počíta s konečnými rozmermi za účelom zrýchlenia výpočtu. Ak sa zväčší hodnota v Globals, potom treba zväčšiť aj túto hodnotu, aby sa ground javil ako nekonečný.
SCRL - Scroll percentage - o toľko percent sa posunie obsah okna editora pri stlačení kurzorovej klávesy.
GSIZ - Grid size - veľkosť mriežky.
QINT - Quick render light intensity intenzita lampy pri quick render.
EYES - 3D stereo eye separation vzájomná vzdialenosť kamier v 3D stereo móde.
OTRL - Max Octree RAM - veľkosť RAM v KB pre Octree algoritmus.
OTFL - Min. free RAM after Octree minimálna veľkosť RAM, ktorá zostane volná po alokovaní RAM pre Octree.
To by boli všeobecné parametre. Ďalej nasleduje Rendering Presets. Tu je možné nastaviť rozmer a mód obrazoviek pre rendering - tieto sa potom objavia v ponuke v tzv. Preset liste. Vloženie novej položky pozostáva z vyplnenia týchto riadkov:
Text - slovné označenie vytvoreného Presetu (napr. HAM)
Width - šírka obrázku, maximálne 8192 pixelov
Height - výška obrázku, maximálne 8192 pixelov
XAspect, YAspect - pomer strán, závisí od zobrazovacej jednotky
Viewmodes - zobrazovací mód, môže byt HAM, Hires a Lace. Jednotlivé módy je možné kombinovať.
Ďalšia čase konfiguračného súboru umožňuje jednotlivým funkčným klávesám priradiť rozličné funkcie. Použiteľných je 20 kláves - 10 samostatných kláves a 10 v kombinácii s klávesou Shift. Pre každý editor je možné definovať význam funkčných kláves. Klávesám sa priraďujú funkcie z menu a to pomocou trojmiestneho hexadecimálneho čísla. Prvé číslo určuje poradie menu zľava, druhé číslo udáva riadok v menu. Posledné číslo sa využíva pre podmenu (ak existuje). Ku každej definícii je možné priradiť poznámky, aby sme v budúcnosti vedeli, čo sa nastavovalo.
Posledná časť sa týka definície užívateľských gadgetov. Definovanie pozostáva z troch krokov:
Text - nápis gadgetu; odporúča sa použiť čo najmenej písmen, aby sa ich zmestilo do riadku čo najviac.
Menu # - priradenie menu. Definuje sa podobným spôsobom ako funkčné klávesy.
Comment - No comment
V štandardnej konfigurácii sú definované veľmi užitočné funkcie a gadgety; oplatí sa ich prezrieť a využívať ich.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )