AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Začínáme s Amigou II.

Jiří Brossmann

V minulém čísle jsme si pověděli něco o druzích ikon, se kterými se můžeme setkat na disku. Protože se v textu vyskytlo několik „podivných“ výrazů které jsem blíže nevysvětloval, rozhodl jsem se, že u každého dílu seriálu bude malý „slovník“, ve kterém objasním pojmy, které by snad nemusely být jasné. Do minulého čísla se tento slovníček už bohužel nevešel, takže dnes v něm najdete i několik pojmů k obsahu minulého dílu. Jsem bohužel omezen rozsahem dvou stran, takže ne všechno mohu popsat do takové hloubky jak bych si přál. Proto doufám, že slovník bude malou kompenzací za občasnou přílišnou stručnost.

Když chybí ikona
Jak již víme, je ikona vlastně soubor obsahující informace o jejím vlastním vzhledu a také několik dodatečných informací. Jméno ikony je vždy shodné se jménem souboru kterému se přiřazuje, a je vždy ukončeno příponou „.info“. Podle této přípony systém pozná, že jde o ikonu. Může se stát, že máme v adresáři několik souborů. Jeden bude program a ostatní třeba informace o jeho nastavení. Nás, jako uživatele, zajímá jen ten program, který spouštíme. Je proto zbytečné, aby se zobrazovaly všechny soubory v adresáři. Jednak by mohlo načítání ikon z disku trvat dlouhou dobu (samozřejmě se každá ikona musí nahrát do paměti), a jednak by byl problém se v desítkách ikon orientovat. Proto můžeme některým souborům ikonu smazat (třeba pomocí BD Manažeru). Soubor bez ikony je za normálních okolností na Workbenchi „neviditelný“, ale lze ho „zviditelnit“ pomocí menu „Window - Show - All Files“. Potom systém postupuje následovně: zjistí, že soubor nemá ikonu (neexistuje soubor s příponou .info). Zkusí, zda v adresáři ENV:Sys není uložena předdefinice ikony (viz. dále). Pokud ano, vezme tento vzor a zobrazí ho jako ikonu daného souboru. Jestliže v ENV:Sys vzor není, použije se ikona která je uložena v ROM. Ale pozor! To, že se zobrazila nějaká ikona neznamená, že by ji soubor najednou měl! Pokud si zobrazíme informace o souboru, objeví se mnohem menší okno než u souborů s ikonami. V tomto okně je možné nastavit jen atributy souboru a připsat poznámku.
Velmi podobná je situace u adresářů. Pokud smažeme ikonu adresáři a budeme zobrazovat všechny soubory (tím se myslí i adresáře), bude systém postupovat stejně jako při zobrazování souboru (zkusí najít předlohu, pokud ji nemá použije standardní ikonu). Opět platí upozornění na to, že fyzicky ikona neexistuje - vidíte pouze nějaký vzor.
Chtěl bych upozornit, že začít bezmyšlenkovitě mazat ikony se může vymstít, protože se do nich (tedy do oblasti ToolTypes) občas zapisují některé informace. Proto při odmazávání ikon postupujte opatrně.
Další důležitá věc je, že po načtení obsahu adresáře musí systém netřídit soubory a spočítat umístění ikon v okně. Zvláště na pomalejších Amigách může tato operace trvat několik vteřin (někdy i minut). Proto nepropadejte panice jestliže jste otevřeli adresář s tisícem souborů u chvíli se nic neděje. Rovněž je třeba pamatovat na to, že každá ikona potřebu,je v paměti nějaké místo. Pokud tedy v počítači nemáte přídavnou paměť, nedoporučuji používat příliš velké ikony.

Předlohy ikon
V předchozích odstavcích jsem mluvil o nějakých „předlohách“. Jsou to ikony, které se přiřazují těm objektům (adresář, soubor, disketa...), které svoji vlastní ikonu nemají, a také těm, které nově vytváříme (například při vytvoření adresáře z menu „Window - New Drawer“). Předlohy se hledají v adresáři ENV:Sys a mohou mít následující jména:
„def_drawer.info“ - Předloha ikony adresáře. Používá se pro adresáře které nemají vlastní ikonu, nebo při vytváření adresáře nového.
„def_project.info“ - Předloha ikony projektu. Je možné ji přiřadit projektu (textové soubory, obrázky apod.).
„def_tool.info“ - Předloha ikony nástroje (programu, aplikace). Normálně se tato ikona používá pro programy, ale pokud máte v adresáři soubory bez ikon, budou všechny reprezentovány touto ikonou (tedy co soubor to ikona).
„def_pref.info“ - Předloha ikony nastavení (preferencí). Pokud ukládáte nastavení některého ze systémových konfiguračních programů funkcí „Save As“ (ulož jako), bude mít konfigurační soubor tuto ikonu (pokud si nastavíte menu „Settings - Create Icon“). Do „Default Tool“ se zapíše jméno programu který soubor vytvořil. Pak tedy stačí dvakrát kliknout na ikonu a provede se automatické přenastavení. Příklad: používáte několik map klávesnice. Standardně máte nastavenu českou, ale občas potřebujete pracovat s anglickou. Pak si tedy v programu SYS:Prefs/Input nastavíte anglickou klávesnici a pomocí Save As z menu uložíte nastavení na disk pod jménem např. „Anglická“. Když pak budete chtít přepnout klávesnici, stačí dvakrát kliknout na ikonu tohoto souboru.
„def_kick.info“- Předloha ikony diskety. Jestliže do mechaniky zasunete disketu, které chybí ikona (soubor Disk.info), zobrazí se tato ikona.
„def_disk.info“ - Předloha ikony pevného disku. Pokud některé partitiony vašeho harddisku nemají ikonu, bude jim přiřazena tato.
Jak si tedy nastavit vlastní předlohy? Pokud máte vybrány nějaké ikony, nakopírujte je do ramdisku. Tam je pomocí menu „Icons - Rename“ přejmenujte na „def:_drawer“, „def_project“ atd. Z ramdisku je zkopírujte do adresáře Env:Sys (tento adresář je většinou vytvořen na ramdisku v Env/Sys - pokud nevidíte jeho ikonu zvolte menu „Window - Show All Files“). Pokud chcete aby se stejné ikony používaly i po resetu, musíte ještě provést zkopírování do ENVARC:Sys (na svém systémovém disku se musíte „proklikat“ až do adresáře Prefs/EnvArchive/Sys a do něj ikony „naházet“). Pokud používáte nějaký diskový manažer (vřele doporučuji koupit si nějaký legálně i s manuálem), musí se ikony jmenovat „def_drawer.info“ apod. Jako ikona je totiž. chápán jen ten soubor, který má příponu „.info“ (ve Workbenchi přípona není vidět).

App-Ikona
Toto je speciální druh ikony, který si na Workbenchi vytvářejí některé programy (např. Personal Paint, Wordworth a další). Tato ikona slouží k rychlému vyvolání programu, kterému náleží. U některých textových editorů, které si vytvářejí App-ikonu, například stačí hodit ikonu textového souboru na AppIkonu, a editor automaticky tento soubor otevře k editaci, apod. App-ikona nejde kopírovat, mazat, nejdou o ní ani zobrazit žádné informace.

Ikonifikovaný program
Některé, zvláště novější programy, umožňují tzv. ikonifikaci. Pokud program ikonifikujete, měl by uzavřít všechna okna a obrazovky které používá a vytvořit si na Workbenchi ikonu. Jestliže pak do této ikony dvakrát kliknete, program se znovu „otevře“. Nedá se jednoznačně říct, zda ikonifikovaný program běží či nikoliv, ale většinou je jeho činnost pozastavena. Ikonifikaci programu můžete ušetřit něco málo paměti (uzavřou se okna a obrazovky), ale většinou to není moc, protože vlastní program stále zůstává v paměti.

Ikony na Workbenchi
Pokud často používáte nějaký program, můžete si jeho ikonu „vyhodit“ na Workbench. Provedete to tak, že na ikonu daného programu kliknete a pak vyvoláte menu „Icons - Leave Out“. Tím se jeho ikona přesune ze svého okna na Workbench. Je možné ikony okna vytáhnout i přímo pomocí myši, pak se ovšem po resetu vše vrátí do původního stavu.
Tím, že nějakou ikonu vytáhnete na Workbench ji ve skutečnosti nikam nepřemístíte. Program, nebo soubor, je stále ve stejném adresáři na disku, ale není v tomto adresáři vidět (zobrazuje se na Workbench). Jak tedy systém pozná, která ikona je na Workbenchi a která ne? Velmi snadno, protože pokaždé když nějaký program vyhodíte, zapíší se do souboru „.backdrop“ informace, kde se program nachází. Informační soubor „.backdrop“ se vytváří zvlášť pro každý disk a můžete si ho prohlédnout například v textovém editoru.
Ikonu přesunete zpět do jejího adresáře pomocí menu Icons - Put Away.
Tím jsme (jak doufám) vyčerpali všechny druhy ikon, se kterými se můžete na Workbenchi potkat. Příště si povíme něco o Workbenchi jako takovém a podrobněji si prohlédneme jeho menu.

Slovník základních pojmů
FAST RAM - Paměť RAM (Random Acces Memory paměť pro čtení a zápis) která je připojena přímo mikroprocesoru. Protože ji má procesor celou pro sebe, jsou přístupy do ní rychlejší (výkon A1200 s FAST RAM vzroste asi dvakrát).
CHIP RAM - K této paměti je připojen jednak mikroprocesor, a jednak sada koprocesorů, které zajišťují zpracování grafiky, zvuku, dekódování dat z disketových jednotek a spoustu dalších věcí. Vzhledem k tomu, že mikroprocesor má k této paměti přístup až jako předposlední, je práce s ní poměrně pomalá.
Turbokarta (akcelerátor) - Deska s plošnými spoji na které je výkonnější mikroprocesor. Procesor uvnitř počítače se odpojí a všechny jeho funkce převezme jeho výkonnější kolega na turbokartě. Turbokarty většinou umožňují i přidání matematického koprocesoru (zrychlí výpočty) a FAST RAM.
Matematický koprocesor - integrovaný obvod provádějící velmi rychle matematické operace (výpočty mocnin apod.). Většinu možností koprocesoru využijete teprve s programy, které jsou pro ně programovány (Imagine LightWave...), ale například všechna násobení a dělení se na něj převádějí automaticky (už je to vede k podstatnému nárůstu rychlosti).
Kickstart - Paměti ROM (Read Only Memory paměť určená jen ke čtení) ve kterých je uloženo jádro operačního systému Amigy. Pokud vlastníte turbokartu s FAST RAM, můžete většinou Kickstart „přemapovat“ do RAMky. Kickstart se pak překopíruje do RAM, která je obecně rychlejší než paměti ROM (řádově o desítky nanosekund), takže systém běží o něco rychleji.
AmigaOS - Operační systém Amigy. Částečně je uložen v Kickstartu, částečně se nachází na disku. AmigaOS zajišťuje správu disků, obrazovek, oken, knihoven a mnoha dalších věcí.
Workbench - Nejlepší grafický systém jaký existuje. (GUI - Graphics User Interface - grafické rozhraní).
Shell - Někdy také CLI (Command Line Interpreter). Slouží k zadávání příkazů AmigaOS-u z příkazové řádky.
Bootovaní - Start systému. Při bootování se z disku nahrávají knihovny, Workbench a jeho přednastavení apod.
Reset - Reset není jen populární setkání amigistů v Brně, ale také operace, po které dojde k inicializaci počítače a bootování. Reset provedeme současným stisknutím kláves CTRL-Levá Amiga-Pravá Amiga (velmi oblíbený trojhmat). Vzhledem ke konstrukci Amigy a operačního systému je možné, aby některé programy reset „přežily“ , nebo mu úspěšně vzorovaly (např. diskový magazín OKO).
RamDisk - Ramdisk je „disk“, který se vytváří v paměti RAM Amigy. Umožňuje rychlý přístup k datům, ale cokoliv do něj nahrajete se po resetu ztratí. Ramdisk je tak velký, kolik máte volné paměti. To znamená, že jeho délka se mění podle toho, kolik do něj nahrajete souborů. Čím větší je ramdisk, tím méně máte volné paměti.
RAD disk - Obdoba ramdisku, ale odolná proti resetu (standardnímu resetu, existují totiž resetovací programy, které paměť vyčistí i od RAD disku). Narozdíl od ramdisku má RAD disk pevnou velikost 880 Kb. Pokud máte hodně paměti, můžete z něj třeba bootovat. Ovladač RAD disku obvykle najdete na systémovém disku v adresáři Storage/DOSDrivers. Pro jeho instalaci je potřeba dvakrát kliknout na jeho ikonu. RAD disk odstraníte z paměti příkazem „c:remrad FORCE“.
Partition - V počítači můžete mít jeden, nebo více pevných disků („černá krabička s drátem“). Ty lze rozdělit na menší části, které se budou chovat jako samostatné disky („ikon na Workbenchi“) Fyzicky budete mít stále jeden disk (jednu krabičku), ale „logicky“ se bude systém tvářit, jako by jich bylo připojeno několik (hodně ikon).
Blok (na disku) - Blok je nejmenší „kousek“ dat který počítač dovede zapsat na disk. Velikost bloku lze nastavit, ale nejčastěji se používá velikost 512 bajtů (ramdisk používá velikost 1024 bajtů). Pokud je blok obsazen jedním souborem, byť jen částečně, nemůže se už zbylé místo použít pro jiný soubor. Znamená to, že pokud do ramdisku nakopírujete 100 souborů o délce 1 bajt, nespotřebují 100 bajtů, ale 100KB (1024 x 100 bajtů).
Program (aplikace, nástroj ...) - Programem se myslí spustitelný soubor, který vykonává nějakou činnost. Na Amize nemají spustitelné soubory žádnou povinou příponu.
Skript - Textový soubor obsahující příkazy operačního systému (na PC mají skripty příponu „.BAT“). Jde vlastně o program, který se neinterpretuje přímo procesorem, ale operačním systémem.
Ikona - Ikona má stejné jméno jako soubor kterému je přiřazena, ale navíc má příponu „.info“. Přípona je povinná, jinak je ikona považována za normální soubor. Ve Workbenchi se přípona nezobrazuje.
MagicWorkbench - „Balík“ ikon, které nahrazují originální systémové ikony. S MWB bude váš systém vypadat mnohem lépe než předtím. Pokud používáte místo monitoru televizor, je lepší SmallBench, jehož ikony jsou určeny pro nižší rozlišení. S použitím MWB i SmallBenche rostou paměťové nároky (ikony jsou delší), ale výsledek stojí za to.
Menu - Menu se používá k vyvolávání některých funkcí programů a Workbenche. Objevuje se na horní liště obrazovky a vyvolá se stisknutím pravého tlačítka myši. Po najetí na příslušnou položku stačí pustit pravé tlačítko, a položka (operace) „pod myší“ se aktivuje (provede). Menu má většina programů. Menu „patří“ vždy té aplikaci, které je aktivní.
Mapa klávesnice - Klávesnici můžeme podle národních zvyklostí rozložit různě. Rozložení německé klávesnice vypadá jinak než české (jiné znaky). Proto se používají mapy klávesnic, které obsahují informace o tom, který znak se má zobrazit při stisku té které klávesy (na fyzické klávesnici). Vlastní mapy můžete vytvářet např. programem KeyMapEd. Informace o tom který znak odpovídá které klávese vám poskytne program KeyShow (adresář SYS:Tools).
Gadget - Obecně jde o jakýkoliv objekt, který slouží k ovládání uživatelem. Někdy se překládá jako tlačítko, ale protože i rámeček na zadání textu je gadget, používejme raději tento anglický výraz. Kromě tlačítek a string-gadgetů (zadání řetězce) máme i checkboxy (gadgety které je možno kliknutím „zaškrtnout“), cycling-gadgety (když na ně několikrát kliknete, budou se zobrazovat různé volby) a některé další.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )