AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

HFU-jízdy

Lenka Čížkova

Na český amigovský trh byl uveden další produkt od programátora Jindřicha Svobody. Jde samozřejmě o další doplněk k HFU-účetnictví, slibovaný program HFU-jízdy.

Modul HFU-jízdy slouží k evidenci jízd jak firemními, tak i soukromými automobily podnikatele. Evidence vytvořená v programu pak poslouží jako jeden z podkladů pro vedení účetnictví v programu HFU-účetnictví (program však není s účetnictvím přímo provázán, HFU-jízdy pouze přebírají údaje o firmě).
Podívejme se nejprve, jaké požadavky klade program HFU-jízdy na hardware a systém: pro provoz je nutný operační systém alespoň 2.0, nejméně 1 MB RAM, a dále knihovna wizard.library, která je součástí dodávky a instaluje se automaticky spolu s programem. Jak vidíte, nároky jsou jako vždy u softwaru HFU opravdu minimální. Instalace se provádí opět standardním Installerem.
Oproti předchozím programům HFU mají HFU jízdy nové grafické rozhraní: bylo vytvořeno nově s pomocí nástroje StormWizard. Co z toho plyne pro uživatele? V oknech programu se nyní používá font obrazovky, na níž jste program spustili, lze měnit velikost oken atd. V budoucnu by navíc díky použití StormWizardu měl být zaručen snadný přechod na RISCové počítače.
V recenzi HFU-skladu jsme zaznamenali vylepšení tisku. Jak je tomu v tomto programu? I z programu HFU-jízdy lze tisknout veškeré formuláře buď na tiskárnu nebo do souboru; tiskový soubor přitom může být ve formátu ASCII nebo ve formátu některého podporovaného textového editoru (ze strany HFU je v současné době podporován BD Editor, FinalWriter a WordWorth, což patrně uspokojí naprostou většinu českých uživatelů). Program při tisku do souboru automaticky rozpoznává formát podle formuláře připraveného na disku; je-li přitom příslušný editor spuštěný, lze prostřednictvím AREXXového portu rovnou hotový formulář tisknout (v tomto případě se ve zvoleném editoru objeví okno s dokumentem a vyvolá se tiskový requester; uživatel pouze případně upraví tisková nastavení a spustí vlastní tisk). Autor také zareagoval na připomínky uvedené v předchozích recenzích a upravil tiskový requester, který je nyní přehlednější; uživatel vidí, jaké procento dokumentu je již vytištěno, a má přehled o stavu tisku i případných problémech. Součástí dodávky programu jsou vhodně zpracované, přehledné předpřipravené formuláře ve formátu ASCII, které si uživatel může upravit či konvertovat do formátu některého z podporovaných editorů, nebo může připravit své vlastní formuláře (způsob je popsán v nápovědě).
Nápověda ve formátu AmigaGuide je jako obvykle kvalitní, přehledně a výstižně napsaná, přičemž není zbytečně rozsáhlá, takže uživatel může rychle najít právě tu informaci, kterou hledá. Jen je škoda, že si autor text nápovědy po sobě nepřečetl, takže je v ní zbytečně mnoho překlepů.

Vlastní funkčnost programu
Centrem ovládání je stejně jako u ostatních programů HFU ovládací okno, program nemá žádné menu; v jednotlivých evidencích je podporováno klávesové ovládání gadgetů.
Ve středním řádku ovládacího okna je vepsán název firmy, pro niž se právě evidence jízd zpracovávají (program automaticky načítá tu firmu, se kterou se pracovalo naposledy; při prvním spuštění HFU-jízd firmu, jejíž účetnictví se naposledy zpracovávalo v programu HFU-účetnictví).
V dolní části ovládacího okna najdeme čtyři obrázková tlačítka (obrázky vyniknou zvláště při používání vícebarevného Workbenche), jejichž význam je následující (odleva doprava): Kniha jízd, Evidence vozidel, Evidence skupin a konečně Celkové stavy. Tato tlačítka tedy odpovídají čtyřem evidencím, které program vede, a slouží pro otevírání a zavírání oken jednotlivých evidencí (zavírat okna lze samozřejmě i zavíracím gadgetem).
Poznamenejme, že lze otevřít všechny čtyři evidence najednou.

Zakládání knihy jízd
V programu HFU-jízdy jsou všechna vozidla používaná podnikatelem (firemní i soukromá) rozdělena do skupin podle nákladů (o výhodách se zmíníme níže). V zásadě je tedy třeba při zakládání evidence jízd nejprve vyplnit seznam vozidel a jejich skupin, a poté je již možné postupně vyplňovat vlastní knihu jízd, která je hlavní částí programu, a sledovat průběžně celkové stavy. Věnujme se nyní popisu jednotlivých evidencí.

Evidence vozidel
V horní části okna evidence vozidel se vyplňují data o konkrétním vozidle, ve střední části tohoto okna jsou umístěny ovládací prvky a dole je vypsán seznam již zavedených vozidel spolu se základními údaji o nich. Podívejme se na jednotlivé části okna podrobněji.
Základním údajem zadávaným pro každé vozidlo je jeho SPZ; tento údaj je velmi důležitý, neboť pomoci „hodnoty“ SPZ jsou propojeny všechny evidence programem vedené. Následuje typ vozidla, čili údaj, zda jde o vozidlo soukromé nebo firemní (podle toho se počítají sazby - viz nastavení skupin). Dalším údajem je název vozidla. Číslo karosérie a číslo motoru jsou údaje nepovinné, není tedy nutné vyplňovat je. Pomocí cyklovacího gadgetu Skupina se zapisované vozidlo zařadí do jedné z deseti skupin (to má opět vliv na sazbu, viz evidence skupin) - v rámečku Sazba se pak vypíše sazba v korunách za kilometr odpovídající danému období, typu vozidla a skupině (pokud ještě nejsou založeny skupiny vozidel, bude zde nulová hodnota).
V pravé horní části okna evidence vozidel se vyplňuje počáteční stav tachometru. Zde zadaná hodnota se objeví i v položce Konečný stav, položky týkající se ujetých kilometrů jsou na počátku samozřejmě nulové. Všechny údaje o stavech tachometru se během vedení evidence průběžně aktualizují podle zápisů v knize jízd.
Tlačítkem Zapsat se vozidlo zavede do evidence a zapíše se do seznamu, k němuž má uživatel přístup ve spodní části okna Evidence automobilů. V seznamu se pro každé vozidlo vypisuje SPZ a název vozidla, zkratka typu vozidla (F pro firemní, S pro soukromé), počáteční stav tachometru, kilometry ujeté tímto vozidlem soukromě a služebně, a dále konečný stav tachometru, který je součtem tří předchozích údajů.
Kliknutím na některý řádek v seznamu lze zvolit záznam automobilu, který je potřeba nějakým způsobem upravit. Ovládací tlačítka N(ahoru) a D(olů) slouží k posunu zvoleného automobilu příslušným směrem, tedy k uspořádání vozidel v tomto seznamu do libovolného pořadí. Je-li potřeba opravit údaje pro některý automobil, stačí ho zvolit, upravit příslušná data a stiskem tlačítka Oprava) zavést změny do evidence. Měnit lze všechny údaje s výjimkou SPZ.
Zde je možné také zjednodušit zadávání více automobilů s obdobnými údaji - pokud podnikatel například pro firmu zakoupí deset nových automobilů Škoda Favorit, které zařadí do téže skupiny (např. 3), může zapsat údaje o prvním z těchto vozidel a tlačítkem Zapsat je zavést do evidence. Pak jen pro každé další vozidlo přepíše SPZ a počáteční stav tachometru (případně čísla karosérie a motoru) a stiskne Zapsat. Protože bylo změněno SPZ, vozidlo se přidá na konec seznamu a původní zvolené vozidlo zůstane nezměněno.
Z okna Evidence automobilů je možné kdykoliv vytisknout knihu jízd pro kterékoliv jednotlivé vozidlo (tlačítkem Tisk knihy) nebo kartu vozidla, která obsahuje data o zvoleném vozidle a jeho aktuální stavy tachometru (tlačítkem Tisk karty).

Evidence skupin
V programu HFU-jízdy se vozidla rozdělují do skupin (lze využít až deset skupin, což je pravděpodobně dostatečný počet); důvodem je zjednodušení zadávání údajů o vozidlech a především jejich aktualizace. Do jedné skupiny je vhodné zařadit vždy taková vozidla, která mají například stejnou spotřebu, a tedy v podstatě stejné náklady na kilometr.
V levé části okna evidence skupin (je pojmenované Ceny pohonných hmot) je seznam období. Obdobím se myslí časový úsek, v němž se neměnily ceny pohonných hmot, a tedy ani náklady na kilometr. Nejprve je tedy nutné zadat všechna období, pro něž chceme zadávat jízdy. To je velice jednoduché: do rámečku Datum se zapíše první den zadávaného období (např. 1.1.1997) a stiskne se tlačítko Zavést. V seznamu období přibude nový řádek, například „1.1.1997- ....“. Když uživatel (při inicializaci nebo i později, již během vedení knihy jízd) nadá další období pomocí jeho prvního dne, kupříkladu 1.4.1997, přepíše se původní řádek předchozího období na „1.1.1997-31.3.1997“ a pod nim přibude řádek „1.4.1997“ - program tedy automaticky ukončí období předchozí; období není nutné zadávat chronologicky, stejným způsobem lze také rozdělit již ukončené období na dvě nová období - sazby v prvním období (o jejich zadávání viz níže) se přitom nezmění, sazby pro druhé (resp. nově zavedené) období musí uživatel doplnit. Je-li potřeba některé datum opravit, stačí kliknout na příslušný řádek, údaj opravit v rámečku Datum a opravené období zavést zpět do seznamu tlačítkem Opravit.
Poté je nutné inicializovat všechny používané skupiny: stiskem rádiového gadgetu zvolíme vždy konkrétní skupinu a vyplníme pro ni základní údaje, tedy objem motoru a spotřebu, případně v cyklovacím gadgetu vybereme typ paliva (tento údaj není povinný).
Dále je musí uživatel zadat ceny pohonných hmot a sazby pro každou skupinu a každé období, v němž se některé vozidlo této skupiny používalo. Pro jednotlivá období je tedy kromě ceny paliva nutno zadat sazbu za služebně a soukromě ujeté kilometry pro soukromá i firemní vozidla. Zde je vhodné upozornit, že program zadal í údajů a jejich smysl nijak nekontroluje (už je v pořádku, protože byste buď museli zadat i údaje, které nepotřebujete, nebo by program nezkontroloval zadání údajů skupin dosud nevyužitých). Zadá ní všech využívaných sazeb by tedy měl ve vlastním zájmu zkontrolovat uživatel.
Z okna Ceny pohonných hmot je možné vytisknout seznam období (Tisk období), a také údaje o jednotlivých skupinách a jim příslušné sazby (Tisk skupin).

Kniha jízd
Jak již bylo řečeno, je tato evidence jádrem celého programu, ostatní jsou pomocné. Okno Evidence jízd se skládá opět ze tří částí: v horní části se provádí Záznam jízdy, v dolní části je umístěn seznam, což je vlastně výpis knihy jízd, a mezi nimi jsou umístěny ovládací prvky.
Podívejme se, z čeho se skládá Záznam jízdy. Nejprve je zde údaj Řádek, tedy číslo řádku v knize jízd; program sem vždy nastaví nejnižší číslo dosud nevyplněného řádku a uživatel tento údaj nemůže měnit.
Pro každou jízdu je nutno vyplnit rámečky Datum a SPZ. Vedle rámečku pro SPZ je umístěn cyklovací gadget se seznamem všech SPZ zavedených v evidenci vozidel, který by měl zadávání SPZ zjednodušit (uživatel myší rozvine gadget, najede na SPZ použitého vozidla a uvolní tlačítko myši zvolená SPZ se pak přenese do příslušného rámečku; výběr z cyklovacího gadgetu mi však bohužel nefungoval, v rámečku zůstávala stále SPZ prvního vozidla, kterou bylo nutno přepsat ručně.
V následujících textových rámečcích se vyplňuje cíl a účel cesty. Na pravé straně jsou umístěny gadgety se stavy tachometru: stav před jízdou doplní program automaticky podle průběžné hodnoty zjištěné z knihy jízd, uživatel pouze zadá počet kilometrů ujetých služebně a soukromě; program opět dopočítá koncový stav (který bude počátečním stavem pro následující jízdu tímtéž vozidlem).
Zadaná jízda se stejně jako v ostatních evidencích přenáší do seznamu tlačítkem Zapsat. V seznamu se vypisuje vžily datum cesty, SPZ použitého automobilu, cíl cesty, a především počet kilometrů ujetých soukromě, služebně a celkem.
Stejně jako v evidenci vozidel má uživatel i zde možnost vybrat některý záznam, upravit jej a zanést do seznamu buď jako opravu (tlačítkem O) nebo jako nový záznam (tlačítkem Zapsat). Dále jsou tu opět tlačítka N a D pro směnu pořadí řádků, a navíc tlačítko S, jímž je možné chybně zadanou jízdu vymazat. Z okna Evidence jízd lze stiskem tlačítka Tisk knihy vyvolat tisk celé knihy jízd (tedy pro všechna vozidla).

Stavy v knize jízd
Poslední z evidencí vedených programem poskytuje přehled aktuálního stavu knihy jízd: v horní části okna je shrnutí vykonaných jízd v počtu najetých kilometrů (soukromě, služebně a celkem; soukromými i služebními automobily) a v peněžním ohodnocení s použitím odpovídajících sazeb.
V dolní části jsou pak vypsány stavy pro jednotlivá evidovaná vozidla: zde je uvedena vždy SPZ, název a typ automobilu, následovaný jízdami soukromými a služebními, které jsou vyčísleny v prvních dvou sloupcích v kilometrech a v dalších dvou sloupcích v korunách opět s využitím zadaných sazeb.
Pomocí cyklovacího gadgetu Období lze zobrazit přehled za jednotlivé měsíce, čtvrtletí, nebo i za celý rok (také tento gadget lze samozřejmě ovládat z klávesnice stiskem klávesy „o“; jelikož obsahuje poměrně velké množství - 17 položek, bylo by asi vhodné, aby se při stisku Shift+„o“ cykloval opačným směrem). Tlačítkem Tisk stavů může uživatel vytisknout shrnutí za svolené období.

Závěr
Uživateli programu HFU-jízdy se (jak už se u programů HFU stalo dobrým zvykem) dostane do rukou dobře promyšlený, užitečný, nenáročný a snadno ovladatelný produkt. Přesto (vždyť jde o první verzi) se v něm vyskytují drobné nedostatky, které budou jistě brzo opraveny; jedním z nich je již zmiňovaná nefunkčnost cyklovacího gadgetu pro výběr SPZ v knize jízd. Dále mám připomínku k přehlednosti všech tabulek a jejich estetičnosti: program používá font obrazovky, na níž. je otevřen (obvykle asi Workbench) - pokud je tento font proporcionální, údaje v tabulkách nejsou urovnány ve sloupečcích pod sebou, ale nepěkně rozházeny. Řešením může být zatím použití fontu neproporcionálního.

HFU-jízdy

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: J. Svoboda
Cena: 300,- Kč
Typ: komerční
Zapůjčil: Atlantida

+

jednoduchá obsluha, kvalitní nápověda, tisk formulářů do různých editorů, uspořádání vozidel do skupin

-

při použití proporcionálního fontu nejsou sloupce tabulek zarovnané pod sebou, menu gadget pro SPZ je zatím nefunkční

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )