AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

PED 1.5

Pavel Štěpán

Jen málo programů pro Amigu patří do domácí produkce. Dnes vám představíme jednoduchý textový editor od slovenské firmy AMIUM.

Textový editor Ped v1.5 jsem k otestování obdržel na jedné disketě, kde byly ještě programy NTP Commander v 1.1 a PedBase spolu s 15-ti stránkovým manuálem k editoru. Manuál sice není nijak zvlášť pěkně graficky zpracovaný, ale je napsán srozumitelně, takže svůj účel, t.j. seznámení uživatele s editorem Ped, bohatě splní. Textový editor Ped se ve finální verzi určené k prodeji prodává ve 3 jazykových mutacích, tedy ve verzi české, slovenské a anglické a podle manuálu je možno zakoupit jej i v dalších jazykových mutacích. K recenzi jsem měl k dispozici slovenskou verzi Ped-u. Editor je přímo psán pro národní podporu firmy Amium tedy pro programový balík "Národní prostředí PBX". Bohužel nedokáže spolupracovat s národními podporami od jiných firem. Používáte-li jinou lokalizaci operačního systému pro počítače Commodore Amiga, budou se na místě písmen s českou (slovenskou) diakritikou vyskytovat zcela nesmyslné znaky.
Každý textový editor pro počítače Amiga, který vznikne na území České nebo Slovenské republiky, by podle mého názoru měl mít možnost hned po spuštění programu nechat vybrat uživatele, jakou lokalizaci operačního systému Amigy bude chtít používat, tedy: 1. Amiga Info - národní prostředí KOI8, 2. AB Comp/UTX - E2, nebo 3. Amium Národní prostředí PBX.
Ve finální verzi určené k prodeji je také k dispozici dávkový instalační soubor Install, který umožní uživateli Ped-u instalovat jej na pevný disk jeho počítače do uživatelem zvoleného adresáře. Program Ped vyžaduje podle manuálu pro svou činnost Amiga DOS 1.2 nebo vyšší, tj. základní konfiguraci počítače Amiga. Spouští se dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na ikoně editoru jeho zvolené jazykové mutace. Editor zpracovává text ve formátu ANSI ASCII (ASCII s jistými řídícími sekvencemi).

Co PED nabízí
Po spuštění programu se objeví úvodní obrazovka, do které může uživatel ihned začít psát svůj text. Program používá následující menu: Projekt, Blok, Skok na, Značky, Funkcie, Písmo, Konfigurácia.
Menu Projekt obsahuje klasické funkce pro práci se soubory, tj.: Nový text - objeví se stejná úvodní obrazovka jako po spuštění programu. Je-li již rozpracovaný text v nějakém jiném okně, program se zeptá uživatele na to, má-li být rozpracovaný text uložen. Funkce Nové okno otevře standardní requester (stejný jako při funkci Načítat text) a umožní uživateli zpracovávat další otevřený souboru jiném okně. Funkce Načítat text otevře soubor v ASCII a umožní jej dále zpracovávat. Funkce Pripojiť se dále dělí na funkce Pripojiť text přidá před rozpracovaný text další soubor a Pripojiť adresu - vloží adresu z programu Ped Base, takto je možno například zajistit rozesílání jednoho dopisu na více adres (mail merge). Bohužel jsem neměl k dispozici více času na praktické ověření těchto funkcí.
Funkce Uložil text (resp. Uložit ako) vyvolá opět standardní requester pro výběr souboru, je-li to třeba, a uloží rozpracovaný text. Funkce Uložit zmeny uloží aktuální změny během práce s Ped. Funkce Tlač vyvolá okno pro tisk. Tisk s editorem Ped pracuje výhradně s programovým balíkem Národní prostředí PBX. Vzhledem k tomu, že toto prostředí nepoužívám, neměl jsem možnost funkci vyzkoušet a ani nemám k dispozici drivery pro laserové tiskárny k této lokalizační podpoře (jinou tiskárnu nepoužívám). Funkce Informácie vyvolá informace o autorech programu Ped. Funkce Iconify uvede program do "spacího" režimu (uvolní podstatnou část paměti). Na obrazovce Workbenche se objeví malá animovaná ikona, jejím dvojitým nakliknutím se uživatel opět vrátí do práce s textovým editorem, stav je stejný jako před použitím funkce Iconify. Funkce Koniec ukončí práci s programem Ped, při rozdělané práci s textem oznámí, že text nebyl uložen a dá tak uživateli možnost před definitivním opuštěním programu rozpracovaný text uložit. Funkce Ukončit všecko ukončí práci programu ve všech jeho rozpracovaných oknech. Rovněž dá uživateli možnost všechny rozpracované texty uložit.
V menu Blok naleznete běžné funkce pro blokové operace. Ped ovládá i sloupcové bloky. Nevýhodou je, že bloky nejsou označovány inverzní barvou (jak bývá zvykem), vidíte pouze značku pro začátek a konec bloku. Neškodila by ani podpora systémového clipboardu Amigy - takto nelze přenášet texty ani do, ani z PED-u. S tím souvisí i to, že pro práci s bloky nejsou použity standardní klávesové zkratky (Amiga-X, C, V), což bude uživatele mást.
Menu Skok na obsahuje příkazy pro rychlou orientaci v textu. Skok na Začiatok textu umístí kurzor na začátek rozpracovaného dokumentu. Skok na Koniec textu přesune kurzor na konec dokumentu. Skok na Začiatok bloku přesune kurzor na začátek označeného bloku. Skok na ďalšiu stránku přesune kurzor o jednu stránku textu dále, Skok na predošlú stránku vrátí kurzor o jednu stránku textu zpět. Příkaz Skok na riadok/ stránku vyvolá requester, ve kterém požaduje zadání řádku. Při zadání neexistujícího řádku se v levém horním rohu obrazovky programu vypíše hlášení: "Riadok neexistuje".
Menu Značky má tyto funkce: Značka 1 - Značka 3 vloží do textu neviditelné značky, které slouží k rychlé orientaci v textu. Kurzor se na tyto značky přemístí funkcemi Na značku 1 - Na značku 3.
Další menu - Funkcie - obsahuje příkazy pro editaci textu. Hľadať vyvolá okno, do kterého uživatel může zadat slovo nebo řetězec slov, které chce nechat najít. Hľadať další pokračuje ve vyhledávání již zadaného slova nebo řetězce slov. Funkce Nahradit vyvolá okno, ve kterém nejprve uživatel zadá slovo nebo řetězec slov a poté zadá nový výraz pro původní slovo nebo řetězec slov. Určitě by neškodilo mít možnost vyhledávat bez ohledu na velikost písmen přímo ve okně pro specifikaci vyhledávání.
Příkaz Kreslit čiaru přepne editor Ped do kreslícího režimu a umožní tak uživateli pomocí kurzorových šipek kreslit po obrazovce Ped-u jednoduché čáry. Ukončení kreslícího režimu se provede stiskem klávesy Esc. Příkaz Preformátovat text přeformátuje text podle zvoleného zarovnávání textu. Příkaz Zmazat riadok smaže řádek, na kterém se nachází kurzor. Dále toto menu obsahuje funkce pro zarovnávání řádek. Zarovnat vľavo bude zarovnávat text k levému okraji, Zarovnat vpravo zarovná text k Pravému okraji. Funkce Optimalizovat bude zarovnávat text mezi oběma nastavenými okraji. Prepnúť okná přepne editor do dalšího otevřeného okna. Spať přepne editor do prvního otevřeného okna.
Vložit ASCII umožní napsat do textu znak určeny jeho ASCII kódem. Výběr pomocí tabulky v níž by byla ASCII tabulka přímo zobrazena, by byl pohodlnější, ale i tak je to užitečná funkce. Dají se tak do textu vložit znaky, které normálně nejsou z klávesnice přístupné. Funkce Vložit dátum vloží aktuální datum podle systémového času v počítači. Funkce Analýza vyvolá okno, ve kterém jsou statistické údaje o napsaném dokumentu, tj. jaký je počet stran, vět, slov a celkový počet znaků. V této funkci také můžete zadat cenu jedné stránky To je výhodné pro ty, kteří se zabývají psaním podkladů pro DTP studia a účtují si honoráře podle počtu napsaných stránek. Funkce Slovník vyvolá následující okno. Slovník je výhodný zejména pro překladatele, kteří píší na Amize svoje překlady a potřebují rychle najít nějaké slovíčko. Mohou si nadefinovat svůj vlastní slovník, který bude odpovídat jejich potřebám. Nevýhodou je, že tato funkce není v manuálu vůbec popsána.
Předposlední menu Písmo má funkce pro nastavení několika různých druhů písem. Normálne - tato funkce nastavuje klasické počítačové písmo podle nastaveného fontu. Podčiarknute - editor bude používat podtržené písmo. Hrubé - Ped bude používat tlusté písmo. Naklonené - Ped bude psát šikmým písmem (kurzívou). Dvojúderové - na obrazovce bude Ped používat bílé písmo, ale tiskárna podle manuálu projede dvakrát jeden řádek (nemám prakticky ověřeno).

Konfigurace
Poslední menu Konfigurácia má funkce pro upravení editoru podle potřeb uživatele tohoto programu. Ľavý okraj - na obrazovce se objeví oranžová čára. Pomocí myši s ní můžete po obrazovce horizontálně pohybovat a stisknutím levého tlačítka myši nastavíte nové umístění levého okraje stránky (pro pravý okraj to je stejné). Funkce # riadkov na stránku vyvolá okno, do kterého může uživatel zadat, kolik řádků má být na stránce. Standardně je nastaveno 66. Velikost tabulátoru vyvolá podobné okno (viz obrázek), ve kterém může uživatel zadat vámi požadovanou velikost tabulátoru v mezerách. Standardně je nastavená velikost 3 mezery. Přepínač Vkladanie zapíná nebo vypíná vkládání nebo přepisování textu (Insert). Rozlišoval mp, vp - tento přepínač funguje zejména při použití funkce Vyhledávání, kdy editor bude nebo nebude rozlišovat velká a malá písmena v textu. Deliť riadku - tento přepínač povolí nebo zakáže dělení řádek v textu.
Přepínače Vlastnú obrazovku a Ako Workbench přepnou zobrazovací režim Ped-u buďto do jeho standardní obrazovky, nebo bude používat obrazovku podle nastaveného prostředí Workbench. Přepínač Ukladať ikonu povolí nebo zakáže ukládání dokumentu editoru Ped i s jeho ikonou. Funkce Paleta otevře okno, ve kterém si uživatel může nadefinovat vlastní barevnou paletu obrazovky Ped-u. Funkce Štandardný adresár vyvolá okno pro výběr souboru, ve kterém si může uživatel napsat cestu k souborům, které bude chtít zpracovávat hned po spuštění programu Ped. Přepínač Zálohoval soubory zapne nebo vypne funkci zálohování souborů. Soubory se budou ukládat s příponou ".bak". Funkce Nastavenie zvukov vyvolá okno a umožní nadefinovat periodicitu (opakování) a hlasitost varovných zvuků. Funkci si uživatel může také okamžitě otestovat. Funkce Automaticky ukladať otevře okno, ve kterém si může uživatel zvolit čas automatického ukládání dokumentu (dokumentů). Funkce Uložil konfiguráciu uloží veškerá nastavení programu Ped v menu Konfigurácia a program pak bude po jeho dalším spuštění používat tyto poslední změny.

Závěrem
Textový editor Ped je vcelku slušně napsaný program, který je vhodný převážně k napsání textů, které se později budou zpracovávat jinde. Překladatelé ocení funkci Slovník, která jim umožní rychle najít požadované slovíčko, aniž by museli brát si k ruce klasický knižní slovník a zbytečně se tak odtrhovat od náročné překladatelské činnosti. Zajímavé jsou také funkce Analýza, ta podá důležité statistické údaje o vytvářeném dokumentu, a Mail merge, ta umožní zjistit rozeslání jednoho dokumentu na více adres, apod. Podle mého názoru je Ped jakýsi mix mezi editorem T602 na PC a Cygnus editorem na Amize (podle manuálu se autoři snažili při psaní Ped-u držet standardních funkcí editoru Cygnus - je to skutečně v řadě situací vidět). Kromě odstranění výše uvedených nedostatků národní podpory bych ještě uvítal přímou podporu textového editoru T602, který je nejvíce používán na počítačích PC.

Komu lze program Ped doporučit?
Ti, kteří již používají programový balík Národní prostředí PBX a chtějí si zakoupit jednoduchý textový editor, mají jedinečnou příležitost, jak přijít ke slušnému programu, aniž by museli draze kupovat zahraniční produkty (navíc většinou bez přímé podpory našich národních jazyků). Program Ped je na míru šitý právě pro toto prostředí.

PED editor v1.5

Hodnocení: 6,5 z 10
+jednoduchý a rychlý textový editor
+tři jazykové mutace (angličtina, slovenština a čeština)
+funguje již na DOS 1.2
+možnost Mail Merge (doplňování údajú z databázového souboru do dokumentu)
+funkce slovník pro pohotový překlad
-příliš úzce provázano s PBX Národním prostředím a lokalizací
-nespolupracuje s jinými lokalizacemi
-neumožňuje export či import souborů v jiných formátech a kódovaních
-neumožňuje systémový clipboard
nestandardní některé klávesové zkratky
Autor: Amium
Cena: -

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )