AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Wordworth 4SE - VI.

Lenka Čížková

JEŠTĚ JEDNOU O GRAFICE

V již pátém dílu našeho seriálu jsem začala s popisem grafických objektů, a to těch obrázků a jednodušších vektorových objektů (přímka, obdélník, kruh). Podívejme se nyní na objekty složitější.

Textové efekty
V menu Object zvolte příkaz Create Object... a v rámečku klikněte na TextEffects (textové efekty). Klikněte na OK a myší vytvořte rámeček pro textový efekt (= stiskněte levé tlačítko myši a s tlačítkem stále stisknutým táhněte myší doprava dolů; uvolněte tlačítko myši). V rámečku se objeví nápis Digita Wordworth 4SE jako příklad textového efektu typu Line (řádkový) bez stínu. Popišme si nyní způsob editace textového efektu.
Klikněte dvakrát do rámečku efektu; objeví se requester TextEffects Information (informace o textovém efektu). Skupina Position udává polohu rámečku s efektem: vzdálenost od levého (From Left) a horního okraje (From Top), šířku (Width), výšku (Height) a míru rotace (Rotate by) ve stupních.
Vlastní specifikace efektu se odehrává ve skupině Effect. K dispozici jsou typy Line (řádkový), Circle (kruhový), Arc (obloukový) a Spiral In / Out (spirála dovnitř / ven).
Stiskem tlačítka Font... vyvoláte requester, v němž specifikujete, jak bude text efektu napsán: Typeface volí font, Last Character Size udává zmenšení či zvětšení posledního znaku textu efektu oproti znaku prvnímu, Rotate Every Character specifikuje individuální rotaci jednotlivých písmen textu. Dále lze zadat barvy prvního a posledního znaku (Colour First / Last Character), barvy znaků mezi nimi vytvoří barevnou stupnici.
Chcete-li ve svém efektu vytvořit stín, stiskněte tlačítko Shadow... V requesteru pak zadejte počet stínů (Number of Shadows) a barvy stínů za prvním a posledním znakem (First / Last Shadow Colour). Údaje ve skupině Last Shadow specifikují polohu stínu - konkrétní možnosti je rychlejší vyzkoušet než popsat, ve stručnosti: Distance Across / Down udává příčnou a svislou vzdálenost stínu od vzoru, Size a Rotation určuje velikost (v procentech vůči vzoru) a rotaci stínu.
V rámečku Presets si můžete pro inspiraci vyzkoušet několik již přednastavených textových efektů (nastavují typ, barvu i stíny). Nastavení obtékání ve skupině Text Flow již jistě zvládnete, je stejné jako u obrázků.
A teď to nejdůležitější: do rámečku Contents vepište, jaký text se má v efektu zobrazovat. Pokud chcete pozorovat účinek jednotlivých změn hned po jejich provedení, stiskněte vždy tlačítko Apply - změna efektu bude provedena a requester zůstává na obrazovce. Stiskem tlačítka OK potvrdíte všechny zadané údaje a requester zmizí.

Textové rámce
Běžný text volně psaný v dokumentu se automaticky umísťuje a formátuje podle nastavení dokumentu, stránky a odstavce, podoba téhož textu na různých místech tedy může být jiná. V některých případech se nám hodí mít text v nějaké pevné formě, který můžeme přenášet v nezměněném tvaru na různá místa, například titulky k obrázkům. V této situaci využijeme textové rámečky.
Zvolte příkaz Create Object... / Text Frame, klikněte OK a natáhněte rámeček na stránce. Na tento rámeček dvakrát klikněte, čímž se vyvolá requester Text Frame Information; zde si navolte parametry textového rámečku. Pozice, obtékání a styl jsou analogické nastavením uváděným v minulém díle, tudíž je nebudeme znovu popisovat. Ve skupině údajů Margins lze nastavit pro textový rámec vlastní okraje, jako to normálně děláte u dokumentu. Položky styl definují okraj a případné vyplnění rámce obdobně jako u ostatních vektorových objektů, také obtékání je analogické; dále je možno definovat počet sloupců textu v rámci (Columns/Number) a odstup mezi nimi (Gap). Zavřete nastavovací okno a můžete do rámce psát...

Znovu obrázky
Při výběru grafického objektu znovu narazíme na obrázek (Picture). Připomeňme si, že při načítání obrázku pomocí Place Picture... se nejprve načetl obrázek, a teprve potom se specifikovala jeho poloha a rozměry. Jestliže zvolíte Create Object / Picture, můžete nejprve natáhnout na stránce rámeček, a poté do něj opět pomocí Place Picture umístit žádaný obrázek. Tato varianta bude pohodlnější například v případě velmi rozměrných obrázků, u nichž by úprava původních rozměrů rozhodně nebyla jednoduchá; takto si zvolíte velikost i polohu nově načítaného obrázku předem.

Vzájemná poloha objektů
Při vkládání obrázků a vytváření vektorových objektů se všechny tyto objekty postupně skládají tak, jako bychom je pokládali výš a výš, vršili na sebe; v každém vrstvě přitom může ležet právě jeden objekt (při umístění každého nového objektu tedy jakoby přibude jedna vrstva). Pokud se kterékoliv objekty budou (alespoň částečně) překrývat, bude část objektu vloženého dříve skryta pod objektem vytvořeným později. Pokud chceme tuto vzájemnou polohu grafických objektů upravit (to znamená vlastně změnit rozvrstvení objektů), použijeme k tomu další příkazy menu Object.
K přesunu objektu o jednu vrstvu vpřed slouží příkaz Move Forward (posuň vpřed) - při jeho použití program zjistí, který objekt leží o jednu vrstvu výše než objekt označený (připomínám, že objekt se značí kliknutím myši, označený objekt má viditelné úchopky) a vrstvy těchto dvou objektů prohodí. Podobně příkaz Move Backward (posuň vzad) prohodí označený objekt s objektem ležícím o jednu vrstvu níže.
Chcete-li některý objekt umístit úplně vpřed (= nahoru, do nejvyšší vrstvy), zvolte příkaz Bring to Front (přines dopředu). Tento příkaz odsune všechny objekty, které původně byly výše než objekt označený, o jednu vrstvu dolů, a označený objekt přesune do uvolněné nejvyšší vrstvy. Analogickým příkazem pro odsunutí objektu až úplně dozadu, do nejnižší vrstvy, je položka Send to Back (pošli dozadu).
Na obrázku vidíte příklad seskupení grafických vektorových objektů a totéž seskupení po přesunu kruhu až dospodu příkazem Send to Back.

Skupiny grafických objektů
Dejme tomu, že si vytvoříte krásné seskupení grafických objektů, například umístíte do dokumentu obrázek, k němu natáhnete šipku a na její konec umístíte textový rámec s popisem obrázku. Moc pěkné. Jenže pak zjistíte, že kvůli změnám v textu byste tohle všechno potřebovali asi tak o půl stránky níž. Co teď? Ruční přesunování jednotlivých objektů ze seskupení je zdlouhavé a často se vám už prostě nepodaří vytvořit ten jedinečný původní efekt... Neztrácejte trpělivost už předem, problémy lze obejít použitím grafických skupin!
Nejprve si řekneme, jak označit více grafických objektů najednou. Označte první objekt - to je jednoduché, stačí jedno kliknutí; kdybyste teď jen tak kliknuli na druhý objekt, bude druhý objekt označen, ale první už ne. Takže stiskněte tlačítko Shift a klikněte na všechny další objekty, které chcete najednou označit. A je to. Minule jsme si řekli, jak můžete myší přetahovat objekty na jiné místo; když máte více označených objektů a stisknete Shift, lze takto přesunout všechny označené objekty najednou, jediným pohybem myši. To vypadá jako řešení našeho problému. Jenže ouha! Kliknete zpět do textu, abyste mohli znovu psát, a za pár minut zjistíte, že celou tu sestavu potřebujete ještě úplně jinde... Patrně se vám nebude chtít znovu všechno označovat. Proto to zařídíme ještě jinak. Hned ve chvíli, kdy zjistíte, že několik objektů se vám hodí chápat jako jeden celek, vytvořte z nich skupinu: všechny je označte (slibuji, že při tomto postupu to víckrát nebudete muset opakovat) a v menu Object zvolte položku Group (seskup, vytvoř skupinu). Tím se ze všech označených objektů stane skupina, což je něco, co se navenek chová jako jediný grafický objekt. Všimněte si, že se také místo všech původních úchopek objevily čtyři jiné, které označují rohy rámečku nově vytvořené skupiny.
Dvojitým kliknutím na skupinu nebo příkazem Information... v menu Object lze vyvolat requester s informacemi o skupině. Zde nalezneme údaje o poloze rámečku skupiny (levý a horní okraj, šířka a výška), nastavení obtékání a počet objektů ve skupině sdružených. Počet objektů je daný, nemůžete ho měnit; poznamenejme ještě, že pokud změníte rozměry rámečku skupiny (například zmenšíte šířku na polovinu), změní se v příslušném poměru také rozměry všech objektů ve skupině (ve zmiňovaném případě by se zmenšila šířka všech objektů ve skupině na polovinu) - změnu polohy a rozměrů lze samozřejmě opět provádět pomocí myši.

Jak smazat grafický objekt
O vytváření objektů a použití grafiky celkově už víte skoro všechno. Ještě jsem však neřekla, jak se případných nežádoucích objektů zbavit. Klikněte nyní na některý objekt určený k zániku (čímž ho označíte) a stiskněte klávesu Del nebo Backspace, nebo zvolte příkaz Erase (Smaž) v menu Edit.

Poznámka ke clipboardu
Označený objekt lze vyjmout nebo okopírovat do clipboardu stejně jako text příkazy Cut a Copy z menu Edit (mají klávesové zkratky Amiga - X resp. Amiga C, jak již jistě víte). Analogicky příkaz Přilep (Paste, Amiga - V) umístí objekt z clipboardu do dokumentu, a to na pozici, z jaké byl vyjmut (okopírován). Tento postup lze tedy také použít k vytvoření mnoha kopií jednoho objektu, jen musíte vždy novou kopii přesunout na nové místo, neboť příkaz Přilep je všechny umístí přes sebe.

Nastavení programu
A dostáváme se ke konfiguraci (nastavení) editoru. Každý slušný program dává uživateli možnost nastavit některé parametry, které ovlivňují způsob práce, vzhled programu apod. Co nám v tomto směru nabízí Wordworth?
Příkazy pro nastavení najdete v menu Settings. První položkou je přepínač „Hyphenate?“, který (zatržením) signalizuje, zda se v dokumentu mohou dělit slova; nevím jak vám, ale mně program při zapnutí dělení slov oznamuje, že nenašel slovník (cannot read speller env). Kromě toho, český slovník k Wordworthu neexistuje, takže pravopisná správnost rozdělení slov v dokumentu psaném česky bude značně pochybná proto raději dělení slov nepoužívejte.
Další položky pro nás již budou užitečnější. Přepínač „Create Icons?“ udává, zda se při ukládání dokumentu k souboru vytvoří i příslušná ikona. Příkazy Workbench / Open Workbench a Workbench / Close Workbench umožňují zavřít a znovu otevřít obrazovku Workbenche - uzavření této obrazovky ušetří nějakou paměť, což majitelům méně vybavených Amig může usnadnit život například při tisku rozsáhlejších dokumentů apod.
Nyní se dostáváme k hlavním nastavením: zvolte příkaz Change Settings... (změň nastavení), čímž vyvoláte okno se seznamem oblastí, pro něž lze nastavení provést. A teď pěkně popořadě (vždy kliknutím nu příslušný řádek v okně vyvolejte requester pro konfiguraci dané oblasti, po nastavení requester zavřete gadgetem v jeho levém horním rohu).

Text
Nahoře je umístěna volba tzv. kvalifikátorů, používaných pro operace s textem: nyní (New WW4 modifier keys) se klávesa Shift používá pro značení bloku textu (kurzorové klávesy vpravo a vlevo posunují hranice bloku o znak, klávesy nahoru a dolů značí po řádcích); Ctrl v kombinaci s kurzorovými klávesami vlevo / vpravo přesunují kurzor na začátek / konec řádku, s klávesami nahoru / dolů pak na začátek / konec celého dokumentu; konečně Alt s kurzorovými klávesami zajišťuje skoky kurzoru po začátcích slov resp. stránek.
Dříve (Old WW modifier keys) se používal Shift na skoky po začátcích slov / stránek, Ctrl pro značení textu a Alt pro přesuny na začátek / konec řádky či dokumentu. Takže zmatek. Vyberte si variantu, která se vám zdá být pohodlnější, případně která odpovídá ovládání jiných vámi používaných programů.
Cursor Blink Speed určuje rychlost blikání kurzoru: od velmi rychlé (Very Fast) přes rychlou (Fast), střední (Medium) až k pomalé (Slovu), případně kurzor nemusí blikat vůbec (None). Opět je to věc osobního vkusu, některé lidi blikání kurzoru rozčiluje. jiní ho bez blikání vůbec nevidí...
V dolní části okna si můžete nastavit znak pro desetinný tabelátoru. Funkci desetinného tabelátoru jsme popisovali ve třetím díle (připomenu, že zarovnává zvoleným znakem na nastavenou pozici tabelátoru); tehdy jsem pro jednoduchost uváděla, že desetinným znakem může být tečka nebo čárka. Snadno však zjistíte, že v nastaveních, která právě probíráme, lze zadat jako desetinný znak například číslici 5, a ono to taky bude fungovat (nejsem si ovšem jistá, zda by vám podobné nastavení ve vašich dokumentech nenadělalo více škody než užitku)...
Poslední položkou nastavení textu je Drag and Drop Text Editing. O editaci typu drag and drop jsme psali ve druhém dílu - snad si vzpomenete, že šlo o přetahování označeného textu na jiné místo myší. Pokud máte zbrklejší povahu a pohyby, nebude vám patrně tento způsob vyhovovat, nebol označíte kus textu, v té chvíli si vzpomenete, že měl být označený jiný kus, začnete značit tento jiný kus, pustíte tlačítko myši... a původní označený text je někde jinde! V případě podobných problémů raději „drag & drop“ vypněte.

View čili zobrazování
Zde nastavte, co a jak se má zobrazovat. První skupina (Rulers) se týká pravítek: Ruler Tools (nástroje) zapíná a vypíná zobrazování pomocné lišty nad vodorovným pravítkem (tato lišta obsahuje gadgety pro nastavení fontu a jeho velikosti, stylu písma, zarovnávání, řádkování a typu tabelátoru). Horizontal / Vertical Ruler jsou přepínače zobrazování vodorovného a svislého pravítka, Status Bar vypíná stavovou lištu (dole v okně dokumentu, nad vodorovným šoupátkem; vypisuj se na ní poloha kurzoru (From Left atd...) zleva, shora, sloupec, stránka, zda je zapnutý NumLock čili zámek numerické klávesnice a jaký je mód psaní (vkládání se nesignalizuje, Overtype znamená přepisování).
Když už jsme u toho, tak musím upřesnit, že mód numerické klávesnice se mění stiskem pravé klávesy Alt a klávesy NumL, kterou najdete vlevo nahoře na numerickém bloku. Je-li NumLock zapnutý, budou se stiskem kláves na numerickém bloku normálně psát číslice a znaky závorek, plus apod. V opačném případě slouží klávesy pro přesun kurzoru: pod 7 se skrývá Home, což přesune kurzor na začátek dokumentu, 1 je End (konec dokumentu), 9 a 3 jsou PgUp a PgDn, tj. přesun o stránku nahoru a dolů. Pod nulou je v tomto případě Ins, který přepíná mód psaní.
Show Guides je skupina nastavující zobrazování okrajů. Hranice tisku (Prim Borders) se zobrazují jako plné černé čáry, okraje textu (Text Margins) jsou modré tečkované: Text Frames přepíná zobrazování textových rámců.
Picture Preview určuje způsob zobrazování obrázků: k dispozici je varianta Off (zobrazování je vypnuté, místo obrázků se vykresluje proškrtnutý rámeček), Two Colour (dvoubarevné) a Full Colour (plnobarevné). Object Selection udává počet úchopek grafických objektů - Four Handles znamená čtyři, tj. rohové úchopky. Eight přidává další čtyři = po jedné ve středu každé strany. Measurement Unit je jednotka délky používaná v délkových údajích a na pravítkách; nejčastěji asi použijete centimetry a milimetry.
Myslím, že pro dnešek už toho máte dost, takže pokračovat budeme zase v příštím Amiga Review.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )