AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

HFU-sklad

Lenka Čížková

HFU-sklad patří mezi doplňky programu HFU-účetnictví od Ing. Jindřicha Svobody, a jak název napovídá, je určen k evidenci zboží a materiálu. Počátkem loňského roku jsem na těchto místech psala o předběžné verzi HFU-skladu. Podívejme se, jak tento program vypadá po roce.

K provozování tohoto programu postačí vskutku minimální výbava: systém alespoň 2.0, 1 MB RAM a fonty topaz-k8 ve velikosti 8 a Letter Gothic ve velikosti 55, které jsou součástí dodávky.
Instalace standardním programem Installer se provádí již jen na harddisk (což pro aktivního amigistu dnes již nepředstavuje problém), a to bud do nového adresáře (není příliš jasné, k čemu je tato varianta dobrá, když sklad ke své práci nutně potřebuje data z HFU účetnictví), nebo ke dříve instalovanému účetnictví, s nímž je skladová evidence velice úzce provázána. Instalace proběhla vcelku dobře, až na konci došlo k chybičce při instalaci ARexxových skriptů pro tisk do vybraných textových editorů; to sice neovlivní funkčnost editoru, ale pro možnost využívání těchto tisků je nutno několik souborů doinstalovat ručně.

Start
Všechny HFU programy mají obdobný vzhled a analogické ovládání requesterů, takže orientace v novém přírůstku je snadná. HFU-sklad se dle preferencí nastavených v HFU-účetnictví otevírá bud na vlastní obrazovce nebo na Workbenchi; také další celková nastavení se přebírají z účetnictví.
Po spuštění programu si uživatel volí soubor, s nímž chce pracovat, a to bud poslední použitý nebo některý jiný uložený soubor firmy. Vzhledem k vazbě na účetnictví nelze v programu HFU-sklad založit novou firmu.
Centrem ovládání programu je (stejně jako u ostatních produktů HFU) hlavní okno, obsahující dvanáct ovládacích tlačítek, rozdělených do sloupců Evidence, Transakce a Ostatní. Program nepoužívá žádná menu.
Vzhledem ke sdílení souborů (například adresáře firem) více programy HFU se zásadně nedoporučuje zpracovávat evidenci jedné konkrétní firmy ve více těchto programech zároveň.

Nastavení skladu
Před vlastním zakládáním nového skladu firmy je nutno nejprve v preferencích založit skupiny zboží (například software, hardware, kancelářské potřeby...), kterých může být až 200. Potom je třeba nastavit obvyklé přirážky cen pro odběratele na úrovni Dealer1 až Dealer4 a Zákazník, a stanovit pro každou z těchto skupin odběratelů, jaké doklady se pro ně budou standardně vystavovat (dodací list, faktura nebo pokladní doklad). Položku „Možnost záporných stavů“ využijete například tehdy, když pomocí tohoto programu budete evidovat také například pracovní výkony apod., tedy položky, které se vydávají, ale nejsou doplňovány. Dále je možno přednastavit standardní počet tištěných formulářů.

Založení skladu
Následujícím krokem je zaznamenání jednotlivých skladovaných položek. Přístup do evidence nám zprostředkuje tlačítko Záznam zboží ve skupině Evidence, vyvolávající okno Zápis zboží.
V horní části okna se vyplňuje kód zboží a jeho název, skupina zboží, jednotka množství, aktuálně skladované množství, a také minimum, tedy počet, pod který by uskladněné množství nikdy nemělo klesnout.
V levé části okna Zápis zboží pokračují údaje o dodávce zboží: dodavatele je možné vybrat z evidence podniků (Seznam); k zaevidování nového dodavatele slouží tlačítko Podniky - tento systém je shodný s účetnictvím, z něhož se stávající adresář také přebírá. V adresáři se u každé evidované firmy vybírá, zda jde o dealera nebo zákazníka; stále ještě zde není možnost Dodavatel. Následují údaje o sazbě daně z přidané hodnoty a jednotkové ceně bez daně; po zadání těchto položek se částka daně a celková cena dopočítá automaticky. Dále se vyplňuje množství prodané (na počátku jistě 0) a objednané, datum dodávky a označení příslušného dokladu.
V pravé části okna je tabulka cen pro jednotlivé skupiny odběratelů a příslušné částky daně. Tyto hodnoty se po zadání ceny bez daně a sazby daně dopočítají automaticky podle přirážek stanovených v preferencích. Zde je samozřejmě možné ceny pro jednotlivé odběratele upravit dle požadavků týkajících se konkrétního druhu zboží. Jsou-li všechny údaje o zboží správně vyplněny, je možné zavést jej do evidence tlačítkem Zavést.
Zde nalézám jednu drobnou nejasnost: co když například kancelářský papír odebírám od deseti různých odběratelů? Mohu pak bud při každé nové dodávce dodavatele „opravit“, nebo předem zavést zboží typu „kancelářský papír od pana 1“ atd. v prvním případě je uvedení dodavatele naprosto zbytečné, v případě druhém sleduji odděleně desatero stejných kancelářských papírů a celkový přehled nemám. Užitečnější snad by byla možnost nastavit dodavatele při každé jednotlivé dodávce, nikoli pro každé jednotlivé zboží.

Přehled skladu
Tlačítkem Seznam zboží se vyvolává okno Seznam zboží na skladě s následujícími informacemi: kód a název zboží, množství na skladě, sazba daně a cena bez daně pro zákazníka. Výrazně je upozorněno na zboží, jehož množství pokleslo na nebo pod minimální nastavenou hodnotu. Uspořádání seznamu umožňuje dobrý přehled zvláště o tom, které položky je nutné rychle doplnit. Je-li potřeba údaje o některé skladované položce opravit nebo zjistit detaily, stačí kliknout na příslušný řádek, a údaje o zvoleném zboží se objeví v okně Zápis zboží (pokud bylo otevřené). Tady je možné provést případné úpravy a zanést je zpět do evidence tlačítkem Opravit.

Pohyby ve skladu
Tlačítka Odběr zboží a Příjem zboží ve druhém sloupci (Transakce) slouží ke kontrole pohybu ve skladu.
Odběr zboží otevírá okno Prodej zboží, které může sloužit zároveň jako pokladna při prodeji. Cyklovacím gadgetem v pravém horním rohu se rozliší, zda zboží ubylo vlastní spotřebou nebo prodejem v tom případě je třeba zadat odběratele; skupinu, do níž patří, lze zde změnit, což umožňuje pružně měnit ceny podle množství odebraného zboží.
V okně jsou dva důležité seznamy: seznam odebíraného zboží a seznam zboží na skladě. V seznamu skladovaného zboží (a to bud v okně Prodej zboží nebo v okně Seznam zboží na skladě) se kliknutím zvolí prodávaná položka. V textových rámečcích se vzápětí objeví název tohoto zboží, jednotková cena bez daně pro zvolenou skupinu odběratelů, sazba daně, částka daně a celková cena. Po zadání počtu odebíraných kusů se všechny částky příslušně přepočítají a do seznamu odebíraného zboží se zanese kód a název zboží, počet kusů a celková cena.
Na „displeji“ v levém horním rohu se ukazuje průběžný součet cen odebraného zboží, pod seznamem odebraného zboží se pak rozpočítává celková placená částka podle sazby DPH. Po vyplnění stačí zadat požadovaný počet dodacích listů, faktur a pokladních dokladů (nebo ponechat přednastavené hodnoty), a vystavit potřebné doklady stiskem tlačítka Vystavit. V případě vystavování dodacích listů program vyvolá requester, kde je nutné doplnit další potřebné údaje. Zároveň s vystavením dokladů budou samozřejmě o odebrané množství automaticky sníženy stavy zboží ve skladu.
Při přijímání zboží do skladu se kliknutím do seznamu skladovaného zboží do requesteru přenesou údaje o zboží a jeho dodavateli (výhrady k tomuto přístupu k dodavatelům jsem uvedla výše); poté je třeba doplnit přijaté množství, doklad, a případně opravit cenu. Stiskem tlačítka Zavést převedete přijímané zboží do skladové evidence. Zde se mi několikrát vyskytla „Chyba při načítání podniku z disku“ a dodavatel zvoleného zboží nebyl následně vyplněn.

Evidence dodacích listů
V requesteru Zúčtování dodacích listů lze k jednotlivým vydaným a dosud nezúčtovaným dodacím listům vystavit fakturu, nebo je zúčtovat proplacením v hotovosti; případně lze doklad stornovat.

Zúčtování
Zde je možné proúčtovat nákup či prodej ze skladu automaticky přímo do účetnictví. Uživatel pouze zvolí účtované období a odpovídající sloupec peněžního deníku. Tam pak jeden záznam odráží obvykle více změn ve skladu.

Objednávky
Jedním ze způsobů doplňování zboží je objednání u příslušného dodavatele. Do seznamu v requesteru Objednávka zboží se jednotlivé položky přidávají opět kliknutím na příslušný řádek v seznamu skladovaného zboží; k automaticky vyplněným údajům je nutné doplnit dodací lhůtu, způsob přepravy, odpovědnou osobu a u každé položky samozřejmě především objednávané množství. Program průběžně vypočítává předběžnou celkovou cenu objednaného zboží.
Výhodou. je, že je možné vyřídit najednou i více objednávek: jednoduše vyplníme všechno požadované zboží, a pokud se musí odebrat od více různých dodavatelů, program automaticky sestaví potřebný počet odpovídajících objednávek.

Toky zboží
Zde se eviduje veškerý tok zboží skladem, tedy zboží, které bylo v jednotlivých dnech objednáno či přijato, přehled zboží na skladě a položek neúčtovaných a zaúčtovaných. U každého toku je rozepsána hodnota zboží podle sazby daně. Zvolený seznam nebo celkové součty vybraných toků je možné vytisknout.
Při požadavku vypsání toků zboží přijatého na sklad mě ovšem program častoval hláškami „Chyba při načítání zboží!“ a následně „Chyba při tvorbě seznamu přijatého zboží“; na funkčnosti se to ovšem nijak viditelně neprojevilo.

Tisk skladové evidence a ceníku
Poslední položkou sloupce Ostatní je tlačítko Tisk. Otevírá requester Tisky, z něhož se dá tisknout bud ceník (s rozlišením cen pro jednotlivé skupiny odběratelů) nebo výpis skladové evidence. Tisknout lze přitom buď všechno zboží nebo jen jednotlivé skupiny; dále je možno vydělit například zboží, jehož množství kleslo pod minimální stav.

Obecně o tisku
Tiskne se podle připravených formulářů bud do souboru nebo na tiskárnu, a to buď v ASCII či prostřednictvím ARexxu přes některý z textových editorů BD Editor, FinalWriter a WordWorth. Pro tisk prostřednictvím těchto editorů si ovšem uživatel sám musí upravit ASCII formuláře; stačí v podstatě jen naimportovat dodávaný formulář, vylepšit jej nějakou tou grafikou či rámováním tabulek a uložit jej v příslušném formátu - až na to, že všude překážejí formátovací řetězce, kterých se budete muset celkem pracně zbavovat. Asi by neškodilo pro tyto účely dodávat také ASCII formulář beze všech ANSI formátovacích sekvencí.
Co vlastně budeme tisknout? Například celkové toky, ceník malý a velký, sortiment zboží, dodací list, fakturu, skladovou kartu, objednávku atd. Při náhodném prověřování funkčnosti jednotlivých tisků jsme bohužel narazili na chybu znemožňující tisk sortimentu zboží přes BD Editor - na každou stránku přehledu se vytiskly jen dvě položky a zbytek formuláře byl zaplněn nesmyslnými znaky, přičemž došlo k narušení formátu BDE a k nemožnosti načtení vytvořených stránek do BDE; další formuláře pro BDE pracovaly dobře, stejně jako tisk sortimentu přes ostatní formáty, nejde tedy o žádnou systematickou chybu.

Ještě pár poznámek...
Stále ještě (jako v předchozích recenzích) si myslím, že by mělo být možné nastavit font pro zobrazování, což programy HFU (s výjimkou jízd) tvrdohlavě neumožňují a k dispozici máme pořád jen ten topaz. Dále je škoda, že lze pracovat vždy jen s jedinou evidencí; chcete-li pokračovat se skladem jiné firmy, je nutné program spustit znovu.
Nápověda k programu je jako obvykle přehledně zpracována v AmigaGuide formátu; při popisech jednotlivých evidencí oceňuji odstavec „Co se děje?“, který popisuje příslušné činnosti probíhající v evidencích a vazby například do účetnictví. Nápověda je bohužel ručně zformátována na 80 sloupců, takže její pravý okraj neuvidíte (autor patrně zapomněl na rolovací lištu). Také čeština dostala sem-tam na frak musím přiznat, že při slovech jako je „defaultně“ mě až mrazí! Také zkratky typu HS-objednávka, sloupec PD se nedají vždy z kontextu rychle rozluštit.
Přese všechny výhrady doporučuji všem potenciálním uživatelům zakoupení tohoto produktu, který (ač nemá na zdejším amigovském trhu konkurenci) si udržuje slušnou úroveň nastavenou předchozími produkty HFU. Motivací pro řádné zakoupení a registraci programu může být například telefonická podpora registrovaným uživatelům. HFU poskytuje slevy uživatelům produktů BD a naopak.

HFÚ - sklad

Hodnocení:  z 10
Autor: J.Svoboda
Cena: 1 050,- Kč
Typ: komerční
Zapůjčil: J.Svoboda

+

provázanost s účetnictvím, kontrola minimálního množství zboží, tisk všech souvisejících dokladů

-

nápověda není dostupná z programu, nedodávají se formuláře pro jiné editory nebo alespoň ASCII bez ANSI sekvencí, nedoladěnost tisků přes editory

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )