BD Manažer 2.0 aneb jak konfigurovat správce souborů - 4. část

Pavel Čížek

V této části se zaměříme na možnosti a způsoby konfigurace různých správců souborů na Amize (jako například BD Manažer 2.0. Directory Opus 4 a 5, DosControl 5, File Master 3, RO apod.). Ačkoli je princip konfigurace ve většině produktů podobný, realizace je rozdílná, a tudíž se budeme věnovat více jednotlivým specifikům těchto produktů.
Konfigurace správců souborů se v podstatě skládá z několika částí: konfigurace vzhledu (GUI); nastavení chování základních, běžně používaných funkcí (včetně toho, co se má provést po startu programu): definice vlastních operací (funkcí) a jejich přiřazení různým tlačítkům, položkám menu či typům souborů. V dnešní části se zaměříme na první dvě části konfigurace.
Hned v úvodu se zmíním o způsobu otevření konfiguračního editoru. V zásadě existují dvě možná uspořádání. Některé programy obsahují konfigurační panely přímo v hlavním programu; v tomto případě lze k jednotlivým částem konfigurace přistupovat rychle a přímo, zpravidla pomocí celého menu vyhrazeného pro nastavení. To je případ BD Manageru (viz menu „Konfigurace“), programu DirControl (menu „Konfig“) a FileMasteru (tlačítko „Config“). V těchto programech lze konfiguraci také uložit, popř. nahrát (viz „Načti“ a „Ulož“ u BD Manageru. „Konfig. sichern“ u DosControl). Ostatní programy mají pro konfiguraci vyhrazen oddělený program. který lze ve většině případů vyvolat z menu (ale třeba u Ordering si ho musíte spustit sami z Workbenche). Příkladem je Directory Opus 4 (menu Project/Configure) či RO (menu Settings/Setup...). V těchto případech konfiguraci ukládáte pomocí nějakého tlačítka (“Save“, „Save as“ ) v rámci konfiguračního programu. Kdesi mezi oběma skupinami leží DOpus 5, který má zvláštní sdílenou knihovnu pro tyto funkce.

Konfigurace vzhledu
Do této skupiny patří především nastavení typu obrazovky, fontů, které daný program bude používat, palety barev a způsob jejich použití. V případě BD Manažeru máte tato nastavení k dispozici v menu „Konfigurace/Ostatní parametry“ (v objevivším se okně stiskněte tlačítku „Obrazovka a fonty“ ). Zde můžete nastavit rozlišení obrazovky (tlačítko „Volba typu obrazovky“ ), barvy („Nastavení barev“), fonty použité pro zobrazování výpisu adresářů a textu. Mezi typické volby také patří volba „Jako Workbench“ (v ostatních programech označená jako „Workbench:Clone“, pokud existuje), která zajistí, že obrazovka má vidy stejné rozlišení a rozměry jako Workbench. Další poměrně častou volbou je „Na veřejné obrazovce“ (u DOpusu označovaná „Workbench:Use“), jejímž prostřednictvím zajistíte, aby se daný program otevřel v podobě okna na Workbenchové obrazovce. Konfigurační program Directory Opusu 4 skrývá tato nastavení pod tlačítkem „Screen“. Zde pak můžete pod položkou „Colors“ nastavit způsob použití barev pro jednotlivé objekty, pomocí „Palette“ pak paletu barev; tlačítko „Screen Mode“ zpřístupní volbu zobrazovacího módu a u položky „Fonts“ můžete nastavit fonty používané pro různé objekty v DOpusu (tlačítka, lištu. menu, prohlížeč....). V DOpusu 5 naleznete podobná nastavení v menu pod položkou „Settings/Environment/Edit“: „Display mode“ je pro nastavení zobrazovacího módu. „Palette“ už znáte a „Lister display“ vám opět umožní různá přiřazení barev. Nastavení týkající se fontu se zde přesunula k jednotlivým objektům. Specialitou, kterou jinde nenajdete, jsou „Display options“ - nastavení tapety pro obrazovku DOpusu, možnost zobrazování aplikačních ikon Workbenche apod.
U DosControl najdete tyto volby přímo v menu „Konfig“ - „BildSehirm“ skrývá nastavení zobrazování, „Farben“ definici barevné palety a položka „System font“ nastavení používaného fontu. V případě FileMasteru se v konfiguračním okně pod tlačítkem „Screen“ skrývá nastavení zobrazování, fontů i palety barev a jejich použití. RO taková nastavení nemá, neboť se jedná o aplikaci využívající MUI.

Konfigurace základních funkcí
Do této části nastavení správců souboru patří zpravidla určení, co se má stát po startu programu, způsob chování jednotlivých operací jako je kopírování či mazání a jejich vliv na ikony souboru apod. V případě BD Manageru tato nastavení naleznete v již zmíněném menu „Konfigurace/Ostatní parametry“; podobný panel v konfiguraci DOpusu 4 najdete pod tlačítky „Operation“ a „System“ a v DOpusu 5 pak hledejte v menu „Settings/Options/Edit...“; DosControl vám tato nastavení nabídne v menu „Konfig,“/„Allgemeines“, „Funktionen“ a „Funktionen 2“; a zatímco ve FileMasteru samostatný panel pro podobná nastavení chybí, u RO se podívejte na záložku „Switches“, „ListViews“.

Akce při startu
Pod tímto jménem naleznete v BD Manageru okno, kde lze především určit, které adresáře mají být zobrazeny po startu (tlačítka „Pravý“ a „Levý“ ). Pokud neni daný adresář specifikován a zatrhnete volbu „Při startu zobraz seznam zařízení“, bude v dané části obrazovky tento seznam zobrazen. Lze také určit, jestli se při ikonifikaci má použít aplikační ikona BD Manažeru nebo malé okno.
V DOpusu 4 najdete tato nastavení v „System“/„StartUp“. Textová pole „Left a „Right“ označují adresáře, které se mají načíst po startu, v poli „Startup“ a „Uniconified“ lze navíc nastavit ARexxové makru. které se má po startu spustit. V „System“/„Clocks“ lze pak určit způsob ikonifikace: „Window“ = okno, „AppIcon“ = aplikační ikona. V DOpusu 5 jsou tyto volby nahrazeny jedinou položkou stenu „Settings/Environment/Save layout“ - je-li zatržena, pak se při uložení konfigurace uloží seznam a poloha všech otevřených oken (tedy i adresářů) a tento stav bude po novém startu pro gramu opět nastolen. Podobné funkce naleznete ještě v konfiguračním programu RO pod záložkou „ListViews“ (textové pole „Load“ určuje, který adresář má být po startu načten, tlačítko „Page“ umožní zobrazit místo adresáře seznam zařízení).

Práce s adresáři
Zde se zmíním o nastaveních týkajících se způsobu zobrazování adresářů a informací o nich, uchovávání adresářů v paměti atd. V BD Manažeru naleznete v okně „Práce s adresáři“ volby pro zobrazení výpisu adresáře. Volba „Odděluj soubory“ určuje, zda se ve výpisu nejprve objeví adresáře, a po nich soubory, nebo zda nebudou odděleny. Lze také přednastavit masku pro zobrazování souborů (volba „Standardní maska“ a odpovídající textové pole). Mezi další důležití volby patří nastavení, jestli si má BD Manažer pamatovat rodičovské adresáře („Pamatuj vyšší adresáře“ - urychluje to práci při procházení adresářových struktur, neboť při návratu zpět se nemusí načítat z disku obsah vyššího adresáře), a zda se má automaticky rozvíjet cesta k adresáři na celou cestu (tlačítko „Rozviň cestu“).
V DOpusu 4 naleznete nastavení masky pro zobrazení souborů v „System“/„Show pattern“ - zde zvlášť pro levý („Left“) a pravý („Right“) seznam. Máte také možnost nezobrazovat soubory, které mají být skryty (mají nastaven bit H = Hidden). Řazení souborů a adresářů naleznete v „Operation“/„List Format“ („Directories first“ = nejprve adresáře, „Files first“ = nejprve soubory, „Mix files/dirs“ = smíchaní); zde dále můžete nastavit informace zobrazované o souboru („file name“ = jméno souboru, „file size“ = velikost souboru, „protection bits“ = ochranné bity, „Date“ = datum, „File comment“ = komentář, „File type“ = typ souboru). Další nastavení jsou k dispozici na panelu „System“/„Directories“. Protože DOpus uchovává v paměti každý načtený adresář, můžete si nastavit maximální počet adresářů udržovaných v paměti (pole „Buffers per window“). Volba „Re-read changed buffers“ zajišťuje automatické znovunačtení zapamatovaného adresáře v případě, že došlo ke změně (BD Manažer to dělá automaticky vždy). Kromě „Expand path“ = rozvíjeni cest zde navíc najdete volby pro automatické znovunačtení adresáře při vložení diskety do mechaniky („Auto diskchange“, „Auto diskload“). Všechna tyto volby nabízí i DOpus 5; nastavení týkající se zobrazování adresářů, řazení souborů ve výpisu apod. pro libovolný výpis („Lister“) vyvoláte po aktivaci adresáře v menu „Listers/Edit“ (navíc je tu možnost řazení v opačném pořadí - „Reverse sorting“). Nastavení počtu adresářů udržovaných v paměti a jejich obnovování naleznete v okně „Settings/Options/Edit“ pod záložkou „Caching“.
Poznamenejme, že v případě DosControl naleznete nastavení maximálního počtu v paměti udržovaných adresářů v „Konfig/Allgemeines“ v položce „Speicher“. Nastavení pro vyloučení některých souborů z výpisů a nastavení údajů o souborech zobrazovaných se provádí v „Konfig/Anzeige“. „Sort“ určuje třídění ve výpisu („Dir“ = nejprve adresáře, „Name“ = neoddělené). U FileMasteru najdete tato nastavení v okně pro označování skupin souborů, což je poněkud nelogické (klikněte na „M“ pod výpisem adresáře). Názvosloví pochopíte z již uvedených jmen pro DOpus. Konfigurační program RO obsahuje v záložce „ListViews“ nastavení pro třídění výpisu adresářů („Sort“ a „First“). Některé volby („Expand path“) jsou také v záložce „Switches“.

Vlastnosti základních operací
Tato nastavení jsou velmi podobné ve všech správcích souborů . Nejprve si je tedy popíšeme, poté uvedeme, kde je lze nalézt v jednotlivých programech.
K funkci kopírování se obvykle vztahuje možnost automatického testování volného místa v cílovém adresáři („Testuj volné místo“ = „Check destinations free space“ = „CheckFit“), možnost automatického nastavení bitu „a“ po okopírování souboru („Nastavuj archivační bit“ = „Set archive bit of source“) a určení údajů o souboru, které se při kopírování zachovávají - bývá to zpravidla datum, čas a komentář (volby „Zachovej datum, ochranu, komentář“ = „Copy sources datestamp, protection bits, comment“ = „CopyDate, CopyFlags, CopyNote“ ).
Operace mazání, resp. přepisování, je obvykle svázána s možností (de)aktivovat různé kontrolní dotazy („Dotaz při mazání souboru“ = „Ask before deleting files“, „Dotaz při přepsání souboru“ = „Ask before replacing“, „Dotaz při smazání adresáře“ = „Ask before deleting directory“, „Kontrolní dotaz před mazáním“ = „Commencing delete“ = „DelVerify“ nebo jednoduše „Warnung“ či „Requester“). Často také můžete nastavit, aby program ignoroval nastavení bitů zabraňujících smazání souboru („Ignoruj ochranné bity“ = „Ignore the delete protection bit“ = „DelForce“). Nezkušeným uživatelům lze pouze doporučit, aby tato nastavení ponechali v původním stavu.
Pro spouštění programu se může nastavit standardní okno pro textový výstup spouštěných programů („Výstupní okno“ = „Output window“ = „Console“ = „Output“ = „Ausgabe“), velikost zásobníku („Stack“), priorita („Priority“) a zpoždění, tj. doba po skončení spuštěného programu, po které se zavře i výstupní okno („Zpožděni“ = „Delay“ ). Formát pro určení výstupního okna je „CON:AAA/BBB/CCC/DDD/TEXT“ - například „CON:20/10/600/150/BD Manažer Output“. AAA a BBB jsou x- a y-ová souřadnice levého horního rohu okna, CCC a DDD jsou šířka a výška okna a TEXT určuje titul, zobrazovaný na liště okna.
Zvláštním tématem je práce s ikonami. Většina programů umožňuje automaticky se souborem ikonu zvolit (“Vybírej i ikonu“ = „Select icon automatically“ ), popř. při operaci se souborem provést tutéž operaci automaticky i s ikonou („Dělej i s ikonou“ = „Perform all action s on icons as well“ ). Kromě toho lze definovat i standardní ikony, které je pak možné přidávat k adresářům či souborům (pro adresář „Zásuvka“ = „Drawer icon“, pro program „Nástroj“ = „Tool icon“, pro data „Projekt“ = „Project icon“; pro data navíc můžete určit program prostřednictvím ikony spouštěný „Nástroj pro projekt“ = „Projects default tool“). Některé programy (zde pouze DOpus) umožňují přiřadit odlišné ikony také různým typům souborů (IFF obrázek, AmigaGuide,... ). Pokud chcete vytvářet s adresáři automaticky i příslušnou ikonu, můžete využít volbu „Adr. s ikonou“ = „Create icon with directories“ = „Create Icons“.
V předchozích odstavcích jsme uvedli přehled označení běžných funkcí a jejich nastavení v různých správcích souborů. A kde lze tato nastavení v jednotlivých programech najít? V BD Manažeru je objevíte v okně „Konfigurace/Ostatní parametry“ pod jménem „Operace“ a „Ikony“. V DOpusu 4 se vyplatí nahlédnout do panelu „Operation“ na nastavení „Copy“, „Delete“ a „Icons“; pokud chcete definovat ikony pro přidávání k souborům, klikněte na „System“/„Icons“. V DOpusu 5 tyto volby najdete v „Settings/Options/Edit...“ pod položkami „Copy“, „Delete“ a „Icons“ (totéž jako u DOpusu 4). Definice ikon, které se mají standardně přidávat k souborům a adresářům, vychází ze systémových ikon v ENV:Sys, ikony určené pro specifický typ souboru lze nadefinovat pro každý typ v „Settings/File Types“ - stačí zvolit požadovaný typ souboru, zvolit „Edit“ a následně „Select icon“. V DosControl se k těmto nastavením dostanete pomocí menu „Konfig/Funktionen“. V případě FileMasteru je třeba vyvolat konfiguraci tlačítkem „Config“, a poté „2 Commands“ = příkazy: objeví se okno pro definici příkazů, které mají být na tlačítkách FileMasteru - pokud nyní kliknete na jméno kterékoliv zmiňované funkce, objeví se okno pro definici operace (viz příště), v němž minul jiné naleznete zde popisované volby. (Poznámka: podobný přístup užívá konfigurační program Ordering). U RO se při konfigurování podívejte na záložky „Switches“ a „Variables“.

Speciální nastavení
Zde upozorníme na zajímavé volby různých správců, které nepatří do výše zmiňovaných kategorií.
Začněme položkami, které mají nějaký vztah k lokalizaci. V případě BD Manažeru se jedná o volby, ke kterým se dostanete z konfiguračního okna pomocí tlačítka „Národní prostředí“; zde můžete určit jazyk, kterým s vámi bude BDM komunikovat. a formát data. Nastavení jazyka v případě DOpusu naleznete v „System“/„Modules“ (zaškrtněte v seznamu „Languages“ jazyk, kterým má DOpus komunikovat s uživatelem) a volbu formátu data naleznete v „Operation“/„Date format“. DOpus 5 podporuje standardní systémovou lokalizaci; formát data se nastavuje v „Settings/Options/Edit“ pod „Locale“.
Některé programy tohoto typu oznamují případné chyby nejen hlášením na titulní liště, ale také v okně s podrobnějším popisem chyby. Umožňují také vypnout systémové hlášení s těmito chybami. Z námi jmenovaných programů se jedná o DOpus a DosControl; nastavení naleznete v DOpusu 4 v „Operation“/„Error check“ („DOS requesters“ zapíná zobrazování systémových requestrů, „Opus error requesters“ zapíná zobrazování chybových oken DOpusu) a v DosControl v menu „Konfig/Requester“ („Fehler“ aktivuje zobrazování vlastních oken s popisem chyb).
Co se týká jiných nastavení, bohatou nabídku má hlavně DOpus 4; v „System“/„View & Play“ najdete mnoho nastavení týkajících se zobrazování obrázků a animací a přehrávání hudebních modulů - vyzkoušejte sami.

Parametry tisku
Poslední skupinou nastavení. o níž se dnes zmíníme, jsou nastavení tisku. V případě RO a FileMasteru integrované funkce pro tisk zcela chybí, proto se jimi nebudeme zabývat. U všech zbývajících správců souborů se okno s příslušnými volbami standardně objeví před započetím tisku, v případě BD Manažeru a DosControl je můžete vyvolat nezávisle z menu (“Konfigurace/Parametry pro tisk“, resp. „Konfig/Drucker“).

Tisk souboru
Kromě běžných nastavení známých ze systémových preferencí („Hustota“ = „Pitch“ = „Schrift“ v počtu znaků na palec: „Kvalita“ = „Quality“ = „Qualität“, tj. draft nebo dopisní kvalita; „Řádkování“ = „Spacing“ = „Zeilen“ v počtu řádků na palec) můžete provést i řadu dalších nastavení. Především lze určit, zda se tiskne do souboru či na tiskárnu („Výstup do tiskárny/souboru“ = „Output to printer/file“ = „Device/File“); s výjimkou DOpusu 5, který se na jméno souboru zeptá před vlastním tiskem, můžete do příslušného textového pole zadat jméno souboru, do nějž bude tisk proveden. Kromě toho lze nastavit okraje („levý, pravý, horní, dolní okraj“ = „left, right, top, bottom margin“ = „links, rechts“), resp. délku stránky v řádcích („Page length“ = „Zeilen“), a velikost tabelátoru ve znacích („Tabelátor“ = „Tab size“). Zmiňované programy také umožňují nastavit hlavičku a patičku („Hlavička, patička“ = „Header, Footer“ = „Kopfzeile, Fusszeile“) - můžete použít vlastní text („Titulek“ = „Title“ ), ke kterému lze automatiky přidat jménu souboru, datum („Datum“ = „Date“) a číslo strany („Číslo strany“ = „Page number“); hlavička se může dokonce tisknout zvláštním stylem („Normálně, tučně, kurzívou, podtrženě“ = „Normal, hold, italic, ulined“).

Tisk adresářů
Pokud je v daném programu použito stejné konfigurační okno (DOpus 5, DosControl), vše již znáte v tomto případě se tiskne výpis tak, jak je zobrazen. Pokud má daný správce jiné okno pro nastavení tisku adresářů. můžete v něm zpravidla nastavit opět tisk do souboru či na tiskárnu (stejné jako u tisku souboru) a navíc: položky, které se mají tisknout („velikost, datum, ochranné bity, komentář“ = „size, date, protection bits, comment“).
Tímto naše dnešní povídání o správcích souborů končí. Příště se podíváme na zapeklitější konfiguraci tlačítek, příkazových panelů, menu, typů souborů a podobných vymožeností správců souborů, tedy na to, co z těchto programů umožňuje vytvořit skutečné organizační centrum vašeho počítače.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing