AUDIOMASTER


Možná jste si už položili otázku, jak získat nové zvuky do svého hudebního programu. Velice jednoduše. Využijte služeb programu AEGIS AUDIOMASTER 2, 3. Velikou předností obou těchto verzí je, že zde zůstala zachována osvědčená koncepce ovládání, která je ovšem silně přepracovaná a rozšířená.

Nápadný rozdíl je už po nahrání programu. Pro levý a pravý vstupní audio kanál je k dispozici jedno integrované editační okno.
Program AUDIO MASTER 2, 3 je plně stereofonní. Pokud vlastníte vhodný sampler, můžete bez problémů samplovat ve stereu. Pokud nechcete stereo, můžete si vyvolat starý osvědčený mono mód.
To co je pro vás důležité, je kompatibilita k nejrozšířenějším digitizérům. S touto otázkou se vypořádáte v konfiguračním menu. Většina samplerů se připojuje přes paralelní port a proto jsou k sobě velice kompatibilní. Existuje ovšem několik modelů, které se připojují do joystick portu. Audiomaster umí ovládat i tyto vzácné samplery.
Pro nastavené modely dovoluje AUDIO MASTER samplovat nejvyšší samplovací frekvencí jak v mono tak ve stereo módu. Experti pokládají za přístupnou samplovací frekvenci 30 kHz. Audio master nechává však tuto hranici daleko za sebou. Pokud máte digitizér s vysokým rozsahem, můžete s normální Amigou samplovat frekvence 44 kHz (mono). Pokud máte AMIGU 1200 nebo rozšířenu o nějakou turbokartu můžete samplovat až 56 kHz (mono i stereo). U standardní AMIGY s procesorem 68000 je nejvyšší samplovací frekvence na hranici 28 kHz (stereo). Jak jistě víte, AMIGA musí zpracovat dvakrát více materiálu než normálně, a proto je samplovací frekvence nižší než v mono módu. Samplovací frekvence musí vždy být nejméně o polovinu vyšší než je frekvence dodávaného zvuku. To znamená, že když chcete udržet vysokou kvalitu zvuku s rozsahem do 18 kHz musíte samplovat frekvencí 36 Khz. Ovšem o tak vysoké samplovací frekvenci můžeme uvažovat teprve tehdy máme-li vypnut vnitřní filtr.
U AMIG 500, 2000, 600, 3000, 1200 a 4000 se to dá udělat softwarově a u starých AMIG 1000 se musí vypnout zásahem přímo do hardwaru. U různých digitizérů může být zvuk zkreslen špatným sladěním, nebo nepatrnou nekompatibilitou. Pokud do digitizéru nejde signál, měl by AUDIO MASTER zapsat nulovou úroveň. V opačném případě musíte použít funkci AS. Tento program je schopen provést automatické vyladění.
Abychom nemuseli pokaždé nastavovat všemožné parametry je zde zabudována funkce SAVE-LOAD CONFIGURATION. Touto funkci jsou zajištěna všechna pevná nastavení v konfiguračním menu. AUDIO MASTER nabízí uživateli celou škálu možností konfigurace, například pokud vás obtěžuje častá otázka "ARE YOU SURE ?" (jste si jist) můžete ji vypnout pomocí funkce UNABLE OK PROMTS. Zvláštní funkcí je zde ENABLE LOOP LIMIT, která je na začátku automaticky zapnuta.
Skoro všechny digitalizační programy dovolují opakovat zvuk pouze v délce 128 kB. Toto omezení je dáno čipem PAULA, který nemůže adresovat naráz více jak 128 kB. Toto omezení překonává AUDIO MASTER použitím hlavního procesoru k podpoře PAULY. Ovšem problém nastává v okamžiku kdy chceme sampl uložit, protože sampl v IFF formátu může být dlouhý jen 64 kb a v SONIX formátu jen 128 kb. Uživateli AMIGY 500 s 512 kb RAM tyto starosti odpadají, půl mega totiž stačí jen na pořizování krátkých monofoniích samplů .
V původním okně vznikne z digitizéru zvukový materiál, který se podobá křivce z osciloskopu. Jakmile se uloží délka samplu, můžete zvolit samplovací frekvenci, čím větší je tento rozsah, tím kratší je sampl. Pro dobrou hudební kvalitu je nezbytný korekcí vybavený digitizér. Pokud jsou zvuky tiché, mohou se objevit nepříjemné "došumy", které při příliš hlasitém příjmu znějí zkresleně. Od optimálního nastavení ke zkreslenému zvuku je opravdu jen malý kousek. Pokud se nám sampl líbí, můžeme přikročit ke zpracování. Při řadě operací musíte kurzorem, který ovládáte myší, vymezit úsek, který chcete použít. Na tomto úseku (RANGE) můžete použít jak standardní funkce (cut, copy, paste) tak i speciální.
Nyní se z AMIGY stává zvuková stanice. Můžeme si zde vytvářet na co si vzpomeneme, například stříhat různé zdigitalizované věty - jsme omezeni jen kapacitou paměti.
Velkou výhodou jsou například zvukové efekty. Efekty hrají v populární hudbě důležitou roli a ECHO k tomu nesporně patří. Pomocí CHANGE VOLUME je amplituda uvnitř rozsahu ovlivnitelná tím, že průběh hlasitosti je obohacován startovou a konečnou hodnotou hlasitosti mezi 0-200% . Příliš vysoké hodnoty amplitud jsou omezeny automaticky AUDIO MASTEREM. Jinak by totiž příliš vysoké tóny měli neblahý vliv na zkreslení zvuku.
Velmi všestranně použitelnou funkcí zůstává MIXWAVELFORMS. Zvuk v COPY bufferu může být smíšen se zaznamenaným samplem. Síla zvuku a nepatrné posuny výšky tónu jsou před smícháním nastavitelné. Když je zvuk smíchán sám se sebou způsobuje to dokonce FLANGING EFECT.
Měl bych se ještě zmínit o softwarovém filtru pro basy, kterými můžete zlepšit zašumělé zvuky. Bohužel tato funkce neposkytuje žádné parametry. Z tohoto důvodu nejsou výsledky vždy slyšitelné. Vyzkoušejte si funkci TENE - WAVELFORM.
Dodatečným použitím vznikne z psího štěkání monstrózní řev. A když už byste chtěli vědět jak mluví Mickey Mouse, AUDIO MASTER vám to umožní.
Tyto funkce nejsou orientovány jen na efekty, nýbrž mají i určitý význam při vytváření nástrojů pro hudební programy. Chcete-li použít vaše zvuky v programech jako SONIX, musíte je uložit se správnou výškou a samplovacím úsekem.
Hudební software požaduje nejmenší samplovací frekvenci do 8363 Hz. Když zdigitalizujete s touto frekvencí, nebudete asi výsledky zrovna nadšeni.
Pro hudební programy má AUDIO MASTER vestavěnu funkci RESAMPLE. S touto funkcí můžete zvuky pořízené s větší samplovací frekvencí přesamplovat bez zjevné ztráty kvality.
Jedním z typických zástupců trvale se opakujících vlnových délek je zvuk varhan. Oproti klavíru, který má údery klapek, zůstávají varhany stát. Zvukové vlny těchto zvuků jsou pevně nastaveny, protože se určitá vlnová oblast opakuje. Pomocí dvou značek si můžeme tuto smyčku udělat. Zvuk probíhající mezi dvěma značkami je po startu stálý. Korekce řídících značek je věcí výběru. Dobře vybrané smyčky neslyšíme, špatně vybrané smyčky se projevují lupáním. Ovšemže nebudeme tyto smyčky vyhledávat sami. AUDIO MASTER nám v tom pomůže. Nejlepší smyčkové body se nacházejí v nulových úrovních vlny.
S funkcí SEEK ZERO najde program smyčkové body ve vlně. Proto je nulové vyrovnání při nahrávce AUDIO MASTERU tak důležité. Při špatném nulovém vyrovnání program nenajde nic a nebo špatné body.
S funkcí SEEK LOOP dává program uživateli tak zvaný současný návrh pro obě nulové značky. Výsledky této funkce jsou velmi kvalitní. Při většině zkoušek najdete obstojnou smyčku přičemž musíte zadat číslo oktávy (1, 3, 5) kde má ležet zadaný nástroj.

Popis obrazovky
Obrazovka je rozdělena na dvě části. Horní polovina zobrazuje zvukovou křivku s kursory, spodní část je organizována jako ovládací panel, kde se nachází základní funkce AUDIO MASTERU.
V horní části jsou tři kursory, jeden hlavní a dva vyhledávací kursory. Hlavní kursor si lehce umístíte dle vašeho přání. Vyhledávací kursory jsou na krajích obrazovky. Dá se s nimi pohybovat pokud šipkou najedete na jejich vrchol k ovládacímu čtverečku a držíte levé tlačítko myši.
Tyto kursory slouží k vyhledávání harmonických smyček v nasamplovaném zvuku.
Hlavní kurzor slouží k vymezení části zvuku. Vymezení se provede podle následujícího popisu. Najeďte šipkou na místo odkud chcete vymezit úsek zvuku a zmáčknete levé tlačítko na myši. Současně držte tlačítko a posunujete mycí směrem ke konci vašeho úseku, pak tlačítko pustíte. Vyznačený úsek se zobrazí inverzně. S takto vymezeným úsekem se dělá většina operací.
WAVE FORM hraje harmonickou smyčku vymezenou vyhledávacími kurzory. DISPLAY hraje celou délku zobrazenou v editačním okně.
RANGE hraje oblast vymezenou hlavním kurzorem.
SHOW RANGE zvětší oblast vymezenou hlavním kurzorem.
SHOW ALL zobrazí celý se samplovaný zvuk.
ZOOM OUT výstup ze zmenšení o dvojnásobek.
RANGE ALL vymezí celé editační okno.
SEEK ZERO vyhledá nejbližší nulový bod v editačním okně.
SEEK LOOP vyhledá harmonickou smyčku.
NO LOOP / LOOP ON zapíná, vypíná funkce na vyhledávání harmonických smyček.
SNAPSHOT uloží snímek na disk nebo zařízení určené v config. menu.

Popis funkcí
LOAD: TO EDIT WINDOW nahraje zvuk z nastaveného zařízení do editačního okna.
TO COPY BUFFER nahraje zvuk do kopírovacího bufferu.
TO RAM Scan$000000 nahraje část paměti od adresy $000000 o délce 512 kB.
TO RAM Scan$200000 nahraje část paměti od adresy $200000 o délce 8 MB.
TO RAM Scan$C00000 nahraje část paměti od adresy $C00000. Kolik paměti program zobrazí záleží na tom kolik přídavné paměti máte.
SAVE: WAVE FORM uloží celý zvuk z editačního okna na disketu, nebo jiné přihlášené zařízení. Můžete uložit zvuk z levého, pravého, nebo obou kanálu.
RANGED DATA uloží kurzorem vymezený úsek zvuku na disketu nebo do paměti.
CONFIGURATION uloží vámi zvolenou konfiguraci.

Sampler menu
SAMPLE SIZE délka samplu.
SAMPLE RATE kmitočet samplu stereo od 1999-22372 mono od 1999-44744 khz.
MODE MONO přepíná AUDIO MASTER do mono módu.
STEREO přepíná AUDIO MASTER do stereo módu.
PRINT tiskne zvukovou křivku na tiskárnu.
QUIT ukončení programu.

Menu Edit 1
CUT vyřízne kurzorem vymezený úsek a smaže ho. Tato funkce je nevratná.
COPY okopíruje si kurzorem vymezený zvukový úsek do kopírovacího bufferu.
PASTE zkopíruje buffer napravo od místa umístění kurzoru.
CLEAR BUFFER vymaže kopírovací buffer.
REPLACE nahradí kurzorem vymezený úsek obsahem kopírovacího bufferu.
ZERO RANGE dosadí nulovou úroveň signálu do kurzorem vymezené oblasti.
COPY BUFFER dosadí nulovou úroveň signálu do kopírovacího bufferu.
INVERT RANGE pomocí této funkce je možno převrátit vymezený úsek zvuku podél osy y. Takto mažeme zvuky pouštět pozpátku.
COPY BUFFER to samé udělá v kopírovacím bufferu.
SWAP CHAN RANCE zamění, prohodí kurzorem vymezenou část zvuku mezi levým a pravým kanálem.
COPY BUFFER udělá to samé v copy bufferu.
EDIT FREEHAND pomocí této funkce mažeme na určené části zvuku ručně vytvářet průběh zvukové vlny, šipkou volně tvoříme průběh vlny. Do normálního módu se vrátíme pomocí funkce
EDIT NORMALLY vrací se do normálního módu a funkce
EDIT FREEHAND CLEAR ALL DATA smaže všechny data.

Menu Edit 2
CURSOR TO START přesune levý vyhledávací kurzor na začátek.
CURSOR TO END přesune pravý vyhledávací kurzor na konec.
REPLICATE LOOP opakuje smyčku, která je vymezena vyhledávacími kurzory.
SWAP BUFFER & MAIN zamění buffer s obsahem právě editovaným.
ADD WORK SPACE vloží vynulovanou mezeru napravo od kurzoru o délce 500 b - 64000 kb

Menu special FX
ECHO tato funkce přimíchává do zvuku dozvuk až do konce zvukové vlny. Má následující parametry. ECHO RATE počet ech, DECAY RATE doba trvání vyznění. NUMBER OF ECHOS počet opakování echa v 1/60 sekundy.
BACKWARDS RANGE převrátí kurzorem vymezenou část podle osy x. COPY BUFFER to samé v bufferu. MIX WAVE FORMS touto funkcí se mísí zvuk z kopírovacího bufferu se zvukem v editačním okně. Parametry: VOLUME hlasitost 0-100%. FLANGE hranice od -100 do +100.
CHANGE VOLUME změní hlasitost zvuku na zadaném intervalu od startovní úrovně ke koncové úrovni. Parametry START VOLUME startovací úroveň 0-200%, END VOLUME koncová úroveň 0-200%. TUNE WAVE FORM tato funkce slouží k ladění zvuku, např. do hudebních programu.
Můžeme zde přesamplovat zvuk. Parametry: OCTAVE zadání oktávy. PITCH korekce výšky tónu, FINE TUNING jemné ladění. REAL TIME ECHO tato funkce přimíchává v reálném čase ke zvuku echo, mimo jiné sedá využít i při samplování.

Menu user options
ENABLE OK PROMTS - aktivací funkce se bude počítač dotazovat zda jste si jisti.
ENABLE MIX PRES CAN ENABLE CUT TO BUFFER při řezání pomocí funkce cut se obsah nezničí ale překopíruje do bufferu.
ENABLE AUDIO FILTER zapojí nebo vypojí hardwarový audio filtr, který nepropustí nic nad 7 kHz.
COORDINATE DISPLAY POSITION ukazuje pozici kurzoru v paměti počítače číslem v kB.
TIME ukazuje časovou pozici kurzoru v daném zvuku.
OFF vypíná ukazatel pozice kurzoru.
SET SNAPSHOT DEFAULT nastavení ukládacího zařízení (DF0, DF1, DH0, RAM).
SET SCREEN COLORS možnost nastavení barev do takové pozice jaká nám vyhovuje.
SET SAMPLER CONFIG tato funkce dovoluje nastavit parametry sampleru speciálně pro váš hardwarový digitizér.
ENABLE LOOP LIMIT protože hudební software je schopen zpracovat jen 128 kB je zde tato funkce která nedovolí nasamplovat větší úsek.
SET TYPE OF WAVE FORM zde si můžete nastavit formát ve kterém má být uložen zvuk. Jsou zde k dispozici formáty IFF a SONIX.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing