AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Mayland v1.0

Radim Demel

Práásk, bum, áárgh... Ten Nemac4 je fakt bombáá... Panebože, to už je 17 hod?!! Zase přijdu pozdě do hospody, to zas bude řečí... Tohle asi sami dobře znáte. Sedíte si u Amigy, paříte hru nebo děláte něco jiného zajímavého a najednou zjistíte, že jste prošvihli důležitou schůzku, nebo že vám právě před nosem zavřeli obchod nebo poštu... Allan Odgaard z Dánska měl zřejmě podobné zkušenosti a proto napsal program Mayland, jenž by vám mohl pomoci vyvarovat se pro příště podobných nepříjemných zážitků.

O co vlastně jde
Mayland je program typu „Reminder“, vhodný český výraz by mohl být snad „plánovač“ či „připomínač“, zároveň slouží Mayland jako kalendář. Ti co mají doma Amigu 1200 Magic si možná právě vzpomněli na program Digita Organiser- a mají pravdu, Mayland je program podobného ražení. Jeho smyslem je umožnit uživateli zadat do plánovače zprávu o nějaké události spolu s udáním času, v němž bude tato zpráva programem uživateli sdělena. V zadaném čase pak uživatel uvidí na Workbenchi či jakémkoliv public screenu malé okno se zadanou zprávou - to platí i v případě, že hraje hru, jež běží v multitaskingu!

Instalace, hardwarové nároky & spol.
Mayland pro svůj chod vyžaduje 68020+, Kickstart V39 (OS 3.x) či vyšší, MUI v.3.1 či vyšší a WBStart.Library (ta je součástí archívu). Aby mělo vůbec smysl Mayland provozovat, jsou samozřejmě vyžadovány i funkční interní hodiny... Instalaci zajišťuje standardní commodorovský Installer, je tedy zcela bezproblémová. Mayland je komodita, při instalaci se vám tedy nahraje do adresáře WBStartup (máte-li na své Amize nainstalován nějaký launcher typu RunBar apod., lze z něj poté spouštět Mayland pomocí tasku MaylandDemon; tento tank navíc vlastně zabezpečuje samotné zobrazování informačních oken se zadanou zprávou). Jako každý program pod MUI umožňuje Mayland lokalizaci, pro Mayland ji již zpracovala česká sekce ATO u popisů tlačítek a funkcí dále v textu proto uvádím v závorkách i české ekvivalenty z této lokalizace.

Hlavní okno programu
Pokud se podíváte na hlavní (titulní) okno programu (někde kolem by se měl povalovat obrázek), uvidíte v levé části kalendář aktuálního měsíce a roku včetně „protlačeného“ aktuálního dne (zde 12.červenec). Je-li v tomto měsíci nějaký svátek, je takový den zobrazen odlišnou barvou (zde černě 4. červenec - můžete hádat, co je to za den). Svátky se zadávají pomocí speciálních modulů - viz. dále v článku. Je-li pro aktuální den nadefinována uživatelem nějaká zpráva, objeví se v pravé části okna stručný název zprávy a přesný čas, v němž bude tato zpráva uživateli oznámena. Pokud na název zprávy dvakrát kliknete (či ji pouze zvýrazníte kliknutím a poté stisknete tlačítko „Edit...“ <Editovat> ve spodní části okna), objeví se nové okno, v němž můžete již zhotovenou zprávu dodatečně upravovat. Chcete-li přidat do vámi vybraného dne nějakou zprávu, kliknete v levé části na datum tohoto dne a poté stisknete tlačítko „Add...“ <Přidat...> - objeví se editační okno a můžete vesele začít tvořit zprávu, která vám pomůže bojovat s vaší sklerózou... Chcete-li zprávu smazat, stačí kliknout na její název a stisknout tlačítko „Remove“ <Odstranit>.

Editace zprávy
V horní části editačního okna je nastaveno datum, v němž bude zpráva uživateli oznámena - objeví se zde samozřejmě den, který jste zvolili v kalendáři hlavního okna. Toto datum můžete ponechat beze změny, nebo ho můžete upravit tak, aby se zpráva objevovala např. každého 12.7 v jakémkoli roce (v takovém případě, NEzamáčknete tlačítko s názvem roku) či např. každého 12. v každém měsíci roku 1997, atd. Můžete si ovšem také zadat, aby se zpráva objevovala např. vždy v sobotu. V tom případě musíte přepnout roletové tlačítko v levém horním rohu z „Date“ <Datum> na „Days“ <Dny> a zvolit příslušný den (či dny). V další verzi plánuje autor ještě možnost oznamovat zprávu každý den v průběhu vámi zadaných týdnů tato možnost však zatím nefunguje.
Další volbou je „Event time“ <Čas zprávy>. Zde si pomocí slideru nastavíte přesný čas, v němž se má zpráva objevit na monitoru vaší Amigy. Navíc si můžete pomocí tlačítka „Before“ <Před> zvolit o kolik dní, hodin, a (či) minut se zpráva objeví před přesným časem zprávy (ta se samozřejmě objeví i tomto určeném přesném čase). Pomocí tlačítka „After“ <Poté> si zadáte dobu, po kterou si program zprávu pamatuje i po uplynutí přesného času, v němž měla být zpráva oznámena. To se samozřejmě hodí např. pro situaci, kdy byl počítač vypnut v době, v níž měl zprávu hlásit...
Pomocí tlačítka „Suspensions...“ <Pozastavit> se otevřou okna, v nichž si můžete zadat datum (či časový interval), během něhož se zeditovaná zpráva nebude uživateli oznamovat- To je velmi praktické např. pro (ne)oznamování pravidelné schůzky v situaci, kdy se po nějakou dobu tyto schůzky nebudou konat (např. z důvodů dovolené druhé osoby) - v tom případě není nutné zprávu mazat a po nějaké době opět editovat. Stačí prostě pozastavit oznamování zprávy po nutnou dobu.
V části „Event Action“ <Editace> editačního okna zadáváte vlastní zprávu, jenž se vám má po čase připomenout. V textovém poli „Name“ <Název> můžete zadat stručné jméno zprávy (např. Telefon). (Tento název se vám pak bude objevovat po spuštění Maylandu v pravé části hlavního okna ve sloupci „Event“ <Zpráva>). Pokud mohu doporučit, vždy si nějaký stručný název zadejte, velmi to zpřehledňuje orientaci, zejména v případě, že máte meditováno větší množství zpráv pro jeden den.
V textovém poli „Message“ <Zpráva> se zadává vlastní zpráva. Při psaní zprávy můžete využívat různé proměnné, které vám zajistí, že v textu zprávy se objeví aktuální datum (např. symbol %m vám do textu vloží aktuální měsíc). Tyto proměnné si samozřejmě nemusíte pamatovat, stačí pouze kliknout na tlačítko na konci textového gadgetu a objeví se seznam se všemi použitelnými proměnnými, včetně vysvětlení jejich významu.
Poslední textové pole v části Edit je „Command“ <Příkaz>. Zde si můžete nadefinovat akci, jenž se spustí v zadaném čase, buď samostatně či spolu s oznámením zprávy. Můžete si tak spustit program, přehrát sampl či modul, zobrazit obrázek apod.
V dolní části editačního okna je pole „Miscellanous“ <Různé>. Jsou zde 4 zatrhávací gadgety, jimiž můžete upravovat zobrazování zprávy:
1) „Only nag once“ <Oznámit jen jednou> - Tato volba zatím nefunguje. Snad v příští verzi...
2) „Be polite“ <Zdvořile> - Zatrhnete-li toto tlačítko, objeví se informační okno se zprávou jako neaktivní (asynchronní), tzn. že toto okno neblokuje vstupy z klávesnice či myši, jež jsou určené programu, na jehož veřejné obrazovce se informační okno se zprávou objeví.
3) „Delete after use“ <Smazat po oznámení> - Tuto volbu zadejte, pokud si přejete, aby byla zpráva po oznámení automaticky smazána ze seznamu zpráv. Je to vhodné hlavně u jednorázových zpráv typu „Za 15 minut máš rande...“
4) „Do after each boot“ <Oznámit vždy při bootu> - Zpráva se objeví při každém startu počítače v období vymezeném volbami „Before“ <Před> a „After“ <Poté>. Vhodné pro důležité zprávy.
Pokud máte vše naeditováno, stiskněte tlačítko „Done“ <Hotovo>, čímž se zavře editační okno a vámi provedené změny budou akceptovány.

Konfigurační okno
Toto okno je dostupné položkou menu Maylandu „Settings“ <Nastavení...Mayland>. V konfiguračním okně můžete určovat vzhled hlavního okna Maylandu. Smysl jednotlivých voleb je myslím jasný i z přiloženého obrázku, není tedy nutné mrhat místem v časopise jejich popisováním. Navíc je k dispozici i bublinková nápověda se stručným popisem, máte-li navíc nainstalovánu českou lokalizaci nemůžete narazit na žádné potíže. Pouze bych zde dodal, že vřele doporučuji zatrhnout volbu „Confirm list save“ <Potvrdit změny v seznamu>.

Menu
Mayland disponuje i roletovým menu.První skupinou v menu je klasicky menu „Project“ <Projekt>, zde si můžete zjistit stručné informace o Maylandu a MUI + položka „Quit“.
Zajímavější je menu „Edit“ <Úpravy> s klasickými položkami „Cut“, „Copy“, „Paste“ <Vystřihnout, Kopírovat, Vložit>. Funkce těchto příkazů je známá např. z textových editorů, zde je jejich smysl obdobný. Právě jste např. zeditovali zprávu, kterou si chcete dát připomenout 15. 6 a najednou zjistíte, že místo 15.6. jste zprávu zadal pro 16.6. Místo toho, abyste zprávu smazali a znovu zeditovali pro správný den, prostě jen jednou
kliknete na stručný název zprávy v pravém poli hlavního okna a zvolíte položku menu „Cut“. Poté se přepnete na správný den v kalendáři hlavního okna a zadáte položku menu „Paste“. Mimochodem, ještě snadněji to lze provést technologií dragndrop, kterou Mayland také podporuje. Stačí prostě uchopit myší název zprávy v pravé části titulního okna a „hodit“ ho v kalendáři na jiný den kalendáře - zpráva se automaticky přemístí do tohoto dne. Snadné a elegantní, že?
Dalšími položkami menu „Edit“ jsou:
„Show list...“ <Zobrazit seznam...>, jež vám zobrazí seznam názvů všech zeditovaných zpráv, což velmi usnadňuje hledání konkrétní zprávy, u níž jste už např. zapomněli, pro jaký den jste ji editovali.
„Clear list“ <Smazat seznam> Tato volba smaže všechny naeditované zprávy. Aby k tomu nedošlo omylem, program se vás po zadání tohoto příkazu zeptá, zda to myslíte vážně.
„Add holiday“ <Přidat svátek> Po zvolení této položky se objeví nové okno, v němž si můžete ke každému dni v roce přiřadit nějaký svátek. Každý den může mít přiřazen i několik svátků, podle různých kalendářů - v balíku Maylandu jsou již obsaženy v adresáři „Holidays“ svátky francouzské, dánské, americké a německé. Při instalaci si pak můžete zvolit, zda se má některý z těchto modulů nainstalovat. Pomocí volby „Add holidays“ si můžete samozřejmě zadat do kalendáře i svátky české. Názvy dnů a svátků se pak zobrazují v hlavním okně Maylandu v textovém poli v pravé horní části okna. Je-li pro daný den přiřazeno více svátků, můžete si jejich názvy prohlédnou pomocí šipky, jež se objeví na okrajích textového pole...
Další v pořadí je menu „Location“ <Datum> s jedinou položkou „Go to today“ <Aktuální>. Pokud zvolíte tuto položku, přepne se vám kalendář Maylandu na aktuální datum (samozřejmě v případě, že ho máte právě nastavený na nějaké jiné datum).
Posledním menu je „Settings“ <Nastavení> s položkami „Settings“ <Mayland...> a „GUI settings“ <MUI...>. Smysl těchto položek je myslím jasný... Poslední položkou tohoto menu je „Edit template“ <Editace šablony>. Po zvolení této položky se otevře okno shodné s editačním oknem, v němž si můžete přednastavit hodnoty, jež se budou vždy objevovat v editačním okně při editaci nové zprávy. (Samozřejmě že tyto přednastavené hodnoty jdou při editaci nové zprávy změnit).

Informační okno
Máte-li napsanou zprávu a určen čas, kdy ji vám má Mayland připomenout, můžete si v klidu spustit vaši oblíbenou aplikaci a plně se jí věnovat. V určený čas pak na obrazovce uvidíte malé informační okno (viz. obrázek), které vám připomene, že na světě není jenom počítač... V informačním okně uvidíte aktuální čas a datum, pod tím je datum zprávy, čili čas, který jste zadali v editačním okně u volby „Event time“ <Čas zprávy>. Pod údaji o čase následuje samotná zpráva a ve spodní části informačního okna si gadgetem „Come again after“ <Vyvolat znovu za> můžete zvolit, zda se má zpráva znovu objevit za vámi určený čas (několik minut, hodin dnů či týdnů). Po přečtení zprávy pak můžete stisknout tlačítko „Proceed“ <Pokračovat> - v tom případě dojde pouze k zavření okna - či můžete stisknou tlačítko „Delete event“ <Smazat zprávu> - poté zavřete informační okno a zároveň se oznámená zpráva smaže ze seznamu zpráv. Bohužel velikost okna nelze zvětšit, takže je-li oznamovaná zpráva trochu rozsáhlejší, musí se posunovat v okně pomocí šipek či slideru, což je poněkud nešťastné řešení.

Závěr
Celkové hodnocení je snadné. Mayland v1.0 mohu plně doporučit všem „zapomnětlivým“ amigistům, kteří mají Amigu s interními hodinami a hledají jednoduchý, ale přitom komplexní plánovací a připomínací program. Mayland má snad vše, co se od takového programu dá očekávat a přitom nezabírá mnoho místa ani na disku ani v paměti (13,6 KB). Mayland má i Arexxový port a s programem se dodává několik jednoduchých arexxových skriptů, celý program lze plně ovládat z klávesnice pomocí hotkeys. Musím zde však uvést i jednu nepříjemnou skutečnost: Mayland je shareware, za plnou verzi požaduje autor 30 DM či 15$, což je poměrně dost. Neregistrovaná verze je omezená tím, že možné mít najednou v seznamu pouze 7 naeditovaných zpráv. Ovšem i tak může Mayland v mnoha případech vést úspěšný boj s vaší zapomnětlivostí...

Mayland 1.0

Hodnocení: 8,0 z 10
Autor: A. Odgaard
Cena: DM 30,-
Typ: shareware
Aminet: util/time/mayland.lha

+

snadná editace zpráv, komplexní podpora hotkeys, funkce v menu elit, dragndrop, Arexx, česká lokalizace stabilita, funguje i s hrami v běžícími v multitaskingu

-

nejde zvětšit informační okno, cena

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )