Wordworth 4SE - V.

Lenka Čížková

OBRÁZKY A OSTATNÍ GRAFICKÉ OBJEKTY

Po prázdninovém povídání o textovém editoru Wordworth toho víte už tolik, že dokážete vytvořit a vytisknout jakýkoliv textový dokument. Zatím jsme se však nezmiňovali o grafice.

Obrázky
Oživením mnoha dokumentů jsou obrázky s různými náměty, v jakékoliv velikostí a barvách. Podívejme se tedy, jak vytvořit dokument s obrázky. V menu Object zvolte položku Place Picture (umísti obrázek). Otevře se requester Place Picture, prakticky tentýž, jaký se objevuje například při otevírání dokumentu (viz obrázek na této stránce). Wordworth vám v něm však ukáže pouze soubory obsahující obrázky (obvykle mívají přípony .iff, .gif apod.) - zde si již známým způsobem vyberte obrázek, jenž chcete umístit do svého dokumentu. (Já jsem si vybrala maskot tvůrců Wordworthu, králíka Stu; jeho obrázek najdete v dodávce editoru pod názvem „Stu.iff“.) Poté volbu potvrďte stiskem tlačítka Place (umísti).
Zvolený obrázek bude načten z disku a následně zpracován; Wordworth je při práci s obrázky v porovnaní například s FinalWriterem stále ještě výrazně pomalejší, takže v případě volby většího obrázku se chvíli budete dívat na čekací ukazatel myši a na spodní liště okna dokumentu si můžete přečíst „Making screen picture...“ (Zpracovávám obrázek pro zobrazení na obrazovce).
Po chvíli se tedy na obrazovce (v levém horním rohu) objeví obrázek, v jehož rozích si prosím povšimněte čtyř černých čtverečků - já jim budu říkat úchopky. Kliknete-li mimo plochu obrázku (to znamená mimo čtverec, jehož rohy jsou tvořeny úchopkami), úchopky zmizí a znovu začne blikat kurzor na místě, kde jste naposledy psali (případně v levém horním rohu okna dokumentu, jestliže jste ještě nic nenapsali a začali jste rovnou s nahráváním obrázku). Chcete-li znovu úchopky zobrazit, klikněte jednou myší nad obrázkem.
Ve většině případů chceme mít obrázek na úplně jiném místě dokumentu, než je levý horní roh. Jak tedy načtený obrázek přemístit na žádanou pozici? Klikněte na obrázek a nepouštějte tlačítko myši vidíte, že kromě úchopek se objevily také čáry mezi nimi, rámeček, který jasně vymezuje plochu obrázku (viz obrázek s králíkem Stu). Nyní pohněte ukazatelem myši někam jinam: obrázek zatím zůstává na místě, ale jeho rámeček se přemístí za ukazatelem; jakmile tlačítko myši uvolníte, celý obrázek se přesune do nové pozice (a rámeček zmizí, viditelné zůstanou jen úchopky).
Málokdy jsme také spokojeni s velikostí obrázku nuže, změňme ji také! Najeďte ukazatelem myši nad některou z úchopek vašeho obrázku a všimněte si, že ukazatel změnil tvar na šipku směřující dovnitř a ven z obrázku. Stiskněte levé tlačítko myši (objeví se rámeček obrázku) a pohybujte myší - rámeček obrázku se bude natahovat podle pohybu ukazatele; takto lze rámeček zvětšit i zmenšit na výšku i na šířku. Po uvolnění tlačítka obrázek změní svou velikost tak, aby se vešel do rámečku (tj. příslušně se zvětší nebo zmenší), přitom však zachovává proporce = poměr výšky a šířky.
Nyní se podívejme, jaké další funkce pro práci s obrázky máme k dispozici (budeme je hledat v menu Object a při jejich vyvolání je nutné mít zvolený obrázek, tj. kliknutím zobrazit jeho úchopky). Nejprve si všimneme funkce Lock (zamkni). Tato funkce obrázek skutečně uzamkne, aby ho ochránila proti nežádoucím proměnám (změně velikosti, přesunutí, smazání). Použijeme-li tedy na ty obrázky, které jsou již správně umístěny a nechceme, aby se na nich cokoliv měnilo. To, že je obrázek zamčený, poznáte snadno: úchopky jsou teď prázdné čtverečky (normálně jsou vyplněné) a ukazatel myši umístěný nad obrázkem získává podobu visacího zámku. Co ale se zamčeným obrázkem v případě, že ho změnit potřebujeme? Odpověď je snadná, použijeme funkci Unlock, čili odemkni.

Informace o obrázku
Nyní zjistíme, jaké informace o obrázku nám Wordworth může nabídnout - zvolte příkaz Information... a porovnejte objevivší se requester s tím, který vidíte na obrázku s růžemi. Popíšeme si jednotlivé položky.
Skupina Position (pozice, umístění) udává umístění obrázku v dokumentu vzhledem k okrajům stránky, a to vzdálenost od levého okraje (From Left); od horního okraje (From Top), šířku (Width) a výšku obrázku (Height). Tyto údaje můžete samozřejmě měnit a tím například upřesňovat pozici obrázku ve svém dokumentu! Rámeček Keep Proportions (zachovávej proporce) obvykle ponecháváme zatržený, aby se obrázek při změně rozměrů pomocí úchopek nedeformoval. Zkuste zrušit zachovávání proporcí (po kliknutí do rámečku zatržítko zmizí) a natáhněte rámeček s vaším králíkem (nebo co jste si vlastně vybrali) třeba do šířky - takto můžete získat velice legrační obrázky :-)
Ve skupině Options nastavíme požadovaný způsob zobrazování obrázku. Cyklovací gadget Preview (náhled na obrazovce) lze nastavit buď na Full Colour - v tom případě se obrázek zobrazí v co nejvěrnějších barvách (což ovšem může být omezeno počtem barev obrazovky), nebo na Two Colour - dvoubarevný náhled obrázku může zvláště u větších obrázků značně urychlit práci a obvykle poskytuje dostatečnou představu o tvaru obrázku, nebo zvolit Off, což vypíná náhled a místo obrázku se objeví jen vybarvená plocha. Dále zde najdeme rámeček označený Colour 0 Transparent. Sem umístěte zatržítko, pokud si přejete, aby byl obrázek „průhledný“, to jest aby bylo pod ním (přesněji řečeno pod jeho částmi nakreslenými v kreslícím programu barvou pozadí) vidět text, případně další grafiku. Tato volba asi nemá smysl při nastaveném obtékání obrázku.
Obtékání obrázku se nastavuje ve skupině Text Flow (tok textu). Lze zvolit None (bez obtékání, tj. text se píše přes obrázek resp. pod ním), Straight Left nebo Straight Right (rovně zleva nebo rovně zprava, obrázek tedy nahradí pravý nebo levý okroj textu, tohle znáte většinou z novin nebo také z našeho časopisu), Contour Left nebo Contour Right (tato varianta by měla umožnit obtékání podél skutečného tvaru obrázku, text by tedy měl například vytvořit oblouk kolem obrázku kružnice; tato varianta však ve verzi 4SE nefunguje). Nastavíte-li si obtékání, určete také velikost Stand Off, tedy odstup textu od obrázku: čím menší bude tato hodnota, tím blíže bude text u obrázku.
Mimochodem, veškeré vzdálenosti lze udávat v milimetrech (za čísla pište zkratku mm), centimetrech (cm), palcích (in) a dalších jednotkách, které vás asi už moc zajímat nebudou. Pokud chcete programu přikázat, ve kterých jednotkách vám má délkové údaje ukazovat (mimo jiné jde i o jednotku, v níž je číslováno pravítko), vyvolejte v menu Settings (nastavení) položku Change Settings... (změň nastavení...) a v okně vyberte řádek View (zobrazování); úplně dole v requesteru pak najdete položku Measure Unit (jednotka délky), kterou nastavte dle svého přání.
Vraťme se ještě k informacím o obrázku. Cyklovací gadget File Link (spojení se souborem) nabízí variantu No Link, picture saved in document = bez spojení, obrázek uložen v dokumentu, což znamená, že obrázek bude navždy (hmmm, pokud ho tedy nesmažete) uložen spolu s dokumentem, v té podobě, v jaké jste ho nahráli; druhá varianta je Cool Link, picture linked to file = studené spojení, obrázek spojen s dokumentem = při nahrávání dokumentu se nahraje také aktuální podoba obrázku. To má samozřejmě své výhody, pokud například píšete nějaký návod a některé obrázky chcete občas aktualizovat; nepříjemnosti začnou ve chvíli, kdy soubor s obrázkem, na nějž se odkazujete, někdo (samozřejmě omylem) smaže nebo přesune na úplně jiné místo na disku.
V rámečku Filename (jméno souboru) najdeme vypsanou cestu k souboru s obrázkem (aspoň víme, kde měl být, až si ho smažeme, viz výše ;-), Summary shrnuje základní grafické údaje o obrázku: formát, rozměry a počet barev. Například údaj „IFF bitmap 217x258, 4 colours“ nám sděluje, že jde o obrázek ve formátu IFF (na Amize nejobvyklejší), široký 217 bodů a 258 bodů vysoký, mající 4 barvy.

Další jednoduché akce s obrázky
Chcete mít králíka Stu v každém rohu svého dopisu (nebo srdíčko v každém rohu obálky, nebo cokoliv podobného si vymyslíte)? V takovém případě je potřeba získat tentýž obrázek několikrát. Pokud je obrázek velký, znamenalo by několikeré nahrání spoustu času - to však není třeba! Zvolte kliknutím žádaný obrázek a v menu Object vyberte položku Duplicate (klávesová kombinace Amiga - D). Obrázek se vám rychle zdvojí, jeho novou kopii pak můžete umístit na libovolné místo.
Možná jste si vytvořili pěkné osobní nebo firemní logo a chcete ho mít na každé stránce svého dopisu; v tomto případě není duplikování správnou cestou, neboť v případě rozsáhlejšího dokumentu to znamená několikeré opakování akce, a co teprve v případě, že třeba změníte velikost písma, přibudou stránky, vy na ty další zapomenete svého maskota okopírovat... Správné řešení je využití příkazu Add to All Pages (přidej na všechny stránky), který opět najdete v menu Object, úplně dole.

Ostatní grafické objekty
Pro skvělé dokumenty potřebujeme kromě obrázků také rámečky, čáry a podobné další záležitosti. Proto neváhejte a v menu Object vyzkoušejte také položku Create Object... (vytvoř objekt). Editor vám nabídne okno s výběrem požadovaného objektu; jednotlivé typy si popíšeme dále, nyní předpokládejme, že chcete například nakreslit čáru. Klikněte tedy na řádek Line (obrázek na tomto řádku spolehlivě poradí i těm, kdo angličtinu neovládají a lokalizaci nemají); řádek bude zvýrazněn. Stiskněte tlačítko OK a namalujte čáru (přesný postup viz níže): další čáru již namalovat nelze, vytváření objektů se automaticky přepíná zpět na psaní textu - pokud chcete vytvořit více stejných objektů najednou, musíte před stiskem OK zatrhnout rámeček Create Many Objects (vytvoř mnoho objektů), pak lze kreslení opakovat - v tomto případě se do režimu psaní vrátíte jednoduchým kliknutím myši.
Na koncích čáry uvidíte již známé úchopky, jimiž lze měnit velikost a pozici objektu. Dvojím kliknutím na objekt nebo příkazem Information stejně jako u obrázků vyvoláme rámeček s informacemi o objektu. Nyní tedy k jednotlivým typům.

Přímka = Line
Stiskněte tlačítko myši v místě, kde chcete mít začátek přímky, myší pak táhněte až k požadovanému konci přímky. Informace o přímce: Start a End udává pozici začátku a konce přímky (From Left / Top = zleva, shora) - viz obdobné údaje u obrázků. Style udává způsob zakončení: normal, rounded - zaoblený, box čtverec, circle - kroužek, short / long arrow - krátká / dlouhá šipka, arrow head / tail - hlava / konec šipky, dimension - kótovací šipka, splat - kaňka. Dále lze nastavit barvu Colour (přitom jednotlivé barvy lze upravovat příkazem Colours... v menu Edit); styl: plain - jednoduchá čára, shon / long dash - čárkovaná s krátkými / dlouhými čarami, (long) dash dot čerchovaná čára. Thickness znamená tloušťku čáry, nejtenčí je hairline (vlasová). I zde (a také u ostatních objektů) lze nastavit obtékání.

Čtverec nebo obdélník, rámeček = Box
Stiskněte myš na pozici jednoho rohu a tahem vytvořte obdélník (rámeček). Pozici udává vzdálenost zleva a shora, šířka a výška. Dále se volí barva vnitřku (Fill colour), barvit, styl a tloušťka rámečku (Border colour / style / thickness). Kromě již zmíněných možností je zde pro styl Single nebo Double Line (jednoduchá a dvojitá čára) a Shadow (stínovaný, tj. rámeček jen na dvou sousedních stranách).
Velmi podobný je také rámeček se zaoblenými rohy, Rounded Box. Zde se pouze nenastavuje styl rámečku, naopak lze zvolit tloušťka rámečku None = žádná, tj. bez rámečku.

Kruh = Circle
je dán vzdáleností svého středu zleva a shora a svým průměrem (Diameter). Ostatní nastavení jako u zaobleného rámečku.
Obdobný je ovál (elipsa), ale místo poloměru se zde udává šířka a výška.
Myslím, že pro dnešek toho již bylo dost, vyzkoušejte si to všechno a těšte se na příští pokračování; bude o dalších grafických objektech (textové rámečky a efekty...) a jejich vzájemných vztazích. A nezapomeňte mi napsat, co by vás ještě o Wordworthu zajímalo, co vás trápí, co vám nefunguje.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing