AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Typeface 1.0

Lenka Eslerová

Konečně nový editor bitmapových fontů pro Amigu!

Fonty na Amize
Amiga podporuje dva typy fontů: bitmapové a vektorové. U bitmapových fontů je každý znak uložen jako sada bitů, jež udávají, které body se mají zobrazovat. Každý bitmapový font má svou určitou velikost. V adresáři FONTS: pak můžeme najít například soubor "koi8.font" a adresář "koi8", který obsahuje soubory označené "11" a "8", to jest soubory popisující podobu jednotlivých znaků fontu koi8 o velikostí 11 a 8 bodů. Vektorové fonty popisují jednotlivé znaky pomocí série křivek, takže jednou definicí jsou popsány znaky libovolné velikostí. V adresáři FONTS: k vektorovým fontům přísluší soubory typu "jméno.font" a "jméno.otag".

Typeface v 1.0
Typeface je volně šiřitelný editor bitmapových fontů (autorem je David Kinder), navíc může nahrát i určitou velikost požadovaného vektorového fontu a po případných změnách tento font uložit jako bitmapový. Možná se zeptáte, k čemu je dobré ukládat vektorový font v bitmapové podobě. Používáme-li vektorové fonty častěji v určité velikostí (stále stejné, nebo řekněme třeba ve třech velikostech), je výhodné mít uložen soubor s bitmapovým popisem daného fontu dané velikostí; ušetříme tím čas a pomět, potřebnou pro generování fontu žádané velikostí z vektorového popisu.
Typeface používá knihovny bgui.library v38+, asl.library v37+ a diskfont.library v36+. Pokud chcete používat on-line nápovědu programu, potřebujete navíc knihovnu amigaguide.library v34+.
Samotný program Typeface zabírá 22 kB. Při startu otevírá vlastní obrazovku, v jejímž levém horním rohu najdete okno pro výběr znaku. Zde máte k dispozici všech 256 znaků fontu; v okně jich vidíte 64, ostatní jsou dostupné pomocí rolovací lišty. Kterýkoliv z těchto znaků můžete zvolit pro editování. Pokud tedy kliknete na některý znak, otevře se okno pro editaci znaku, v němž se požadovaný znak vykresluje do mřížky. Můžete otevřít libovolný počet oken pro editaci znaku a pracovat pak s kterýmkoliv z nich, všechna okna programu Typeface totiž běží v multitaskingu.

Menu Project
Každé okno má menu "Project" s následujícími položkami:
- "Open font" (otevři font): otevře standardní ASL requester pro výběr fontu kde vám pro editaci nabídne všechny fonty, které najde v paměti a v adresáři FONTS:.
- "Save font" (ulož font): v oblevivším se okně nastavíte, kam a jak má být uložen font. Zadáte tedy adresář pro uložení fontu, jméno a velikost ukládaného fontu, pomocí "First" (první) a "Last" (poslední) specifikujete, které znaky fontu se mají uložit. Není totiž nutno ukládat všechny, nedefinované znaky se v aplikacích jeví jako tzv. blank znaky (prázdné); každý font má definovaný svůj blank znak, kterým se nahrazují všechny ostatní nedefinované znaky tohoto fontu. Konečně v políčku "Kern Info" zatržením oznamujete programu, že se s fontem má ukládat i tabulka s informacemi o kerningu (jde o velikost mezery před jednotlivými znaky fontu - viz také dále, u proporcionálních fontů je uložení informací o kerningu nutné, takže v takovém případě je tato položka automaticky zvolená a nelze ji změnit).
- "Change Dir" (změň adresář): pokud není font, který chcete editovat, umístěn v adresáři FONTS:, zvolte tuto položku menu. V requesteru okna pak zadáte adresář, který obsahuje žádaný font a zvolíte, jestli se má přiřazení FONTS: změnit na tento adresář (Assign), nebo zda se má tento adresář k přiřazení FONTS: přidat (Assign Add). Poté již požadovaný font bude přístupný normálně pomocí příkazu "Open font".
- "Edit font" (edituj font): objeví se okno pro nastavení různých parametrů, které určují font; jsou to:
- "Font type" (typ fontu): tento gadget určuje, zda jde o font s pevnou šířkou.znaku nebo font proporcionální; u proporcionálního fontu mohou mít jednotlivé znaky různou šířku, fonty s pevnou šířkou by měly mít šířku jednotlivých znaků konstantní.
- "Height" (výška): udává výšku fontu v bodech.
- "Width" (šířka): udává šířku fontu v bodech; u fontů s pevnou šířkou by všechny znaky měly mít konstantní šířku danou tímto parametrem (poznámka: existují i výjimky, nedoporučuje se však, aby větší počet znaků měl odlišnou šířku, neboť to mate aplikační software, který pak takový font používá), pro fonty proporcionální by zde měl být uveden přibližný průměr šířky všech znaků fontu.
- "Baseline" (základní linka): udává vzdálenost základní linky fontu v bodech od vršku znaků; musí být menší, než je výška fontu. Při vykreslování znaků různých typů fontů vedle sebe (například v textovém editoru) by pak jejich základní linky měly navazovat (představte si sami sebe, jak píšete do linkovaného sešitu).
- "Bold Smear": tento údaj se používá při algoritmickém vytváření tučného písma; postup je takový, že vpravo od každého znaku se umístí tentýž znak ještě jednou, posunutý o tolik bodů, kolik udává tato položka. Další údaje specifikují způsob použití znakové sady:
- "Normal" říká, že následující atributy nejsou nastaveny.
- "Bold" informuje, že font byl navržen jako tučný.
- "Italic" informuje, že font byl navržen tak, aby vypadal jako kurzíva.
- "Underline" informuje, že font byl navržen jako podtržený.
- "Extended" informuje, že font byl navržen tak, aby jeho šířka byla větší než výška.
- "Reversed" říká, že font byl navržen pro psaní zprava doleva.
- "Aspect" určuje proporce bodů, z nichž jsou znaky sestaveny: "Normal" pro body o výšce stejné jako šířka, "Thin" (tenký) pro body, které jsou vyšší, než je jejich šířka, a "Wide" (široký) pro body, jejichž výška je menší než šířka.
- Gadget "Blank" umožňuje editaci blank znaku, o němž jsem se zmiňovala výše.
- "Preferences": zde se nastavuje vzhled a chování editoru. Preference jsou uspořádány do podoby kartotéčních lístků "Screen", "Edit" a "Misc".
- "Screen" (obrazovka): Typeface buď otevírá vlastní obrazovku nebo okno na obrazovce Workbenche - to ovlivňuje volba "Custom Screen". Při volbě vlastní obrazovky můžete určit její mód (pokud ovšem máte knihovnu asl.library v38 nebo vyšší, tj. OS 2.1 nebo vyšší).
- "Edit" určuje vzhled okna pro editaci znaku: "Pixel Height" (výška bodu) a "Pixel Width" (šířka bodu) určuje rozměry reprezentace bodu v editačním okně. Výšku nástrojové lišty (bude popsána dále) zadáte v rámečku "Tool Bar Height"; pro neprokládanou PAL obrazovku se doporučuje 11 bodů, což je také přednastaveno. Položka "Pixel border" (hranice bodů) určuje, zda jsou jednotlivé body znaku zobrazeny odděleně (jakoby v mřížce) nebo souvisle. Nastavení provedená na stránce "Edit" se netýkají již otevřených editačních oken.
- "Misc" (různé): na této stránce se nastavuje, kam se budou ukládat preference.
- "About": tato položka jako obvykle otevírá okno s informace o verzi programu, copyrightu a o autorovi.
- "Quit" (konec): touto volbou ukončíte program, neuložené fonty budou přitom ztraceny!!!

Editace znaku
Každý znak se edituje ve svém vlastním editačním okně, které se otevírá kliknutím na požadovaný znak v okně pro jeho výběr. Většinu editačního okna zabírá zvětšené zobrazení editovaného znaku. Body tvořící znak jsou reprezentovány pomocí vybarvených obdélníčků. Jednotlivé body v reprezentaci znaku dokreslujeme nebo mažeme kliknutím na ně. Editační okno kromě výše popsaného menu Project má také menu Character (znak) a nástrojovou lištu. Podívejme se nyní na jejich možnosti.

Nástrojová lišta
Nástrojová lišta okna pro editaci znaku je jednoduchá. Najdete na ní sedm tlačítek s různými šipkami. Prázdná šipka vlevo zmenšuje šířku editovaného znaku o jeden bod, prázdná šipka vpravo tuto šířku o jeden bod zvětšuje. Plné šipky posunují celou reprezentaci znaku o jeden bod ve směru zvolené šipky (doleva, doprava, nahoru, dolů). Tlačítko se dvěma různobarevnými šipkami otevírá okno Kerning (viz dále).

Menu Character
- "Copy" (kopíruj) okopíruje právě editovaný znak do interního clipboardu.
- "Paste" (vlož) prohodí právě editovaný znak se znakem, který byl naposledy vložen do interního clipboardu.
- "Move left/right/up/down" (posuň doleva/doprava/nahoru/dolů) posune celou reprezentaci znaku o jeden bod ve zvoleném směru.
- "Change width" (změň šířku) otevírá okno pro změnu šířky právě editovaného znaku. V záhlaví tohoto okna je uvedeno, kterého znaku se změna týká, do textového rámečku se vepíše požadovaná nová šířka znaku a pomocí šoupátka se určí poloha stávajícího znaku v novém prostoru. Je-li nová šířka větší, udává šoupátko polohu původního znaku v nové šířce (tj. je-li šoupátko umístěno u pravého okraje, bude stávající znak okopírován do pravé části nového prostoru apod.), je-li nová šířka menší, reprezentuje šoupátko část původního znaku, která bude přenesena do nové šířky, nebol celý znak se sem již nevejde. Poznámka: při pokusu o otevření okna pro změnu šířky znaku se mi podezřele často hroutil počítač...
- "Kerning" (párování) otevírá okno Kerning. Zde je možné nastavit údaje "Spacing" a "Kerning", týkající se právě editovaného znaku. "Spacing" udává, o kolik bodů se má kurzor posunout před nakreslením znaku (to jest mezera před znakem), "Kerning" udává počet bodů, o něž se kurzor posune po nakreslení znaku (to jest šířka znaku plus mezera za znakem). Tyto údaje se obvykle nastavují jen u proporcionálních fontů, kde jsou však nutné.

Závěr
Při srovnání s editorem Typeface musím říci, že známý Workbench Font Editor (WBFed) je mnohem méně přehledný, má "mouchy" při práci s fonty větších velikostí (při nastavení většího kerningu nakreslí část znaku mimo rámeček, tato část tam již zůstane, i když znak posunete zpět), dále např. polohu základní linky fontu nastavujete ve WBFedu šoupátkem jen tak podle odhadu, nebol konkrétní číselnou hodnotu program nevypisuje, kreslení/mazání bodů přepínáte ve speciálním okně, které občas samo od sebe zmizí, plus další a další drobnosti.
Klasický Amiga Font Editor, který byl dodáván standardně se systémem 1.3 (a níže) je sice spolehlivý, ale přece jenom už trochu zastaralý (design a ovládání typicky ve stylu KS 1.3).
O programu Typeface celkově lze říci, že konečně byl vytvořen snadno ovladatelný elegantní a funkční editor bitmapových fontů, který snad neustrne ve vývoji - autor plánuje v dalších verzích například i podporu barevných fontů, vše však záleží na ohlasu uživatelů, takže jestli se vám Typeface líbí, kontaktujte autora na e-mailové adrese kinder@teaching.physics.ox.ac.uk nebo david.kinder@physics.ox.ac.uk. Program sám můžete "ulovit" rovněž na Aminetu (o Aminetu pojednávají jiné články v AMIGA Review).

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )