AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

AmiBroker 2.7

Pavel Čížek

Program, jehož recenzi právě začínáte číst, rozhodně nepatří mezi ty nejběžnější počítačové aplikace - slouží totiž k analýze vývoje akcií a správě portfolia.

AmiBroker 2.7, jehož autorem je polský programátor Tomasz Janeczko, slouží k analýze trendů ve vývoji akcií a cenných papírů a ke správě portfolia. Protože byl tento program vytvořen v Polsku, je „ušit“ na míru tamním podmínkám. To se však týká v podstatě jen některých importních funkcí, které reflektují způsob zveřejňování výsledků WSE (Varšavská burza cenných papírů), a proto je ten program obecně použitelný i v řadě jiných zemí („normálních“ lidí v Čechách se to ale bude výrazněji týkat asi až po uklidnění a stabilizaci zdejšího trhu). Ostatně autor programu na to upozorňuje, a je ochoten pro registrované uživatele provést jimi požadované úpravy týkající se specifik fungování burzy v dané zemi.

Nároky programu
Dříve než se pustíme do seznamování se s tímto produktem, zmíním se krátce o systémových požadavcích. Minimální požadavky jsou Amiga s OS 2.0 a vyšší, 2 MB RAM a harddisk. Doporučeno je více paměti (4 MB), ale především rychlejší procesor s FPU, protože program musí vykonávat poměrně hodně výpočtů. Dále potřebujete reqtools.library V38+ (není totiž součástí distribučního archivu). Instalace sama o sobě je velice jednoduchá, ale zaslouží si jedno upozornění - nezkoušejte přeskočit či obejít instalaci polských fontů na disk, program se bez nich nespustí. Na disku vám ubude 300 KB - 1 MB dle množství instalovaných příkladů a verzí programu. Nu, podívejme se už, co AmiBroker vlastně dokáže.

Data
Základním typem dat jsou samozřejmě údaje o akciích. Ty se sestávají z časových řad popisujících vývoj hodnoty a z dalších údajů o firmě či vydavateli akcií. Tyto doplňující informace zahrnují jméno a kód firmy, její adresu, dále nominální hodnotu akcií a jejich počet a také trh, na němž jsou obchodovány. Kromě toho AmiBroker umožňuje vést čtvrtletní informace o příjmech a ziscích (před a po zdanění) u dané firmy. Zmíněné časové řady se pak sestávají z denních údajů o vývoji hodnoty akcie (cena na začátku a na konci obchodování, při kontinuálním obchodování i cena maximální a minimální) a objemu obchodování.
Tato data o vývoji kurzu akcií je samozřejmě nutno nějak zadávat. Možností je několik. Tou nejjednodušší, ale také nejpracnější, je ruční zadávání údajů - pro každý den, kdy probíhalo obchodování, a pro každou akcii je třeba zadat vše z klávesnice. Z tohoto důvodu je program schopen importovat data v různých formátech. Pro historický vývoj kurzů je výhodný import ve formátu Metastock 5.0. Kromě toho lze mimo Polsko použít jen import v ASCII formátu. Ten je však velice flexibilní - stačí zadat do hlavičky příslušného souboru dvouřádkovou popisku definující strukturu daného ASCII souboru (tj. v jakém pořadí jdou data v souboru). Zajímavé je, že údaje nemusí být jen desetinná čísla - AmiBroker si poradí i se zlomky (například 57/32, používá se například v UK). Pokud to však někomu nevyhovuje, lze pomocí dobře navrženého ARexxového portu naprogramovat vlastní importní rutinu pro jakýkoliv formát vstupních dat (v našich podmínkách by byl nejvýhodnější asi DBF, i když ten lze snadno převést do ASCII v tabulkovém kalkulátoru).

Operace, přehledy
Pokud máte data již úspěšně v AmiBrokeru, máte k dispozici řadu ukazatelů a analýz, které slouží k lepší orientaci ve vývoji dané akcie. Tyto lze prohlížet ve formě tabulek, ale hlavní důraz je kladen na jejich zobrazení v grafech. Tabulky slouží především k zobrazení několika málo zvolených charakteristik pro skupinu či všechny akcie v datech, zatímco grafy zobrazují řadu ukazatelů pro jednu aktuálně zvolenou akcii. Grafy v AmiBrokeru mají řadu příjemných vlastností. Jednak je k dispozici zoom - časová lupa, která umožňuje zobrazit výřez grafu pro zvolené období. Každý graf je také libovolně škálovatelný, tj. přizpůsobuje se pružně aktuální velikosti okna. Navíc při přidávání i ubírání jednotlivých grafů dochází (volitelně) k automatickému přeuspořádávání oken, takže je na pracovní ploše programu stále pořádek a přehled. Stejně důležitá je i možnost nastavit parametry zobrazení jednotlivých průběhu (barvu, popř. tloušťku), tak, aby se uživatel mohl snadno orientovat.
Vlastní grafy jsou rozděleny na dvě skupiny - jednu tvoří hlavní graf, druhou pak grafy ostatních charakteristik. Všechny tyto grafy mohou zobrazovat údaje ve třech frekvencích - denní, týdenní a měsíční. Hlavní graf obsahuje jednak v podobě sloupcového grafu vývoj obchodovaného objemu daného papíru, jednak průběh ceny v podobě denní závislosti a krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého klouzavého průměru. Hlavní graf má ještě jednu funkci; kamkoliv lze do něj kliknout myší, čímž se označí daný den, týden či měsíc a na liště se zobrazí příslušné údaje o zvolené akcii pro daný den.
Ostatní grafy obsahují každý po jedné charakteristice a závisí jen na uživateli, které z nich ponechá zobrazené. Nabídka indexů a statistik je velice široká, což umožňuje téměř automatizované rozhodování (viz dále). Pokud jste na pochybách, co daná veličina představuje, stačí vyvolat AmigaGuide nápovědu. Chování většiny indexů lze do jisté míry měnit (například zadáním intervalu použitého pro klouzavé průměry). K dispozici jsou mimo jiné (v tomto seznamu je zhruba polovina dostupných indikátorů):
* graf riziko versus zisk pro všechny akcie v datech
* MACD (konvergence, resp. divergence krátkodobého a dlouhodobého klouzavého průměru; indikuje brzké dosažení cenového „dna“ akcie)
* MFI (index toku peněz; ukazuje, jaké množství investic „přitéká“ či „odtéká“ do daného cenného papíru)
* ROC (rychlost změny ceny akcie)
* RSI (relativní síla akcie vůči sobě samé; slouží k predikci zvratů ve vývoji ceny akcie)
* OBV (bilance obchodovaného objemu; charakterizuje souhlas vývoje - trendu obchodovaného objemu a ceny)
* Relativní síla akcie vůči referenční akcii
* Stochastický oscilátor (charakterizuje aktuální výkyvy kurzu vzhledem výkyvům v předchozím období)
* TRIX (trojitý exponenciální indikátor charakterizuje změnu třikrát exponenciálně vyhlazeného klouzavého průměru; tento ukazatel by tak měl být očištěn od krátkodobých nevýznamných vývojových cyklů)

Analýzy
K analýze situace a souvisejícím rozhodnutím slouží kromě výše zmíněných indikátorů další dvě skupiny příkazů - tabulky výnosů a analýza a simulace dle zadaných kritérií. Tabulky výnosů slouží k porovnání denních, týdenních, měsíčních a ročních zisků (výnosů) všech akcií, které máte, dohromady. Příslušné údaje lze získat pro libovolný časový bod, pro nějž máte údaje. Navíc si můžete nechat zobrazit tabulku s poměrem cena výnos a cena - nominální hodnota opět pro všechny akcie dohromady.
Výrazně sofistikovanější je pak automatická analýza a simulace. Automatická analýza umožňuje zadat uživateli kritéria, které podle něj charakterizují situaci vhodnou pro prodej, resp. nákup akcie. Například lze zadat kritérium, že nákup je výhodný, když MFI bylo pod 30% a přeroste těch 30%, resp. že prodej je výhodný, když MFI klesne pod 70%. V těchto rozhodovacích formulích lze používat všechny v programu dostupné indikátory v kombinaci s operátory typu „přesáhne hranici“, „má rostoucí trend“ či „došlo ke změně trendu“. Navíc lze pravidla pro jednotlivé operátory slučovat pomocí operací „a“ (AND) a „nebo“ (OR). Pokud si vytvoříte vlastní kritéria, doporučoval bych nejprve na základě historických dat ověřit jejich spolehlivost a kvalitu při aplikaci na českém trhu.
Jakmile máte kritéria definovaná, můžete přistoupit k vlastní analýze, tj. zadat, co budete analyzovat (jednu či všechny akcie) a v jakém rozsahu (vše, posledních „n“ dní či posledních „n“ dnů, kdy došlo k obchodování daného cenného papíru). Po zadání těchto parametrů AmiBroker vyhodnotí kritéria a vypíše přehledně data, kdy dle zadaných kritérií je vhodná doba na nákup či prodej dané akcie. A aby toho nebylo málo, tak v případě, že máte definované svoje portfolio akcií (viz dále), lze provést simulaci. To znamená, že transakce nalezené během analýzy budou provedeny s hypotetickou investicí 10000 pro každý nákup a prodej a celkový výsledek (zisk či prodělek) bude uživateli oznámen.

Správa portfolia
Poslední významnou funkcí AmiBrokeru je správa portfolia (či spíše správa financí spojených s investováním na burze). Zde vám program umožňuje vkládat a odebírat finance, nakupovat a prodávat akcie a evidovat z nich plynoucí dividendy. V závislosti na skladbě portfolia AmiBroker udržuje následující informace: množství financí, které máte k dispozici, nákupní i aktuální hodnoty jednotlivých balíků akcií, zisk plynoucí z jejich držení od doby nákupu do současnosti a samozřejmě i procentní podíl daného balíku ve vašem portfoliu. Velice příjemné je, že lze zadat míru zdanění dividend a manipulační poplatky v závislosti na objemu obchodu a tyto jsou pak automaticky započítávány při nákupu či prodeji akcií a promítají se i do vyhodnocení zisků a hodnoty portfolia.

Závěr
AmiBroker je kromě nabízených možností zajímavý i svým „zpracováním“. Jednak jeho uživatelské rozhraní je velice pěkné a snadné na použití. K tomu přispívá nejenom již zmíněné automatické přeuspořádávání oken, ale i fakt, že ke každému oknu i položce menu lze vyvolat kontextovou nápovědu. Navíc ikony v okně s nástroji mají i „bublinovou“ nápovědu (pokud někomu nevadí, že popiska je obdélníková :-)). Jedinou vadou na kráse uživatelského rozhraní je nemožnost lokalizace (program pracuje pouze v angličtině). Klady uživatelského rozhraní jsou ještě zvýrazněny velmi rychlými rutinami pro vykreslování grafů (a to je ještě rychlejší, pokud máte matematický koprocesor). Nu, a jako správný systémový program nabízí AmiBroker i dobře navržený ARexxový port. Navíc recenzovaná verze 2.7 není zdaleka tou poslední, autor na jaro připravuje AmiBroker 3.0, který by měl nabídnout ještě širší možnosti jako například tvorbu vlastních statistických ukazatelů či slovní (!) charakteristiku aktuální situace na trhu.
Pokud tedy budeme chtít shrnout v krátkosti hodnocení AmiBrokeru, nelze než říci, že se jedná o dobře realizovanou myšlenku. Ti, kteří individuálně investují na burze (i když v současnosti jsou podmínky pro tento druh podnikání u nás dost nepříznivé) jistě tuší, jaké výhody při správě portfolia akcií může takovýto program nabídnout. Nevýhod je poměrně málo, tou hlavní asi bude nutnost importu dat přes ASCII (to by ovšem vzhledem k flexibilitě ASCII importu nemělo být příliš omezující), popř. pomocí vlastního ARexxového makra. Nicméně autor registrovaným uživatelům (registrace 30 DM, popř. 45 DM, chcete-li i tištěným manuál) rád splní jejich přání týkající se fungování trhu s cennými papíry v dané zemi.

AmiBrooker 2.7

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: T. Janeczko
Cena: DM 30/40,-
Typ: shareware

+

řada indikátorů vývoje ceny akcií, automatická analýza dle zadaných kritérií, rychlost

-

nemožnost lokalizace

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )