IconInstaller 3.2

Radim Demel

Ikony, ikony, hýbejte se...

Snad mi nikdo ze čtenářů AR nebude chtít utrhnout hlavu, dovolím-li si tvrdit, že přestože je v současné době Workbench zřejmě uživatelsky nejpřívětivější OS na světě, vzhled originálních systémových ikon už prostě není to pravé ořechové. Přece jenom 4 barvy jsou dnes žalostně málo a proto časem vznikly celé balíky ikon, jež mají odstranit tento nedostatek a dodat Workbenchi modernější háv. Stačí připomenout MagicWB, ProLite, Iconographics či famózní NewIcons. Pokud si chcete zcela změnit vzhled Workbenche, nenarazíte většinou na žádný problém, protože u těchto balíků jsou k dispozici skripty, jež se starají o kompletní instalaci ikon pro celý systém. Jiná situace však nastává, chce-li si uživatel změnit vzhled ikon pouze v několika málo adresářích či dokonce jen u jednotlivých programů. Používat pro takové případy IconEdit či Iconian je poněkud zdlouhavé a nepraktické. Právě v takovýchto situacích hrdě nastupuje na scénu program IconInstaller.

O co tady jde...
IconInstaller slouží - slovy svého autora Toma Ekströma - pro icon management, což zahrnuje kopírování vzhledu zdrojové ikony na cílovou ikonu, přičemž jsou podporovány jak standardní, tak MagicWB ikony a dokonce i NewIcons, a to i ve formě tzv. dots. Při kopírováni přitom lze konvertovat standardní ikony do formátu NewIcons a naopak, dále lze jednoduše kopírovat (či měnit) i takové „drobnosti“ jako jsou tooltypy ikon, pozice ikon na ploše, default tools čili přiřazené programy či velikost zásobníku... IconInstaller umožňuje jednoduše měnit vzhled jednotlivých ikon, ale i vzhled všech ikon ve vámi vybraném adresáři, včetně možnosti překopírovaní ikon ve všech podadresářích zvoleného adresáře...
IconInstaller je přitom program vskutku skromný, je vyžadována pouze verze systému 2.04 a vyšší, chcete-li používat NewIcons ikony, je ještě třeba mít nainstalovánu NewIcon.library. Pro práci pak IconInstaller vyžaduje 100 Kb RAM...

Použití programu
Pokud používáte systém NewIcons, uvidíte ze všeho nejdříve po spuštění IconInstalleru requester, pomocí něhož si zvolíte druh instalovaných ikon (viz. obr.1). Poté se objeví vlastní okno programu a můžete začít s kopírováním ikon. Zvolení cílové a zdrojové ikony se dá provádět dvojím způsobem. Buď použijete položky menu „Project“ „Open Source icon“ a „Open destination icon“, po jejichž zvolení se objeví klasické ASL requestery, jimiž se proklikáte k požadovaným ikonám, nebo použijete technologii drag & drop a dané ikony prostě přetáhnete do příslušných políček okna programu. Do políčka „New Image“ si „hodíte“ ikonu, která se nainstaluje místo původní ikony, jenž si přetáhnete do pole „Original Image“. Pro lepší orientaci se v příslušném poli vždy objeví zvolená ikona (viz. obr.2) a zároveň se v řádku „Destination Icon“ objeví název cílové ikony, to jest ikony, která bude „přepsána“. Po stisknutí tlačítka „Install“ se provede vlastní instalace nové ikony.
Pomocí IconInstalleru můžete cílové ikony i mazat a to i před instalací nové ikony, což se provádí pomocí položky menu „Delete icon“. Aby se předešlo smazání ikony omylem, objeví se vždy před provedením této akce requester, v němž musíte smazání potvrdit.
IconInstaller umožňuje kromě instalace jednotlivých ikon i přepsání ikon v celém adresáři, přičemž je možné tuto volbu dále upřesňovat. Nejdříve si musíte výše popsaným způsobem zvolit zdrojovou a cílovou ikonu. Poté klikněte na tlačítko „Dir“. Nyní se objeví requester, pomocí něhož si zvolíte adresář, v němž se budou přepisovat ikony standardně se v requesteru objeví adresář, z něhož pochází cílová ikona. Po zadání cílového adresáře se začnou v poli „Original Image“ objevovat ikony, které se nachází v daném adresáři - přitom je možné ovlivnit, jaké ikony se budou nabízet k přepsání (viz. Konfigurace programu). Nyní máte k dispozici 3 možnosti: stisknutím tlačítka „Install“ dojde k přepsání nabízené cílové (originální) ikony, stisknutím tlačítka „Skip“ nabízenou cílovou ikonu přeskočíte a zároveň se nabídne k přepsání další ikona v cílovém adresáři či můžete stisknout tlačítko „All“ - v tom případě se objeví requester, v němž musíte tuto volbu potvrdit a pokud tak učiníte, dojde k přepsání všech vhodných ikon v cílovém adresáři bez možnosti dalších zásahů z vaši strany: tuto volbu tedy použijte jen tehdy, pokud víte co děláte!
Silnou stránkou IconInstalleru je i použití skriptů, což jsou standardní ASCII soubory, jenž si může uživatel sám napsat v jakémkoliv textovém editoru. Tyto skripty umožňují automatickou instalaci balíku ikon nadefinovaných ve skriptu do jakéhokoliv místa na disku (jež musí být samozřejmě také zadáno ve skriptu). Po spuštění skriptu se automaticky spustí IconInstaller a samotná instalace pak probíhá téměř stejně jako při instalaci ikon do adresářů (viz. předchozí odstavec). Tvorba skriptu je detailně popsaná v dokumentaci a je to snadná, i když poněkud zdlouhavá, záležitost. Existence skriptů činí z IconInstalleru ideální nástroj pro autory balíků ikon, protože nemusí zdlouhavě vymýšlet a psát vlastní instalační programy - stačí napsat skript a použít IconInstaller.

Konfigurace programu
Provádí se dvojím způsobem a to pomocí menu „Settings“ a pomocí tooltypů.
Menu „Settings“ obsahuje množství dalších položek, přičemž všechny tyto položky mají nejméně 2 volby: „Keep original“ a „Copy From Source“. Zvolíte-li pro jakoukoliv položku menu „Settings“ volbu „Keep original“, budou v přepsané cílové ikoně zachované hodnoty a argumenty, jež platily před přepsáním ikony - dojde tedy jen ke změně vzhledu ikony, nedojde však ke změně chování programu, jehož ikonu přepisujeme. A naopak, po zvolení „Copy From Source“ se do přepsané cílové ikony zapíší pro danou položku hodnoty ze zdrojové ikony. Mezi důležité položky menu „Settings“ patří:
„Icon Type“ - zde si zvolíte, jakého typu má být cílová ikona (project, drawer, tool, trashcan atd.)
„Default tool“ - zde si můžete přímo určit přiřazený program, jenž se spustí po kliknutí na cílovou ikonu. Můžete si vybrat mezi AmigaGuide, MultiView, More spod. Pokud vám zde chybí nějaký program, můžete si ho hned nadefinovat.
„ToolTypes“ - můžete si zvolit, zda si cílová ikona ponechá původní tooltypy či převezme tooltypy zdrojové ikony.
„Position“ - zde se určuje umístění ikony na ploše. Máte stejné možnosti jako u „ToolTypes“, navíc je možné umístění ikony na ploše zcela zrušit (ekvivalent funkce „Unsnapshot“ z menu Workbenche).
„Directory“ - zde můžete ovlivnit chování IconInstalleru, pokud použijete mód „Dir“. Volba „Match Type?“ způsobí, že IconInstaller při prohledávání ikon v cílovém adresáři ignoruje všechny ikony, které nejsou stejného typu jako zdrojová ikona, což značně zrychluje instalaci. Volba „Create Icons?“ vám umožní vytvořit snadno a rychle ikony pro soubory, které nemají ikony. Volba „Enter Directories?“ způsobí, že IconInstaller prohledá všechny podadresáře vyskytující se v cílovém adresáři.
„Drag & Drop“ - pokud u této položky zadáte volbu „Quick Install?“ dojde po „vhození“ cílové ikony do políčka „Original Image“ k okamžitému přepsání ikonou z pole „New Image“. Nemusí se tedy klikat na tlačítko „Install“.
Druhou možností jak nastavit chování IconInstalleru je nastavení tooltypů. Tooltypy jsou zcela shodné s možnostmi v menu „Settings“, kromě tooltypu „ASKNEWICONS“, po jehož použití se po startu programu objeví requester s nabídkou druhu ikon (viz. Použití programu) a tooltypu „NOSETTINGS“, kterým se dá vypnou menu „Settings“, čímž se znemožní změna nastavení IconInstalleru po spuštění programu. Tento tooltype funguje jako určitá bezpečnostní pojistka a je určena hlavně pro nezkušené uživatele.

Zkušenosti s programem...
... mám veskrze kladné. Používám IconInstaller asi rok bez sebemenších problémů. Pro instalaci několika ikon je IconInstaller opravdu dobrá volba: je rych/ý, umožňuje okamžité úpravy chování instalovaných ikon, zabírá málo místa v paměti i na disku, je to freeware a vůbec! I zde se ovšem najde několik chybiček: nejde měnit velikost okna programu, ASL requestery by mohly nahradit ReqTool (lze zařídit různými patchi, např. v MCP), chybí mi možnost použití obrázku pro tvorbu ikony, při použití voleb „Open Source Icon...“ a „Open Destination Icon...“ bohužel nejde předdefinovat standardní adresář, ve kterém by se file requester otevřel. Poslední výtka se týká nemožnosti lokalizace, což ovšem v tomto případě není zase taková tragédie. Celkově se dá říci, že nedostatky jsou spíše podružného charakteru a nemůžou zkalit dobrý dojem, který na mně IconInstaller udělal.

IconInstaller 3.2

Hodnocení: 8,0 z 10
Autor: T. Ekström
Cena: -
Typ: freeware
Aminet: util/wb

+

podporuje všechny možné druhy ikon, rychlý, zabírá málo místa v paměti i na disku, freeware

-

nejde měnit velikost okna, chybí možnost použít obrázky


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing