AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

WaveMaker

Ing. Peter Macsánszky

Pomocou programu WaveMaker dokážu aj začiatočníci vytvoriť profesionálne animácie! Ak Vaše srdcia táto správa rozbúšila, čítajte ďalej.

Napriek svojej povesti ohľadom výkonu procesory a volnej pamäti RAM, sa LightWave čoraz častejšie objavuje na harddiskoch užívateľov Amíg v našich zemepisných šírkach. Amiga 1200 vybavená so 4 MB FAST RAM poskytuje dostatočný priestor a výkon pre prvé kroky s týmto programom.

Princíp činnosti
WaveMaker predstavuje jednoduchý nástroj, pomocou ktorého sa dajú nastaviť vopred definované prvky a elementy animácie. Výsledkom je súbor, ktorý predstavuje scénu (skript) pre program LightWave. Samotné obrázky a animácia sa potom vypočíta pomocou programu LightWave. Obsluha WaveMakeru je natoľko jednoduchá, že prakticky nepotrebuje žiadny komentár. V ďalšom by sme sa radšej zamerali na popis jednotlivých funkcií programu. Veríme, že po prečítaní článku budete schopní aj vy zostaviť kompletnú animáciu v priebehu jednej hodiny.

Prvé kroky
Úvodom ešte treba poznamenať, že WaveMaker bol navrhnutý pre tvorbu animácii, ktorých centrálnym objektom je logo (názov firmy, spoločnosti). Takéto animácie dominujú v reklamách, preto by sme názov programu mohli volne preložiť ako "Vyrábač reklamných nadpisov".
Animáciu môžeme vytvoriť troma spôsobmi. Prvý spôsob je najjednoduchší a najrýchlejší: program z náhodne vybratých elementov v priebehu sekundy vygeneruje scénu. Druhý spôsob ponúka výber zo 16 vopred definovaných animácií, do ktorých sa dosadí naše logo. Tretí spôsob dáva našej fantázií najväčší priestor, pretože umožňuje definovať pohyb loga, vyberať elementy a ich pohyb, a rad ďalších parametrov.

Náhodné animácie
Všetky funkcie programu sa nachádzajú na ľavej strane obrazovky. Po nakliknutí prvého gadgetu "SmartAnim" WaveMaker zostaví animáciu z náhodne vybratých elementov. Niekedy sa programu tak dokonale podarí zladiť jednotlivé prvky, že výsledok je fascinujúci. Na druhej strane si treba uvedomiť, že ide o náhodne vybraté prvky a teda nie je vylúčený ani druhý krajný prípad: animácia bude nepoužiteľná (alebo bude ju treba ešte doladiť v LightWave). Po zvolení funkcie SmartAnim sa objaví okno s výzvou, aby sme zvolili logo. Tu pripomíname, že WaveMaker nemá funkcie na modelovanie loga, preto ho musíme vytvoriť nejakým editorom ako napr. LightWaveModeler, Imagine, Pixel 3D a pod. Samozrejme, logo musí byt uložené vo formáte LightWave.
V okne SmartAnim sa nachádzajú tri gadgety: "Use current" znamená, že ako logo sa použije logo práve aktuálne (napr. z predošlej animácie), "Select New" sa používa na výber nového loga a "No logo" znamená, že sa v animácii nepoužije žiadne logo (animované bude iba pozadie). Zaujímavá je funkcia "Select New": po výbere loga sa program pokúsi upraviť jeho rozmery tak, aby bol úmerný ostatným elementom scény. Nový objekt (s upravenými rozmermi) sa automatický uloží vedľa pôvodného pod pôvodným názvom rozšíreným o príponu ".WMobj". V animáciách sa potom použije upravené logo a nie pôvodné.
Vygenerovanie animačného skriptu sa dosiahne po zvolení gadgetu "Create". Ak bol v pamäti natiahnutý alebo vygenerovaný nejaký skript, potom počítač položí hamletovská otázku: vymazať alebo nevymazať starý skript. Nakoniec nás ešte upozorní jeden omam, aby sme vygenerovaný skript nezabudli uložiť pomocou funkcie "Save Script".

Hotové animácie
Ako už bolo uvedené druhý jednoduchý spôsob generovania animačného skriptu sa zakladá na výbere jednej animácie spomedzi 16 vopred definovaných. Našou úlohou je iba dosadiť logo.
Tento režim vyvoláme pomocou funkcie "Prefabs". Otvorí sa okno s názvami animácií, z ktorých si vyberáme podľa vôle. Ak sme sa rozhodli pre niektorú z animácií, otvorí sa ďalšie okno podobné zo Smart Anim. Slúži taktiež na výber loga, ale okrem toho obsahuje ešte navyše dve položky: "Action Duration" udáva dĺžku vlastnej akcie (nálet loga), "End Delay" určuje čas pokiaľ sa drží logo na scéne. Teda celková dĺžka animácie je súčet týchto časov.
Po zvolení gadgetu "Create" sa vygeneruje skript a automaticky sa otvorí file-requester, ktorý nás žiada, aby sme uložili skript.

Nové možnosti
Teraz sa zmienime o tretej možnosti, kde je dostatok priestoru pre uplatnenie našich kreatívnych sklonov Tu sa črtá možnosť výberu spôsobu náletu loga z 25 preddefinovaných možností, ďalej môžeme voliť elementy pozadu a ich pohyb, farbu pozadu atď.
Nálet loga sa vyberá pomocou funkcie "Motions". Pohyb je rozdelený do troch fáz: prílet, umiestnenie a odlet. Tomuto úmerne si potom môžeme vybrať jednu možnosť zo skupiny "ON Motions", "Hold Positions" a "OFF Motions" (obr. č. 2).
Ďalšia naša úloha spočíva v určení celkovej dĺžky animácie. Dosiahneme to aktivovaním funkcie "Durations" v ľavej času obrazovky.
Ďalšia funkcia "Backgrounds" ponúka možnosť nastavenia pozadia. Výber sa obmedzuje na štyri možnosti:
Solid - znamená jednofarebný podklad, ktorej farba sa určuje pomocou hodnôt RGB.
Gradient - slúži na vytvorenie farebných prechodov. Tu si môžeme vybrať z ôsmych možností, pričom musíme vždy definovať "Light Color" a "Dark" t.j. svetlú a tmavá farbu.
Image - umiestni do pozadu obrázok, ktorý sa vyberá pomocou filerequestera.
Sequence - umožňuje definovať do pozadia sekvenciu obrázkov (animáciu). "Image Sequence for Background" v tomto prípade určuje bázu názvu série obrázkov, "Loop Sequence" znamená, že sekvencia obrázkov sa bude opakovať po dosiahnutí obrázku určeného v políčku "Sequence Loop Lenght". Krok sa udáva v políčku "Frame Offset".

Elementy
Teraz môžeme pristúpiť k najzaujímavejšej častí - "Elemets", kde je možné definovať, čo sa bude odohrávať v pozadí. Po zvolení spomínanej funkcie sa otvorí okno so zoznamom layerov (vrstvy). Tu môžeme definovať pohyb do ôsmych vrstiev, ktoré sú umiestnené za sebou (do hĺbky). Ak nakliknete na niektoré číslo vrstvy, otvorí sa ponuka možných animácií do pozadu. Je ich toľko, že sa všetky ani nepomestili na obrazovku, preto sú rozdelené do troch skupín (stránok). Prepínanie medu jednotlivými skupinami je možné pomocou gadgetov A, B a C.
Popis všetkých 72 animácií by zaručme presiahol rámec tohoto článku, preto iba stručne pripomenieme význam niektorých parametrov vyskytujúcich sa v týchto animáciách. Tieto parametre sú dostupné po zvolení konkrétnej animácie.
Speed - udáva rýchlosť animácie
Color - farba objektov
Direction - smer otáčania alebo pohybu
Number - počet elementov
Screen Position - pozícia objektu na obrazovke, celkom je ich 9.
Thickness - hrúbka elementov
Po nastavení animácií na pozadí sa pozrime na funkciu "Mr. Camera", pomocou ktorej nastavujeme vzdialenosť kamery od loga. Výber je dosť chudobný: Default - štandardná pozícia kamery a potom mierne bližšie a mierne vzdialenejšia pozícia.
A toto je všetko ohľadom definovania animácie. Nakoniec nezabudnite použil funkciu "Save Script"! Úplne konečná fáza je spustenie programu LightWave a načítanie vygenerovanej scény.

Generovanie animácie
WaveMaker v ľavej častí obrazovky ponúka päť funkcií pre generovanie obrazu a animácií pomocou LightWave. Princíp spočíva v tom, že WaveMaker prostredníctvom Arexxu riadi LightWave. Prakticky to znamená toľko, že musíte mat naraz spustený LightWave, WaveMaker, Arexx a pritom by malo zostať ešte pár kilobajtov voľnej pamäti pre rendering. Amiga so 4 MB FAST RAM na to určíte nepostačí, preto odporúčame, aby sto radšej po vytvorení skriptu ukončili program WaveMaker a potom načítali LightWave, v ktorom spočítate animáciu.
Nakoniec ešte niekoľko slov k zvyšným funkciám programu:
"Script Status" - podá stručné informácie o aktuálnom skripte v pamäti. Vidieť názov skriptu, loga, jeho pohyby, pozadie, elementy na pozadí a ich charakteristiky.
"Load Script" - načíta skôr uložený skript vytvorený programom WaveMaker. Pozor, tento skript nie je zhodný so skriptom pre LightWave!
"Save Script" - slúži na uloženie vygenerovaného skriptu. Pri tejto operácii sa automaticky vytvoria dva skripty, jeden pre WaveMaker a druhý pre LightWave (tento má príponu .LWScene).
"How WM Works" - podá stručné informácie ohľadne princípu práce a činností jednotlivých funkcií programu.
"Edit Defaults" - obsahuje základné nastavenia programu, ktoré je možné samozrejme zmeniť.
Záverom treba podotknúť, že pomocou WaveMakeru sa nedajú vyrobiť zložité animácie, ale pre začínajúcich animátorov je to výborná pomôcka a zbierka nápadov, ktorú určíte radí uvítajú aj skúsenejší.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )