AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD Manažer 2.0 aneb k čemu je správce souborů - 3. část

Lenka Čížková

Dnes nejprve popíšeme funkce, které nám správci souborů nabízejí pro práci s disky a disketami. V BD Manažeru jsou sdruženy v menu Disk.

Kopírování disket
Pro kopírování disket použijte funkci Kopírování, kterou lze zvolit buď z menu nebo také klávesovými kombinacemi Amiga - C či Control - F5. Tato funkce umožňuje kopírovat diskety AmigaDOSu, ale také ve formátu MSDOS apod. - stačí, aby byla v systému připojena příslušná zařízení, např. PC0. Před kopírováním je nutno v requesteru vybrat zdrojový a cílový disk (tedy mechaniku a její kapacitu). Disky musí být stejného typu a mít stejnou kapacitu, nelze tedy kopírovat harddisk na disketu apod. Standardně je nastavena kontrola při kopírování a zařízení „DF0:“ (to jest interní disketová mechanika).
Pokud zvolíte tlačítko „Kopíruj“, budete vyzváni k vložení zdrojové a cílové diskety (postupně nebo i najednou, podle toho, zda kopírujete s jednou mechanikou či dvěma). Kopírování můžete opakovat libovolněkrát, pomocí tlačítka „Konec“ pak okno opustíte.

Formátování disket a disků
Funkce Formátování, dostupná také pomocí klávesových zkratek Amiga - F nebo Control F8, slouží k formátování disku v libovolném dostupném zařízení; může se tedy jednat o diskety ve formátu AmigaDOSu, MS-DOSu, harddisky atd. Opět je nutno nastavit mechaniku (a kapacitu), v níž se bude formátovat, a nové jméno disku. Dále je možno požadovat, aby byl na naformátované disketě vytvořen adresář Trashcan s ikonou.
Můžete použít formátování typu Fast File System (jinak jde samozřejmě o Old file system), Mezinárodní mód a v případě KickStartu 3.0 také Zrychlení adresářů (Directory cache). Standardně je při formátování prováděna kontrola (verifikace).
Stisknete-li nyní tlačítko „Formátuj“, bude disk (po bezpečnostním dotazu) fyzicky naformátován, stopu po stopě. Zvolíte-li „Formátuj rychle“, bude pouze přepsán boot sektor a root blok - což je hotovo prakticky okamžitě, tuto variantu je ovšem možno použít pouze u již někdy formátovaných disket. Vždy však budou všechna předchozí data ztracena. Po skončení formátování opusťte okno opět příkazem „Konec“.

Instalace
Instalací míníme zapsání informací do bootbloku diskety. Tuto funkci Workbench nenabízí, protože při formátování disket je zároveň automaticky instaluje jako spustitelné. K instalaci zvoleného disku použijte příkaz Instalace nebo klávesové kombinace Amiga - B či Shift - Control - F4. Opět si můžete vybrat, zda chcete použít Fast File System. Pokud chcete disketu používat pouze jako datovou, použijte tlačítko „Nebootovatelná“ (nebude z ní možno startovat systém). Pro vytvoření bootovatelné (spustitelné) diskety použijte tlačítko „Instaluj“ - do boot bloku disku se zapíše standardní boot blok pro KickStart 2.0.
Funkci Instalace můžete využít buď pro vytvoření bootovatelné diskety, nebo pro přepsání bootbloku, který je nakažen virem. Instalaci lze použít pouze pro diskety AmigaDOSu. Dejte přitom pozor na to, že disketu ve Fast File Systemu nelze instalovat na Old File System a naopak - došlo by ke znehodnocení obsahu.

Změna jména disku či diskety
Pomocí příkazu Přejmenování (dostupného též pomocí kláves Amiga - R nebo Control - F4) lze zadat nové jméno disku, jehož obsah je vypsán v aktuálním seznamu, tedy disku, na němž je uložen aktuální adresář. V objevivším se requesteru vám BD Manažer nabídne původní jméno disku.

Získání informací o disku
Po volbě příkazu Informace (Amiga - I, Control - F3) se zobrazí základní informace o disku (nebo disketě), na němž je uložen aktuální adresář: jméno disku, jeho velikost, kolik bytů je již použito a kolik je dosud volných, tytéž údaje v procentech, blocích a kilo- / megabytech, hustota záznamu (velikost jednoho bloku), počet chyb a stav (tedy informace, zda je zařízení dostupné pro čtení a pro zápis, jen pro čtení, nebo jestli se validuje).

Zvětšení nebo zmenšení bufferu
Změna velikosti bufferu, tj. vyrovnávací paměti pro zařízení, v němž je disk obsahující aktuální adresář, se provádí pomocí příkazu Zvětšení bufferu (lze vyvolat kombinací Control F9; tuto funkci ve Workbenchi také nenajdete). V requesteru se zadává, o kolik má být buffer zvětšen. Zadáte-li záporné číslo, bude vyrovnávací paměť zmenšena. Jestliže použijete větší vyrovnávací paměť, nebude se z disku či diskety číst tak často; zbude vám však méně operační paměti.

Menu Základ
Poslední menu, o kterém jsme se téměř vůbec nezmiňovali, je menu Základ. Podívejme se mu tedy na zoubek, vlastně na zbylé položky.

Chybová hlášení
Tento příkaz (volitelný též klávesami Amiga E) slouží uživateli ke snadnější orientaci v chybových hlášeních systému. Po zvolení se objeví requester, požadující zadání čísla chybového hlášení (mezi 0 až 512). Po odeslání vypíše popis chyby. Příklad: systém vás potěší hláškou typu „Došlo k chybě 121“; vy sice netušíte, co by to mohlo znamenat, ale můžete se zeptat BD Manažeru, který vám prozradí, že „Soubor není spustitelný“.

Ovládání BD Manažeru pomocí funkčních kláves
Volba položky Funkční klávesy (nebo stisk funkční klávesy F1) vyvolává okno se seznamem klávesových zkratek používaných v BD Manažeru. Za značkou C: a A: jsou uvedeny akce prováděné po stisku příslušné klávesy spolu s klávesou Control nebo Alt; operace uvedené v závorce se vyvolají, pokud kromě uvedených kláves navíc stisknete ještě Shift.

První pomoc
Pokud se při práci s Manažerem ocitnete v nesnázích, poslouží vám jako první pomoc nápověda ve formátu AmigaGuide - i když vím, že velká část uživatelů používá jakékoliv nápovědy či manuály pouze v nouzi nejvyšší, tedy spíše jako pomoc poslední. Nastane-li tedy pro vás některý z těchto případů, zvolte položku Nápověda, nebo stiskněte klávesu Help či kombinaci Shift – F1 . Program vám nejdříve nabídne několik základních témat, z nichž si vyberete to, jehož obsah chcete zobrazit. Poté se již objeví okno s nápovědou.
K dispozici jsou následující oblasti:
- práce s adresáři: popisuje základy práce s programem tohoto typu ve smyslu orientování se a pohybu v adresářové struktuře;
- příkazový panel: uvádí rozmístění tlačítek na standardním příkazovém panelu a jejich význam, čímž jsou také popsány existující interní příkazy BD Manažeru;
- menu: tato část nápovědy seznamuje uživatele s významem jednotlivých položek všech menu, která na obrazovce BD Manažeru můžete najít;
- konfigurace: radí uživateli, jak si uzpůsobit BD Manažer vzhledem ke svým vlastním návykům a potřebám;
- obsah: toto je vlastně vstupní (základní) stránka nápovědy, odtud lze přistoupit k systematickému pročtení celé nápovědy k programu a zorientovat se v její struktuře.
Pokud nevíte, jak se nápověda ve formátu AmigaGuide ovládá, stiskněte tlačítko „HELP“ v horní části okna nápovědy; vypíše se podrobný návod, jak s nápovědou zacházet.
S Manažerem se dodává knihovna AmigaGuide.library pro Workbench 2.0 (od systému 3.0 je tato knihovna již dodávána s počítačem); knihovna pro WB 2.0 je však trochu odlišná od verze pro OS 3.0: není v ní například možno v rámci dokumentu nastavit požadovaný font pro zobrazování (to jest český). Chcete-li tedy užívat tento typ nápovědy, nastavte si pomocí preferencového editoru Fonts systémový font (system default text) na nějaký český font v kódu KOI8.

Newshell
Tento příkaz spustí nový proces Shellu (nové okno CLI s příkazovou řádkou). Je-li třeba, bude pro něj otevřena standardní veřejná obrazovka (public screen). Zde můžete svou Amigu ovládat pomocí příkazů AmigaDOSu. Okno CLI se zavírá svým zavíracím gadgetem nebo vepsáním příkazu „endcli“.

Workbench
Příkaz Workbench zavře resp. otevře obrazovku Workbenche a podá o tom zprávu. Proč byste měli zavírat obrazovku Workbenche? Protože tím ušetříte nějakou paměť (tím více, čím vyšší rozlišení a počet barev vaše Workbenchová obrazovka má).

Ikonifikace programu
Pokud pracujete s počítačem delší dobu a BD Manažer potřebujete jen chvílemi, mezitím často přehazujete obrazovky a vůbec si v tom všem vyrábíte zmatek :=), budete možná raději, když BDM vždycky zmizí na dobu, kdy ho nepoužíváte. Asi ho ale kvůli tomu nebudete chtít vypínat, protože byste ho museli znovu spouštět. Místo toho zkuste použít příkaz Buď ikonou (lze jej vyvolat také pomocí kombinace Amiga - *).
Program BD Manažer bude standardně ikonifikován do ikony v okně Workbenche (pokud nebyla otevřena obrazovka Workbenche, bude otevřena nyní); po dvojitém kliknutí na svou ikonu se program opět aktivuje. Může se také ikonifikovat do podoby malého okna, je-li to nastaveno v konfiguraci nebo když není vůbec spuštěn Workbench. Aktivace se potom provede stisknutím pravého tlačítka myši.

Další interní příkazy
V závěru dnešní části popíšeme několik zbylých příkazů z příkazového panelu. První dva příkazy jsou určeny pro spouštění programů.

Spouštění spustitelných souborů a dávkových souborů
Označte jeden či více spustitelných souborů a klikněte na tlačítko Proveď na příkazovém panelu. Na informační liště se objeví nápis „Spouštím <jméno vybraného souboru>“ a BD Manažer se pokusí spustit postupně všechny označené soubory. Po spuštění programů můžete okamžitě pokračovat v práci s BD Manažerem.
V AMIGA Review číslo 24 bylo v rámci seriálu AmigaDOS napsáno hodně o dávkových souborech. BD Manažer samozřejmě umožňuje také jejich spouštění. Používá se k tomu příkaz Dávka, který je umístěn jako duální příkaz k výše popsanému příkazu Proveď. Při volbě tohoto příkazu bude označený soubor považován za dávku a BD Manažer se pokusí ji provést.
Pokud provádění zvoleného spustitelného souboru nebo dávky produkuje výstupní data, bude pro tato data otevřeno výstupní okno (konzole) se souřadnicemi levého horního rohu standardně (20,10), šířkou 600 a výškou 150 a titulem „BD Manažer output“. Standardně se příkaz Proveď chová jako příkaz Workbenche „Workbench / Execute“. V konfiguraci je ovšem možno nastavit také velikost zásobníku, prioritu spouštěného programu či dávkového souboru, a zda se má výstupní okno automaticky po ukončení spouštěného programu zavřít (bylo-li otevřeno).
Tři následující příkazy (Datum, Komentář a Ochrana) umožňují nastavit informace a vlastnost souborů či adresářů (o zjišťování informací o souborech a adresářích jste si mohli přečíst již dříve, nyní se dozvíte, jak tyto informace měnit).
Označte soubory a adresáře, kterým chcete změnit některý z údajů a klikněte na příslušné tlačítko na příkazovém panelu BD Manažeru; další postup viz příslušný následující odstavec.

Změna data
Použijte tlačítko Datum nebo klávesovou kombinaci Shift - Alt - F9. V requesteru, který se objeví, se zadává nové datum pro zvolené soubory, a to buď jednotlivě či pro všechny soubory stejné (v závislosti na tom, zda po zadání stisknete tlačítko „OK“ nebo „Nastavit všem“; stiskem „Přeskočit“ se přesunete k dalšímu z označených souborů, aniž by se aktuálnímu souboru datum změnilo). Formát data se nastavuje v konfiguraci BD Manažeru, o čemž bude řeč v příštím díle. Nezadáte-li nic, bude nastaveno aktuální datum (to znamená podle aktuálního stavu hodin ve vašem počítači). Na informační liště se vypisuje „Datum - <jméno>“.

Nastavení komentáře
Stiskněte tlačítko Komentář nebo klávesovou kombinaci Shift - F9. Tento příkaz slouží k zadání nového komentáře pro zvolené soubory v textovém poli objevivšího se requesteru (a to opět jednotlivě či pro všechny stejný). V textovém poli přitom bude zobrazen původní obsah komentáře. Na informační liště se vypisuje „Komentář - <jméno souboru>“.

Nastavení ochranných bitů
K zadání nového nastavení ochranných bitů pro zvolené soubory slouží příkaz Ochrana, který vyvoláte buď stejnojmenným tlačítkem na příkazovém panelu nebo klávesovou zkratkou Alt - F9. V horní části requesteru, který se objeví, je objasněn význam jednotlivých bitů. Dole se nabízí původní hodnota ochranných bitů. Bity, jejichž znaky se budou v zadaném řetězci vyskytovat, budou nastaveny, ostatní vynulovány. Stiskem tlačítka Nastavit všem lze opět všem označeným souborům nastavit stejné ochranné bity. Na informační liště se vypisuje „Ochrana - <jméno>“.
Tímto končíme s popisem běžných možností BD Manažeru, ale i jiných správců souborů. Jak už jsme se zmínili, příště bude následovat povídání o konfiguraci, tedy o tom, jak si program co nejlépe uzpůsobit pro vlastní potřeby a pohodlíčko; zde se podíváme konkrétně i na jiné programy tohoto typu, neboť možnosti konfigurace bývají u různých správců dosti odlišné.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )