PRACUJEME V SUPERBÁZI


V dnešní době jsou jednou z nejdůležitějších součástí lidského života informace. Cení se způsob jejich zpracovávání, ukládání, třídění a hlavně jejich přístupnost. Mnoho firem se zabývá pouze obchodováním s informacemi a musím říci, že velmi dobře prosperují. K zpracovávání informací jsou určeny databázové systémy, které jsou schopny pojmout a setřídit obrovské množství dat. Z tohoto důvodu jsem pro Vás připravil tento článek, který Vás uvede do problematiky databázových systémů a od dalšího čísla se budeme pravidelně setkávat (alespoň doufám) u seriálu o programu Superbase Professional. Naučím Vás jak si vytvořit nějakou jednodušší databázi (třeba adresář), vysvětlím Vám jak se používají základní funkce tohoto programu, předvedu Vám, jak se programuje v DML a tak dále a tak dále a ...

A protože nejen technickými údaji živ je člověk, začneme trochou teorie. Nejprve se pokusím Vám objasnit definice těch nejdůležitějších slov, které s databázovými systémy bezprostředně souvisí. A jako první je na řadě pojem informace. Informace je zpráva či sdělení. V dnešní době má dvojí význam: 1. kvalitativní - ve smyslu zprávy, sdělení, jejího obsahu, který rozšíří naše vědomosti a 2. kvantitativní - v soudobé teorii informatiky a výpočetní techniky (kybernetiky). Zde má informace význam veličiny, která udává pravděpodobnost, zda nějaký děj nastane či nikoliv. Jednotkou měření je jeden bit - nese dvě možné hodnoty (0/1, ANO/NE, ...). Informatika je vědní obor zabývající se sběrem, přenosem, uchováním a zpracováním informací. Informatika se jako vědní disciplína uplatňuje prakticky v každém oboru (bankovnictví, kupónová privatizace, obchod, knihovny, zemědělství, průmysl, školství ...). Tam všude používají obrovské databáze adres zákazníků, stavy jejich kont, monitorování pohybu zboží na skladě atd. Právě pro tento účel vznikly databázové programy, které vše mnohonásobně usnadní. Databanka je systém dat a programu na jejich zpracovávání. Většinou se databanka může ovládat přímo programově nebo externě jiným programem. Data v databance tvoří databázi. Databázový program je prostředek pro řízení souboru a informací v něm uložených. Speciálním druhem databázových programů jsou relační databáze. Větší počet souborů může být v relační databázi spojován zvláštními poli do souborů nových. Toto spojení několika souborů je nazýváno relací, a můžete jím malé soubory přehledně uspořádat. Hlavní výhodou relací je, že určité informace nemusí být zadávány a ukládány několikrát na různých místech, ale jednoduše se použijí odtud, kde již jsou obsaženy. Kritéria kvalitního databázového programu: 1. Musí být uživatelsky přístupný. Existuje mnoho programů, které se dají ovládat pouze z klávesnice a vše je do nich ukládáno pomocí textu a komplikovaných výrazů, které začátečník nebo laik jen těžce zvládá. Uživatelsky přístupný program je takový, že většinu příkazů a voleb zadáváte pouhým nakliknutím myši či volbou v nabídce (menu). 2. Měl by podporovat práci s externími soubory. V případě, že budete potřebovat například vytvořit databázi nějakých dokumentů či listin, které již máte k dispozici jako texty nebo naskenované obrázky, využijete právě této možnosti. Do vytvořené databáze, kde je např. jméno dokumentu, autora, datum atd., přidáte položku se jménem externího souboru a ten si budete moci zobrazit kdykoliv budete pracovat v databázi. Dalším příkladem je třeba fotografie osob v adresáři. Externím souborem nemusí být vždy jen text nebo obrázek. 3. Měl by zvládat práci s relacemi (viz. výše). Jako příklad nám může sloužit podnikatel, který si vede skladové hospodářství včetně tisku faktur a dodacích listů v databázovém programu. Má vytvořen adresář dodavatelů, odběratelů, databázi zboží na skladě a třeba vystavených dodáků (dodacích listů). Při vystavování nového dodáku dojde pouze k vytvoření nové položky v databázi dodacích listů, přičemž její obsah se složí ze jména dodavatele (z adresáře dodavatelů), jména odběratele (z adresáře odběratelů), názvu a jednotkové ceny zboží (z databáze sklad) atd. Cena za jednotku se vynásobí počtem odebraných kusů a může se připočítat i DPH a rabat (několik procent). V tomto případě Vám relace ušetří asi 3/4 textu, který by jste museli složitě vyhledávat a vyplňovat ručně. 4. Měl by být graficky orientovaný. To umožňuje v daleko širších mezích měnit druh zobrazení. Například v adresáři si můžete nechat psát jméno velkým tučným písmem, pěkně vycentrováno a orámováno (použití ozdobné grafiky), a celou adresu seskupit umístit někam jinam na obrazovku. Takováto uspořádání mnohonásobně zvýší přehlednost a působí daleko efektněji. 5. Měl by být programovatelný, obsahovat alespoň interpret vnitřního programovacího jazyka, který Vám umožňuje dodělat prakticky vše, co Vám vlastní program nenabízí přímo či pouze zautomatizovat a tím i značně urychlit některé akce. Takový compiler by byl daleko výhodnější (ale i složitější na vytvoření), protože zkompilované programy by jste mohli spouštět nezávisle na databázovém programu a interpretu. Databázové programy pro Amigu. Po možná trochu nudném úvodu do teorie databázových systémů se již začnu plně věnovat vlastním programům pro Amigu a jejich možnostem. Několik jednoduchých databázových prográmků nalezneme i na Public Domain discích. Docela slušná je bBaseIII, kterou naleznete ve verzi 1.43 na Fish-Disku 998 nebo DDBase 3.0 (Fish-Disk 956). Za zmínku stojí i shareware program VideoMaxe, který je přímo vytvořen na vedení seznamu obsahů Vašich domácích videokazet včetně čísla kazety a její velikostí, délky filmu, žánru atd. Například si můžete nechat vypsat na kterých kazetách máte akční filmy a kolik volného místa na té které kazetě ještě zůstává. Program VideoMaxe naleznete ve verzi 4.20 na Fish-Disku 940. Mezi komerčními databázovými programy se na Amize stala standardem Superbase Professional (dále jen SBpro) jako relační databázový systém, které je zde pojmem jako dBaseIII+ na počítačích PC. V poslední době byly vytvořeny i další komerční programy: Maxon TWIST, DataBase Professional či Delta-Base, ale bohužel jsem zatím neměl možnost osobně tyto programy otestovat. Důvod je prostý, v této republice jsem nenarazil na firmu, která je prodává, a proto se musím omezit na informace ze zahraničních časopisů. Čestnou výjimkou je Superbase Professional 4, kterou dodávala firma A-B-Comp, a se kterou pracuji již několik let a zatím jsem nenarazil na problém, který by se mi nepodařilo vyřešit. Německá firma Maxon Computer GmbH. vytvořila před necelým rokem svůj program Maxon TWIST, nyní je k dispozici verze 1.10 za necelých 250,- DM. Maxon TWIST je vynikající databázový program, který ovládáte pomocí ikonek, ale vzhledem k tomu, že neobsahuje interpret programovacího jazyka máte velmi omezené možnosti. MaxonTWIST sice podporuje Arexx, který je dnes neodmyslitelnou součástí každého solidního programu, ale podpora je velmi špatně řešena a není tudíž plnohodnotná. Nemůžete používat ani externí soubory (hudba, obrázky, texty ...). Maxon TWIST je, což mne velice mile překvapilo, údajně nesmírně rychlý při práci s obrovskými datovými soubory (export, import i tvorba nového indexu v databázi s 5000 údaji je několikasekundová záležitost). Nevýhodou je, že program komunikuje pouze v německém jazyce a není možné provést lokalizaci pomocí katalogů. Program vyžaduje minimálně 1 MB RAM a Amigu s Kickstartem 1.3. Osobně doporučuji harddisk, kompletní instalace zabere na Vašem harddisku méně jak 1,5 MB. Hodnocení: Maxon TWIST je ideální a velice rychlý program pro jednoduché domácí aplikace (seznam CD, videokazet, adresář ...), ale nesmíte od něj chtít něco navíc, žádným způsobem to nedokáže. Dalším německým výtvorem je DataBase Professional od firmy Merian Software & Design, nyní ve verzi 1.0.4 za vynikající cenu 130,- DM. O tomto programu však stoprocentně platí rčení za málo peněz málo muziky. DataBase Prof. je o něco pomalejší než MaxonTWIST a opět s Vámi bude komunikovat výhradně v němčině, bez možnosti lokalizace. Má špatně řešený výběr a používání různých fontů, není možné ovládání z klávesnice, neexistují podmínkové tiskové sestavy (QUERY REPORT), nelze používat funkce pro datum a čas, trigonometrické ani statistické funkce plus ještě mnoho dalších záporů. Oproti MaxonTWIST však dokáže používat některé externí datové soubory. Tomuto programu postačí pro práci 512 kB RAM a Kickstart 2.0. Hodnocení: DataBase Prof. je jednoduchý databázový program, který však má mnoho nedostatků. I program Delta-Base od firmy Delta Konzept je německý produkt v ceně asi 350,- DM, o kterém je toho velmi málo známo. Jedná se o relační databázový program určený pro zpracovávání a přenos databázových sou borů mezi Amigou a počítači s operačními systémy MS-DOS/Windows. Program pracuje na všech Amigách s 1 MB RAM, harddiskem a má v sobě zabudovánu podporu na zapojení počítačů Amiga a PC do sítě a používání databázového souboru uloženého na počítači PC. Program je údajně opět pouze v němčině. Hodnocení: V případě, že potřebujete používat na Amize data uložená a zpracovávaná na počítačích PC, je pro Vás Delta-Base vynikajícím řešením, nemluvě o podpoře práce v síti Amiga-PC i Amiga-Amiga. Superbase Professional resp. Sbase4 Zřejmě nejkvalitnějším a pro nás nejdostupnější programem je Superbase Professional resp. SBase4. Na přelomu let 1986/87 (se vznikem prvních počítačů Amiga) byl vytvořen společností Precision Software program Superbase Personal jako jednodušší domácí verze a Superbase Professional pro profesionální použiti v praxi. Autoři však dále pokračovali jen ve verzích Professional, verze Personal (osobní) byla natolik zjednodušena, že o ni nebyl zájem. Postupně vznikly SBpro verze 2.01, 3.01, Superbase Professional 4 version 1.0 a jako nejnovější je k dispozici SBase4 Professional version 1.30f od firmy Oxxi Inc. z roku 1993. To, že se jedná o velmi starý program s bohatou historií, ani nejnovější verze neprodělala žádné revoluční změny, se musí někde projevit. Jedinou slabou stránkou SBpro je rychlost práce s daty. V tomto směru hluboce zaostává za novějšími i daleko méně kvalitními levnými programy. Osobně jsem se však nedostal do situace, kdy by mne SBpro nějak výrazně časově omezovala. Nyní se Vám pokusím přiblížit jednotlivé verze a hlavni změny mezi nimi: SBpro 2.01 je základní verzí této databáze, data ukládá ve svém formátu (viz. další díl seriálu), export i import pouze ASCII textu (ve formátu ASCII delimited). Již tato verze obsahuje základní funkce jako tvorbu podmínkových tiskových sestav (QUERY REPORT), formulářový editor, používání externích souborů a nejvýznamnějším znakem je interpret vnitřního programovacího jazyka DML. Tímto nám dali autoři do rukou ohromnou zbraň, protože vše to co Vám Superbase nemůže nabídnout přímo si můžete naprogramovat a naprogramovat lze vše!!! SBpro 3.01: Nejdůležitější novinkou je vylepšený import/export souborů ASCII (delimited a fidex length), databáze dBaseII, dBaseIII (standard na PC), tabulky z tabulkových kalkulátorů Lotus 1-2-3 (standard na PC), Logistix/Superplan a DIF. Je zde možnost ovládání základních funkcí z klávesnice a přenášení dat pomocí modemů. Oproti předcházející verzi se vzhled oken uvnitř programu nezměnil. Došlo k mírnému vylepšený formulářového editoru. SBpro verze 2.01 a 3.01 dělají na Kickstartech 2.0 a výše drobnou pouze estetickou chybičku. SBpro4 v1.0: Autoři udělali obrovský skok ve vývoji programu a od starších verzí se značně odlišuje. V této verzi je mnohonásobně vylepšené ovládání a jednodušší práce s adresáři, soubory a jejich výběr pomocí vlastních nových registrů. Tato verze již dokáže přímo otevírat datové soubory z dBaseIII. Nový grafický vzhled celého programu je velice příjemnou změnou (100% funkčnost i na systémech 2.0 a výše). Přibylo několik kvalitních nových funkcí. Vylepšila se i možnost práce v textovém a formulářovém editoru. Proběhla i změna v ukládání datových souborů, které ztratili zpětnou kompatibilitu (soubory vytvořené v SBpro4 nemůžete používat v nižších verzích). Proti neoprávněnému listování ve Vašich datech chrání nové zaheslování ve třech stupních (pouze čtení, čtení a zapisování, mazání). SBase4 v1.30f: Neproběhly prakticky žádné výraznější změny ve vlastním programu. Základním vylepšením je možnost použití AGA grafiky - 256 barev při jakémkoliv rozlišení (ve všech režimech monitoru - dle nastavení Workbenche). AGA grafiku lze pochopitelně používat i ve formulářovém editoru, kde je také vynikající novinkou možnost vytváření vlastních gagdetů. Částečně vylepšený vzhled obrazovky a používání kvalitních systémových registrů je velice milou změnou. Dalším zlepšením je podpora Arexxu zakotvená hlavně v DML a možnost lokalizace na systémech 2.1 a výše. Superbase a čeština. Každý amigista si asi uvědomuje, že s používáním češtiny (fonty s národní diakritikou a příslušné rozložené klávesnice) se objeví skoro vždy nějaké komplikace. U SBpro verze 2.01 a 3.01 můžete používat češtinu v jakékoliv normě která existuje (KOI8, AMI, E2 atd.), ale správné české třídění Vám fungovat nebude. Většina uživatelů snad přežije, že písmeno "Š" nalezne například před "J". Problémy se správně setříděnou českou abecedou mají i uživatelé počítačů PC, které mají daleko větší softwarovou podporu. Vše se řeší několika průchody třídícího algoritmu při dočasné změně kódovací tabulky. Žádná z existujících norem však nefungovala ani částečně pod SBpro4 resp. SBase4. Znaky s diakritikou jste sice z klávesnice mohli správně zadat, ale po uložení byly převedeny na nesmyslná podtržítka atd. Kdysi jsem v SBpro4 sice používal jakousi záhadnou normu, kde fungovalo vše kromě písmena "ě", ale nakonec jsem vše vyřešil úplně jinak. Když jsem potřeboval češtinu, tak jsem sáhl po SBpro 3.01 a když jsem ji nepotřeboval, tak přišla na řadu "čtyřka". Elegantně se rozhodla celý problém vyřešit firma AmigaInfo, která ve své verzi Českého prostředí (použili normu KOI8) pro systémy 2.1 a výše dodává i prográmek SBPatch. SBPatch upraví tabulky pro převod do vnitřního formátu a tabulku pro třídění tak, aby Superbase fungovala jak má.
V tomto čísle Atlantida NEWS jste měli možnost poprvé se setkat s teorií i praxí databázových systémů, obeznámili jste se s existujícími databázovými programy pro Amigu a znáte jejich možnosti, výhody i nevýhody. Od této chvíle začíná seriál o programu Superbase Professional, který bude po jistou dobu pravidelnou součástí tohoto časopisu. Příště Vás naučím, jak si vytvořit vlastní databázový soubor (třeba adresář). Na další setkání se těší a již nyní připravuje

POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ

  MaxonTWIST DataBase SBase4
potřeba paměti 1 MB 512 kB 1 MB
potřebný Kickstart 1.3 2.0 1.3
dostupný jazyk německý německý anglický
přibližná cena 250,- 130,- 370,-
výrobce Maxon Comp. Merian S&D Oxxi Inc.
dostupnost v ČR NE NE ANO
možnost lokalizace NE NE ANO
nutnost harddisku NE NE NE
kompletní instalace na HD < 1.5 MB < 1 MB < 2 MB
interní programovací jazyk NE NE ANO
kompilovatelný NE NE NE
podpora Arexx Portu špatná NE ANO
podpora AGA grafiky NE NE ANO

Vysvětlivky: Veškeré časové údaje jsou v sekundách, ceny programů jsou v DM. Upozorňuji, že časové údaje jsou pouze orientační, závisí na rychlosti harddisku či disketové mechaniky, počítače i paměti.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing