Photogenics II.

Leoš Troníček

Jak jsme se tu pěkně po měsíci sešli, takže si můžeme probrat další funkce našeho oblíbeného programu. Dnes by jsme si řekli něco o položkách v menu programu.

Menu Project
New - vytvoření nového obrázku; obsahuje tyto možnosti:
Black page - otevře obrázek černého pozadí
White page - otevře obrázek bílého pozadí
Soft White - pozadí obrázku bude mít hodně světle šedé (líp se na to pak kouká)
Selected Colour - pozadí obrázku bude mít takovou barvu, jako je barva právě zvolená.
Open - nahraje obrázek; Po zvolení této položky se objeví requester, kde si vyberete obrázek, který chcete nahrát. Program sám rozpozná formát obrázku, přečte jej a přepočítá do 24-bitů.
Open as - obsahuje:
Alpha Channel - nahraje obrázek ze zvoleného zařízení jako alfa-kanál
Secondary - nahraje obrázek jako secondary
Hidden - nahraje obrázek do paměti, ale nezobrazí jej v okně (ikona obrázku se objeví v dolní liště, lze jej zobrazit kliknutím na tuto ikonu)
Other- Po zvolení volby (Other) se otevře okno s nadpisem „loaders“, kde si můžete vybrat nejenom z nejrůznějších formátů, ale i vytvoření obrázku jako je barevný šum (color noise), otevřít obrázek se zadaným textem (text), „grabnout screen“, vygenerovat strukturu kamene (streaks), vytvořit barevný gradient (backdrop) nebo jakési soustředné stínované kruhy (ripples - prý vlny).
Save - uloží obrázek (o formátech zápisu jsme si říkali již minule, proto jen stručně); má položky:
IFF DEEP
IFF-24
JPEG
Other
Clone - zhotoví kopii aktuálního obrázku, a tu pak otevře v okně. Název nového obrázku bude Copy_of_(název obrázku).
Rename -touto položkou lze přejmenovat aktuální obrázek. Po jejím aktivování se objeví requester, ve kterém budete vyzváni k zapsání nového jména. přičemž v textové řádce bude napsáno jméno staré.
Close - uzavře aktivní obrázek a smaže z paměti.
Close all - uzavře (a smaže v paměti) všechny projekty otevřené v programu.
About - otevře okénko, ve kterém se dozvíte v jaké verzi Photogenicsu právě pracujete, kdo Photogenics vydává, kdo ho naprogramoval, a tedy kdo za co může, velikost volné paměti, copyrighty a registraci.
Quit - toto notoricky známé slovo ani v tomto podařeném programu nemá žádnou originální funkci. Je používáno v případech naprostého vyčerpání po celodenním kreslení či po naprosté ztrátě inspirace. Zkráceně - touto položkou prostě navždy opustíte program (pro nezkušené - všechny obrázky musíte mít uložené, jinak o ně přijdete). Samozřejmě vám před tím program položí obligátní otázku jste-li si „sure“.

Menu Options
(Undo/Redo FIX) - velice důležitá volba především pro ty zbrklejší. Jestliže jste si myslel, že jste se svojím zásahem do obrázku spokojen a v návalu radosti to FIX-nul toto je poslední záchrana. Po použití této položky menu se poslední FIX-nuté operace smažou a můžete začít z čisté vody nanovo. Když si to přece jenom ještě rozmyslíte pak zvolte tuto položku znovu a FIX-nuté (a zase od-FIX-nuté) operace se znovu na obrázku objeví.
Discard Undo - touto položkou si vymažete Undo buffer v paměti a nebudete si moct vrátit jedno FIX-nutí - takže POZOR!
Discard All Undos - tady si vymažete veškerá Unda v celém programu!
Use as Image - zvolený obrázek použije jako Image (zní to divně, ale jak už víte lze v tomto programu používat obrázek také jako Alfa-kanál apod. viz níže).
Use as Secondary - použije aktivní obrázek jako Secondary (mezi Primary a Secondary obrázky lze dělat různé operace - některé funkce vyžadují mít oba obrázky v paměti, ale to už taky víte).
Use as Alpha Channel - aktivní obrázek bude použit jako alfa-kanál.
Hide/Show window - zavře okno aktivního obrázku (obrázek zůstane v paměti), nebo obrázek v paměti (ikona na spodní liště) do okna zobrazí.
Restore Aspect - změní velikost okna tak, aby odpovídala velikosti obrázku. Je-li obrázek pod lupou pak se lupa po použití funkce vypne.

Menu Image
Sdružuje funkce pro práci s celým obrázkem.
Scale - slouží pro práci s velikostí obrázku. Po jejím zvolení se otevře velké okno s různými možnostmi nastavení. Úplně nahoře jsou dvě posuvné lišty. Těmi lze nastavit rozlišení obrázku. Vrchní slouží pro šířku spodní pak pro výšku. Na levé straně každé lišty je tlačítko Reset, které po stisknutí vrátí hodnoty na původní velikost. Na straně pravé je okénko kam je možno zapsat údaj číselně. Pod lištami jsou tlačítka s nastavením standardních rozlišení. Pod těmito jsou dvě řady tlačítek pro změnu rozlišení v procentech. Horní řada pro osu X a dolní pro osu Y. Tlačítka mají hodnoty 25, 50, 200 a 400 procent. Pak tu je už pouze přepínací tlačítko obsahující polohy: Ignore Aspect, Keep aspect a Keep Area. Ignore Aspect provede konverzi obrázku bez ohledu na jeho stranové poměry. To Keep aspect naopak poměry stran zachová a nedovolí Vám zvolit rozlišení s jiným poměrem stran (aby nedošlo k deformaci obrázku). Keep Area zase zachovává velikost obrázku v pixelech. Jestliže v jedné ose uberete na druhé se automaticky přidá. Po odeslání se vás program ještě zeptá, zda chcete při vytváření změny na obrázku použít smoothing.
Rotate - rotuje obrázkem o zadané úhly a to ve směru hodinových ručiček. Umožňuje volby 90, 180, 270 stupňů a volbu Other angle po jejímž zvolení si můžete posuvnou lištou či číselně zadat o kolik si tedy chcete ten obrázek otočit.
Shear - celý obrázek „zešikmí“, geometricky z obdélníku vytvoří rovnoběžník. Zešikmění je možné jak v ose X tak v ose Y.
Clear to - smaže obrázek barvami: černou (Black), bílou (White), světle šedou (Soft White) nebo zvolenou barvou (Selected Colour).
Fill Similiar - je speciální vyplňovací funkce. Spočívá v tom, že vyplní aktuální barvou všechny body se stejnou barvou v obrázku. To znamená, že jestliže někde v obrázku přebarvíte bílý pixel na černý, pak budou přebarveny všechny bílé pixly obrázku. Tato funkce navíc funguje stejně jako fill normální, totiž jde u něj nastavovat již zmiňovaná tolerance a „Smoothnes“ (popisované ji minule).
Fill Options - jsou nastavení pro Fill Similiar. Vše je zde úplně stejné jako u fillu na hlavní liště.
Blur - provádí rozmazání obrázku a to dvěma metodami: Simple Blur u Gaussian Blur. Metody se liší zřejmě druhem výpočtu. Kdo chce může si rozdíl mezi oběma metodami zjistit sám tím, že si to hned vyzkouší. No a my línější budeme pokračovat. Po zvolení jedné z variant se otevře okno, kde zadáme poloměr rozmazání (aneb jak moc to rozmazaný má bejt). Nastavení je v intervalu 2-15 pro Simple a 2-12 pro Gaussian Blur. Jestliže zvolíte velký poloměr „rozmazu“, pak si pěkně počkáte.
Channels -je funkce pracující s jednotlivými barevnými složkami ještě nefixnutých funkcí. Tak u dá docilovat různých efektů. Po za-FIX-ování zůstávají funkce jako po nastavení Channels. Když je funkce Channels zvolena z menu objeví se okno. kde jsou rozepsány všechny tři složky barvy (červená-red, zelená- green a modrá-blue) a vy zde můžete „odfajfkovat“ tu kterou barvu. Dole pak jsou tři tlačítka Use, Test u Cancel pro použití, vyzkoušení a zrušení vaší volby.
Compose - slouží k vkládání jednoho obrázku do jiného. Aby jste mohli použít tuto funkci, musíte mít nahrané dva obrázky. Ten, do kterého se bude obrázek vkládat bude primary u obrázek vložený secondary. Po zvolení v menu se secondary obrázek objeví přímo v okně primary a zde ho taky můžete editovat. Ještě se otevře na pravé straně obrazovky okno Compose, kde se dají zadávat některé důležité parametry a jiné údaje. Secondary obrázek má na sobě body, pomocí nichž se dá roztahovat a posouvat. Posuv bez změny velikosti je bodem umístěným ve středu. Rohovými body lze pak obrázek rozpínat. Obrázek lze uchopit také za čáry spojující okrajové body. Šířku, výšku a posunutí v obou osách lze zadat i číselně do okna Compose. Posunutí značí okénka s nadpisem Offset. Width je šířka u Height výška. Dále jsou v okně (nahoře) dvě tlačítka. První zobrazuje editační body obrázku, druhé slouží k zapnutí funkce, kterou můžete kreslením upravovat průhlednost secondary obrázku - to platí pouze v případě, že je zapnut Brightness Key nebo Compose Alpha (viz níže). Pro kreslení průhlednosti lze použít veškeré hlavní nástroje. Pravé tlačítko průhlednost ubírá, pravé přidává. Tlačítko Brightness Key pokud je zapnuto učiní obrázek poloprůhledný. Tlačítko Use Paint Mode, je-li zapnuto, používá obrázek jako štětec v módu point. Čím je barva obrázku tmavší, tím bude místo průhlednější. Tlačítko Compose Alpha použije obrázek (stále secondary) jako alfa-kanál. Tlačítko Show Box zapíná u vypíná body pro pohyb s obrázkem. Tlačítky OK a Abort potvrdíte respektive zrušíte funkci.

Menu Brush
Zde jsou kmáni nejrůznější nastavení pro štětce. Menu má tři položky.
Choose Brush - tady si můžete vybrat, čím že to vlastně budete kreslit. Možností je dost. Od spreje, propisky, křídy, krajonu, tužky až po označovač a neon. Každá volba mít svoje nastavení (viz další položka menu), které lze individuálně nastavit a uložit tlačítkem Save, nebo navrátit na původní hodnotu - tlačítko Reset.
Brush Settings - má tři posuvné lišty. První se nastavuje velikost štace, druhým přítlak u třetím průhlednost po stoprocentním pokrytí plochy.
Pick Colour - je standardní funkce kreslících programů sloužící k nabrání barvy z obrázku jako barvy aktuální.
Tak to by stačilo. Protože vás nechceme přetěžovat, povíme si o zbylých několika menu příště. Pěkně si to zase všechno vyzkoušejte a buďte VÝTVARNÍ.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing