AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

HFU-sklad

Lenka Čížková

Program HFU - účetnictví od Jindřicha Svobody je nyní možné rozšířit o vedení skladové evidence. Zároveň s HFU-účetnictvím verze 1.1 jsme dostali k recenzi předběžnou verzi programu HFU-sklad, který je po programu pro výpočet a evidenci odpisů již druhým doplňkem zmíněného účetnictví. Podívejme se tedy, na co se uživatelé mohou těšit.

Centrem ovládání programu HFU-sklad je stejně jako u účetnictví hlavní okno, soustřeďující dvanáct ovládacích tlačítek, rozdělených do sloupců Evidence, Transakce a Ostatní. Program nepoužívá žádná menu. Při startu si uživatel zvolí, zda chce načíst již existující skladovou evidenci, nebo začít s novou. Zde se jasně projevuje provázanost programu s účetnictvím: při zakládání nového skladu se automaticky převedou některé údaje (například adresář) ze souboru účetnictví

Nastavení skladu
Při zakládání skladu jsem si nejprve v preferencích založila několik skupin zboží (například software, hardware, manuály, diskety, prostě cokoliv se vám hodí). Potom je třeba nastavit obvyklé přirážky cen pro odběratele na úrovni Dealer1 až Dealer4 a Zákazník, a stanovit pro každou z těchto skupin odběratelů, jaké doklady se pro ně budou standardně vystavovat (dodací list, faktura nebo pokladní doklad). Položku „Možnost záporných stavů“ využijete pravděpodobně v případě, že pomoci tohoto programu budete evidovat také například výkony apod., tedy položky, které se vydávají, ale nejsou doplňovány. Zboží v seznamuje možné vyhledávat a třídit v závislosti na vaší volbě buď podle názvu nebo podle kódu. Tisky z předběžné verze ještě nefungovaly, takže ani nastavení rázných tiskopisů nemělo smysl.

Založení skladu
Dalším logickým krokem při zakládání skladové evidence je „zaplnění skladu“, což pro nás znamená zaznamenání všech momentálně skladovaných položek; stiskem tlačítka Záznam zboží ve skupině Evidence tedy vyvoláme okno Zápis zboží a podíváme se, jaké údaje vlastně budeme evidovat. V horní části okna se vyplňuje kód zboží a jeho název, skupina zboží, jednotka množství, dále množství, které je právě na skladě, a konečně také minimum, tedy počet, pod který by uskladněné množství nikdy nemělo klesnout.
V levé části okna Zápis zboží jsem vyplnila údaje o dodávce zboží: dodavatele je možné vybrat z evidence podniků (Seznam); pokud ho ještě nemáme zaznamenaného, poslouží k jeho zaevidování tlačítko Podniky - tento systém je přesně stejný jako v účetnictví, z něhož se stávající adresář také přebírá. V adresáři se u každé evidované firmy vybírá, zda jde o Dealera (a ze které skupiny) nebo zákazníka; nevím, proč zde není také varianta Dodavatel. Následují údaje o sazbě daně z přidané hodnoty a jednotkové ceně bez daně; po zadání těchto položek se částka daně a celková cena dopočítá automaticky. Dále se vyplňuje počet přijatý a objednaný, datum dodávky a označení příslušného dokladu.
V pravé části okna je tabulka cen pro jednotlivé skupiny odběratelů a příslušné částky daně. Tyto hodnoty se po zadání ceny bez daně a sazby daně dopočítají automaticky podle přirážek stanovených v preferencích (jejich napočítání dle přednastavených přirážek je také možno přikázat tlačítkem Spočítej). Zde je samozřejmě možné ceny pro jednotlivé odběratele upravit (daň se přepočítá opět automaticky) podle vašich požadavků týkajících se konkrétního druhu zboží. Jsou-li všechny údaje o zboží správně vyplněny, je možné zavést jej do evidence tlačítkem Zavést.

Přehled skladu
Stiskem tlačítka Seznam zboží se vyvolává okno Seznam zboží na skladě, které obsahuje následující informace: kód a název zboží (veškeré zboží je přitom řazeno podle kódu či názvu, což se nastavuje v preferencích), množství na skladě, sazba daně a cena bez daně pro zákazníka. Zboží, jehož množství je rovno minimální nastavené hodnotě, je označeno šipkou; položky, jejichž množství kleslo pod minimum, jsou doplněny vykřičníkem.
Podle mého názoru je uspořádání zdařilé a umožňuje rychlý přehled zvláště o tom, které položky je nutné rychle doplnit, což by u takového programu mělo být prvotním účelem. Je-li potřeba údaje o některé skladované položce opravit, stačí kliknout na příslušný řádek, a údaje o zvoleném zboží se ob jeví v okně Zápis zboží (pokud bylo otevřené). Zde je možné provést nutné úpravy a zanést je do evidence tlačítkem Opravit.

Pohyby ve skladu
Ve druhém sloupci (Transakce) najdeme tlačítka Odběr zboží a Příjem zboží.
Odběr zboží otevírá okno Prodej zboží, které může sloužit zároveň jako pokladna při prodeji (za hotové i na fakturu či dodací list). Cyklovacím gadgetem v pravém horním rohu se rozliší, zda zboží ubylo prodejem (pak je třeba zadat odběratele; skupinu, do níž patří, lze zde změnit - to umožňuje například pružně měnit ceny podle množství odebraného zboží) nebo vlastní spotřebou. V okně jsou dva důležité seznamy: seznam odebíraného zboží a seznam zboží na skladě. V seznamu skladovaného zboží (a to bud v okně Prodej zboží nebo v okně Seznam zboží na skladě) kliknu na položku, kterou prodávám. V textových rámečcích se vzápětí objeví název tohoto zboží, jednotková cena bez daně pro odpovídající skupinu odběratelů, sazba daně, částka daně a celková cena. Po zadání počtu odebíraných kusů se všechny částky příslušně přepočítají a do seznamu odebíraného zboží se zanese kód a název zboží, počet kusů a celková cena. Jestliže omylem zadáte počet větší, než je množství na skladě, program vás na to upozorní a automaticky dosadí skladované množství (což samozřejmě můžete změnit na menší hodnotu).
Na velkém „displeji“ (viz zmiňovaná funkce programu coby pokladny) v levém horním rohu se ukazuje průběžný součet ceny odebraného zboží, pod seznamem odebraného zboží se pak rozpočítává celková placená částka podle sazby DPH. Po vyplnění stačí zadat požadovaný počet dodacích listů, faktur a pokladních dokladů, a vystavit potřebné doklady stiskem tlačítka Vystavit. V případě vystavování dodacích listů program vyvolá requester, kde je nutné doplnit další potřebné údaje. Zároveň s vystavením dokladů budou o odebrané množství automaticky sníženy stavy zboží ve skladu (opět sympatická provázanost, přesně tak, jak by si to uživatel představoval).
Jak vypadá evidence příjmu zboží na sklad? Kliknutím do seznamu skladovaného zboží se do requesteru přenesou údaje o zboží (kód, název, skupina, aktuální stav na skladě, dodavatel, cena, daň); poté je třeba doplnit přijaté množství, příslušný doklad a případně opravit aktuální cenu. Všude, kde je v programu nutná doplnit datum, se automaticky doplňuje aktuální datum, které však můžete opravit. Stiskem tlačítka Zavést provedete zvýšení skladovaného množství v evidenci.

Evidence dodacích listů a vyúčtování obchodů
V requesteru Zúčtování dodacích listů je možné k jednotlivým vydaným (a dosud nezúčtovaným) dodacím listinu vystavit fakturu, nebo je zúčtovat proplacením v hotovosti; případně lze doklad stornovat. Program HFU-sklad též umožňuje zaúčtovat nákup ze skladu a prodej z něho automaticky přímo do účetnictví. Uživatel pouze zvolí, který den chce zúčtovat (zobrazeny jsou pouze dosud nezúčtované dny; za každý den tak vznikne v peněžním deníku pouze jeden záznam týkající se změn ve skladu, což vede k jeho - obvykle velmi žádoucímu zestručnění), dále zadá, do kterého sloupce deníku se mají údaje zanést, případně upraví komentář, a sdělí programu, zda požaduje vytištění přehledu prodaného zboží.

Objednávky
Docházející zboží si asi budeme chtít objednat u svého dodavatele. I na to autor pamatovat a připravil tisk objednávek. Do seznamu v requesteru Objednávka zboží přidáváme jednotlivé položky opět kliknutím na příslušný řádek v seznamu skladovaného zboží; k automaticky vyplněným údajům je nutné doplnit dodací lhůtu, způsob přepravy, odpovědnou osobu a u každé položky samozřejmě především objednávané množství. Program průběžně vypočítává předběžnou celkovou cenu objednaného zboží.

Toky zboží
Zde najdeme informativní přehled zboží, které bylo v jednotlivých dnech objednáno či přijato, přehled zboží na skladě a položek neúčtovaných a zaúčtovaných. U každého toku je rozepsána hodnota odpovídajícího zboží podle sazby daně a je možné přehled vytisknout (případně i s podrobným seznamem, který obsahuje název zboží, jeho množství, sazbu daně a cenu).

Tisk skladové evidence a ceníku
Poslední položkou sloupce Ostatní je tlačítko Tisk. Otevírá requester Tisky, z něhož se dá tisknout bud ceník (s rozlišením cen pro jednotlivé skupiny odběratelů) nebo výpis skladové evidence. Tisknout lze přitom bud vše, nebo jen jednotlivé skupiny zboží, také je možné filtrovat třeba jen zboží, u něhož jsme se dostali pod minimální stav. Zboží se před tiskem netřídí podle kódu nebo názvu, nebo je tomuto třídění možné nadřadit ještě třídění dle skupin zboží. Jak jsem se již na začátku zmiňovala, v předběžné verzi, kterou jsme měli k dispozici, ještě tisky nefungovaly. Mohu tedy jen tiše doufat, že autor je vyřešil stejně elegantně (s možností využití tiskových možností různých textových editorů) jako u HFU-účetnictví.

Nejen růžové
Když jsem tu HFU-sklad už tolik vychválila, nedá mi to, abych se nezmínila o drobných nedostatcích, na které jsme při testování narazili. Především bych uvítala, aby si jednotlivá okna pamatovala polohu, na níž se nacházela naposledy. Zatím se všechna tvrdohlavě otevírají v horní části obrazovky, čímž se překrývají navzájem, ale hlavně tím omezují přístup k hlavnímu ovládacímu oknu. Další drobnost snad ani není chybou: dost nás však překvapilo, že oba programy (účetnictví ani sklad) nejdou spustit v rozpakované podobě; u účetnictví mi zapakování nevadí, sklad však pro rozbalení potřebuje poměrně dost paměti a v podobě, kterou jsme testovali, by tento program vyžadoval (právě kvůli rozbalování) více než 1MB paměti. Stejně jako u účetnictví by bylo vhodné umožnit použití i jiných fontů pro zobrazování, než je topaz. Posledním detailem je vhodnost zavedení označení „Dodavatel“ do adresáře, jak jsem se zmínila již dříve.

Co říci závěrem
Je až neuvěřitelné, jak zdařilá může být první verze užitkového programu! At se snažím sebevíc, nenapadá mě žádná závažnější výtka, a dokonce ani funkce, která by stála za doplnění do programu: je zřejmé, že autor přistupuje ke psaní svých programů ne s odstupem teoretika, ale vyzbrojen důkladnou znalostí praxe. Spolu s dalšími uživateli již netrpělivě čekám na knihu jízd a další doplňky programů HFU.

HFU - sklad

Hodnocení: 9,5 z 10
Autor: J. Svoboda
Cena: n/a
Typ: komerční

+

provázanost přehledné, kontrola minimálního množství zboží, tisk všech souvisejících dokladů, automatická tvorba ceníku pro různé skupiny odběratelů

-

poloha oken, nastavení fontu pro zobrazování

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )