AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

TurboCalc 4.0

Pavel Čížek

Rok se s rokem sešel a je tu nová verze známého tabulkového kalkulátoru z německé produkce - TurboCalc ve verzi 4.0 přichází.

Připomeňme, že před rokem se u nás objevil TurboCalc verze 3.5, který byl dodáván standardně v balíku Amiga Magic - lze tedy předpokládat, že je u nás poměrně rozšířen. Již tenkrát mnozí doufali, že konečně Amiga dožene PC i v oblasti tabulkových kalkulátorů. Leccos se splnilo, leccos také chybělo. Podívejme se tedy, co přináší zbrusu nová verze 4.0.
Vlastní program jsem dostal na jednom CD - to mne trochu udivilo, neboť TurboCalc patřil vždy spíše mezi ty hardwarově méně náročné programy. Jak se později ukázalo, k žádným drastickým změnám v hardwarových nárocích nedošlo, a proto předpokládám (to je pouze moje domněnka!), že existuje i disketová verze (i když vzhledem k tomu, že cena jednoho CD je nižší než cena potřebných disket a cena CD mechaniky je nižší než cena samotného TurboCalcu... kdo ví).
TurboCalc požaduje pro práci systém 2.0 nebo vyšší a, ačkoli to nikde výslovně zmíněno nebylo, měl by bez problémů pracovat na jakémkoliv počítači s 2 MB RAM (na počítači bez harddisku by asi pracoval i na 1 MB, instalace na diskety však není nijak speciálně podporována). Pro rozsáhlejší práci lze také doporučit MC 68020. Plná instalace (včetně dodávaných postscriptových fontů a rozsáhlé nápovědy) zabere asi 3 MB na disku, vlastní program však zůstal poměrně „štíhlý“ (350 KB - porovnejte např. se 3 MB u Excelu). Teď se jistě zeptáte, čím je tedy dodané CD zaplněno. Obsahuje samozřejmě několik jazykových verzí TurboCalcu, který samozřejmě podporuje lokalizaci, ale zde jsou verze s různými vestavěnými jazyky - těmi jsou němčina, angličtina, francouzština a italština (to kvůli OS 2.0, který lokalizaci nepodporuje). Dále je k dispozici nápověda v těchto jazycích pro OS 2.0 a OS 3.0. Jako bonbónek je přibalena také demoverze TurboBase (relační databáze, opět německé provenience) a pro německé uživatele docela zajímavý správce souborů.
Protože i tak by CD zelo prázdnotou (25 MB není nic moc), najdete zde kratičký „seriál“ tvořený sadou JPEG obrázků, které zobrazují cestu za pokladem kamsi do podzemí v truhle s pokladem pak naleznete nejen spoustu zlata, ale hlavně CD s TurboCalcem. No, a nejvíce místa pak zabírá animace (formáty MPEG, AVI...) prezentující nové možnosti TurboCalcu 4.0 - bohužel pouze v němčině.
Podívejme se krátce na instalaci provádí se pomocí standardního Installeru, stačí zvolit cílový adresář, popř. specifikovat, které části chcete nainstalovat. Verze operačního systému je detekována automaticky. Po instalaci můžete program hned spustit - a samozřejmě si jej registrovat, tj. zadat vaše jméno a registrační číslo a zároveň i vyplnit registrační kartu (a poslat ji). Zatím jsou přímo podporovány jen výše zmíněné jazyky, vzhledem k podpoře lokalizace to lze snadno změnit (i když překlad 1 MB nápovědy do češtiny asi nikdo provádět nebude).

První dojmy
Po prvním spuštění jsem byl málem zklamán - TurboCalc 4.0 vypadal na první pohled skoro stejně jako jeho předchůdce. Po několika prvních minutách jsem však názor změnil. Vzhledem k tomu, že předchozí verze byla na stránkách AMIGA Review poměrně podrobně rozebrána, zaměřím se především na změny a novinky verze 4.0.
Záhy jsem zjistil, že jsme konečně dočkali 3D tabulek i na Amize v terminologii TurboCalcu nyní pracujete se složkami, které mohou obsahovat libovolný počet listů = tabulek libovolného rozměru; no, řádků může být maximálně 1000000, sloupců 18000 - nejste tudíž omezeni na pouhých 16000 řádků jako v Excelu, na druhou stranu za to platíte větší velikostí souborů (adresa buňky musí mít vyhrazen větší prostor).
Každý list může mít navíc svoje vlastní jméno, nastavení způsobu výpočtu, ochrany buněk či parametrů pro tisk. Samozřejmě tabulkové funkce byly doplněny a rozšířeny tak, aby umožňovali spolupráci a předávání dat mezi jednotlivými listy tabulky. V této souvislosti musím upozornit na to, že import a export je nadále podporován (kromě ASCII formátu a vlastního formátu TurboCalcu) pouze pro XLS a SYLK (Excel 4) a WKS (Lotus 1-2-3); z toho vyplývá, že přenos 3D tabulek z/na PC je možný pouze po jednotlivých tabulkách, ne po celých složkách.
Další novinkou, kterou objevíte po chví/i práce s TurboCalcem, je částečně přepracované a vylepšené uživatelské rozhraní. Klasické amigovské menu je uspořádáno mnohem logičtěji a navíc jsou položky vhodné pro různé typy objektů k dispozici pomocí lokálních či kontextově závislých menu - ta jsou (stejně jako v MUI) k dispozici po stisknutí pravého tlačítka myši nad daným objektem a obsahují položky, které se nějakým způsobem vztahují k danému objektu. Tato vymoženost (původně asi zavedená ve Windows) velmi urychluje a usnadňuje práci s tabulkovým kalkulátorem. Navíc v případě TurboCalcu máte ve spodní části obrazovky stavový řádek se stručnou nápovědou, která je nyní zobrazena i pro všechny položky těchto kontextových menu. Kontextová menu jsou dále kombinována například s označením bloku, jeho zvětšením či operace drag & drop pomocí pravého tlačítka - pak máte (po provedení dané operace myší) k dispozici menu sloužící například k rychlému vyplnění nové části bloku či speciálnímu způsobu přemístění dat (kopírování hodnot bez vzorců či formátu zobrazení).
Kromě menu byly rozšířeny i jiné části uživatelského rozhraní. Ačkoli to není na první pohled patrné (standardní lišta zůstala shodná s předchozí verzí), uživatel může nyní definovat nástrojovou lištu podobným způsobem jako ve WordWorthu. Na výběr máte předdefinované ikony pro všechny funkce TurboCalcu. Na rozdíl od WordWorthu může mít lišta více řádků, obrázky mohou být automaticky zvětšeny či zmenšeny a navíc si můžete piktogramy definovat sami - stačí vytvořit ikonu potřebného vzhledu, zadat do Tool Types typ operace, který s ní má být svázaný, pojmenování v různých jazycích a umístit ji do adresáře Toolbar. Tímto způsobem je vyřešena i podpora práce ve vysokých rozlišeních - stačí použít větší piktogramy. Volně definovatelnou víceřádkovou nástrojovou lištu lze využít i pro zpřístupnění nových užitečných funkcí, které jsou skryty kdesi v menu (například orámování polí - pro tento případ jsou dokonce již potřebné ikony vytvořeny). Kromě těchto prvků byly zdokonalena i nápověda; nyní máte nápovědu s daným tématem k dispozici v každém okně a také při zadávání vzorců do tabulky pro každou funkci a makro. Ironií osudu je, že není možné vyvolat nápovědu pro položky standardního amigovského menu.

Práce s tabulkou
Nyní se zaměříme na nové funkce a možnosti týkající se vlastní práce s daty v tabulce. Mimo jiné byl přepracován způsob provádění výpočtů. V předchozích verzích TurboCalcu nastal například problém v případě, kdy se vzorec v nějaké buňce odkazoval na buňku vzdálenější ve směru výpočtu - pak jednoduše pracoval v první buňce se starou hodnotou a jediným řešením bylo vyvolat ručně opakovaný výpočet. V nové verzi je možno nechat kontrolovat tyto vazby automaticky, popř. zadat způsob výpočtu a počet iterací, které mají být provedeny. Tím tento nepříjemný problém odpadá a navíc jsou výsledkem i mírně rychlejší výpočty. Kromě vylepšení metody výpočtu tabulky byla doplněna i řada nových funkcí a maker (asi 90); ve většině kategorií je jejich nabídka na dobré úrovní, stále však postrádám nějaké komplexní rozšíření nabídky statistických funkcí (ta je v případě produktů na PC skutečně velmi bohatá). Tyto funkce by bylo možno jednoduše doplnit pomocí externí knihovny (TurboCalc to přímo podporuje), jestli však někdo nějakou vytvoří, nikdo neví. Vraťme se ale k přepracované správě tabulek - důsledkem tohoto vylepšení jsou (pravděpodobně) v porovnání s předchozí verzí pomalejší načítání souborů, které jsou v ASCII formátu (tj. i SYLK), a také pomalejší pohyb na konci dlouhých tabulek (rozměr řádově tisíce řádek).
Pro vlastní tvorbu tabulek byla doplněna celá řada pomůcek usnadňujících tento pracný proces. Mezi ně patří (kromě již zmíněné kontextově závislé nápovědy pro libovolnou funkci či makro) funkce Auto Correct a Auto Fill. První z nich umožňuje automatické opravy častých překlepů či nahrazování zkratek celými slovy, druhá z nich nabízí možnost automatického vyplňování oblasti daty; pokud roztáhnete blok, který již obsahoval nějaká data pomocí pravého tlačítka myši a zvolíte z kontextového menu Auto Fill, budou data v původním bloku analyzována a nově vzniklý prostor bude příslušně vyplněn (aritmetickou řadou, jmény dnů či měsíců, časy...) Uživatel může definovat vlastní seznamy týkající se této funkce. Uvedu příklad - potřebujete rychle vytvořit tabulku, která má řádky indexované číslem roku, sloupce pak měsíci roku. Pak stačí zadat do prvního políčka indexového sloupce počáteční rok (např. 1990) a do prvního políčka řádku s měsíci Leden (je-li program lokalizován do češtiny). Pak stačí provést roztažení a automatické vyplnění pro daný sloupec a řádek. V případě sloupce budou doplněny hodnoty 1991, 1992,..., v řádku pak Únor, Březen,...
Při práci s tabulkou budou užitečné určitě i funkce týkající se zobrazení. Ve verzi 4.0 můžete nechat stále zobrazovat (zmrazit) nejenom několik prvních řádků, ale nově i několik prvních sloupců tabulky. Navíc máme konečně k dispozici zoom (libovolné zvětšení a zmenšení náhledu na tabulku). Není tedy problém pracovat globálně s velkou částí tabulky. Další významnou novinkou je možnost otevírání více náhledů na tentýž dokument.

Data a jejich prezentace
Výhodou tabulkových kalkulátorů je možnost získaná data dále zpracovávat a prezentovat. S tím souvisí možnost tvorby grafů a doplnění tabulky o tyto grafy a jiné grafické objekty. Práce s grafickými objekty zůstala v podstatě stejná jako v předchozí verzi (základní vektorové objekty, text, bitmapové obrázky, možnost spouštění makra po aktivaci objektu a z toho vyplývající tvorba tlačítek). Základním rozšířením je používání datatypů pod OS 3.0 (pokud si to uživatel přeje) a z toho vyplývající možnost importu libovolných bitmapových obrázků, máte-li příslušné datové typy instalovány.
Také definice grafů (jejich typy a konfigurace vzhledu) zůstala v podstatě shodná s předchozí verzí; myslím, že nabídka typů grafů je dostačující. Novinkou spojenou s verzí 4.0 je možnost tvorby animovaných grafů - buď definujete místo jedné sady dat celou posloupnost nebo vytvoříte funkci v makrojazyku TurboCalcu, která zajistí potřebné změny dat v daném místě. Animované grafy mohou pak být použity pro prezentaci vývoje soustavy hodnot. Stejně jako lze uložit graf ve formátu IFF ILBM, můžete i animaci uložit pro pozdější použití na disk - uložení se provádí po jednotlivých snímcích. Zobrazení animovaného grafu je možné pouze v samostatném okně, pokud je graf vložen jako objekt do tabulky, musíte jej nejprve v samostatném okně otevřít.
Za poměrně významnou považuji doplnění podpory exportu grafů a tabulek v postscriptu. Přesněji řečeno, obrázky můžete exportovat v EPS formátu (bez náhledu), tabulky můžete tisknout v postscriptu přímo na tiskárnu nebo do souboru. Tak máte konečně možnost exportovat grafy ve vektorovém formátu (i když grafy exportované ve vysokém rozlišení v IFF formátu jsou také řešením). TurboCalc exportuje v postscript level 1 černobíle. Naštěstí lze v konfiguraci programu definovat, které postscriptové fonty mají nahradit použité amigovské fonty.

Závěr
Je samozřejmé, že v tomto článku nebylo možno shrnout všechny novinky verze 4.0 (např. poznámky k buňkám). Musím přiznat, že nová verze TurboCalcu přinesla na Amigu některé velmi užitečné postupy, které bývaly výsadou tabulkových kalkulátorů na PC, a tím se hodně přiblížila tomu, co je považováno za standard v této oblasti. Kromě zmíněných nedostatku (viz hodnotící tabulka) lze z hlediska běžného uživatele TurboCalcu těžko něco vytknout (až na drobnosti jako je chybějící kontrola pravopisu či možnost nastavení šířky sloupce podle textu v něm obsaženého). Jediným problémem může být rychlost výpočtů při zpracování řádově tisíců dat - to však není problém tohoto programu, ale procesorů, které běžně v Amize naleznete (na MC 68040/40 MHz bude situace odlišná v porovnání se „standardní“ výbavou českého uživatele). Jedná se o zdařilý produkt s rozumnými hardwarovými nároky, který jistě potěší každého amigistu.

TurboCalc 4.0

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: M.Friedrich
Cena: DM 199,-
Typ: komerční
Zapůjčil: Schatztruhe

+

snadné a jednoduché ovládání; široká nabídka funkcí; poměrně nízké hardwarové požadavky

-

chybí export/import 3D tabulek a menu Help; nedostatek statistických funkcí

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )