Wordworth 4SE - II.

Lenka Eslerová

Minule jsme si řekli něco o instalaci a spuštění programu, a také o tom, jak napsat první jednoduchý text. Dalším základním úkonům se budeme věnovat dnes.

Uložení textu
Napište si nějaký text (pokud už nevíte jak, nalistujte si začátek seriálu v minulém čísle). Nyní proveďte některou z následujících akcí:
- v menu Project zvolte položku Save (= ulož) nebo
- klikněte myší nu ikonu Save - to je ikonka se šipkou směřující do desek (viz obrázek), ve standardní konfiguraci je na třetím místě odshora na nástrojové liště programu; nebo
- stiskněte Amigu - S (takovouto kombinací myslíme tuto: stiskněte pravou Amiga klávesu, podržte ji stištěnou a stiskněte ještě klávesu S; pak obě klávesy uvolněte).
Na obrazovce se objeví requester (česky se tomu říká také dialogové okno) pro uložení souboru s titulem Save document (ulož dokument). Hned vám mohu prozradit, že requestery Wordworthu jsou systémové, to znamená, že s velmi podobnými se setkáte i ve Workbenchi a ve spoustě dalších programů. Jestliže se naučíte ovládat requestery v jednom programu, jiné vám už asi nebudou činit potíže.
Většinu plochy requesteru zabírá okno se seznamem souborů a adresářů, pod ní jsou tři textové rámečky a úplně dole na najdete čtyři tlačítka. Stiskněte tlačítko s nápisem Volumes (zařízení) - v ploše se objeví seznam všech momentálně dostupných zařízení (disků, logických přiřazení...). Po kliknutí na kterékoliv z nich se objeví seznam adresářů a souborů umístěných v kořenovém adresáři zvoleného zařízení. Jak je od sebe rozeznáte? Soubory mají vedle jména vypsanou svou velikost, vedle jmen adresářů je místo toho napsáno slovo Drawer (adresář). Dalším klikáním na jména adresářů lze procházet níž a níž v adresářové struktuře. Pokud se chcete vrátit do nadřazeného adresáře, klikněte na tlačítko Parent (rodičovský adresář). Takto najděte adresář, do nějž chcete svůj dokument uložit. Pokud znáte cestu k němu, můžete místo popsaného postupu přímo tuto cestu vepsat do textového rámečku Drawer (adresář) a stisknout klávesu Enter. Místo klikání na tlačítka Volumes a Parent můžete používat klávesové kombinace Amiga - V a Amiga - P.
Nyní v ploše requesteru vidíte jména všech souborů, které se nalézají v aktuálně zvoleném adresáři; je-li jejich počet větší, než může být zobrazeno najednou, lze výpis rolovat pomocí šoupátka a šipek umístěných vpravo od seznamu. Chcete-li svůj text uložit do některého z již existujících souborů, klikněte na jeho jméno; toto jméno bude vepsáno do rámečku File - při ukládání do již existujícího souboru si však uvědomte, že původní obsah souboru bude po uložení textu ztracen! Když chcete pro dokument vytvořit nový soubor, napište jeho jméno do rámečku File (soubor). Po kliknutí na tlačítko Save nebo po stisknutí kombinace Amiga - O (zde je to zkratka z OK, tedy potvrzení akce) bude text uložen do zvoleného adresáře do souboru, jehož jméno je obsaženo v rámečku file. Jestliže si ještě před potvrzením akce uložení rozmyslíte, můžete celou akci zrušit kliknutím na tlačítko Cancel (zruš) nebo stiskem Amiga - C.
Při každém dalším ukládání téhož dokumentu stačí jen kliknout na ukládací ikonu nebo zvolit v menu Save nebo stisknout Amiga - S a text bude automaticky uložen do téhož souboru, aniž byste ho museli znovu specifikovat. Někdy ale budete chtít tentýž text uložit ještě do jiného souboru. V tom případě využijte buď příkaz Save as... (ulož jako...) v menu Project nebo stiskněte Amiga - A. Zde se nejprve objeví requester s titulem Save as a nápisem File Format (formát souboru) - Wordworth vám nabízí uložení dokumentu ve vlastním formátu (varianta Wordworth Document), uložení dokumentu jako šablony (Wordworth Template) o těch se zmíníme později, uložení ve formátu WW verze 3.0 (Wordworth 3.0 Document), případně lze dokument uložit jako prostý neformátovaný text (ASCII text). My si zvolíme první možnost a klikneme na tlačítko OK nebo stiskneme klávesu O (všimněte si, že tím bude aktivováno tlačítko OK, na němž bylo toto písmeno zvýrazněno podtržením - to není náhoda, tak to má fungovat vždycky). Nyní se objeví již známý requester pro uložení souboru, o němž jsme mluvili výše.

Nový dokument
Rozpracovaný text jsme si uložili a třeba chceme hned začít pracovat na novém dokumentu. Otevření nového, prázdného dokumentu se provede buď
- kliknutím na ikonu s prázdným listem papíru, která je ve standardní konfiguraci první shora na nástrojové liště, nebo
- volbou příkazu New (nový) v menu Project nebo
- klávesovou kombinací Amigu - N.
Nejprve se otevře malé okno s nabídkou šablon - pro běžné dokumenty zvolíme „Normal“, k dispozici jsou dále například šablony pro vytvoření různých štítků, pro psaní souborů ve formátu nápovědy AmigaGuide a mnohé další. Volbu potvrdíme tlačítkem OK. Otevře se okno dokumentu, které může být buď prázdné (jako je tornu v našem případě po volbě šablony Normal ), nebo v něm budou předepsané některé údaje či položky. Šablony také mohou ovlivnit rozměry dokumentu a další údaje. Teď se již můžeme pustit do dalšího psaní.

Otevření textu
Vytvořený soubor si již umíme uložit, což od teď budeme dělat před každým ukončením práce s editorem. Jak se ale uložený dokument zase otevře? Opět máte několik možností:
- klikněte na ikonu se šipkou směřující ven z desek (ve standardní konfiguraci je druhá shora na nástrojové liště), nebo
- v menu Project zvolte příkaz Open... (otevři...), nebo
- stiskněte Amiga - O.
Tím vyvoláte requester Open Document (otevři dokument), který je velmi podobný requesteru pro uložení souboru a shodně se také ovládá, jak jsme již dříve předeslali. Po nalezení souboru, který chceme otevřít, klikněte na tlačítko Open nebo stiskněte Enter nebo Amiga - O. Otevře se nové okno dokumentu, v němž se objeví obsah zvoleného dokumentu.
Zacházet se soubory tedy již umíme, je na čase, abychom se naučili napsané texty upravovat.

Editace dokumentu
Slovu editorce znamená úpravy textu. Základní úpravou textu je psaní - to už jsme procvičili (pro další vylepšení této oblasti lze snad jen doporučit návštěvu kursů psaní na stroji nebo počítači, a také mazání.
Pokud chceme mazat po jednotlivých písmenech, používáme klávesu Del (kterou se maže písmeno vpravo od kurzoru) nebo BackSpace (to je klávesa se šipkou doleva umístěná vlevo od klávesy Del, maže písmeno vlevo od kurzoru). Pro mazání celých částí řádků využijeme kombinace s klávesou Ctrl: kombinace Ctrl - Del maže text od kurzoru do konce řádku, Ctrl - BackSpace snaže text od začátku řádku ke kurzoru. K mazání slov použijeme klávesu Alt: Alt - Del maže text od kurzoru do konce slova, Alt BackSpace smaže text od začátku slova ke kurzoru.
Jestliže kdykoliv něco smažete omylem, můžete to ještě vrátit! Jednu (jen jednu!) smazanou část textu (tu, kterou jste smazali naposledy) můžete vrátit příkazem Undo (odčiň, zruš akci) z menu Edit - její klávesový ekvivalent je Amiga - Z.
Občas potřebujeme smazat rozsáhlejší část textu nejrychleji to provedeme následovně:
- nejprve označíme příslušnou část textu, a to buď tak, že přes ni přejedeme ukazatelem myši, přičemž budeme držet levé tlačítko myši stisknuté, nebo najedeme na začátek úseku textu, stiskneme klávesu Shift, podržíme ji, pomocí kurzorových kláves se přesuneme na požadovaný konec značeného úseku a klávesu Shift uvolníme. Tento text bude zvýrazněn (inverzí, tj. v podstatě prohozením barvy popředí a pozadí). Označený text budeme popisovat jako „blok“.
- Stiskem klávesy Del nebo BackSpace smažeme označený text.
Blok textu se dá využít také k jiným účelům:
- máte-li označený text a začnete psát, bude blok nahrazen psaným textem;
- přesunutí bloku na jiné místo v dokumentu: levé tlačítko myši stiskněte nad blokem, podržte je stisknuté a ukazatel myši přesuňte na jiné místo (přesnou polohu indikuje kurzor v textu). Jakmile zde levé tlačítko uvolníte, celý blok se přesune na toto nové místo; někdy si během přesunování celou akci rozmyslíte - v tom případě bud stiskněte klávesu Esc nebo pravé tlačítko myši, přesunutí bloku bude zrušeno.
- pokud při výše popsaném přesunutí bloku budete navíc držet klávesu Ctrl, blok se na nové místo okopíruje, a na původní pozici zůstane zachován (graficky je tato akce od předchozí odlišena tím, že u ukazatele přibude znaménko „+“). I takováto funkce se vám může občas velmi dobře hodit.
- blok lze také uložit do clipboardu nebo označený text zformátovat (upravit jeho vzhled) - obojí bude popsáno příště.
Jak vidíte, bloky jsou velmi užitečné. Pro úplnost tedy doplníme ještě další způsoby označení bloku: dvojitým kliknutím do textu se označí celé slovo, trojitým kliknutím celý řádek; pokud dvojitým kliknutím označíte slovo (při druhém kliknutí ještě neuvolňujte levé tlačítko myši) a kurzor dále potáhnete nad textem, bude se text označovat po celých slovech - obdobně je tomu také se značením po celých řádcích pomocí trojkliku a přetažení ukazatele nad označovaným textem. V některých případech potřebujeme označit celý text dokumentu: k tomu slouží buď příkaz Select All (vyber vše) z menu Edit nebo klávesová zkratka Amiga - Shift - A.
Ještě jsme si neřekli, jak označení bloku zrušíme. Je to tak jednoduché: buď stiskneme některou z kurzorových kláves (v tom případě se kurzor objeví na začátku nebo na konci bloku, v závislosti na tom, kterou kurzorovou šipku stiskneme), nebo klikneme myší kamkoliv do textu (pozor! jestliže při kliknutí ještě se stisknutým levým tlačítkem myši pohnete ukazatelem mimo blok, provede se místo odznačení bloku jeho přesunutí!!).
Toť pro dnešek vše. Jak už jsme říkali, příště se budeme zabývat formátováním textu a práci s clipboardem.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing