AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

TurboCalc 5.0

Pavel Čížek

Je tomu právě rok, co se v AMIGA Review objevila recenze TurboCalcu 4.0. Nu, a protože němečtí kolegové - programátoři neprospali celý rok na vavřínech, je tu nová verze TurboCalcu 5.0.

Jak jistě víte, před dvěma roky se u nás objevil TurboCalc 3.5, který byl dodáván standardně v balíku Amiga Magic. Po té následovala verze 4.0, která se samozřejmě dala získat jako výhodný upgrade z verze 3.5. K TurboCalcu 4.0 se během loňského roku objevilo několik volně dostupných patchů (záplat), které doplňovaly některé chybějící funkce a opravovaly některé později nalezené chyby. A nyní je k dispozici nová verze 5.0, při jejíž tvorbě se autor zaměřil (jak uvidíte dále) především na zdokonalení a vypilování funkcí stávajících spíše než na rozšiřování o nějaké převratné a nové nástroje.
Vlastní program jsem dostal, jak je u většiny nových komerčních produktů poslední dobou zvykem, na jednom CD. Stejně jako v předchozí verzi obsahuje tento disk několik jazykových verzí programu (německou, anglickou, francouzskou a italskou) včetně kompletní dokumentace a příkladů v daném jazyce. Nově se objevily také dánština a polština, které jsou ovšem podporovány jen na úrovni katalogů (tj. lokalizované je uživatelské rozhraní, ne však rozsáhlá AmigaGuide nápověda a příklady). Stejně jako u předchozích verzí zůstala zachována nápověda upravená a formátovaná zvlášť pro AmigaGuide pod OS 2.0 a zvlášť pod OS 3.x. Přesto všechno se nemohu ubránit dojmu, že distribuční disk byl sestaven poněkud narychlo. Především soubory - tabulky demonstrující nové možnosti TurboCalcu 5.0 jsou pouze v němčině a pouze v německé části distribuce. Vůbec se tedy při instalaci například anglické verze nenainstalují. Naštěstí pro běžného uživatele, tyto drobnosti neovlivňují vlastní funkčnost programu.
Podívejme se krátce na instalaci provádí se pomocí standardního Installeru, stačí zvolit cílový adresář, popř. specifikovat, které části chcete nainstalovat. Verze operačního systému je detekována automaticky. TurboCalc požaduje pro práci systém 2.0 nebo vyšší a, ačkoli to nikde výslovně zmíněno nebylo, měl by bez problémů pracovat na jakémkoliv počítači s 2 MB RAM. Pro rozsáhlejší práci lze také doporučit MC 68020 (naštěstí pro TurboCalc platí, na rozdíl od programů na PC, že je s každou novou verzí o něco rychlejší). Plná instalace (včetně dodávaných postscriptových fontů a rozsáhlé nápovědy) zabere asi 2,5 MB na disku, vlastní program však zůstal poměrně malý - cca 350 KB. Po instalaci můžete program hned spustit- a samozřejmě si jej registrovat, tj. zadat vaše jméno a registrační číslo a zároveň i vyplnit registrační kartu (a poslat ji). Zatím jsou přímo podporovány jen výše zmíněné jazyky, vzhledem k podpoře lokalizace to lze ale snadno změnit (zde by se mohli přičinit naši ATO zástupci a prosadit třeba českou verzi i přímo na distribuční CD - český katalog totiž už existuje).

Novinky
Stejně jako v předchozí verzi nejsou novinky zcela patrné na první pohled. Tentokrát je lze rozdělit na dvě velké skupiny - zcela nové vlastnosti, které dříve TurboCalc neuměl, a zdokonalení a rozšíření funkcí, které již dříve existovaly. Podívejme se nejprve ty „skutečně“ nové funkce.
Novinkou číslo jedna je asi rozšíření tabulky o možnost definice víceúrovňové hierarchie řádků, resp. sloupců (outlining), která umožňuje snadno a rychle pracovat jen s těmi buňkami a údaji, jež uživatel potřebuje, a stejně rychlý přechod k podrobnějším údajům. Nejjednodušší bude vysvětlit tuto koncepci na příkladu. Představme si, že máme tabulku, v níž je ve sloupcích uveden import, export a vyplývající obchodní bilance pro několik evropských zemí. V daném sloupci jsou pak za každý rok uvedeny po jednotlivých měsících příslušné hodnoty, pod nimi celoroční součty a na konci tabulky za všemi údaji pak následuje shrnutí (součty nebo nějaké indikátory vývoje). Zřejmě pro rychlý přehled bude stačit ono shrnutí, budeme-li potřebovat trochu podrobnější vývoj, bude třeba se podívat na vývoj po jednotlivých rocích, a při vyplňování údajů nebo studiu chování v průběhu roku bude nutno vidět a pracovat se všemi údaji. Podobně bude někdy stačit vidět jenom bilanci (rozdíl importu a exportu), někdy i skutečné hodnoty exportu a importu. Jak to lze zařídit? Pomocí nové funkce pro hierarchické seskupování buněk lze provést následující: označíme všechna data = řádky jako blok a vytvoříme z něj skupinu; podobně seskupíme (postupně rok po roku) i data odpovídající jednotlivým rokům a ročním součtům a nakonec také trojice sloupců odpovídající jednotlivým zemím. A čeho tím docílíme? Vznikne hierarchická struktura: na úrovni řádků se dvěma úrovněmi = skupinami (všechna data vs. roční data). TurboCalc navíc zobrazí v levé části okna s tabulkou indikátory rozsahu jednotlivých skupin a jejich otevření / zavření, které umožní jednoduše sbalovat / rozbalovat jednotlivé skupiny dat či všechny skupiny na dané úrovni. Přitom, je-li skupina rozbalena, jsou vidět všechny její řádky / sloupce, pokud je zabalena, je vidět jen její poslední řádek / sloupec. Pokud tedy ponecháme všechny řádkové skupiny zabaleny, uvidíme jen celkové shrnutí, pokud rozbalíme skupinu na nejvyšší úrovni (je jen jedna), uvidíme celoroční součty a shrnutí, a pokud rozbalíme některé skupiny na druhé úrovni, uvidíme i měsíční data v příslušných letech. Podobně je tomu i se sloupci (zde ale jsou jen skupiny v jedné úrovni pro každou zemi jedna skupina): pokud danou skupiny sbalíme, uvidíme jen obchodní bilanci, pokud ji rozbalíme, uvidíme i export a import dané země. Jak to ve skutečnosti vypadá by mělo být vidět na některém z obrázků.
Celkově lze říci, že možnost definice hierarchické struktury skupin řádků či sloupců umožňuje snadnou orientaci a práci se složitějšími tabulkami podobným způsobem jako organizace knihy či učebnice do oddílů, kapitol a podkapitol usnadňuje orientaci v ní. Tento aparát je v TurboCalcu navíc doplněn o základní početní funkce, které pracují jenom s viditelnými buňkami a umožňují zobrazovat výsledky (součet, rozptyl apod.), které jsou závislé na aktuálně otevřených (rozbalených) a zavřených (sbalených) částech tabulky. Navíc se toto skrývání skupin dá využít například k tomu, že v tabulce s rozsáhlým (třeba desetiřádkovým) úvodním popisem, který má být stále k dispozici, lze po „zmrazení“ popisu v horní části tabulky provést sbalení do skupiny, aby v tabulce nezabíral tolik místa (když má být stále zobrazen) a rozbalit ho jen v případě potřeby.
Mezi další novinky verze 5.0 patří rozšíření funkcí pro práci s databázemi o funkci filtru, která bez zásahu do dat v tabulce umožňuje skrýt data (ne)vyhovující zvolenému kritériu. Pokud tedy máte v tabulce seznam výdajů, můžete snadno skrýt řádky odpovídající výdajům menším než například 1000 Kč. K drobným vylepšením patří také funkce automatického součtu (AutoSum) pokud označíte blok dat, objeví se okamžitě ve stavovém řádku součet hodnot označených v bloku. To umožňuje získat rychle přehled o součtu některých položek v tabulce bez použití funkcí tabulkového kalkulátoru. Mnozí uživatelé také ocení podporu práce s již připravenými šablonami tabulek.

Import, export
Naštěstí autor nezapomněl na komunikaci s okolním světem a rozšířil opět importní a exportní možnosti. Bohužel, import v ASCII formátu zůstává stále nezměněn a neumožňuje tudíž bez předchozí úpravy import souborů, které mají položky odděleny několika oddělovači za sebou (například mezerami). Navíc je stále úžasně pomalý (jako snad jediná funkce TurboCalcu). Podívejme se ale raději na to, co vylepšeno bylo. V oblasti klasických tabulkových formátů došlo konečně k rozšíření importu a exportu v Excelu i pro formáty Excel 5 a 7 (ne však Excel 97, který dokumenty komprimuje). Dále byl vylepšen import ve formátu Lotus a SYLK. Importy těchto formátů jsou naopak bleskově rychlé. Mnohé uživatele ale asi nejvíce potěší právě formát Excelu 5, který je v podstatě standardem - bohužel však některé tabulky TurboCalc nenačte zcela správně (když je v Excelu sloupec vyplněn funkcí „fill down“, objeví se v TurboCalcu jen první buňka takto vyplněného sloupce - to se dá naštěstí snadno ručně napravit). Kromě zmíněných formátů přibyl export v HTML, který umožňuje tabulku vyexportovat přímo jako stránku WWW prohlížeče (ovšem bez grafických objektů).
Navíc došlo k výraznému zjednodušení vkládání a exportu dat z a do TurboCalcu. Zatímco předchozí verze měly pro import a export dlouhá submenu s položkami odpovídajícími jednotlivým formátům, a to ještě zvlášť pro import / export celé tabulky a zvlášť pro vložení dat do tabulky či uložení bloku do externího souboru, jsou ve stávající verzi pouze příkazy dva, které umožňují tytéž funkce, ale mnohem jednodušším způsobem. Podobně zjednodušena i práce s clipboardem, nyní pracuje TurboCalc přímo se systémovým clipboardem, takže výměna dat mezi programy je jednoduchá a hlavně standardizovaná.

Další vylepšení
Jak již víte, řada funkcí byla v nové verzi různě vylepšena nebo bylo zjednodušeno jejich používání. A na ně se podíváme teď (s výjimkou již zmíněného importu a exportu a nových výpočetních funkcí a maker). Nemusím snad ani zmiňovat, že řada funkcí (především vykreslování objektů) byla opět o něco zrychlena).
Příkladem takového vylepšení je formátování buněk tabulky - všechna okna umožňující nastavení potřebných parametrů lze nalézt v menu, avšak každá skupina nastavení má svůj vlastní příkaz. Pokud však v novém TurboCalcu vyberete příkaz pro formátování buňky v kontextovém menu, objeví se okno, kde jsou soustředěna všechna nastavení formátu čísel, zarovnání, fontu a stylu. Podobně nastavení šířky či výšky řádku a sloupce bylo doplněno konečně o možnost automatického nastavení „optimální“ šířky a výšky (tj. takové, že text se přesně vejde do buněk). Bohužel, stále není možno toto provést dvojitým kliknutím na hranici mezi sloupci či řádky. Také rámování oblastí tabulky bylo zjednodušeno přidáním příkazů v menu pro orámování oblasti a buněk - pro různé typy orámování jsou k dispozici samostatné příkazy a není tedy nutno otevírat pokaždé poměrně nešikovné okno pro nastavení rámování. Další drobností tohoto typu je možnost zobrazovat záporná čísla v závorkách místo s minusem (ale neškodilo by mít také možnost zobrazit je také červeně).
Drobným zlepšením se nevyhnula ani práce s grafy. Stejně jako od verze 4.0 má každá tabulka konfigurovatelnou nástrojovou lištu, má od verze 5.0 i každý graf konfigurovatelnou lištu. Ikony na ní umožňují rychlý přístup k nastavení různých parametrů grafu a také snadnou a rychlou změnu typu grafu. Uživatel může tedy prostým kukáním na různé ikony rychle měnit typ grafu, aniž by vyvolával nějaké requestery.

Závěr
Je samozřejmé, že v tomto článku nebylo možno shrnout všechny novinky verze 5.0 (zlepšený postscriptový výstup) ani přednosti verzí předchozích (skvělé undo, kontextová menu,...). Musím přiznat, že v nové verzi TurboCalcu bylo zjednodušeno používání některých funkcí, které byly dříve zbytečně složité (rámování, formátování, práce s grafy). Také importy a exporty doznaly slušného vylepšení. Přesto mám pocit, že do verze o celé číslo vyšší mohlo být zařazeno těch změn o něco víc a některá vylepšení mohla být více dotažena (i když nepochybuji, že stejně jako u verze 4.0 bude na případnou žádost uživatelů poskytnut volný update). Na druhou stranu je tento trend mnohem patrnější i u kancelářských produktů pro PC, kde většina vylepšení je spíše kosmetických nebo téměř zbytečných (zato oku lahodících, alespoň dle názoru tvůrců). Když už jsme u konkurence, nelze nezmínit několik věcí, které by bylo docela vhodné do TurboCalcu doplnit; například pojmenované styly, slučování buněk, podmíněné formátování a větší podporu pro statistickou analýzu. Z hlediska běžného uživatele však lze vytknout máloco, obzvláště když si uvědomíme, na jak rozumné hranici se drží hardwarové nároky programu. Stále se tedy jedná asi o nejlepší v Čechách dostupný program tohoto typu pro Amigu.

Pozn.: recenze je založena na zkušenostech s verzí 5.02 (prodávaný TC a upgrade), která odstranila některé chyby v5.0 (tj. té co je v prodeji)

TurboCalc 5.0

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: Friedrich
Cena: DM 199,-
Typ: komerční
Zapůjčil: Schatztruhe

+

importy a exporty (Excel 5,7; HTML), zlepšení snadnosti použití řady funkcí, poměrně nízké hardwarové nároky

-

chyba při importu v Excel 5 formátu, chybí vyspělé nástroje pro statistickou analýzu, chybí menu hele

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )