AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

AmiTCP E-Mail

Michal Kára

V předešlém čísle jste nalezli návod jak uvést do chodu AmiTCP Dnes se budeme věnovat další části, zprovoznění Internetové pošty nazývané E-Mail.

K přenosu pošty po Internetu se používají dva protokoly - UUCP (Unix to Unix CoPy) a SMTP (SendMail Transfer Protocol). UUCP je však starý a v současné době je vytlačován SMTP a zvláště jeho nová varianta, NSMTP (New SendMail Transfer Protocol). U samotné SMTP je totiž dosti problematická protihackerská ochrana, neboť na SMTP server se lze napojit i pomocí příkazu TELNET a poslat dopis za libovolného člověka. Proto všechny (slušné) programy neveřejné pracující přes poštu používají jako oprávnění k přístupu heslo a ne adresu odesilatele.
K provozování plného SMTP je potřeba mít na svém počítači instalován SMTP server, na který bude předávána došlá pošta. On ji pak pomocí příkazu SendMail roztřídí jednotlivým uživatelům. Ovšem na Amize je většinou pouze jeden uživatel. Hlavní problémy však vznikají tím, že počítač, který používá dial-up připojení většinou není připojen stále. Proto se používá metoda tzv. Pop-Mailu. Došlá pošta je adresována na uživatele na jiném, stále připojeném stroji.
Když se uživatel zaloguje tato pošta je vyzvednuta a dopravena k němu na jeho počítač. I my v redakci používáme tento způsob. Posílání pošty probíhá tak, že po napsání dopisu dojde ke spojení s nejbližším SMTP serverem a dopis je mu předán. On již zajistí jeho správné nasměrování. Obvykle bývá tento server na vlastním počítači, ale u dial-up připojení je opět většinou na počítači firmy, jež připojení poskytuje.
Na Aminetu je mnoho programů, jež lze k přijímání, prohlížení a odesílání pošty používat. Já jsem vybral celek tří z nich, které pokryjí potřeby většiny uživatelů. K přijímání pošty budeme používat program AmiPop, k jejímu prohlížení a třídění amigovou mutaci programu ELM, jež je velmi rozšířený zvláště na UNIXU. A k vlastnímu odesílání použijeme PutMail3.

Instalace programů
Všechny programy rozarchivujte a poté si je zkopírujte do adresářů na harddisku. Já jsem zvolil ten způsob, že jsem vytvořil adresář ELM a do něj zkopíroval jednak ELM (se všemi jeho soubory) a jednak do separátních adresářů oba podpůrné programy.
U obou programů je na výběr několik verzí. Program AmiPop nabízí verze pro různě procesory. Nejjistější však je, vybrat si verzi "amipop-amitcp.000", která bude fungovat na všech Amigách s AmiTCP.
U programu PutMail je výběr větší. Jsou zde ještě různé programy pro verzi AmiTCP 3.x a AmiTCP 4.x. My používáme AmiTCP 4.0 beta a proto všude uvádím "PutMail.68000.v4".

Konfigurace programu ELM
Je nutno (nejlépe v user-startupu) naassignovat zařízení uulib:, nejlépe na adresář uulib v adresáři, kam jste instalovali ELM. V tomto adresáři je soubor Config, který popisuje konfiguraci ELMu. Je do něj možno zapsat mnoho nastavení, jejich úplný popis je v dokumentaci k ELMu. Pro jeho základní chod je potřeba nastavit následující čtyři:
UserName - Toto je jméno uživatele. Stejný název bude ELM používat i pro implicitní schránku. Například my máme v soubory napsáno "UserName amigarvw"
HostName - Celá adresa vašeho počítače. Není nutno vyplňovat, pokud máte dynamické připojení. HostName amigarvw.login.cz
NodeName - Jméno vašeho počítače. Například pro nás to je "amigarvw". Nyní budeme měnit soubor uulib:.elm/elmrc. V něm jdou kromě jiného nastavit tyto hodnoty:
FullName - Občanské jméno uživatele. Například "FullName Jan Novak".
Editor - Editor, ve kterém chcete psát poštu. Zde je nutno upozornit na malý problém s CEDem. Tento totiž při svém spuštění založí nový proces a příkaz se vrátí. Ovšem ELM vyžaduje, aby se editor vrátil až poté, co ho uživatel opustí - ukončí psaní pošty. Proto je nutné pro tyto účely u CEDu zásadně používat program StartCED, jež je standardní součástí balíku CEDu. Jinak lze použít i standardní ED nebo MicroEMACS, jež však mají trochu nezvyklé ovládání.
SendMail - Popisuje formu, používanou pro odesílání pošty. Pro tento příkaz je nutno znát jméno počítače, na němž funguje SMTP server. Většinou bývá stejný jako ten, z něhož si poštu vyzvedáváte. Pro spinet to je us.spinet.cz. Například v našem případě používáme "SendMail work:elm/putmail/ PutMail.68000.v4 MAIL=$MSG SMTPHOST us.spinet.cz"
RMail - Podobný jako předchozí, jen se používá v jiných případech. Do řádky je ještě nutno na správné místo připsat "$TO". V naší redakci používáme "RMail work:elm/putmail/ PutMail.68000.v4 MAIL=$MSG RECIPIENT $TO SMTPHOST us.spinet.cz".
FromHeader - Určuje, zda má být do odesílané zprávy zahrnuta položka "From:" její obsah záleží na použitém maileru, v naší konfiguraci je sem potřeba napsat "FromHeader Yes".

Ovládání programu ELM
Zde se dozvíte základní informace o ovládání poštovního programu ELM. Cílem této statě není nahrazovat manuál, ale pouze zběžně seznámit se základním ovládáním. Proto v ní také mnoho vymožeností tohoto programu obsaženo nenajdete.
Po spuštění programu se objeví obrazovka s obsahem vaší schránky a pod ním několik z příkazů, které můžete použít. Na každém řádku je vždy popis jednoho dopisu ve schránce. V prvním sloupci jsou znaky, označující stav dopisu. "N" znamená nový dopis (New), který jste si ještě nepřečetli. (Old). "D" vás upozorňuje, že dopis je označen ke smazání. Pokud je první sloupec prázdný (je tam mezera), byl dopis již přečten.
Těmto znakům může ještě předcházet "L", které znamená, že dopis byl buď uložen do souboru nebo vytištěn na tiskárnu. Za nimi můžete vidět "U" značící urgentní dopis.
Ve druhém sloupci je pořadové číslo dopisu ve schránce. Dále následuje datum. Čtvrtý sloupec obsahuje odesilatele. Buď zde se zobrazí jeho občanské jméno. Pokud není v dopise obsaženo, uvidíte pouze jeho emailovou adresu. V pátém sloupci je délka dopisu v řádcích a konečně v šestém tzv. subject - krát popis, o čem dopis je, jakýsi titulek.
Po dopisech se lze pohybovat pomocí šipek nahoru dolů. Pokud podržíte SHIFT, budete šipkami listovat schránkou po stránkách. Pokud totiž máte mnoho dopisů, nevejdou se na obrazovku všechny a tak se zobrazují po stránkách. V součinnosti s ALTem pak můžete přejít na první (poslední) dopis ve své schránce.
Dopis si přečte stiskem klávesy MEZERA nebo ENTER. V tom případě se vám zobrazí buď celá hlavička nebo jen její zkrácená verze (záleží na nastavení - viz dále). Za ní pak následuje již vlastní text dopisu. I nyní je možno použít několika kláves.
ENTER zobrazí další řádek, mezera další stránku dopisu, pokud ovšem nejste na jeho konci. V tom případě se vrátíte opět na stránku s indexem dopisů ve schránce. Na tuto stránku lze přejít také přímo klávesou "i" nebo "q".
Dále lze stisknout klávesu "d". Tou označíte dopis ke smazání. Výmaz bude fyzicky proveden až při opuštěni programu ELM. Program se vás zeptá, zda si oprav přejete smazat všechny takto ke smazání označené dopisy. Toto označení je ještě možné změnit z hlavního menu klávesou "d".
Klávesou "f" můžete přímo poslat (Forward) dopis na jinou adresu. Většinou se používá pokud máte více emailových adres. Klávesa "h" přepíná mezi krátkým a plným zobrazením hlavičky dopisu.
Stiskem "m" začnete posílat dopis. Po stisku tohoto programu se vám otevře editor, jež bude na začátku obsahovat řádky "To:" a "Subject". Tyto řádky nesmíte mazat. Pouze za "To:" doplňte adresu toho, komu má být dopis odeslán. Nezapomeňte nechat mezeru za dvojtečkou! Podobně za "Subject:" napište o čem dopis je. Opět je nutno nechat za dvojtečkou mezeru. Poté je vhodné vynechat jeden řádek a již můžete psát vlastní text.
Poté, co uložíte dopis a opustíte editor, zobrazí se okno s několika volbami.
MIME Header volí zda bude pošta zakódována pomocí meta-mail formátu a pokud tak jakého. Jednotlivé formáty jsou popsány v dokumentaci, nebudu se zde o nich více rozepisovat.
Return-Receipt-To volí, zda a když tak na kterou adresu bude zaslána zpráva, že dopis byl úspěšně doručen. Ovšem tato volba nemusí být všemi servery podporována, takže se na ni nelze úplně spoléhat.
Return-View-To je podobné předchozímu, ale zpráva bude poslána až v okamžiku, kdy si uživatel zprávu doopravdy přečte. Ovšem tuto volbu podporuje pouze velmi málo serverů.
Sent-Archive zapíná zda, a pokud tak kam, bude odeslaná zpráva uložena. Tak si lze ukládat všechny zprávy, které odešlete do jednoho souboru (schránky).
High-Priority přiděluje dopisu vysokou priority (urgent).
Signature říká zda bude k dopisu přibalena i vaše "Signatura" (podpis). Pokud používáte ELM jen sami (jako že na Amize asi ano), můžete tuto uložit do soubory uulib:.signature.
Poslední položka, Crypt, umožňuje zašifrovat dopis.
Dále jsou zde tlačítka "Okay"; "Edit" a "Cancel", kterými dáte příkaz k odeslání, znovu editujete zprávu či úplně zrušíte posílání zprávy.

Hlavní menu
V hlavním menu jsou podobné příkazy jako při prohlížení dopisu. je jich tu však ještě více.
Tag (klávesa "t") označí/odznačí dopis. Označení dopisu se projeví znakem "+" před jeho číslem.
Save - Uloží dopis (označené dopisy) tak jak jsou do souboru.
Write - Uloží dopis (označené dopisy) do souboru, přičemž odsekne hlavičky.
Quit - Opustí program

Nastavení
Dále ještě popíši nastavení, které lze vyvolat příkazem "Options" z menu. Změny, které provedete, však nejsou trvalé a po novém spuštění programu bude všechno opět při starém. Abyste změny zachovali, musíte tyto zapsat do konfiguračního souboru - viz manuál.
"Handle Return-Receipt-To" - Po přijetí zprávy bude odesilateli odesláno oznámení, že byla přijata (pokud si to přál).
"Handle Return-View-To" - Po přečtení zprávy bude odesilateli odesláno oznámení, že byla přečtena (pokud si to přál).
"Crypt mode" - Kódování zpráv.
"Skip index" - Bude se zobrazovat hned další zpráva, bez přecházení do jejich seznamu.
"Show full header" - Při prohlížení dopisů se bude zobrazovat hlavička v plné a ne jenom zkrácené formě. Plná forma však může být nepřehledná a je vhodná pouze pokud chcete získat informaci, která ve zkrácené verzi není.
"Show signatures" - Program bude ukazovat signatury dopisů. Zamezení tohoto zobrazování nemusí Fungovat vždy, neboť neexistuje žádná norma na to, jak má signatura začínat a program tudíž nemusí poznat, co je signatura a co ne. Většinou začíná několika pomlčkami na začátku řádky, ale to není pravidlo.
"Keep backups" - Budou se zachovávat bezpečnostní kopie.
"Top-down scrolling" - Určuje, zda se bude zpráva při zobrazování další části posouvat, nebo zda bude obrazovka smazána a další část zprávy se vypíše odshora (to je rychlejší). Z neznámého důvodu funguje obráceně (Při "Off" scroluje, při "On" ne).
"Append "-- " above signature" - Nad vaši signaturu přidá program vždy při odesílání dopisu dvě pomlčky na zvláštním řádku.
"Sorting criterion" - Jak se budou třídit dopisy (pořadí zobrazení v seznamu).
"Reverse sorting" - Dopisy se budou v seznamu zobrazovat v obráceném pořadí.
"Filename Offer" - Podle čeho bude vytvořeno základní nabízené jméno souboru při ukládání souboru do dopisu.
"Filename Buffer" - Při ukládání do souboru si program bude pamatovat jméno.

Přístup na Internet za ceny dostupné každému Rádi byste využívali elektronickou poštu? Chtěli byste mít přístup k informacím z celého světa? Toužíte po tom "cestovat" po tajemných zákoutích Internetu? Chcete poskytnout informace o sobě nebo vaší firmě široké veřejnosti? Jestliže je vaše odpověď na některou z předcházejících otázek "ANO", pak můžete využít nabídku služeb společnosti SpiNet. Akciová společnost SpiNet vznikla na jaře roku 1995 jako Internet Service Provider (poskytovatel služby Internet) a určila si za cíl zpřístupnit služby Internetu široké veřejnosti. Cenová politika SpiNetu by měla umožnit, aby se Internet stal součástí našeho běžného života. Aby se zabydlel v našich domácnostech stejně jako v západním světě, kde se stal tak běžnou záležitostí jako je telefon. Přístupový server společnosti SpiNet je v současné době umístěn v Praze. Další se buduje v Brně a připravují se i ostatní krajská města tak, aby se společnost přiblížila co nejvíce ke svým zákazníkům. Nabízené služby společnost SpiNet poskytuje interaktivní připojení lokálních počítačů a jednotlivých pracovních stanic k síti Internet pomocí komutované telefonní linky (dial-up) a modemu. To vám umožní přístup ke všem službám poskytovaných sítí Internet, s výjimkou některých on-line služeb jako je video, rádio a podobně. Uvedené služby potřebují k přenosu kvalitnější prostředí, než je telefonní síť.
Ke kterým službám tedy budete mít přístup?
E-Mail - služba elektronické pošty, která vám umožní posílat textové zprávy každému majiteli schránky internetovské pošty na celém světě za cenu místního připojení. K těmto zprávám můžete připojovat počítačové soubory a odesílat je společně s textem. WWW - tato služba je v poslední době nejvíce využívána účastníky Internetu. Jedná se o hypertextové stránky, které jsou určeny pro křížové odkazy a pro vyhledávání souvisejících dokumentů. Na WWW stránkách se nacházejí nejrůznější informace a reklamy firem, knihoven, vládních institucí a podobně.
ftp - je protokol pro přenos souborů po Internetu.
telnet- umožňuje připojení na servery jako vzdálený terminál.
Uvažujete o Internetu i vy? Máte zájem o připojení prostřednictvím firmy SpiNet? Obraťte se na SpiNet Info Service, Pod Smetankou 12, 190 00 Praha 9, tel:(02) 24624461, fax: (02) 825493 E-mail: info@spinet.cz.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )