Fonty a fonty

Ing. Peter Macsánszky

Problematika fontov zaujíma skoro každého majiteľa Amigy. Nasledovný článok sa pokúsi priblížiť túto problematiku a zároveň ponúkne nejaké finty a praktické rady na uľahčenie každodennej práce.

Čo je to font?
Font alebo Typeface sú anglické slová, ktoré sa prekladajú ako znaková sada. Inými slovami: fonty predstavujú znaky ma obrazovke - čísla, písmená, symboly. Existuje veľa druhou písma (fontov) ktorých tvar a rozmery sú uložené v súboroch. Tieto súbory sa nachádzajú štandardne na systémovej diskete (harddisku) v podadresári "Fonts".
Operačný systém Amigy pozná dva typy fontov: bitmapové a outline. Bitmapové fonty sú uložené ako grafické dáta (ako množina bodov). Pre každý rozmer fontu je nutný jeden súbor. Ich výhodou je, že operácie s nimi sú veľmi rýchle. Na druhej strane je užívateľ obmedzený ich veľkosťou - môžu sa používať iba tie veľkosti, pre ktoré boli vytvorené. Outline fonty (nazývané tiež vektorové fonty) predstavujú matematické modely, pomocou ktorých je popísaný tvar znakov. V súčasnosti sa používa viac matematických modelov, ktoré dali základ k vzniku rôznych formátov. Najrozšírenejší formát je Adobe Type 1, ďalej Agfa Compugraphic Intellifont, TrueType Font, atď... Veľkou výhodou vektorových fontov je, že užívateľ nie je obmedzený iba na niektoré veľkosti ako u bitmapových fontov, ale si môže vybrať ľubovoľnú veľkosť. Tvar fontu si potom vypočíta operačný systém na základe matematických algoritmov a dát uložených v definičnom súbore fontu.
Pri výbere fontu treba určiť jeho typ (sú označené menami) a veľkosť. Posledný údaj sa vzťahuje k výške a udáva sa v obrazových bodoch. Ďalej treba zvážiť na aký účel sa bude používať daný font. Bitmapové fonty sú ideálne pre obrazovku. Ich kvalita je vyhovujúca a sú veľmi rýchle. Pre tlačový výstup je ich rozlíšenie príliš malé. Na tieto účely sa používajú outline fonty.
Počnúc OS 2.1 je možné meniť aj veľkosť bitmapových fontov, ale vzhľadom na ich nízku rozlišovaciu schopnosť a spôsob uloženia, sa ich tvar (hlavne pri zväčšení) skresľuje. Outline fonty podporuje Amiga OS od verzie 2.0 a využíva technológiu Agfa Compugraphic Intellifont. So systémom Amigy sa dodáva niekoľko základných outline fontov, ktoré je však možné doplniť ďalšími. Iné formáty používané na iných systémoch ako napr. Adobe Type 1 na Macintoshoch alebo TrueType na IBM PC, nie je schopná Amiga priamo využiť. Tieto fonty sa musia najprv pomocnými programami (TypeSmith) prekonvertovať na Compugraphic Fonty, alebo sa musia použiť pomocné programy ako napr. T1 Manager.
Vektorové fonty tvoria značne rozsiahle súbory, operácie s nimi sú pomalšie a vyžadujú veľa pamäti. Preto ich odporúčame využívať hlavne na rýchlejších počítačoch s väčšou kapacitou pamäti (min. 2 MB). Ich veľkou výhodou je, že dokážu využiť maximálnu rozlišovaciu schopnosť danej tlačiarne a ich veľkosť je možné meniť ľubovoľne bez straty kvality písma.
Ešte sa musíme na chvíľku zastaviť pri šírke znakov. Fonty, ktorých každé písmeno má rovnakú šírku, sa nazývajú neproporcionálne. Takýto je napr. font Topaz a Currier. Ich tvary sú známe, pretože sa s nimi stretávame na obrazovke a produkujú ich aj ihličkové tlačiarne. Proporcionálne fonty sú pre oko ľahšie "stráviteľné", čitateľnejšie, nakoľko šírka znakov nie je rovnaká. Nimi sú sádzané skoro všetky tiskoviny (noviny, knihy a pod.) ako aj tento časopis.
Po objasnení základných pojmov sa teraz pozrime, aké programové prostriedky ponúka operačný systém Amigy na prácu s fontami.

Font Preferences
Prvý program, ktorý s fontami úzko súvisí, sa nachádza v podadresári Prefs a volá sa "Font Preferences". Slúži na nastavenie typu a veľkosti fontu, ktorý má používať Workbench. V okienku "Selected Fonts" vidieť aktuálne nastavenia. Pomocou gadgetov pod nimi je možné tieto hodnoty meniť. "Workbench Icon Text" nastavuje font pre výpis názvu ikon. "System Default Font" predstavuje základný font systému, pomocou ktorého vypisuje hlásenia. Podmienkou je, že sa môžu použiť len neproporcionálne fonty. "Screen Text" nastavuje fonty pre menu, názvy okien a používajú ich aj requestery.

FixFonts
FixFonts je jednoduchý program, ktorý je akýmsi "údržbárom" fontov. Po jeho spustení sa na obrazovke neotvorí žiadne okno, na prvý pohľad sa neleje nič. V skutočnosti ale program pracuje a rad za radom kontroluje správnosť všetkých fontov a ich rozmer. Program z týchto údajov vytvorí súbory s príponou ".font", ktoré predstavujú katalóg dostupných fontov. FixFonts odporúčame použiť, hlavne ak sa do systému inštaloval nový font, alebo sa nejaký vymazal.

Intellifont
Program Intellifont sa nachádza v podadresári System a slúži na prácu s Compugraphic fontami. Pomocou neho je možné inštalovať nové fonty do systému ako aj mazať nepotrebné, vytvoriť z nich bitmapové fonty a pod. V okne "Outline Font Source" treba zadať prístupovú cestu pre inštalované fonty (Compugraphic fonty majú zväčša príponu ".type"). Z vylistovaných fontov sa pomocou myši môžu vyznačiť fonty, ktoré mienime inštalovať (pred ich názov sa pridá symbol "+" (plus)). Do gadgetu "Destination Font Drawer" je nutné zadať cieľové miesto, kde sa budú inštalovať fonty (spravidla "sys:fonts". Nakliknutím gadgetu "Install Marked typefaces" program započne inštaláciu. Zvolením gadgetu "Modify Existing Typefaces..." sa otvorí ďalšie okno, v ktorom môžeme manipulovať s existujúcimi outline fontami. Po vyznačení želaného fontu ho môžeme vymazať, pridať nový rozmer (Add Size) alebo vymazať rozmer (Delete Size) a vytvoriť bitmapový font (Create Bitmap), prípadne vymazať bitmapový font (Delete Bitmap). Nakliknutím gadgetu "Perform Changes" sa zmeny vykonajú.

Finta, ktorú nepoznáte!
Alebo áno? Našu pozornosť teraz sústredíme na dve systémové premenné, ktoré úzko súvisia s fontami. Prvá premenná sa volá "intellifont" a pomocou nej je možné určiť rozmery fontov, ktoré sa automaticky objavia vo font-requesteroch. Štandardné nastavenia sú: 15, 30, 45, 60, 75. Ak chceme tieto hodnoty zmeniť, vytvorme v ľubovoľnom ASCII textovom editore (napr. CED) súbor, ktorý bude obsahovať požadované veľkosti. Tento súbor treba uložiť do podadresára Sys:Prefs/Env-Archive/Sys/ pod menom "intellifont".
Počet predefinovaných veľkostí je obmedzený na dvadsať.
Druhá premenná "Diskfont" obsahuje parametre, ktoré riadia činnosť diskfont.library pri vykresľovaní outline fontov. Šablóna premennej:

XDPI/N, YDPI/N, XDOTP/N, YDOTP/N

Parametre XDPI a YDPI určujú pomery šírky a výšky fontu. Štandardná hodnota je 1:1. Ak chceme fonty zobraziť na Hi-Res obrazovke, potom treba zmeniť hodnotu XDPI na 100 a YDPI na 50. Praktický to vyzerá takto: v textovom editore treba napísať riadky:

XDPI 100 YDPI 100

a súbor uložiť do podadresára Sys:Prefs/Env-Archive/Sys pod menom "Diskfont". Parametre XDOTP a YDOTP pomer pixelov a za obyčajných podmienok nie je nutné ich menu.
Poznámka pre experimentátorovi aby zmena bola viditeľná, zadávajte veľké hodnoty!

T1 Manager
Vo svete vektorových fontov sa za nepísaný štandard považujú Adobe Type 1 fonty, ktorých obrovský výber ako aj ich kvalita predčí ostatné konkurenčné formáty. Ak by ste chceli používať aj tieto fonty musíte ich najprv prekonvertovať, alebo v poslednej dobe sa oveľa elegantnejším riešením javí použiť program T1 Manager, ktorý si teraz stručne popíšeme.
Nutnou podmienkou pre chod programu je MUI (grafická nadstavba pre Workbench) a Amiga OS 2.1 a vyššie. Samotná inštalácia programu je veľmi jednoduchá. K tomu otvorte okno Shellu a vykonajte nasledovné operácie:

CD <adresár s programom>
copy libs/type1 .library libs:type1 .library
copy t1manager/t1manager sys:system
copy t1manager/t1manager.info sys:system

S programom sa dodávajú dve verzie knihovní (type1.library). Jedna pre určená pre Amigy s procesorom MC68000 bez matematického koprocesora (táto by mohla bežať na všetkých Amigách) a druhá pre MC68030 s matematickým koprocesorom. Vy si nakopírujte ten, ktorý potrebujete. Teraz už len treba spustiť program T1 Manager.
Tento program plní podobnú úlohu ako program Intellifont, teda umožňuje inštalovať vektorové fonty do systému Amigy. Obsluha programu je veľmi jednoduchá. Najprv nakliknite gadget "Install". Objaví sa requester pre voľbu fontu typu "Adobe Type 1" (Adobe fonty majú spravidla príponu ".pfb"). Po výbere fontu sa objaví jeho plné meno v hornom okienku. Týmto je font nainštalovaný! Odteraz ak budete pracovať s hocijakým programom, ktorý umožňuje voliť fonty (napr. DPaint, Scala a iné), tak sa inštalované fonty tiež objavia v zozname spolu s ostatnými "normálnymi" fontami.
T1 Manager ponúka aj jednu veľmi užitočnú funkciu: ak v zozname inštalovaných fontov niektorý dvakrát nakliknete, potom sa v spodnom okienku objaví vzorka fontu (preview).
Funkcia Remove slúži na vymazanie zvoleného fontu zo systému.
Aby sa dal program T1 Manager využiť čo najoptimálnejšie, treba poznať niekoľko základných informácií ohľadne princípu práce programu. V prvom rad treba vedieť, že funkcia Install nekopíruje definičný súbor fontu do podadresára Fonts (Intellifont kopíruje, v dôsledku čoho sa tento adresár sláva časom najobjemnejším). Vytvoria sa iba súbory .font a .otag (a prázdny podadresár), ktoré obsahujú odkaz s prístupovou cestou k danému Adobe fontu. Takto ak máte nejaké Adobe fonty ako súčasť nejakej aplikácie (napr. PageStream), nemusíte mat z nich dve kópie. Z uvedeného vyplýva, že samotný definičný súbor fontu v skutočnosti sa nenachádza v adresári Fonts a preto treba dávať pozor na to, aby nebol vymazaný.
Autor programu v dokumentácii upozorňuje, že ide o beta verziu programu, ktorý môže obsahovať ešte nejaké chyby. Program testujeme (používame) asi dva mesiace k plnej spokojnosti bez zvýšenia počtu Guru - meditácií.
Veríme, že sa autorovi podarí splniť sľuby uvedené v dokumentácii programu a čoskoro sa dočkáme novšej verzie s ďalšími prekvapeniami.
A na záver to najdôležitejšie - program je voľne širiteľný.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing