AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Superbase Professional

Martin Dufek

ANO, opět se setkáváme na těchto stranách s databázovým programem Superbase Professional. V předcházejících čtyřech dílech jste se mohli naučit základům práce v tomto programu ale přesto jsem stihl popsat pouhý zlomem toho, co Superbase ve skutečnosti dokáže. Tento díl ovšem bude již pouhým shrnutím základních funkcí programu a celý seriál ukončí.

Články v časopisech jsou různé, i seriály mají svůj půvab, ale pouze pro určitou sortu čtenářů. Některým se mohl zdát tento seriál, který pravidelně zabíral dvě až tři strany v kdysi jen útlém ATLANTIDA News nyní poněkud obsáhlejším AMIGA Review, zcela zbytečný (objevil se i názor o plýtvání místem). Jistěže někdo, koho databáze vůbec nezajímají nebo SBpro perfektně ovládá, zde nenalezl to pravé a tak mohl být právem rozhořčen, ale jistě se našli i tací, kteří si tyto řádky se zájmem přečetli. Avšak úděl seriálů nejen v počítačových časopisech je neměnný, jeden skončí a další je na svém začátku.
Takže mi dnes tento seriál ukončíme a budeme netrpělivě očekávat, co se objeví na jeho místo v příštím čísle. Zřejmě nějaký nový, se kterým opět budou někteří čtenáři spokojeni více a jiní méně. Na tom však nelze nic změnit, protože nikdo se nezavděčí všem.

Menu "Project":
New - File... - Umožní na disku vytvořit nový databázový soubor. Musíte zadáte jeho název, hesla pro přístup a nadefinovat strukturu.
New - Empty Copy... - Vytvoří na disku prázdnou kopii aktuálního souboru se zvoleným názvem. Tento soubor bude mít naprosto stejnou strukturu, ale nebude naplněn daty (záznamy).
New - Index... - Vytvoří další index (indexový soubor), dle kterého se mohou záznamy třídit.
Open - File... (O) - Otevře databázový soubor Superbase z disku. V okně requesteru, který se poté zobrazí, musíte určit, který soubor má být otevřen.
Open - dBase File... - Otevře databázový soubor formátu dBase (používán jako standard na PC). Použití stejné jako "Open - File..."
Open - Index... (I) - Změní aktuální index pro třídění záznamů. Objeví se requester "Open Index" pro výběr, který nabízí dostupné indexy pro aktuální otevřený soubor. Normálně probíhá třídění vzestupně (1 až 9, od A do Z ...), ale pokud zaškrtnete gadget "Descending Order" bude probíhat třídění dle zvoleného indexu sestupně.
Open - Form... (J) - Otevře z disku vytvořený formulář k databázovému souboru. Opět výběr pomocí klasického requesteru.
Close - File (-) - Uzavře aktuální databázový soubor.
Close - Form - Uzavře aktuální formulář.
Close - All - Uzavře všechny otevřené soubory i formuláře.
Modify - File...(M) - Otevře okno "File Definition", kde je možno provádět změny a úpravy struktury databázového souboru, přidávat nová pole, měnit jejich velikost atd.
Modify - Form - Úprava otevřeného formuláře (nutno mít správně nainstalován SBproFormEd, který bude spuštěn). Viz. níže.
Save - Uloží na disk aktuální strukturu a nastavení souboru.
Remove - File... - Vymaže celý databázový soubor z disku (včetně všech souborů, které k němu patří - indexové soubory, .sbd, .sbf). Musí být otevřen a v okně "Remove file" zvolíte již jen název souboru k odstranění.
Remove - Index... - Odstraní vybraný indexový soubor z disku. Třídění dle tohoto indexu již nebude možné. Opět zvolíte v okně "Remove index" pouze název indexu, který chcete odstranit.
Print - Record - Vytiskne aktuální záznam na tiskárně - přesně tak, jak je zobrazen na obrazovce.
Print - File... - Vytiskne záznamy ze souboru. V okně "Print filter" je nutno určit, zda se mají tisknout všechny záznamy, nebo jen ty splňující zde definovanou podmínku.
Print - Status File - Vytiskne strukturu souboru a základní informace o něm.
Print - Status System - Vytiskne systémové informace o volné paměti, velikostí souboru atd.
Print - Directory - Vytiskne obsah aktuálního adresáře.
Print - Disk File... - Vytiskne soubor z disku.
About... - Zobrazí informace o programu, jeho verzi, autorských právech atd.
Quit (Q) - Ukončí program.

Menu "Edit":
Current (E) - Skok do editace aktuálního záznamu.
Cut (X) - Zkopíruje aktuální záznam do paměti (Clipboardu) a vymaže jej z indexových souborů (nelze vrátit zpět). Takže záznam již nebude existovat, ale fyzicky se v souboru ".sbf" stále ještě bude nalézat, dokud neproběhne reorganizace.
Copy (C) - Zkopíruje, aktuální záznam do paměti (Clipboardu).
Paste (V) - Vloží obsah Clipboardu jako nový záznam do souboru, je nutné ho potom uložit. Takto můžete přenášet záznamy z jednoho souboru do druhého, pokud mají obdobnou strukturu.

Menu "Record":
New (N) - Editace nového záznamu.
Save (S) - Uložení editovaného nebo aktuálního záznamu na disk.
Duplicate (D) - Vytvoří kopii (duplikát) aktuálního záznamu, který pak můžete jen pozměnit.
Batch (B) - Umožňuje ukládání více záznamů najednou jako dávku.
Next External (>) - Aktivuje a zobrazí následující externí soubor, pokud má záznam více externích souborů, putuje se v nich pomocí těchto dvou bodů.
Previous External (<) - Zobrazí předcházející externí soubor.

Menu "Process":
Procesy Query, Update, Remove a Reorganize byly důkladně popsány v předcházejících číslech, takže zde, v tomto shrnutí, je přeskočím.

Import
Pomocí této funkce můžete provádět import to jest vkládání záznamů a dat do databázového souboru. Po zvolení položky v menu se objeví okno "Import File Type", ve kterém si můžete zvolit co se bude importovat.
ASCII Delimited Merge - Připojí do databázového souboru záznamy z ASCII DELIMITED souboru. Jedná se klasický ASCII textový soubor, obsahující všechny záznamy, každý na jednom řádku. Obsah každé položky je zapsán v uvozovkách a jednotlivé položky jednoho záznamu jsou oddělovány čárkou. Tento formát je nejkomplexnější a využívají jej i mnohé jiné programy jako třeba WORDWORTH či ProWrite pro svůj mailmerge.
ASCII Fixed Length Merge - Připojí do databáze záznamy z ASCII FIXED souboru. Takový soubor obsahuje všechny záznamy a jednotlivé položky na jednom "nekonečném" řádku v ASCII podobě. Každá položka má svou fixní délku (definovanou strukturou souboru, ze kterého byl proveden export) a podle těchto délek se rozpoznává oddělení jednotlivých položek a záznamů. Je trochu nevhodný, protože pokud chcete importovat do databázového souboru nějaká data, musí mít naprosto stejnou strukturu.
Superbase Merge - Přidává data z jiného souboru Superbase obdobné struktury.
ASCII Delimited - Vloží data z ASCII DELIMITED souboru.
dBase II/III - Vloží data ve formátu dBase II/III. Tento formát se stal na PC standardem a každý databázový program i tabulkový kalkulátor jej zná a dokáže načíst, většinou pod ním mohou i ukládat.
Spreadsheets (tabulkové kalkulátory):
Excel - Vkládá data ze souboru ve formátu programu Excel.
Lotus 1-2-3 - Vkládá data ze souboru ve formátu Lotus.
Logistix/Superplan - Vkládá data ze souboru ve formátu programů Superplan resp. Maxiplan (dříve rozšířené na Amize).
Dále je možno určit rozsah (Range), které buňky se budou importovat, a na kterém řádku jsou jména (Labels row).

Export
Opět se po zvolení této položky menu objeví nejprve okno "Export filter", ve kterém si zvolíte soubory, které mají být exportovány - v nějakém formátu uloženy na disk. V následujícím okně se objeví nabídka formátů, pod kterými chcete svá exportovaná data uložit. Význam i struktura všech formátů již byla popsána výše (pod importem). Poté již musíte pouze zadat jméno souboru, kde se mají Vaše exportovaná data nalézat.

Mail Merge
Funkce pro automatizaci korespondence. Bližší informace naleznete o něco níže.

Labels
Labels - Edit... - Funkce pro tvorbu (definování a editaci) takzvaných tiskových sestav, např. pokud potřebujete tisknout adresy na dopisy atd.
Labels - Open... - Načtení vytvořené tiskové sestavy z disku.
Labels - Save as... - Uložení na disk pod zvoleným jménem.

Menu "Set"
Table view (T) Zapne zobrazování záznamů v tabulce pod sebou, každý záznam na jeden řádek. Takto si můžete prohlédnout všechny datové věty najednou až po naplnění jedné stránky. Jedinou nevýhodou je, že eventuálně neuvidíte část záznamu, protože je příliš dlouhý, šířkou nevešel se na stránku a byl zobrazován vpravo vedle ní. Pomocí dolní posuvné lišty se můžete podívat i tam.
Jestliže kliknete myší do nějakého sloupce, objeví se kolem něj rámeček. Jestliže tlačítko myši podržíte a pohnete jí, můžete posunout jednotlivé sloupce a tím je také zúžit až na 2 znaky. Všechny sloupce, které stojí vpravo vedle sloupce, jenž má být posunut, budou posunuty taktéž.
Page view (P) - Zobrazuje vždy pouze jeden záznam současně i s názvy jednotlivých polí, ale narozdíl od "Record view" vypisuje obsah pole hned za jeho názvem a zobrazuje i konec.
Record view (R) - Vám jistě již důvěrně známý způsob zobrazování. Také ukazuje pouze jeden záznam na obrazovce. V prvém horním rohu je vytvoří jakýsi černý obdélník s názvy polí a vedle prezentuje jejich obsah.
Form view (F) - Nejlepší, ale nejnáročnější způsob zobrazování jednotlivých záznamů. Nutno mít předem vytvořen takzvaný formulář externím programem "SBpro Form Designer", jednotlivá pole se zobrazují na libovolná místa, zvoleným fontem, možnost grafiky ... jakýsi GUI v zobrazování záznamů. Viz. níže.
Field selection (=) - Umožňuje uživateli, aby si vyhraj jen některá pole pro zobrazování, možno i v různém pořadí. Jestliže jej zvolíte, objeví se okno se dvěmi menšími. Vlevo jsou všechny dostupné názvy polí v souboru a do pravého se zapisují ty, které chcete zobrazovat. Jestliže kliknete na jméno v pravém okénku, přenese se do levého a je zvoleno. Takto jich můžete označit libovolný počet v různém pořadí. Pokud chcete některé jméno z pravého okna zrušit, klikněte nejprve na něj a poté na gadget "Delete". "Clear" vyčistí veškeré definice.
Paging - Udává, zda se má stránkovat či nikoliv. Pokud máte zvolené "Table view" a velký počet záznamů, tak Vám tato funkce umožní stránkování (jestliže vyplníte celou obrazovku, tak se smaže a začne se zobrazovat nahoru na novou stránku) nebo se budou starší záznamy odsouvat (scrolovat) nahoru a nové budou přibývat v dolní části.
Show Field Names - Zapne respektive vypne vypisování názvů polí při jakémkoliv zobrazování.

System Options...
V okně "Syslem options" jež se objeví po zvolení této položky v menu si můžete nastavit základní parametry programu Superbase. Na prvním místě je kolonka "Start Directory:", do které můžete napsat název a cestu adresáře, který chcete mít aktuální po otevření programu.
Pokud se v tomto adresáři nalézá soubor se jménem "Start.sbp" (program napsaný v Superbasi jejím vnitřním programovacím jazykem DML - viz. níže), bude spuštěn. Takto si můžete třeba naprogramovat, že se vám automaticky otevřou některé databázové soubory či celý formulář, načte definice funkčních kláves, provede Query process atd. Velmi užitečná funkce. Dále následuje řada zaškrtávacích gadgetů:
,Hide Panel" (zajistí nezobrazení lišty s ovládacími prvky na spodní části obrazovky), "Num Lock" (používání malé numerické klávesnice napravo od kurzorových šipek pro zadávání čísel - určitě se vám to hodí pokud používáte češtinu - majitelé A600 mají smůlu), "Custom Screen" (zda se má SBpro otevřít pod Workbenchem nebo na vlastní obrazovce), "External File Query" (externí query soubory), "ANSI File Conversion" (konverze souborů s ANSI kódy). Dále můžete pozměnit hodnotu pod "Buffer Count" (udává velikost bufferu - vhodné pokud používáte příkaz "Batch" pro ukládání záznamů). Jak resp. přes který device má program komunikovat se zařízením na sériovém portu (nejspíše modemem), je udáno ve úplně dolní části okna.

Printer Setup...
Zde můžete zvolit pomocí kterého ovladače bude SB komunikovat s tiskárnou. Jsou dostupné všechny ovladače, které máte nainstalovány, ale pokud se výběrem nechcete zdržovat, zvolte "PREFS" - použije se ovladač nastavený v preferencích. Pokud si zvolíte nějaký jiný ovladač, musíte ještě nastavit informace o výšce a šířce stránky, velikostí okrajů, inicializační sequenci pro tiskárnu, tiskovou znakovou sadu, zda na jaký typ papíru se tiskne atd.
"Number format..." - nastavení formátu numerických hodnot (čísel). Již bylo z větší části objasněno dříve obdobně jako formát datumu/času pod "Date format...".
Function keys - a konečně funkční klávesy. Zvolením položky "Edit..." (K) si můžete v okně "Function Key Definition" skutečně nadefinovat operace, které se budou pod jednotlivými funkčními klávesami, případně ještě při kombinacích se Shift a CTRL, ukrývat. Takto máte k dispozici až 40 kombinací, které mohou zajišťovat libovolné operace. Jedná se o příkazy jazyka DML, které se zapisují do spodního řádku. Pokud zadáte třeba pro klávesu F1: OPEN FILE "Adresar", vždy po stisku klávesy se otevře tento databázový soubor. Nebo často používaný query proces načtete z disku a zobrazíte příkazem:
LOAD QUERY "Dlužníci": ? QUERY
Pro otevření definice kláves se používá "Open...", "Save as..." ji uloží na disk a "List" vypíše na obrazovku definice všech funkčních kláves.

Menu "Utilities"
Directory List (L) - Provede výpis aktuálního adresáře, jako klasický příkaz "Dir."

Text Editor
Otevře okno jednoduchého textového editoru Superbase, ve kterém můžete třeba připravovat dokumenty pro mailmerge. Jeden takový dopis jsem si pro vás připravil i já (viz. obrázek). Popsat si Funkce a možnosti použití tohoto editoru by zabralo ještě mnoho stran, takže ve vší stručnosti to ukončíme.
Funkce "mailmerge", kterou je dnes vybavena i většina textových editorů, umožňuje takzvanou automatizaci korespondence. Vy si můžete v programu vytvořit vzor např. dopisu nebo dodacího listu přičemž údaje, které se často mění (každý záznam je má jiné: jméno + adresa, datum...) nahradíte speciálním znakem (&) a jménem položky, kde se správné údaje nalézají. Poté bude vytvořen nebo přímo vytištěn příslušný počet dopisů atd.
Status - File - Vypíše na obrazovku informace o struktuře aktuálního souboru (jako "Print - Status File") a Status - System (viz. "Print - Status System")
Screen dump - Pošle kopii celé obrazovky na tiskárnu (v graf. režimu).
Communications... - Veškerá nastavení pro komunikaci programu Superbase mezi počítači pomocí modemu (rychlost, protokol, telefonní číslo a tak dále).

Programování v DML
Jistě již velmi dobře víte, že SBpro je programovatelná databáze. Jejím jádrem je programovací jazyk DML, který má strukturu velmi podobnou BASICU. Obsahuje několik set příkazů, přičemž programově lze zajistit vše, co objevíte v menu, a pochopitelně i skoro vše ostatní, co si vymyslíte. Vše co se vztahuje k programování v SB naleznete v posledním menu "DML". "Run" (G) spouští aktuální program. Zde již bohužel není místo se o programování zmínit podrobněji, už si neukážeme ani jeden jediný příkaz.

Form Editor
Jedinou důležitou součástí SB, o které jsme se ještě ani nezmínili je formulářový editor. Díky němu můžete do okna Superbase dostal grafický vzhled databáze, zpříjemnit a zpřehlednit si tak vlastní práci. Můžete si nechat vše vypisovat různými fonty, jinou barvou, v pseudovektorových oknech nebo přes načtený obrázek jako podklad atd. Databáze osob může obsahovat jejich fotografii jako na občance, případně i nascanovaný vlastnoruční podpis ... vše záleží jen na Vaší fantazii a vynalézavosti.
Pokud čtenáři Projeví zájem, může být tento seriál znovu obnoven. Je možnost se věnovat blíže možnostem tvorby ve formulářovém editoru nebo kurzu programování v DML. Vše záleží na vás - čtenářích. Své názory zasílejte na adresu redakce.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )