AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD Manažer 2.0 - 5. část

Pavel Čížek

aneb jak konfigurovat správce souborů

Jak jsme si minule slíbili, v tomto pokračování seriálu o správcích souborů se podíváme podrobněji na konfiguraci uživatelem definovaných funkcí.
Většina správců souborů, o nichž jsme se minule zmiňovali, umožňuje uživateli definovat jeho vlastní funkce a příkazy (například spuštění nějakého programu či vlastního ARexxového skriptu) a ty přiřadit různým událostem, jako jsou stisknutí tlačítka, zvolení položky menu, rozpoznáni jistého typu souboru apod. Nejprve se podíváme na to, jak lze definovat vlastní příkazy a jaké možnosti vám nabízejí popisované produkty.

Definice příkazu
V obecné podobě vypadá definice příkazu tak, že máte k dispozici textové pole představující příkazovou řádku, do nějž je nutno napsat, co se má stát. Může se přitom jednat o interní příkaz daného programu, o program AmigaDOSu, dávkový soubor či ARexxové makro. Některé produkty umožňují seskupit více příkazů najednou (= zadáte více „příkazových řádek“ za sebou a ony se v zadaném pořadí provedou). Kromě toho lze pro daný příkaz specifikovat další parametry ovlivňující spouštěný program (například aktuální adresář, velikost zásobníku apod. ).
Aby byla umožněna spolupráce s výpisy adresářů, které máte na obrazovce správce souborů, může příkazová řádka obsahovat i jisté klíčové sekvence, které budou při vlastním provedení nějak interpretovány. Tyto jsou uvozeny (či uzavřeny) pomocí nějakého speciálního znaku (například procenta „%“ či složených závorek „{ }“). Příkladem (hypotetickým) by mohlo být například „%jps“ (= Jméno Prvního Souboru) - při uvedení tohoto kódu v příkazové řádce by byl nahrazen jménem prvního zvoleného souboru v aktivním adresáři. Podobně „ret“ by mohl vyvolat okno, v němž by uživatel zadal řetězec, který by byl následně vložen do příkazové řádky. Tímto způsobem je možné, aby vámi definované příkazy zpracovávaly soubory označené či aktivované ve správci souborů. Klasickým příkladem může být situace, kdy chcete, aby jste mohli automaticky vyvolat prohlížeč JPEG obrázků pro soubor, na který dvakrát kliknete myší (předpokládáme-li, že daný správce souborů neumí prohlížet JPEG obrázky sám od sebe). Pak je třeba vytvořit příkaz „MultiView <myší aktivovaný soubor>“ a přiřadit jej situaci, kdy správce soubor rozpozná, že jste dvakrát kliknuli myší na JPEG obrázek.
Nyní si popíšeme, jaké možnosti nabízejí v této oblasti jednotlivé programy (jak uvidíte, nejsou většinou příliš rozdílné). Zároveň si popíšeme nejjednodušší způsob, jak tyto uživatelem definované příkazy využít, tj. jejich přiřazení tlačítkům na příkazových panelech či položkám menu.

BD Manažer 2.0
Začněme tedy Vámi již dobře známým BD Manažerem. Pokud chcete vytvořit nový příkaz a přiřadit jej nějakému tlačítku na jednom z příkazových panelů, aktivujte pomocí menu „Konfigurace / Editace gadgetů“ mód, v němž po kliknutí na kterékoliv příkazové tlačítko (pravým nebo levým tlačítkem myši) dojde k otevření okna, v němž lze definovat příkaz. Opuštění tohoto režimu zajistí opakovaná volba téže položky menu.
Vzhled okna pro definici nového příkazu by měl být na obrázku na této dvoustraně. V BD Manažeru můžete definovat jako příkaz pouze jednu akci, nelze definovat celou posloupnost. Jak již bylo zmíněno výše, příkaz může být interní akce BD Manažeru, příkaz (Command) či dávkový soubor AmigaDOSu (Batch či Script) nebo ARexxový skript (ARexx). Typ příkazu nastavíte pomocí cyklovacího tlačítka „Typ“. Každý příkaz má také jméno, které se zobrazí na tlačítku, jemuž je přiřazen (zatím jsme jinou možnost použití příkazu nepopsali) - viz pole jméno. Ona „příkazová řádka“ je obsažena v poli „Příkaz“. V případě, že použijete interní příkaz BD Manažeru, nemůžete ji editovat - příkaz vyberete myší ze seznamu, který se objeví po stlačení tlačítka „Příkaz“. Většina těchto příkazů je na panelu s příkazy již ve standardní konfiguraci, nemusíte je tedy definovat sami.
V ostatních případech příkazovou řádku editovat můžete (ba dokonce musíte) a navíc máte k dispozici další funkce ovlivňující chování příkazu. V těchto případech máte možnost pomocí tlačítka „Příkaz“ vyvolat requester pro volbu souboru; pokud nějaký soubor zvolíte, bude včetně celé cesty dosazen do textového pole „Příkaz“. Speciální kódy, které máte k dispozici, si nemusíte pamatovat, ale lze je připojit na konec příkazové řádky volbou příslušné položky v seznamu „Přidej k příkazu“. Zde je jejich seznam (v hranatých závorkách je uveden příslušný kód, který bude vložen):
- „Cílový adresář“ (Destination directory name) [%dd], „Zdrojový adresář“ (Source directory name) [%sd] - parametrem příkazu se stane příslušný adresář, cesty nejsou dosazovány v uvozovkách, aby bylo možno slučovat je s dalšími parametry. Pozor tedy na adresáře, jejichž jména mezery mohou obsahovat - musíte je i s případnými připojovanými soubory uzavřít do uvozovek.
- „První soubor“ (First file nebo first selected entry (with path)) [%fs], „Jméno prvního souboru“ (First file name či first selected entry (name only)) [%fsn] - parametrem bude cesta k prvnímu z označených souborů, resp. jeho jméno v druhém případě.
- při volbách „Všechny soubory“ (All files nebo all selected entries (with paths)) [%s], „Jména všech souborů“ (All file name) či all selected entries (namel only)) [%sn] budou postupně příkazu předány všechny označené soubory. Vzhledem k tomu, že některé programy spoléhají na omezení (z KickStartu 1.3) příkazové řádky na 256 znaků, je dosazeno pouze tolik souborů, kolik se do tohoto limitu vejde. Pokud chcete, aby byla akce provedena skutečně se všemi soubory, zvolte „Akce na vše“ (viz níže).
- „Vstup řetězce“ (String requester) [%r] - při provádění příkazu se objeví requester pro zadání řetězce; tento řetězec pak bude parametrem příkazu. Do složených závorek za vepsaný kód můžete zadat výzvu nebo popisující text, který bude součástí requesteru.
- „Výběr souboru“ (File requester) [%rf], „Výběr adresáře“ (Directory requester) [%rd] - při vyvolání příkazu je jako parametr požadován soubor / adresář, který si vyberete v objevivším se requesteru. I zde lze přidat popisující text do složených závorek.
Kromě zadání příkazové řádky můžeme specifikovat řadu dalších parametrů, které budou ovlivňovat danou akci - jejich výčet je v seznamu „Další parametry“; kliknutím na požadovanou položku se tato (de)aktivuje, přičemž aktivní položka je označena hvězdičkou:
- „Workbench dopředu“ (Workbench to front), „BD Manažer dopředu“ (BD Manager to front) - po provedeni příkazu bude do popředí přesunuta zvolená obrazovka, tj. Workbench nebo BD Manažer.
- „CD - zdrojový adresář“ (CD Source), „CD - cílový adresář“ (CD destination) - zdrojový, resp. cílový adresář se stane aktuálním adresářem pro prováděný příkaz.
- „Ikonifikace“ (Auto iconify) zvolíte-li tento parametr, bude BD Manažer po provedení příkazu ikonifikován; tato volba má smysl a je aktivní pouze v případě, že je svoleno zároveň „Spusť nezávisle“.
- „Výstupní okno“ (Output window) -je-li tento parametr zvolen. bude pro vstup a výstup příkazu otevřeno okno; v opačném případě budou výstupní informace ztraceny. Okno lze specifikovat pomoci položky menu „Konfigurace / Ostatní parametry“. Přitom toto okno bude otevřeno na obrazovce Workbenche, je-li zvoleno „Spusť nezávisle“, v opačném případě bude otevřeno na obrazovce BD Manažeru.
- „Spustit nezávisle“ (Run asynsynchronously) - činnost příkazu a BD Manažeru bude nezávislá, můžete pracovat s oběma najednou, tj. příkaz se spustí a BD Manažer bude okamžitě k dispozici; v opačném případě bude BD Manažer čekat na dokončeni příkazu.
- „Obnovit zdrojový adresář“ (Rescan Source), „Obnovit cílový adresář“ (Rescan destination) pokud očekáváme, že provedení příkazu změní obsah zdrojového či cílového adresáře, můžeme požadovat, aby po skončení příkazu byly automaticky znovu načteny.
- „Akce na vše“ (Do all files) pokud z nějakého důvodu může být akce provedena zároveň jen na omezený počet souborů, pak tímto přepínačem lze zajistit, aby BD Manažer prováděl danou operaci až do vyčerpání všech zvolených souborů.
- „Adresáře s maskou“ - některé programy nepřipouštějí jako parametr adresář, ale přesto s jejich obsahem musí pracovat; požadují tedy zadání ve formě masky popisující všechny soubory adresáře. Pokud je tato volba zapnuta, bude na místo adresáře vybraného ve zdrojovém adresáři poslán jako parametr řetězec „<jméno adresáře>/#“.
Jak již bylo zmíněno, můžete navíc zadat prioritu (Priority), velikost zásobníku (Stack size) a zpoždění po provádění programu (Delay). Je-li program spuštěn nezávisle, pak nenulová hodnota znamená, že případně otevřené okno musí uzavřít uživatel, jinak je uzavřeno automaticky. V opačném případě znamená hodnota počet sekund - dobu, po kterou zůstane okno po ukončení příkazu otevřeno: hodnota -1 zajisti, že po skončení bude vyvolán requester a výstupní okno bude uzavřeno na pokyn uživatele.
Některé uživatelské gadgety jsou nadefinovány již ve standardní konfiguraci - jednak je nadefinován „standardní panel“ tak, aby se shodoval s příkazovým panelem předchozích verzí BD Manažeru a na 2. panelu jsou definovány operace sloužící k editaci souborů a především k archivaci. Tam se tedy můžete poučit na příkladech.

Directory Opus 4
Jak víte z minula, DOpus má oddělený konfigurační program. Pokud chcete definovat příkaz a přiřadit jej nějakému tlačítku, přejděte do sekce „Buttons“ a klikněte na libovolné tlačítko (v horní části je panel reprezentující funkce příkazového panelu při aktivaci levým tlačítkem myši, v dolní části je totéž pro pravé tlačítko). Po kliknutí na libovolné tlačítko se objeví okno zobrazené zde poblíž, v němž. můžete definovat posloupnost příkazů. Samozřejmě můžete zadat jméno tlačítka (pole „Name“), v paletkách „Foreground“ a „Background“ můžete také nastavit barvu popředí a pozadí tlačítku.
Příkazy mohou být opět interní (Command), AmigaDOSu (AmigaDOS a Workbench), dávkové soubory (Batch) nebo ARexxové programy (ARexx). Posloupnost příkazů se zobrazuje v seznamu uprostřed okna. Nový příkaz přidáte pomocí „New entry“ a opět jej smažete pomocí „Delete“. Tlačítko „Swap“ umožní zaměnit pořadí dvou příkazů. Každý příkaz má typ popsaný výše, který se nastavuje pomocí cyklovacího tlačítka („Command - AmigaDOS - Workbench - Batch - ARexx“). Vedle tohoto tlačítka uvidíte malou lupu, která má tutéž funkci jako tlačítko „Příkaz“ u BD Manažeru; máte-li zvolený interní příkaz, nabídne seznam interních příkazů, v ostatních případech pak requester pro výběr souboru. Kódy pro nahrazeni jmény aktivních souborů apod. si opět nemusíte pamatovat, do příkazové řádky je vložíte pomocí tlačítka se dvěma složenými závorkami „{ }“ - otevře se okno se seznamem možností. Nabídka je podobná jako u BD Manažeru, navíc zde naleznete položky, které mají k popisu připojeno „no unselect“ (například „first selected entry (with path); no unselect). Tyto položky mají funkci stejnou jako varianty bez tohoto označení s tou změnou, že po dosazení jména do příkazové řádky nedojde k odznačení souboru ve výpisu adresáře (jak se standardně děje). Toho lze využít, pokud chcete například jméno zvoleného souboru použít v příkazové řádce dvakrát. Nastavení podobná seznamu „Další parametry“ u BD Manažeru jsou v seznamu „Flags...“ a vedle něj najdete i definici zásobníku či priority spouštěného příkazu.

Directory Opus 5
DOpus 5 je integrovaný celek, kde můžete mít tolik příkazových panelů, kolik chcete. Pokud zvolíte v menu položku „Buttons / New...“, můžete vytvořit nový grafický (tlačítka jsou reprezentovány ikonami) či textový panel (klasický). „Buttons / Load...“ vám umožní nahrát některý z mnoha již předdefinovaných panelů. Chcete-li definovat příkaz a přiřadit jej nějakému tlačítku, zvolte „Buttons / Edit...“ - otevře se okno (viz obrázek) pro úpravu příkazových panelů. Předposlední řádek tlačítek je označen „Button“. Kliknutím na libovolné tlačítko v některém z příkazových panelů dojde k jeho aktivaci, tj. tlačítko bude blikat a zmíněný řádek tlačítek bude aktivní. Hned první tlačítko s názvem „Edit“ vyvolá okno, v němž lze nastavit barvy („Select colours“), jméno funkce („Name“) a vlastní funkci při stisknutím levým / pravým nebo prostředním tlačítkem myši („Left / Right / Middle Button“).
Pokud tedy zvolíte tlačítko myši a „Edit function“, objeví se vlastní okno po editaci příkazu (viz obrázek), které je dosti podobné dolní části okna pro tutéž funkci v DOpusu 4 (zde však máte k dispozici klávesové ovládání). Posloupnost příkazů se zobrazuje v seznamu v horní polovině okna. Nový příkaz přidáte pomocí „Add“ či „Insert“ a opět jej smažete pomocí „Delete“. Uspořádání příkazů lze provádět jednoduše pomocí drag & drop. Typy příkazů, uspořádání ovládacích prvků, klíčové sekvence a různé další volby (flags) pro příkazovou řádku zůstaly zachovány, přibyly pouze kódy pro vložení jména obrazovky (Public Screen Name), ARexxového portu (ARexx port name).

DosControl 5
Zde se k editaci příkazu tlačítek dostanete podobně jako u BD Manažeru. Po zvolení „Konfig / Gadget konfig“ se po zvolení libovolného tlačítka objeví okno pro definici příkazu. Ukončení tohoto režimu dosáhnete stisknutím klávesy ESC.
Definice příkazu je v tomto případě výrazně jednodušší, nebol máte k dispozici pouze interní příkazy (zato je jich velmi mnoho, aby si uživatel nemusel příliš stěžovat). V okně pro definici příkazu (viz obrázek) naleznete v horní části pole „Titel 1“ (jméno první funkce = to, co se objeví za popis na tlačítku) a seznam „1. Funktion“, který obsahuje všechny interní příkazy programu (stačí jen vybrat myší). Zvolený příkaz se provede, pokud nadefinované tlačítko stisknete levým tlačítkem myši. Podobně v dolní polovině je pole „Titel 2“ a seznam „2. Funktion“, který slouží k definici příkazu při stisknutí pravým tlačítkem. V prostřední části pak můžete určit barvu popředí a pozadí pro dané tlačítko.

FileMaster 3
V tomto případě se k editaci tlačítek dostanete pomocí „Config“ a následné volby „2 - Commands“. Objeví se okno se sadou tlačítek reprezentujících interní funkce programu. Pokud chcete definovat svoje vlastní, klikněte na „Next page“ a objeví se druhá sada tlačítek, která si může uživatel definovat sám. Po stisknutí libovolného tlačítko se objeví okno pro definici příkazu.
V tomto okně (viz obrázek) si můžete určit (zdola nahoru) příkaz („Command“), velikost zásobníku („Stack“), jméno tlačítka („Label“) a soubory, na které se má funkce vztahovat („Pattern“). K dispozici je také barva popředí a pozadí tlačítka („Front pen“, „Back pen“) s různá další nastavení. Definice příkazové řádky „Command“ je podobná jako u předchozích programů, speciální kódy si však musíte pamatovat. Zde jsou (píší se do složených závorek):
{d} - jméno cílového adresáře
{f} - první zvolená položka (i s cestou)
{F} - všechny zvolené položky (i cestami)
{o} - první zvolená položka (jen jméno)
{O} - všechny zvolené položky (jen jména)
{r,text} - zadání textového řetězce (text = titulek okna)
{s} - jméno zdrojového adresáře
I další nastaveni jsou podobná DOpusu a BD Manažeru, ale zde jsou reprezentována sadou cyklovacích gadgetů. „Priority“ určuje prioritu; „Window“ udává, zda se má otevřít výstupní okno; „CD“ určuje aktuální adresář pro program („Source“ = totožný se zdrojovým, „Destination“ = totožný s cílovým adresářem); „Rescan“ určuje adresáře, které se mají znovu načíst po provedení příkazu; „Start screen“, „End screen“ určuje, které obrazovky se mají umístit do popředí před, resp. po ukončeni příkazu.

Závěr
Tolik tedy dnešní povídání o uživatelem definovaných příkazech ve správcích souborů, příště si povíme, k čemu je lze využít tedy více o definici vlastních tlačítek, položek menu, vlastních typů souborů a akcí spojených s jejich rozpoznáním.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )