SUPERBASE PROFESSIONAL - DÍL 1.


Vážení čtenáři, vítám vás u prvního dílu seriálu o databázovém programu Superbase Professional. Tento díl bezprostředně navazuje na předcházející číslo Atlantida NEWS, kde jsem vám v článku Úvod do databázových systémů podal základní informace, popsal nejznámější databázové programy a jejich možnosti a dnes se již budu plně věnovat jen jednomu programu - Superbase Professional. Není důležité, zda jste uživateli SBpro verze 2.01, 3.01 nebo SBpro4 v1.0 či novějších. Základ je zcela totožný a na odlišnosti se vás pokusím vždy upozornit.

Předtím, než jsem začal psát tento první díl seriálu Superbase Professional, jsem dlouho váhal, jak program popisovat. Otázkou bylo zda popisovat vše pro nejstarší verzi 2.01 a závěrem říci že, ve vyšších verzích je všechno skoro stejné, ale dokáží mnohem více. Nebo psát o SBpro4 s tím, že u nižších verzí nemusí vše platit tak jak je zde napsáno. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že většina z vás (alespoň doufám, protože na anketu již není čas) používá minimálně SBpro4 v 1.0, která se od nejnovější SBase4 v1.30f v mnohém neliší. Oproti verzím 2.01 a 3.01 jsou však změny daleko větší a proto se v textu budu často odvolávat na tyto verze a vysvětlovat, jak to funguje tam. Je nutné si uvědomit, že SBpro4 je zcela jinak graficky zpracována a tudíž okna a registry, které budu popisovat mohou u starších verzí vypadat zcela odlišně.
Než vám ukáži, jak si v SuperBase vytvořit vlastní databázový soubor, jak ho naplnit záznamy a co všechno s ním můžete dělat, musím vám objasnit význam několika slov, které budu od této chvíle často používat:
Soubor je pojem používaný v mnoha směrech. Prakticky se jedná o nahromaděná data (textový soubor, počítačový obrázek je také soubor, atd.). V souvislosti s databázovými systémy je to zkrácenina výrazu databázový soubor , který představuje např. celý adresář (adresy všech osob, ale i strukturu adresáře, soubory pro třídění a vyhledávání adres a další data).
Datová věta resp. záznam, oba pojmy mají zcela stejný význam - osobně dávám přednost slovu "záznam". Všechny záznamy celé databáze mají stejnou strukturu, ale v obsahu se odlišují. Například struktura adresáře vypadá asi takto: jméno, příjmení, ulice, PSČ, obec atd., ale jednotlivé osoby (jednotlivé záznamy) mají různá jména, příjmení i adresy.
Pole jsou konkrétní položky záznamu (datové věty). Každé pole musí mít své jméno, musí být zadána jeho maximální velikost a formát. Př.: Jménem pole v adresáři se rozumí slova "Jméno", "Příjmení" atd. a polem je míněn obsah "Petr", "Novák" atd. Superbase umožňuje maximálně 999 polí což je mnohem více něž dostačující.
Formát polí je velice důležitou součástí definice databáze. Je nutno zadat velikost jednotlivých polí, ale i jeho obsah (co se bude do pole zapisovat), zda to bude text, čísla, datum atd. Tyto údaje jsou velice důležité pro ukládání dat, protože texty a čísla se ukládají odlišným způsobem, a s texty nejdou později provádět výpočty.
Index aneb pořadí. Databáze může být normálně tříděna (abecedně rovnána) podle jednoho kritéria (pole) to jest jednoho indexu. Více o indexech napíší později, protože na tomto místě by to bylo pro většinu začátečníků asi málo pochopitelné. Pokud jste přesně nepochopili ani význam výrazů, které jsem se pokoušel objasnit výše, nezoufejte. Snad pochopíte později, kdy je budu používat společně s konkrétními příklady.

Definice souboru
Je velice důležité znát předem, co všechno budete od vytvářené databáze požadovat, aby jste si ji mohli podle toho navrhnout. V našem ukázkovém případě si vytvoříme adresář přátel, ale aby to bylo trochu zajímavější přidáme si několik položek. Superbase dokáže pracovat velmi efektivně s čísli, provádět různé kalkulace, připočítávat procenta atd. Proto k adresáři přátel poněkud netradičně přidám položky dlužní částka a datum, na kterých si budeme moci vše předvést názorně.
A nyní již skutečně začneme s opravdovou prací. Nejprve spusťte program Superbase Professional (nejlépe SBpro4 v1.0, kterou budu popisovat) naklepnutím ikony programu či příkazem ze CLI/Shell. U této verze vás uvítá obrazovka asi jako na obrázku č.1. Pro nadefinování nového databázového souboru otevřete v menu "Project" položky "New", "File". V registru s nápisem "Superbase New file", který se objeví, napište jméno nového souboru, v našem případě použiji název "Adresar" (bez uvozovek). Tento název tam z klávesnice napište a stiskněte Enter nebo klikněte myší na gagdet "OK". Nedoporučuji používat jména s diakritikou, i když to systém umožňuje.
Poté vás SuperBase v dalším registru požádá o zadání hesel (Passwords). SBpro2.01 a 3.01 používají pouze jedno heslo; jestliže ho znáte máte veškeré pravomoci (čtení, zapisování, mazání) a pokud ho nezadáte Superbáze soubor prostě neotevře. Oproti tomu SBpro4 zadává hesla ve třech stupních:
DELETE - mazání; uživatel s tímto heslem může provádět čtení všech záznamů, jejich editaci (opravu), přidávání nových záznamů (např. nových osob do adresáře), ale i vymazání některých záznamů.
READ and WRITE - čtení, editování a prodávání nových záznamů.
READ ONLY - pouze čtení; uživatel tohoto hesla nebude moci záznamy editovat, nové zapisovat ani mazat, smí si adresář pouze prohlížet.
POZOR, jestliže nyní zadáte hesla dobře si je zapamatujte, protože kdykoliv v budoucnosti budete otevírat tento adresář, budete muset zadat heslo, jinak Superbase tento soubor neotevře. V případě, že pro některou akci heslo zadat nechcete, tak tam prostě nic nepište. Pokud nechcete svůj soubor nijak chránit proti ostatním uživatelům klikněte rovnou na gagdet "OK" nebo třikrát stiskněte klávesu Enter.
V našem případě zadám pro příklad tato hesla "DELETE: atlantida"; "READ and WRITE: news" a "READ only" nechám zcela prázdný, stačí stisknout Enter. A nyní si můžete ověřit, do jaké míry jste zadávání hesel pochopili. Zde je správná odpovědi nás soubor "Adresar" bude čitelný pro každého i bez zadání hesla, provádět opravy a přidávat nové adresy bude moci pouze osoba, která při otevírání souboru použila heslo "news" a provádět opravy, přidávat nové adresy i mazat smí ten, kdo zadá heslo "atlantida".
Po zadání hesel se objeví okno "File definition". Zde zadáváte jména jednotlivých polí, definujete jejich obsah, strukturu, velikost a některé další položky. Na obrázku vidíte již zaplněný registr všemi názvy a definicemi polí, jak to bude vypadat nakonec.
Klikněte myší do okénka vpravo od slova "Field", nad gagdety "Add" a "Delete". Do tohoto okénka napište "Cislo" (opět bez uvozovek, i nadále je budu používat pouze pro zvýraznění zde v textu) a stiskněte Enter. Je velice výhodné, aby každý záznam měl své číslo v pořadí, a ještě lepší když celou evidenci pořadových čísel počítač povede automaticky za vás. Zde vám předvedu velice jednoduché řešení.
Klikněte na malé kolečko vedle nápisu "Numeric" (takováto kolečka neboli symbol k nakliknutí či zaškrtnutí se nazývají BUTTONS - tlačítka). Tímto způsobem jste zvolili, že pole se jménem "Cislo" bude obsahovat numerické (číselné) položky a nyní ještě musíte dodefinovat jak mají čísla vypadat (počet celých číslic, desetinných míst, znaménko atd.). To se definuje v okénku "Number format", které se objevilo po kliknutí na button "Numeric".
Nadefinujte šipkami nahoru nebo dolu na čtyři celé číslice a žádnou desetinnou. V dalších řádcích směrem dolů zvolte "9.0", "99", "99" a v posledním řádku "Real". To znamená, že obsah řádku mezi šipkami vypadá takto: "9999.". Nakonec klikněte na "OK", které Vás vrátí zpět. Nyní zaškrtněte obdélníček u slova "Read only" a "Constant" a v okně "Constant formula for Cislo" napište do spodního řádku vzorec "SER(ADRESAR)" a opět klikněte na "OK", které vás vrátí zpět.
Nyní ještě klikněte na gagdet "Add" a pokračujte v zadávání. Všimněte si, co se objevilo v okénku pod nápisy "Field name Attributes Format". Superbáze tam zapsala jméno pole (t.j. "Cislo"), jeho formát (NUM - číselná položka), jedná se o konstantu (CON konstantní zadávání pořadových čísel), Read only (RDO - položka pouze ke čtení, není editovatelná z klávesnice) a číselný formát (9999.). Na toto místo se budou pod sebe postupně zapisovat všechna jména a definice polí. V zadávání budeme pokračovat příjmením a jménem. Napište "Prijmeni", klikněte na button "Text" a v okně "Text format" zadejte velikost.
Předpokládám že příjmení na 15 písmen bude postačující, takže do malého okénka napište "15" nebo pomocí šipek nahoru a dolů po obou stranách okénka (přidávají nebo ubírají po jednotce) upravte číslo na těch "15". Poté zde ještě zvolte "Upper case", který zajistí, že po zadání příjmení se všechny znaky převedou na velká písmena. Klikněte "OK" a znovu button "Add", opět přibyl jeden řádek mezi definicemi polí. Stejným způsobem zadejte jméno. Do okénka vedle nápisu "Fields" napište "Jmeno", klikněte na button "Text", zadejte velikost zase "15" (tato hodnota tam zůstala od předcházející volby, není třeba nic měnit), ale namísto "Upper care" použijte "Standard". V zadávání pokračujte již bez podrobného návodu.
Napište: "Ulice" - Text - na 40 znaků
"PSC" - Text - na 6 znaků
"Mesto" - Text - na 20 znaků
"Telefon" - Text - na 20 znaků
"Poznámka - Text - na 100 znaků

Nyní ještě vytvoříme jméno pole "Datum", klikněte na gagdet "Date/Time" a v okně "Date format" se definuje, jak se mají datumové (nebo časové) údaje vypisovat a zadávat. Zvolte button "Day Month Year" - to znamená pořadí den měsíc a rok, jak se používá v naší republice. Dále zvolte na kolik znaků má být měsíc, v našem případě "MM" - dva znaky (číslice, např. 01 = leden), na kolik rok, opět pouze na dva (button "11") a oddělovačem mezi den, měsíc a rok tečku (button "."). Ve vzorovém okénku se objeví například "30.06.94".Pro návrat použijte pochopitelně "OK".
Jako poslední vytvoříme v našem adresáři pole se jménem "Castka", myšleno je finanční čárka (kterou Vám například nějaká osoba dluží), na které si ukážeme možnosti výpočtů. Napište tedy slovo "Castka" do zadávacího okénka, klikněte na button "Numeric" a v okně "Numeric format" bude opět definovat vzhled a strukturu. Upravte na šest celých a dvě desetinná místa a zvolte v jednotlivých řádcích gagdety "9.0", "99", "$ 99" a "Real". V kontrolním okénku by se mělo objevit toto číslo: "$ 999999.00". Opět použijte gagdet "OK" pro ukončení a v okně kam jste se vrátit ještě "Add".
Nyní máme celou strukturu našeho adresáře nadefinovánu. Okno kam se ukládá jméno a struktura všech zadaných poli by mělo obsahovat asi toto:

Cislo NUM CON RDO 9999.
Prijmeni TXT 20 U
Jmeno TXT 20
Ulice TXT 40
PSC TXT 6
Mesto TXT 20
Telefon TXT 20
Poznamka TXT 100
Datum DAT dd.mm.yy
Castka NUM $ 999999.00

Nyní je nutno celou strukturu databáze uložit na disk. K tomu se použije gagdet "OK" asi uprostřed okénka, nalevo od "Clear". Celé okno se uzavře, ale objeví se další o něco menší s názvem "New index". Na tomto místě Superbáze očekává zadání hlavního indexu, to jest jména pole, podle kterého se bude třídit vždy po otevření tohoto souboru. Klikněte na jméno pole "Prijmeni" a na "OK". Okno se objevilo znovu, ale jméno pole, které jste předtím zadali (Prijmeni), tak již nenaleznete. Nyní stejným způsobem zvolte i další indexy: "Cislo", "Mesto", "Datum" a "Castka". Pokud již nechcete žádné další indexy, klikněte pouze na "OK" bez zvolení jména pole. V této chvíli došlo k uložení celé vytvořené struktury na disk (vaši disketu nebo harddisk).
Jistě jste si povšimli, že při definici struktury (definice textových, číselných i datových polí atd.) jsem nijak nezacházel do detailů (kromě volby hesel). Ani v hlavním okně "File definition" jsem nepopsal funkci všech gagdetů a buttonů (jako např. "Clear", "Delete", "Calculation" ...). K tomu jsem měl jeden velký důvod. Obavám se, že jako začátečníci v databázových systémech by jste to asi hned nepochopili a kromě toho se mi zdálo, že není dobré hned na začátku seriálů zacházet do takových detailů, které málokdy perfektně zná i profesionál. Pochopitelně, že Vás o tyto informace neochudím, naleznete je v některém z dalších dílů, ale popisovat je na místě, kdy ještě ani nevíte jak zaduj třeba nové jméno do adresáře se mi zdálo nesmyslné.
V příštím čísle Atlantida NEWS budeme pokračovat s prací na našem adresáři, ukážeme si jak ho naplní nějakými záznamy (adresami), jak je opravovat, mazat, vyhledávat, listovat atd. Dále vám vysvětlim formát, kterým Superbáze ukládá data na disk a ještě mnohem více.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing