Začínáme s Amigou VI.

Jiří Brossmann

EDITOR IKON A NÁSTROOSTATNÍ JE, PRÁCE S HDTOOLBOXEM

Práci v systému uživateli usnadňují nejrůznější programy, utility a nástroje. Dnes se tedy na ně podíváme trochu podrobněji.

Tools (nástroje)
Na disketě Workbenche (nebo svém systémovém disku) můžete najít. v adresáři „Tools“, několik užitečných programů. Podívejme se tedy na ně.

Icon Edit
Tento program slouží k editaci ikon (zběžně jsem se o něm již zmiňoval při probírání ikon). Po jeho spuštění se objeví okno, které je rozděleno na několik částí.
Největší část zabírá editační plocha, ve které můžete pomocí myši upravovat editovanou ikonu. Jestliže ukazovátkem najedete nad tento blok, změní se tvar ukazovátka z šipky na zaměřovač. Zároveň se na horní liště okna začnou vypisovat jeho souřadnice. Tento blok má ještě jednu specifickou vlastnost. Podporuje totiž tzv. Drag&Drop. To znamená, že pokud chcete editovat nějakou ikonu, nemusíte ji nahrávat přes menu, nebo používat horkou klávesu. Stačí na ikonu kliknout, a myší ji přetáhnout do editační plochy.
Napravo od editačního pole můžete zvolit barvu, která je právě aktivní (která roje je vidět z políčka nahoře). Pod barvami jsou editační nástroje:
TEČKY: Při kliknutí na tento nástroj budete kreslit tečky (při rychlejších pohybech budou na editační ploše zůstávat jednotlivé body).
KŘIVKY: Křivky budou plynulé jen tehdy, když nebudete hýbat myší příliš rychle. Jinak se změní v čáry propojující body, které počítač zachytí.
KRUŽNICE, KRUHY: Při kliknutí do levé poloviny ikonky se kreslí kružnice, klik na pravou půlku aktivuje kreslení kruhů.
RÁMEČKY, OBDÉLNÍKY: Opět jako u předchozího: levá kreslí jen rámečky, pravá vyplněné obdélníky.
ČÁRY: Na editační ploše zmáčkněte levé tlačítko a pohybujte myší. Dokud tlačítko nepustíte, nebude čáru, která se zobrazuje, do ikony zahrnuta.
VYPLŇOVÁNÍ: Uzavřený obrazec na editační ploše, do kterého kliknete s aktivním vyplňováním, se vybarví aktuální barvou.
Poslední operaci můžete vzít zpět gadgetem „Undo“, který je hned pod editačními nástroji. Ještě o něco níže je gadget „Clear“, který celou editační plochu vybarví aktivní barvou.
Další funkční prvky jsou napravo. Jsou tu zejména dva obrázky s předlohou ikony v normálním a aktivním stavu. Mezi jednotlivými předlohami můžete přepínat kliknutím na gadgety „Normal“ a „Selected“. Jestliže kliknete do okénka pro normální předlohu uvidíte, jak se bude ikona chovat při kliknutí na Workbenchi.
V pravém dolním rohu je čtveřice šipek které posouvají editovanou předlohu do zvoleného směru. Místo klikání můžete použít i směrových šipek na klávesnici. Pozor: tuto funkce zničí to, co posunete mimo editační plochu!
IconEdit má také poměrně rozsáhlá menu. Projděme je alespoň v rychlosti:
„Project/New“ - Otevře jako nový projekt ikonu, která je přednastavená pro daný typ ikon (viz dále). „Project/Open“- Umožní nahrání nové ikony.
„Project/Save – Project/Save As...“ Uložení ikony, a uložení ikony pod novým jménem.
„Project/Save As Default Icon“ Nahraje ikonu jako zvolený typ předlohy ikony. (Můžete tak snadno vytvořit některé předlohy ikon - o nich jsme už mluvili.)
„Project/Quit“- Ukončení programu. Pokud jste svůj výtvor před ukončením programu neuložili, dostanete poslední možnost.
„Edit/Cut - Edit/Copy - Edit/Paste“ Klasické funkce pro práci s clipboardem. Stříhání, kopírování nebo nalepení se provádí z (do) editační plochy.
„Edit/Open Clip...“- Načtení clipboardu.
„Edit/Save Clip As...“ - Zapsání obsahu clipboardu na disk.
„Edit/Show Clip...“ - Pomocí programu nastaveného tooltypem „SHOWCLIP“ zobrazí aktuální obsah clipboardu (přednastaveno Multiview).
„Type/Disk“, „Type/Drawer“, „Type/Tool“ , „Type/Project“ , „Type/Garbage“ - Editovaná předloha se bude po uložení chovat jako ikona disku, adresáře, nástroje, projektu nebo odpadkového koše. Nastavení v tomto menu má vliv na to, jaká ikona se zobrazí po aktivaci „Project/New....“
„Highlight/Complement“ „Highlight/Backfill“ „Highlight/Image“ - Určuje jak se bude ikona chovat po aktivaci. „Complement“ ikonu po aktivaci zobrazí inverzně, „Backfill“ způsobí protlačení a „Image“ zobrazí druhý obrázek uložený v ikoně.
„Images/Exchange“ - Zamění předlohu normální a aktivní ikony.
„Images/Copy“ - Zkopíruje obrázek z aktivní předlohy do neaktivní. (Je-li například aktivní „Normal“, pak se obrázek normální ikony zkopíruje i jako předloha pro „Selected“.)
„Images/Use Template“ - Vloží do editační plochy pomocný rámeček pro vytvoření ikony.
„Images/Load/Image...“, „Images/Load/Normal Image...“, „Images/Load/Selected Image...“, „Images/Load/Both Images...“ – Toto podmenu slouží k přihrání obrázků z disku. „Normal Image“ nahraje do aktivní předlohy normální obrázek ikony, „Selected Image“ nahrává do aktivní předlohy obrázek aktivní ikony, „Both Images“ načte obě předlohy (aktivní i normální) a „Image“ slouží k načtení tzv. IFF brushů (uložených na disk z DPaintu, nebo PPaintu).
„Images/Save Image...“ - Uloží aktivní předlohu jako IFF brush.
„Images/Restore“ - Do editační plochy se vloží ikona, která byla otevřena pomocí „New“ nebo „Open“.
„Extras/Recolor“ - Přebarví obrázek.
„Extras/Auto TopLeft“ - Nastaví obrázek do levého horního rohu.
„Extras/Color Palete...“ - Spustí preferenční program nastavený v tooltypu „PALETTE“ (přednastaveno „Palette“).
„Settings/Use Grid?“ - Editační oblast bude rozdělena nejednotlivé body mřížkou.
„Settings/Create Icons?“ - Určuje, zda se budou vytvářet ikony pro soubory s nastavením.
„Settings/Save Settings“ - Uloží nastavení.
Další možnosti nastavení programu jsou pomocí tooltypů. Kvůli nedostatku místa je tu nebudu vypisovat (jsou ostatně okomentované - anglicky v samotné ikoně IconEditu). Snad jen tooltyp „SRC“, který umožní uložit ikonu jako textový soubor pro kompilátory jazyka C.
IconEdit má hodně nedostatků (nejde například zvětšit velikost ikony), proto doporučuji používání jiných editorů, jako je Iconian apod.

InitPrinter
Slouží k inicializaci tiskárny. Hodí se, pokud jste si např. vypnuli tiskárnu uprostřed tisku a nyní máte problémy s tiskem češtiny. Pomocí InitPrinteru se znovu aktivuje český ovladač (máte-li ho nastaven, samozřejmě).

Calculator
Velmi jednoduchá kalkulačka. Upozorním snad jen na to, že obsah pásky (zapne se z menu „Windows/Show Tape“) lze myší označit a zkopírovat do clipboardu.

Keyshow
Poměrně užitečný program. Ukáže vám rozložení klávesnice s aktuální keymapou. Pokud tedy tápete po klávesnici a marně hledáte středník, můžete vám Keyshow ušetřit spoustu času. Kliknutím na zvýrazněné klávesy „CTRL“, „ALT“, nebo „SHIFT“ se můžete podívat i na znaky spojené s držením jedné, nebo více z těchto kláves.

ShowConfig
Zobrazí aktuální konfiguraci vaší Amigy (procesor, FPU, grafické čipy, verze systému, připojenou paměť atd.).

PrintFiles
Pomocí tohoto programu můžete snadno tisknout soubory na tiskárně. Označte jeden, nebo více souborů (pomocí SHIFTu) a pak (za stálého držení SHIFTu) dvakrát klikněte na tuto ikonu.

CMD
Program sloužící k přesměrování výstupu. Umožňuje přesměrovat tok dat který by šel normálně do paralelního, nebo sériového portu, do souboru. Program se ovládá pomocí tooltypů:
DEVICE=PARALLEL nebo SERIAL (určuje, ze kterého zařízení se budou data přesměrovávat)
FILE=jméno souboru (jméno souboru, do kterého se budou data ukládat)
SKIP=FALSE nebo TRUE (je-li nastaveno TRUE, přeskočí se úvodní inicializační kódy, které se vysílají do tiskárny)
MULTIPLE=FALSE nebo TRUE (pokud nastavíte FALSE, program se použije jen jednou, načež se deaktivuje)
NOTIFY=FALSE nebo TRUE (s nastaveným TRUE, vás program při každém použití svých funkcí upozorní na to, že pracuje)

GraphicDump
Provede hardcopy obrazovky nu tiskárnu. Než se začne tisknout, uběhne určitá prodleva. K nastavení tiskových parametrů slouží tooltyp:
SIYE=TINY nebo SMALL, MEDIUM, LARGE nebo XDOTS:YDOTS
Tiskne se buď v jedné ze čtyř základních velikostí, nebo můžete nastavit přímo velikost obrázku , jako počet bodů v X : počet bodů v Y.

Lacer
Má souvislost s genlockem (nastavení módu interlace).

PrepCard
PrepCard slouží k nastavení PC Card (dříve PCMCIA) připojené k Amize přes port na levé straně. O tomto programu se nebudu zmiňovat, protože nepředpokládám, že by PC Cards byly nějak zvlášť rozšířené. Pokud ji už někdo má, dá se předpokládat, že si s programem poradí (je to velmi jednoduché).

MEmacs
U MEmacsu je situace trochu jiná. Neříkám, že to není užitečný program (zvlášť pro ty, kdo nemají jiný textový editor - textovým editorem nerozumím nic ve stylu Wordworthu). Je však tak složitý a má tak rozsáhlé ovládání, že by se jeho popsání roztáhlo na několik čísel. Proto zjištění jeho možností ponechám na čtenáři (nebude to tak hrozné - vše jde uhodnout z menu, nebo zjistit metodou pokus-omyl).

HDToolBox
Tento program jsem si nechal záměrně na konec, protože povídání o něm bude trochu delší. Získáte ho z diskety „Install“ (pozor- s některými staršími A1200 bez harddisku se tato disketa nedodávala). HDToolBox (HDTB) slouží k rozdělování a „těžké“ údržbě disku. Těžké proto, že po jeho použití se může stát, že váš disk nebude použitelný a bude nutno jej znovu naformátovat. Dávejte si proto dobrý pozor co děláte a pokud si nejste jisti, raději se do velkých operací s HDTB nepouštějte.
Po spuštění HDTB se objeví okno s několika gadgety a seznamem připojených zařízení. V seznamuje uveden interface na který je zařízení připojeno a několik informací o něm, dále stav zařízení a jeho jméno a typ.
Interface je skoro vždy SCSI. Amiga sice používá IDE řadič, ale ovládá se přes „scsi.device“. U SCSI je důležitá adresa. Interface SCSI umožňuje připojit až 8 zařízení (0-7). Adresa tedy udává o které zařízení jde. Tato hodnota se nastavuje hardwarově.
Stav zařízení je buď „Changed“ nebo „Not Changed“, podle toho jestli na něm jsou provedeny nějaké změny (tedy změny v jeho nastavení).
Jméno a typ zařízení se čtou přímo z pamětí na tomto zařízení. U disku se tedy dovíte jaký je výrobce a co je tento disk vlastně zač.
Pod seznamem jsou gadgety. Znovu chci upozornit skutečné začátečníky, aby si raději nechali poradit od někoho zkušenějšího, nebo alespoň experimentovali na nějakém „volném“ disku (tedy na té „černé krabičce co do ní vede spousta drátů“, ne na nějakém partitionu - to ani dost dobře nejde).

Change Drive Type
Funkce tohoto oddílu HDTB použijete, pokud si k Amize připojíte nové zařízení. Jestliže připojíte jen pevný disk, nemusíte se tímto úsekem zdržovat - disk se detekuje automaticky při startu.

Modify Bad Block List
Tady můžete definovat vadné bloky na vašem disku. Zabráníte tak jejich používání.

Low-level Format Drive
Tuto funkci nikdy, opakuji nikdy nepoužívejte. Všechny současné disky jsou nízkoúrovňově formátovány již při výrobě a pokud se je pokusíte přeformátovat, může se stát, že to bude také to poslední co s nimi provedete.

Partition Drive
Toto je asi jediná funkce HDTB, kterou pořádně použijete. Nejprve si prohlédněte obrázek, který jí patří (nebo i spusťte HDTB a nastavte se do tohoto oddílu).
Úplně nahoře v okně je napsáno zařízení se kterým pracujete.
Pod tím jsou malé vysvětlivky, které říkají, která barva (vzorek) symbolizuje nevyužité místo na disku, která partition a která aktuální partition.
Dále je tu obdélník znázorňující disk Ten je (většinou) rozdělen na menší obdélníky, které symbolizují právě partitiony. Těsně pod obdélníkem je barevný pruh s trojúhelníčkem. Tím můžete nastavit jak velký má partition být. Chcete-li jej zmenšit, stačí stisknout levé tlačítko na tomto trojúhelníku a potáhnout jím. Samozřejmě jen v rámci nevyužitého místa.
Chcete-li některý partition smazat, stačí na něj kliknout a pak klepnout na „Delete Partition“. Nový partition do volného prostoru přidáte pomocí „New Partition“. „Default Setup“ nastaví dva partitiony o velikostí poloviny disku Malou nápovědu vypíše „Help“.
Ještě níže je textový gadget se jménem disku. Toto je označení, které má disk „napevno“, které zůstává stejné, ať jej z Workbenche přejmenováváte jak chcete. Tuto položku je výhodné změnit, pokud si kopírujete starý disk z pětistovky, kde máte všechny programy nastavené pro DH0:. Můžete si sem napsat o chcete, ale většinou se používá jméno co nejkratší.
Pod tímto gadgetem je check gadget „Bootable“. Ten určuje, jestli bude partition bootovací, nebo ne.
Napravo je jméno filesystému použitého na aktivním partitionu.
Nalevo pak gadget „Advanced Options“, který skrývá rozšířené nastavení. To odhalí další možnosti nastavení: počáteční, koncový a celkový počet cylindrů připadající na partition.
Dále je tu užitečná položka „Buffers“, kterou můžete nastavit, kolik bufferů má disk dostat při startu (čím víc u FastFileSystemu - tím lépe, ale každý buffer spotřebuje 512 bajtů paměti). Pokud je disk bootovací, můžete nastavit jeho bootovací prioritu. Dále jsou tu dva gadgety pro nastavení filesystému partitionu:
„Change...“
Opět změní okno a zobrazí čtyři gadgety pro definování filesystému. Zaprvé jsou tu přednastaveny FastFileSystem a OldFileSystem. Dále můžete nastavit vlastní filesystém, nebo partition rezervovat.
Mimo to můžete nastavit, zda se má partition mountovat automaticky, nebo zda si přejete provádět mountování sami („AutoMount this partition“).
„Identifier“, „Mask“ a „MaxTransfer“ se nastavuje podle dokumentace k filesystému. Řekněme jen tolik, že „Identifier“ není nic jiného, než do hexadecimální soustavy přepsaná zkratka filesystému (např. DOS1, DOS2, PFS atd.). Další údaje raději neměňte.
„Add/Update..“
Touto funkcí můžete přidat nový, nebo upravit starý filesystém. Nový se přidá pomocí „Add New File System...“. Do requestru vypíšete cestu k filesystému (nejčastěji je v adresáři „L:“). Pak se načtou informace, které můžete zkonfrontovat s údaji z dokumentace (načte se „Identifier“ a verze a revize filesystému). Takto si můžete nainstalovat prakticky jakýkoliv filesystém (PFS, AFS atd.). Pokud už se k něčemu takovému odhodláte, je nejlepší je postupovat podle dokumentace. Do nastavení FFS a OFS nezasahujte. Mohli byste pak být nemile překvapeni.
Jste-li spokojeni se všemi změnami, vraťte se do hlavního okna.
Verify Data on Drive
Provede kontrolu celého disku. Můžete tak zjistit, které sektory jsou vadné. Upozorňuji, že to, že systém při startu hlásí, že máte na disku vadný sektor ještě neznamená, že je disk fyzicky poškozen. Většinou jde o chybu způsobenou filesystémem, kterou lze odstranit softwarově (např. Quick Formatem a následným obnovením dat).
Save Changes to Drive
Tento gadget zapíše všechny vámi provedené změny na disk. Po tomto zásahu je většinou nutně resetovat počítač.
Na závěr znovu opakuji: pokud nevíte co děláte, raději nedělejte nic. A nezapomeňte si přečíst další číslo ARPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing