AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

NTP Commander 1.1 - Kompletní manuál programu


Program se podobá programu "Norton Commander" na počítačích řady PC. Má dvě okna, ve kterých mohou být různé typy položek, tříděných podle specifických kriterii; NTP mé zabudován systém rychlejšího čtení adresářů z OFS floppy mechanik. Čtení odpovídá optimalizaci diskety.

Výhodou programu NTP je Hyper-textový Help, který je přehledný a dá se v něm lehce orientovat. NTP byl napsaný pod OS 3.0, ale pracuje na všech počítačích Amiga. Program se přizpůsobí různým verzím operačního systému a je schopný využívat jejich nové možnosti - čím vyšší verze OS, tím větší komfort obsluhy programu. Označení jednoho a nebo skupiny souborů je jiné než v ostatních programech tohoto typu na Amize. Soubory se označují pravým tlačítkem myši, a nebo přes klávesnici,což je rychlejší a také pohodlnější.
Další z výhod programuje vlastní Příkazový řádek s některými vlastnostmi Shellu. Rychlé vyhledání souboru v okně je možné tím způsobem, že při stisknuté klávese Alt píšete název hledaného souboru tak dlouho, až se na něj nastaví kurzor. Uvedená funkce je velmi užitečná, jestliže se v daném adresáři nachází velké množství programů.

Pracovní prostředí
Prostředí je tvořeno dvěmi rovnocennými Okny, Gadgety a Příkazovým řádkem . Po stisknutí pravého tlačítka myši v komunikačním řádku menu (v úplně horní části obrazovky) se objeví Menu. Když NTP požaduje zadání údajů, použije Requester.

Okna
Menu má 5 částí, ale my se budeme v této části věnovat jen prvnímu Left a poslednímu Right submenu. Submenu Left patří levému oknu, a submenu Right patří pravému. V těchto submenu se nastavují parametry toho-kterého okna.
Protože jsou jednotlivá Menu pro okna rovnocenná, stačí, když vysvětlíme funkci jednoho z nich:

FILES
Jméno adresáře SUB-DIR Atributy/Datum/Čas
Jméno souboru Délka Atributy/Datum/Čas

Atributy Datum Čas
Všechny informace, vzhledem k velikostí okna, nejsou dostupné najednou, ale stisknutím kombinace kláves. <Ctrl+p> se dá změnit obsah informace nacházející se v posledním sloupci. V případě, že se jméno souboru nevejde do svého sloupce, není vypsané v celé své délce.
Je-li kurzor nastavený na adresáři, zobrazí se obsah adresáře do druhého okna - při tomto typu má spodní řádek okna následující tvar:
x free; y files = z
kde :x ... počet volných bajtů na disku
y ... počet označených položek
z ... součet délek označených souborů

TREE
Po stlačení klávesy Enter na nějakém podadresáři se obsah daného podadresáře zobrazí do druhého okna.

QUICK VIEW
Je-li zapnut příkaz QW okně není možno vykonávat žádné funkce. Je-li nastaveno v jednom okně Quick View (QW) a v druhém Files, tak se v okně QW objevuje informace o souboru na kterém je nastaven kurzor v druhém okně. "View" obsahuje informaci o typu souboru:
Executable file spustitelný soubor
Object file objekt
IFF-Format file soubor standardu IFF, může to být obrázek, animace, hudba
Unknown format file neznámý typ souboru.

AVAIL INFO
Informace o volné paměti, a o typu disku, přičemž jeden adresář je zobrazen v druhém okně (druhé okno musí být typu Files). Změní-li se cesta v druhém okně, tak, se Avail Info v prvním okně obnoví. Avail info napíše do okna tyto informace:
Num. of software errors počet softwarových chyb na daném zařízení
Unit číslo zařízení
State stav.:
Write Enabled zápis povolen
Write Protected zápis zakázaný
Validating disk je právě validovaný
Blocks počet bloků a přepočet na bajty
Used Blocks počet použitých bloků a přepočet na bajty
One Block délka bloku v bajtech
Disk type typ disku (zařízení) může být:
DOS Disk normální AMIGA-DOS disk
No disk present disk není v mechanice
Unreadable disk disk je nečitelný
Not really dos disk neznámý formát disku
Kickstart disk na disku je KickStart

Pracujete-li pod systémem 2.0 a vyšším, tak se může vypsat i následující informace podle toho jak je disk naformátovaný:

FFS Disk
International FFS
International DOS
Directory Cache FFS
Directory Cache DOS
Disk name jméno disku
Graph. memory free velikost volné Chip-RAM
Other memory free velikost ostatní volné paměti
Total Memory free celková volná paměť
The largest block velikost největšího volného bloku paměti
CPU typ procesoru v počítači
FPU typ koprocesoru v počítači
Instr. Cache stav instrukční vyrovnávací paměti
Data Cache stav datové vyrovnávací paměti

ASSIGNS
Seznam názvů disků (VOLUMES), které jsou v systému a seznam logických zařízení (assignovaných adresářů) (SUBDIR)
tvar: Jméno (VOLUMEISUBDIR) Task
Task - je jméno tasku který zařízení obsluhuje. Po stlačení <Enter> se adresář zobrazí a typ okna se změní na Files.

DEVICES
Seznam zařízení (DEVICE) které jsou v systému. Jedná se především o interní a externí disketové jednotky, které jsou označené zkratkou DF0:, každá další disketová jednotka zvýší koncové číslo o jedna (DF1). Dále sem patří harddisky, které většinou bývají rozdělené na partition (DH0,DH1 až DH3), RAMdisk, případně CD ROM.
tvar: Jméno DEVICE Task

EXEC LIST
Zobrazí se určený seznam systému. O jaký seznam půjde, se dá nastavit v podmenu Exec List , které je přímo v menu Left nebo Right.

SORT
Označuje podle čeho jsou položky v okně tříděné.
UnSorte Nesetříděné položky
Name Setříděné vzestupně podle jména.adresáře
Size Setříděné sestupně podle délky souboru
Separate Dir Setřídění vzestupně podle jména adresáře mají prioritu před soubory

FILTER
Program se zeptá na Pattern souborů, které mohou být zobrazeny (Enable Filter) a na pattern souborů, které nemohou být zobrazeny (Disable Filter). Potom jsou při zobrazování adresáře načítané jen ty soubory, které dodržují Enable Filter pattern a nedodržují Disable Filter pattern. Filtr platí jen pro typ údajů v okně Files. Filtr působí jen na soubory a ne na adresáře.

PATH
Je-li v menu Preferences nastaveno "Strict NC", tak aktivování této funkce vypíše okno s přístupnými zařízeními, kde se nastavení aktivní cesty dá realizovat bud šipkami nebo kliknutím myší. Následně se zobrazí v daném okně adresář zvoleného zařízení. Je-li funkce zvolená omylem, stlačením klávesy <Esc> funkci Path zrušíme. Nepoužíváme-li "Strict NC", tak se program zeptá na cestu, po které se dostane k adresáři, jenž se má zobrazit do daného okna. Přitom vypíše aktuální cestu.

ICASE
Určuje, jestli Třídění souborů podle jména má přihlížet k velikostí písmen nebo ne. Je-li tato funkce nastavena, pak program nepřihlíží k velkým a malým písmenům.

EXEC LIST
Je-li v Type nastavena položka Exec List, je možno si vybrat, o který Exec List půjde.

RESIDENT
seznam dos-rezidentních programů
tvar: jméno

RESMODULE
Jedná se o seznam všech knihoven a zařízení obsažené v paměti. Dále je zde obsažena informace, je-li přítomný RAD, spod.

TASKS
Seznam běžících úloh
tvar: jméno priorita

MEMORY
Seznam rozdělení pamětí
tvar: - jméno - volná paměť - celková paměť

PORTS - porty
tvar: jméno priorita

GADGETY
Gadgety v překladu znamenají tlačítka, které se dají aktivovat pomocí myši. V programu NTP jsou 3 řádky gadgetů po šesti v každém řádku. Tvar gadgetů má svůj funkční význam. Kliknutím myší do výseku v levém horním rohu, dostaneme různou funkci u různých typů gadgetů. Gadgety jsou rozděleny do třech typů: Bez volby, Diskové, Funkční. Blok gadgetů se dá zapínat a vypínat kombinací kláves Ctrl+g.

BEZ VOLBY
To je pouze gadget se jménem "Parent". Když kliknete do výseku nic se nestane.

DISKOVÉ
Jsou tu 3 gadgety umístěné na začátku každého jednotlivého řádku, lišící se barevně. Text v nich napsaný je žlutý. Zobrazuje jméno adresáře který se po nekliknutí gadgetu zobrazí do aktivního okna. Postupným naklikávaním dostáváme cyklické změny daného adresáře, až po žádanou volbu. Předvolené jsou nejčastěji se vyskytující adresáře.

FUNKČNÍ
Sem patří všechny ostatní gadgety. Kliknutím do výseku jednoho z nich, se změní barva na bílou. Klikneme-li znovu, opět se změní barva. Gadget může mít pouze dvě barvy: modrou a bílou. Aktivací modrého gadgetu myší, se spustí funkce, která je v něm napsaná. Když klikneme na bílý gadget, tak se program nejprve zeptá, jestli se má daná funkce vykonat. Pokud odpovíme kladně, funkce bude vykonaná. Tak si můžeme nastavit, při kterých funkcích Vás má program dopředu varovat.

PŘIKAZOVÝ ŘÁDEK
Příkazový řádek, je jedna z mnoha výhod, které program NTP poskytuje. Obsahuje aktuální cestu okna, ve kterém je nastaven kurzor. Při změně aktuálního okna se cesta v příkazovém řádku obnovuje bez toho aby se změnil obsah příkazu, napsaného za kurzorem - znak ">". Psaní příkazu je normální - pomocí klávesnice,ale nedají se napsat znaky typu Alt+Znak, jsou to specifické znaky, které mají v NTP svůj význam.
Oproti editaci v CLI, má výhodu v tom, že při opravování chyby není nutné celý řádek vymazat a napsat text znovu, ale stačí se vrátit na začátek chyby kurzorem a tam ji opravit.
Další výhodou oproti CLI je, že příkazy které byly předtím napsané a odeslané, si NTP zapamatoval, a dá se mezi nimi listovat klávesami Alt+šípka nahoru a Alt+šípka dolu. NTP si pamatuje devět posledních příkazů.
Po napsání příkazu do příkazového řádku, se dá příkaz spustit pomocí klávesy Enter. Klávesa Enter má však dvojí význam:
1. Spouštění souborů nebo zobrazování adresářů v některém z oken.
2. Spouštění příkazů z příkazového řádku.
Je-li v menu Preferences nastaveno "Strict NC", tak má klávesa Enter pouze význam č. 2. Není-li tomu tak, je rozhodující kritérium, jestli se naposledy pracovalo v příkazovém řádku.
V tomto případě se stlačením Enteru provede jeho druhá funkce (bod 2.). Pokud se v příkazovém řádku nepracovalo, tak Enter vykoná pouze svoji první funkci.

MENU
Menu je v NTP rozděleno do několika skupin:
Left parametry levého okna
Files funkce týkající se nastavených souborů
Special ostatní funkce
Preferences práce s programovým nastavením
Right parametry pravého okna

REQUESTERY
Jsou to okna která obsahují několik gadgetů. NTP pozná několik typů requesterů. O.K. znamená kladnou odpověd a vykonání funkce Cancel znamená zápornou odpověd a zrušení funkce NTP umožňuje vypnout a následně opět zapnout systémové requestery. Např. při pokusu vymazat nebo zapsat na disk chráněný proti zápisu, systém otevře okno se zprávou "Disk write protected", s možností volit "Retry" nebo "Cancel".

FUNKCE
Funkce v NTP se rozdělují podle jejich funkčního významu. Následující názvy skupin označují i příslušnou část Menu, kde se nacházejí.

FUNKCE, TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ.
Řekněme, že bychom některé soubory potřebovali zkopírovat, to znamená že je musíme nějak označit, aby program věděl, které to budou.
V případě, že by se jednalo pouze o jeden soubor/adresář, pak není nutné ho označit, stačí pouze najet na něj kurzorem a vyvolat žádanou funkci (v našem případě "Copy").
V praxi většinou potřebujeme provést žádanou funkci na více souborech nebo adresářích. NTP nabízí možnost označení skupiny souborů a adresářů, přičemž po navolení žádané funkce, bude tato provedená na všech označených souborech a adresářích.
Soubor/adresář se dá označit několika způsoby. Nastavte kurzor na soubor nebo adresář a stlačíte klávesu 0 na numerické klávesnici. Soubor/adresář se nejenom označí - změní barvu, ale zároveň se kurzor posune o řádek níže. V případě, že chcete označit skupinu souborů, použijete klávesu + na numerické klávesnici.
Následné funkce pracují s označenými soubory/adresáři, v případě, že nejsou označené, tak pracují se souborem/adresářem, na kterém je kurzor. Jakmile se v popisu funkcí bude hovořit o souboru tak se tím myslí všechny označené soubory a adresáře.
Funkce volané ze submenu "Files" (kromě funkce Process), přičemž některé i přes gadgety a z klávesnice.

SIZE INFO
Sčítá délky označených souborů a délky souborů v označených adresářích, počet souborů a adresářů. Potom všechny tři součty vypíše na obrazovku.

EXECUTE
Spuštění souboru. Nejprve se NTP zeptá na argumenty a potom ho spustí. Funkce po zavolání poskytuje možnost zrušení vykonávané funkce pomocí "Cancel".

VIEW
Tato funkce zabezpečuje zobrazení obrázků, animací, textů a přehrávání hudebních modulů. Formát souboru je automaticky rozpoznaný. V případě, že formát souboru je neznámý, NTP soubor zobrazí jako textový. Listování v textu je možné bud myší nebo klávesnicí. V textu se dá vyhledávat, pomocí klávesy F7 napíšete textový řetězec, který má být nalezen. NTP najde nejbližší výskyt tohoto textu směrem od kurzoru dolů. Zobrazený textový řetězec je v posledním řádku na obrazovce. Další výskyt daného textu se zobrazí pomocí klávesy F6. Rovněž se dá v textu rychle přesouvat.

EDIT
Ovládání je podobné jako funkce View, přičemž rozdíly jsou následovní:
1. V této funkci je možné psát, doplňovat, a vymazávat text jako v normálním textovém editoru.
2. Dá se zapnout/vypnout Insert mód klávesa 0.
3. Po stlačení klávesy F2 se editovaný soubor uloží zpět na disk.
4. V případě, že jste v programu provedli nějaké změny a neuložili jste soubor zpět na disk a chcete opustit tuto funkci, NTP Vám oznámí, že soubor nebyl uložen.
5. Nedoporučuje se editovat jiné soubory než textové, protože uložení na disk, by mohlo způsobit přepsání souboru v jiné formě.

HEX-VIEW nebo HEWREAD
Funkce umožňuje načtení souboru v hexadecimální podobě. Stlačíte-li levé tlačítko myši v dolní části textu, text se roluje směrem dolů, stlačíte-li levé tlačítko myši v horní častí textu, text roluje směrem nahoru. Existuje několik možností ukončení této funkce: klávesou F10, gadgetem v levém horním rohu obrazovky nebo klávesou <Esc>.

COPY
Jestliže v průběhu kopírování stisknete klávesu Esc, program ještě dokopíruje daný soubor, ale další soubory už kopírovat nebude. V případě, že při zápisu nebo čtení dat nastane nějaká chyba, program to rozpozná a přestane kopírovat. Je-li velikost cílového adresáře menší jako kopírovaný soubor, tak se kopírování neuskuteční.

MOVE
Přesun souborů. Přesun je v podstatě Kopírování, ale s tím rozdílem, že kopírované soubory a adresáře ze zdrojového disku budou vymazány.

DELETE - Mazání souborů.

RENAME - Přejmenování souborů.

PRINT FILES
Pomocí této funkce můžeme vytisknout libovolné textové (ASCI) a grafické soubory (IFF).
Po spuštění funkce se otevře okno s následujícím requesterem:
1. NORMAL PRINT - obyčejný tisk textu.
2. EFFEKTIVE PRINT
Při obyčejném tisku, bývá text obyčejně napsaný tak, že má přibližně 80 znaků na řádek. Toto si uvědomuje i program a na tiskárnách, které mohou do řádku napsat 160 znaků.
Shora uvedené schéma označuje formát celého vytisknutého textu. Text se potom čte tak, že nejprve se čtou levé poloviny stránek a potom pravé, program ovšem nepřepne automaticky tiskárnu do módu 160 znaků na řádek. Uživatel si musí tiskárnu do tohoto módu přepnout sám.

SPECIAL PRINT
Ti, kteří nechtějí tisknout pomocí ANSI-kódu, ale pomocí "ESC" sekvencí, si už určitě všimli, že v mnohých textových editorech nejdou "ESC" sekvence napsat, neboť nelze zapsat ani znak "ESC". Proto má NTP special print, který má tyto vlastnosti: změní na znak "ESC" CHR$(27) a vytiskne hodnotu čísla "A" v ASCII-tabulce, tedy vytiskne CHR$(A). Tyto znaky jsou záměrně vybrány, protože se používají jen v málo textech.

HEXDUMP PRINT
Funkce vytiskne soubor v klasickém Hexadecimálním + ASCII zápisu. Formát výstupu je stejný jako v Hex-View.

HEX EFFEKTIVE
Funkce vytiskne soubor ve zhuštěném (160 znaků na řádek) šestnáctkovém + ASCII zápisu. Tiskárnu si však do módu 160 znaků na řádek musí přepnout uživatel sám.
Výstupní zařízení:
Tato funkce určuje na jaké výstupní zařízení bude text poslán.
Send to PAR: text bude kopírován na paralelní port počítače 2.
Send to SER: text bude kopírován na sériový port počítače 3.
Send to PRT: text se pošle na zařízení PRT: to znamená na tiskárnu

TYP HLAVIČKY
Typ hlavičky úzce souvisí se stránkováním. Není-li totiž stránkování vypnuto, tak se 3 volné řádky na vrchu každé stránky mohou nahradit:
Name of file jménem tištěného souboru
Page numbers číslem stránky. Stránky budou číslovány od jedničky.
Name + Page jménem tištěného souboru a číslem tištěné stránky.
No header volným řádkem
Po nastavení všech voleb je možno soubor vytisknout, nakliknutím gadgetu Print. Program si automaticky zapamatuje nastavení všech předvoleb pro funkci "Print" a při dalším tisku je poskytne requesteru tak, jak byly nastaveny.

IFF PICTURE
Funkce umožňuje prohlédnutí obrázku formátu IFF.V případě, že se pokusíte prohlédnout jiný formát obrázku než IFF, tak, program vypíše chybové hlášení. NTP dokáže zobrazit i obrázky využívající ECS a AA chipset.

PLAY SOUND
Přehrání zvukového modulu, uloženého ve formě RAW. NTP pomocí klávesnice umožňuje zahrát zvuk i na více frekvencích. Klávesnice se při hraní zvuku změní na klávesnici běžného hudebního programu na Amize, čímž je umožněna tvorba libovolné melodie. Ukončení přehrávání se provede kliknutím na gadget "OK", v zobrazeném requesteru. Přehrávání označené skupiny vzorků zvuku, se zvolí volbou "Cancel" requesteru.

PLAY MED
Přehrání čtyř-kanálové hudby napsané v programu MED nebo v programu OctaMed. Je nutné, aby v adresáři Libs existovala medplayer.library.

PLAY OCTAMED
Přehrání osmi-kanálové hudby napsané v programu OctaMed. K přehrání je potřebné, aby v adresáři Libs: existovala octaplayer.library.

PLAY NTMODULE
Přehrávání hudebních modulů vytvořených programem NoiseTracker, ProTracker atd. Moduly spakované pomocí programu "Power Packer" je možné přehrávat, máte-li v adresáři Libs: knihovnu "powerpacker.library". Funkce je vyvolávána i prostřednictvím funkce View.

SEARCH
Vyhledávání textových dat. Program se nejprve zeptá na hledaný řetězec a potom prohlíží označené soubory á adresáře. Když ho najde, ukáže soubor v editoru a kurzor umístí na začátek hledaného řetězce, lokalizovaného na nejspodnějším řádku daného textu. Odejdete-li z editoru pomocí klávesy <Esc>, tak se prohledávání ostatních souborů nevykoná.

ENCRYPT
Funkce zabezpečující kódování souborů. Nejdříve se zeptá na kód. Kód může být složený z písmen a čísel. Začíná-li kód na znaménko "-", tak se jedná o dekódování. Jestliže začíná na "+" nebo libovolné písmeno (číslo), tak se jedná o kódování. Kódování a dekódování se vykonává stejně jako u. Kopírování a to stejné co platí pro kopírování, platí i pro [de]kódování (dokonce i tehdy když je Copy Gadget bílý, se [de] kódování zeptá na cílovou cestu, stejně jako to dělá funkce Copy). Všechny označené soubory budou zakódované/odkódované pod tím stejným kódem.

PROTECTION
Pomocí této funkce se dají nastavovat atributy (ochrana, např."r,w,e,d") označených souborů. Jedná-li se o víc souborů, program se zeptá na společné definování ochrany souborů "Common mask". Zvolíte-li funkci omylem, dá se zrušit volbou "Cancel" Requesteru.

SELECT GROUP
Označení skupiny souborů (stejné jako "+" na num.bloku)

UNSELECT GROUP
Označení skupiny souborů (stejné jako "-" na num.bloku)

PROCESS
Funkce se vyvolá, je-li kurzor na nějakém souboru a stlačíme klávesu Enter nebo ho 2x naklikneme myší. V případě, že je to adresář tak se zobrazí. Označíme-li si však nějaké soubory a adresáře a zavoláme funkci Process, ta se pak vykoná na označených souborech a na souborech v označených adresářích.

FUNKCE NETÝKAJÍCI SE SOUBORŮ
Jedná se o skupinu funkcí, kde nezáleží na tom, jestli jsou nebo nejsou některé soubory označeny (kromě funkce Menu),a ani na tom, na kterém souboru je kurzor. Dají se vyvolat přes Menu, kde se nacházejí v SubMenu Special:

HELP
Funkce, která je významnou pomůckou pro práci s programem. Obsahuje kompletní návod na používání, bez toho, aby uživatel potřeboval studovat příručku.

MENU
Nejedná se o klasické Amigovské menu, ale o menu jaké je v programu Norton Commander, který je známý uživatelům systémů PC. Po vyvolání menu se NTP pokouší přečíst soubor NTP. Menu z aktuální cesty v aktuálním okně. V případě, že soubor nenajde, pokusí se ho najít, tam, kde se nacházel při poslední aktivaci. Není-li k dispozici žádná informace o posledním spuštění, pokusí se ho najít v adresáři NT:.

ICONIFY
Tato funkce umožňuje lepší využití paměti počítače. Funkce uvolní maximum paměti, zavře obrazovku a otevře malé okno tzv. "NTP dream" na obrazovce Workbenche. Stlačením pravého tlačítka myši se NŤP opět aktivuje.

MAKE DIR
Funkce vytvoří nový adresář, NTP automaticky předpokládá, že nově vytvořený adresář se bude nacházet v aktuálním adresáři.

READ NTP
Cfg Program NTP opět pročítá konfigurační soubor NTP.Cfg, který si přečetl na začátku. Tento příkaz je dobrý, na to, jestliže uživatel, za běhu NTP, změnil konfiguraci v souboru NTP.Cfg. NTP se nakonfiguruje podle nově zadaných parametrů.

CALCULATOR
Funkce představuje poměrně inteligentní kalkulačku, která není v klasickém formátu,. Z toho důvodu se na ní píše rychleji, zabírá méně paměti a dává prioritu znaménkům. Kromě znamének má kalkulačka i funkce:
abs(x) absolutní hodnota
acos(x) arkuscosinus
asin(x) arkussinus
atg(x) arkustangens
cos(x) cosinus
cosh(x) hyperbolický cosinus
ln(x) přirozený logaritmus
log(x) dekadický logaritmus
sin(x) sinus
sinh(x) hyperbolický sinus
sqr(x) druhá odmocnina
tg(x) tangens
tgh(x) hyperbolický tangens

INSTALL
Příkaz nainstaluje do zařízení, které si vyberete standardní DOS-ovský boot block.

FORMÁT
Příkazem formátujeme disk ve vybrané mechanice. Ještě před naformátováním se program zeptá na jméno diskety.

QUICK FORMÁT
Chcete-li přeformátovat na AMIZE již někdy naformátovaný disk, tak ho nemusíte formátovat funkcí Format, ale stačí použít funkci "Quick format". Formátování tímto způsobem je nepoměrně rychlejší.

DISK COPY
Pomocí této funkce můžeme kopírovat jednotlivé diskety mezi sebou. Tuto možnost zajisté uvítají hráči her, protože můžete kopírovat disky NDOS. Nejprve se NTP zeptá na zdrojový a cílový disk a potom začne kopírovat. Kopírování je bez verify, tedy je o něco rychlejší. Jako buffer je využívána paměť RAM.

ASSIGN DIR
Tímto příkazem "naassignujeme" adresář, který je zobrazen v aktuálním okně na jméno, zadané přes requester. Například, když chcete přesměrovat adresář Libs: někam na jiný disk, tak si zobrazte ten adresář, který by měl být libs v budoucnosti: a potom zavolejte funkci "Assign dir". Tato funkce se Vás zeptá na jméno a vy pouze napíšete "Libs" (bez dvojtečky na konci).

FIND
Příkazem prohledáme všechny soubory, mezi označenými soubory a v označených adresářích, které dodržují zadaný pattern. Po zadání patternu přes requester, NTP zobrazí celý adresář, ve kterém se nachází daný pattern do aktivního okna a na vybraný soubor nastaví kurzor. Na rozdíl od View se soubor pouze vybere.

EDIT NEW
Jedná se o Editování nového souboru. Nejdříve se program zeptá na jméno nového souboru. NTP předpokládá, že soubor bude v aktuálním adresáři. Jestliže soubor zadaného jména již existuje, bude nahraný do interního editoru.

VIEW BLOCK
Funkci použijeme, když se chceme dostat na konkrétní místo na disku. NTP se Zeptá na číslo bloku, který si vyberete a následně ho zobrazí.

DOS ERROR
Po zadání příkazu se program zeptá na číslo DOSového erroru a zobrazí zprávu náležející tomuto číslu v horním komunikačním řádku.

EXIT - Odchod z programu

FUNKCE TÝKAJÍCÍ SE NASTAVENI.
Nastavení je uloženo v souboru NTP Prefs. Jsou tu uloženy informace:
- o oknech (ty informace, které si můžete nastavit v Menu Left/Right)
- o parametrech nastavení, z Menu Preferences
- o nastavení požadovaného módu pro tisk
V případě, že soubor NTP Prefs při startu programu nebude nalezen v adresáři NT:, tak se nastaví standardní preference (Default).

POPIS FUNKCÍ Z MENU PREFERENCES
Load obnovení nastavení podle souboru NT:NTPPrefs
Default standardní nastavení
Save uchování nastavení do souboru NT:NTPPrefs
Tab Size NTP se zeptá, kolik mezer nahradí jeden tabulátor
Prot/Date/Time změna třetího sloupce v typu Files mezi Attributy, Datumem a Časem
Gadgets vypnutí/zapnutí Gadgetů
SysRequests vypnutí/zapnutí systémových zpráv Requesterů
Overwrite req. vypnutí/zapnutí otázek
Mouse blank nastavení myší
Color nastaví se Monochrom nebo Color mod
Strict NC je-li nastaveno, NTP se chová více NC na PC
#of music channels nastavení zvukových kanálů

Jak volat funkce
Volání funkcí pomocí gadgetů a z Menu je zřejmé. V této části popíšeme klávesové kombinace na vyvolávání funkcí.
Help - Help
Del - zrušení zn. v příkaz. řádku
BackSpace - zrušeni zn. v příkazovém řádku
F1 - Help
F2 - Menu
F3 - View
F4 - Edit
F5 - Copy
F6 - Move
F7 - Make dir
F8 - Delete
F9 - Rename
F10 - Exit
+ nb - Select Group
- nb - UnSelect Group
Home - přesun kurzoru na začátek okna
End - přesun kurzoru na konec okna
PgUp - přesun kurzoru o stranu výš
PgDn - přesun kurzoru o stranu níže
Ins - označeni souboru/adresáře
Tabulátor - přesun kurzoru mezi okny
Up - přesun kurzoru o položku výš
Down - přesun kurzoru o položku niž
Left - přesun kurz. v příkaz. řádku doleva
Right - přesun kurz.v příkaz. řádku doprava
Enter - Závisí na typu okna
Alt - slouží na rychlé vyhledáváni.

KLÁVESA ALT SPOLEČNĚ S
F1 - nastavení aktuální cesty v levém okně
F2 - nastaveni aktuální cesty v pravém okně
F3 - funkce Hex-View
F6 - funkce Search
F7 - funkce Find
F9 - přepínáni mezi Interlace a NonInterlace
F10 - funkce Save + funkce Exit
Tab - v případě, že kurzor je na adresáři, bude obsah adresáře zobrazen do druhého okna.

POUŽITÍ KLÁVESY SHIFT S
Up - přesun kurzoru o stranu výš
Down - přesun kurzoru o stranu níž

POUŽITÍ KLÁVESY CTRL S
A - změna typu okna na okno Assign
O - přepínání NTP obraz. dozadu a dopředu
R - obnoví obsah okna
J - vypíše do příkaz. řádku jméno souboru,
K - vypíše do příkaz. řádku všechny jména označených souborů, a oddělí je mezerami.
I - je-li aktivní okno typu Files, přepíná druhé okno na okno Avail Info
G - zapnutí/vypnutí Gadgetů .
P - změna třetího sloupce v typu Files mezi Atributy, Datumem a Časem
1 - zobrazení adresáře, jehož jméno je na prvním Diskovém gadgetu
2 - zobrazení adresáře, jehož jméno je na druhém Diskovém gadgetu
3 - zobrazení adresáře, jehož jméno je na třetím Diskovém gadgetu

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )