AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD Editor 2.1 PowerPC verze

Pavel Čížek

Tentokrát máte možnost se seznámit s jedním z prvních českých programů přizpůsobených pro procesory PowerPC, ale i s možnostmi PowerUp karet obecně (z hlediska konverze softwaru).

Tento článek si neklade za cíl pouze seznámit vás, čtenáře, s novou PowerPC verzí BD Editoru, ale také v obecné rovině ukázat a objasnit, kde lze očekávat výrazný nárůst výkonu při přechodu na PowerUp karty a kde naopak bude rozdíl v rychlosti zanedbatelný.

Výkon PowerPC
Nejprve ve stručnosti připomenu několik jednoduchých testů porovnávající výkon procesorů Motorola a PowerPC (viz tabulka 1, výsledky byly získány pomocí programu SSpeed). Výsledky lze rozdělit do několika kategorií. Tou první je vlastní výkon procesorů - rychlost vykonávání běžných instrukcí (položka MIPS) a výpočtů v plovoucí čárce (MFLOPS). Zde je patrné, že výkon větší u PowerPC procesorů, především ve výpočtech v plovoucí čárce (i přesto, že RISC procesory potřebují obecně více instrukcí k vykonání téže operace; to se netýká výpočtů s reálnými čísly).
Dalším důležitým faktorem týkajícím se výkonu procesoru v aplikacích, které zpracovávají velké množství dat, je rychlost paměťové sběrnice a výkon cache paměti. V tabulce naleznete porovnání výkonů například pro čtení po dvou bytech (samozřejmě vypadá jinak pro čtení po bytech či dvou slovech). Dále výkon závisí na tom, zda čtení z paměti je sekvenční a umožňuje využít výkon interní cache paměti procesoru (cache 2. úrovně na PowerUp kartách instalována bohužel není), nebo zda je náhodné. Specifický je na Amize přístup do Chip RAM, který je výrazně pomalejší bez ohledu na použitý procesor.
Poslední věc, kterou je třeba si uvědomit při posuzování rychlostních možností programů pro PowerPC, je nutnost přepínání mezi procesory při volání systémových funkcí Amigy, neboť systém je napsán pro procesory Motorola. Přepnutí mezi procesory totiž zabere (zatím) 1-2 milisekundy. Navíc při tomto přepínání dochází často k vymazání cache paměti procesorů, což rychlosti také nepřidá. To vše je nezbytné alespoň do té doby, než bude (bude-li vůbec) hlavní část operačního systému přeportována, nebo než bude dostupný emulátor procesorů Motorola pro PowerPC (měl by být k dispozici již na podzim).

PPC BD Editor
Než rozebereme konkrétní situaci týkající se BD Editoru, chtěl bych uvést několik čísel. PowerPC verze BDE zabírá jako spustitelný soubor zhruba 1.1 MB, což odpovídá téměř dvojnásobnému zvětšení programu. Zkušenost z přechodu na PowerPC u počítačů Macintosh ukazují, že to je typické - velikost většiny aplikací se po přechodu z MC 680xx na RISC PowerPC zhruba zdvojnásobí. Nicméně PPC BDE by měl být provozovatelný na jakékoliv konfiguraci s PowerUp kartou, neboť tyto karty musí obsahovat alespoň 4 MB Fast RAM.
Podívejme se nyní konkrétní situaci v případě BD Editoru. První věc je, že BD Editor neprovádí žádné intenzívní výpočty v plovoucí čárce a tudíž nemůže využít velký výkon, který PowerPC procesory v této oblasti nabízí. Jeho výkon naopak závisí především na rychlosti přístupu do paměti a výkonu cache. Z toho vyplývá následující poznatek pro interpretaci testů a výsledků, které zde budu provádět: porovnání výsledků je provedeno pro kartu Blizzard PPC, která obsahuje MC 68040/25 a PPC 603e/200. Pokud výsledky ukáží například trojnásobnou rychlost na PowerPC v porovnání s Motorolou,lze očekávat podobný výsledek (možná trochu méně výrazný) například i u porovnání PPC 604e/200 a MC 68060/50, neboť rychlost sběrnic zhruba bude ve stejném poměru (PPC 604 má 64 bitovou sběrnici). Pro úplnost uvedu, že výsledky zde uváděných testů byly získány manipulací se souborem obsahujícím celý manuál BD Editoru, tj. s textem dlouhým 70 stran (zhruba 2100 vět) a obsahujícím 115 obrázků. Všechny výsledky v tabulce 2 jsou časy v sekundách a menší hodnota tedy odpovídá lepšímu výsledku.
Jednou ze základních operací je ukládání a načítání souborů. Samozřejmě že hlavní vliv na rychlost má výkon disků použitých v daném počítači, rychlost zpracování IFF souborů pomocí iffparse.library, obrázků pomocí datatypů (tj. máte-li například PowerPC verze JPEG a PNG datatypů) či fontů z disku; nicméně dochází zde ke zrychlení při načítání a rozboru strukturně složitějších typů souborů (jako je RTF). Navíc, pokud uvážíme jako dobu nahrávání čas od zadání pokynu k momentu, kdy lze již zpracovávat text, pak zanedbatelné není ani zrychlení formátování textu v PPC verzi BD Editoru. V tabulce jsou proto uvedené jak časy pro načtení a zformátování textu, tak čisté časy nutné pro načtení souborů (uvedeny v závorkách). Zrychlení v případě interního formátu BD Editoru je nepatrné, neboť závisí především rychlosti iffparse.library (alespoň do doby než příslušné rutiny BDE budou upraveny tak, aby byly nativní). V případě formátů ASCII či RTF je zrychlení mnohem výraznější - 4-5ti násobné.
Obdobná situace nastává i v případě ukládání a exportu: při ukládání v interním formátu BDE dojde (alespoň zatím, než budou příslušné systémové rutiny nahrazené PowerPC kódem) k mírnému zpomalení v důsledku přepínání mezi procesory; naopak k asi dvounásobnému zvýšení rychlosti ukládání dojde při exportu v ASCII, RTF či T602. A totéž platí i pro kopírování do clipboardu (opět spočívající na funkcích iffparse.library a tudíž mírně pomalejší než u normální verze) a vkládání z clipboardu do textu, které je pro změnu o něco rychlejší díky rychlejšímu formátování v PowerPC verzi editoru.
Přesuňme nyní pozornost k další často prováděné operaci - formátování. Toto je pozitivně ovlivněno rychlostí PowerPC, jak je patrné z tabulky 2. Při testech byla vyzkoušena rychlost přeformátování po přepnutí z formátování bez dělení slov na formátování s dělením slov a dále při změně stylu písma a formátování textu běžných odstavců (ne nadpisů a tabulek), které tvoří zhruba 85% souboru. Uveden je jednak čistý čas potřebný pro přeformátování, v závorkách pak čas včetně doby pro přesun relativních obrázků (k tomu ovšem se dochází až po jisté doby nečinnosti uživatele). Výsledky v tomto případě ukazují 3-4 násobné zrychlení na PowerPC.
Dalším typem operace, na který se teď podíváme a který výrazně získává na rychlosti při použití PowerPC procesoru, je kontrola pravopisu. Kontrola celého dokumentu (60 stran) trvala v případě „normální“ verze 38 sekund (pokud byl celý slovník korektoru v paměti, s minimálním paměťovým prostorem dokonce 85 sekund). PowerPC verze zvládla stejnou kontrolu za pouhých 4-5 sekund (PPC verze musí mít vždy celý slovník v paměti). Naopak hledání a nahrazování zatím tak výrazný nárůst výkonu nevykazuje - je pouze dvojnásobný.
Poslední důležitou funkcí je zobrazování na obrazovce a tiskárně, tedy tisk. Vzhledem k tomu, že tyto funkce jsou v podstatě kompletně realizovány prostřednictvím operačního systému, lze očekávat spíše mírné zpomalení než zrychlení. A tak tomu skutečně je, jak lze vidět například z porovnání rychlostí tisku jedné strany na 300 DPI. Podobně tomu je i při zobrazování na obrazovce PowerPC verze je o něco pomalejší; nicméně při průběžné kontrole pravopisu s podtrháváním všech chybných slov se rychlosti vyrovnávají, neboť „normální“ verze má kontrolu pravopisu pomalejší.

Závěr
Doufám, že tento článek naznačil a ukázal, jak a kde lze využít výkon PowerPC procesorů ovšem s výjimkou aplikací provádějících intenzívní výpočty s reálnými čísly (jako raytraycing apod.). Funkce BD Editoru zde zmíněné (alespoň některé) jsou v jistém smyslu typické pro řadu programů a můžete si tedy udělat obrázek, co může výrazně získat na rychlosti a co ne. Samozřejmě nebyla zmíněna řada dalších funkcí BD Editoru, které ovšem jsou buď kombinací zde zmíněných operací nebo je význam výkonu procesoru pro jejich provádění zanedbatelný.
Budoucí zájemci o PowerPC verzi BD Editoru si mohou objednat ke konci září upgrade z normální verze na adrese autorů, pokud již BD Editor vlastní (předpokládaná cena 250 Kč). Ti ostatní ji naleznou plnou PowerPC verzi koncem září nebo začátkem října v nabídce Atlantida Publishing. Tato verze bude pravděpodobně obsahovat některá drobná vylepšení proti stávající verzi 2.1 (jako například již zmíněné podtrhávání chybných slov při průběžné kontrole pravopisu apod.).

BDE Návod
(275 KB plus obrázky, 69 stran, 115 obrázků)
(Údaje jsou v sekundách)

Akce MC68040/25 PPC603e/200
Otevření 56 (37) 50 (43)
Otevření bez obrázků 12 (6) 10 (9)
Import ASCII 10 (1) 2.5 (0.5)
Import RTF 28 (21) 6 (3)
Import T602 24 (6) 12 (2)
Uložení 11 14
Export ASCII 4 1.5
Export RTF 7 4
Export T602 16 7
Kopíruj vše 20 24
Vlož vše 19 (8) 10 (8)
Přeformátování – dělení 16 (55) 4 (19)
Přeformátování - změna stylu 12 (50) 3 (19)
Pravopis (640 KB buffer) 38 4.5
Vyhledávání 2 0.5
Nahrazení (67 výskytů) 18 8
Nahrazení (1257 výskytů) 200 100
Tisk stránky 56 60

BD Editor – testy
(Čtení a zápis v MB/s)

Akce MC68040/25 (060/50) PPC603e/200 (604e/200)
MIPS 18.04 66.39 246.04 271.47
MFLOPS 6.84 26.55 152.24 179.23
Čtení (slova) 10.29 37.49 60.50 109.31
Zápis (slova) 9.89 37.06 42.79 93.94
Kopírování (slova) 5.60 18.66 24.46 37.21
Čtení (Chip RAM) 1.70 2.21    
Zápis (Chip RAM) 3.18 3.36    

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )